Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Різне»

Організація обліку

Карточка работы:13111
Цена:
Тема: Організація обліку
Предмет:Різне
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Облік та аудит в АПК
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Завдання 1.Скласти проект наказу підприємства про облікову політику на 2008 рік. 3 Завдання 2.Скласти план технічного оформлення та забезпечення бухгалтерського обліку при різних формах його ведення. 16 Завдання 3. Скласти графік надходження до бухгалтерії первинних документів по окремих ділянках облікової роботи (подати у таблиці) 18 Завдання 4.Розробити посадові інструкції для головного бухгалтера, заступника головного бухгалтера, старшого бухгалтеру певної групи. 24 Завдання 5.Розробити положення про відділ (сектор, групу) обліку виробничих запасів. 38 Завдання 6.Розробити посадову інструкцію бухгалтера з обліку товарно-матеріальних цінностей. 42 Завдання 7.Розробити схему класифікації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів. 45 Завдання 8.Розробити схему організації інвентарного, аналітичного та синтетичного обліку необоротних активів. 47 Завдання 9.Розробити схему класифікації коштів фонду оплати праці. 49 Завдання 10Розробити схему організації обліку наявності та руху трудових ресурсів. 50 Завдання 11.Розробити схему організації обліку витрат на виробництво та виходу продукції. 52 Завдання 12.Розробити схему руху документів при здійсненні безготівкових розрахунків. 53 Завдання 13. Розробити загальний графік підготовки, складання і подання звіту підприємства. 54 Завдання 14.Висновки по підприємству ТОВ „Максимум”. 57 Список використаної літератури 58
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
57
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996 – XIV 2. Інструкція "Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій", затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291. 3. Бутинець Ф.Ф., Бухгалтерський фінансовий облік. – Житомир: ПП. „Рута”, 2003. – 726 с. 4. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні- Дніпропетровськ: ТОВ „Баланс-Клуб”, 2000 – 768 с. 5. Грабова Н. М. Бухгалтерський облік у галузях народного господарства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 203 с. 6. Загородній А. Г. та ін. Аудит: теорія і практика: Навчальний посібник / Загородній А.Г., Корягін М.В., Єлисєєв А.В., Полякова Л.М., Блотнер В.Г., Бобрович О.Б., Будзан Н.В., Литвиненко Н.О., Озеран А.В. Озеран В.О., Савка Н.М., Соловій М.М., Тимофєєва Л.Я., Чернова Н.Й. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2004. – 456 с. 7. Кузьмінський А.М., Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу господарської діяльності.:Підручник, - К. 1993 8. Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси підприємст. 3-ге вид., перероб. та доп.– К.: КНЕУ, 2000. – 345с. 9. Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу.: Підручник, - К.:КНЕУ, 2000 10. Фінансова звітність за національними стандартами бухгалтерського обліку. - К., ФПАБУ, 2000.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (329)