Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Банківська справа»Банківська справа»

Управління дохідністю та ризиком кредитного портфелю ВАТ КБ “Хрещатик

Карточка работы:141
Цена:
Тема: Управління дохідністю та ризиком кредитного портфелю ВАТ КБ “Хрещатик
Предмет:Банківська справа
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Банківська справа
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади управління кредитним портфелем банку в системі координат “дохід-ризик”: 8 1.1. Сутність, цілі та принципи управління кредитним портфелем банку 8 1.2. Індикатори оцінки прибутковості та ризику кредитного портфеля банку 17 1.3. Рекомендації Базельського Комітету щодо оцінки кредитних ризиків 28 Розділ 2. Діагностика управління ризиками та дохідністю кредитного портфеля ВАТ КБ “Хрещатик” 37 2.1. Аналіз динаміки кредитного портфеля ВАТ КБ “Хрещатик” та банків України 37 2.2. Аналіз диверсифікації кредитного портфеля 51 2.3. Аналіз дохідності кредитного портфеля 59 Розділ 3. Управління кредитним портфелем банку на основі ситуаційного підходу (ВАТ КБ “Хрещатик”) 67 3.1. Моделювання управління динамікою кредитного портфелю банку з позиції «дохід-ризик» 67 3.2. Впровадження моделі оптимізації кредитного портфеля банку 75 Висновки 100 Список використаних джерел 104 Додатки 109
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність. Банки за своїм призначенням мають бути одним із найбільш надійних інститутів суспільства, основою стабільності економічної системи держави. В умовах становлення ринкових відносин, нестійкого правового і економічного середовища, недостатньої підтримки з боку держави банки практично самостійно повинні не тільки зберігати, але й сприяти зростанню коштів своїх клієнтів. Тому першочергового значення в щоденній діяльності банків набуває професійний менеджмент управління ризиками. Кредитування є найважливішим напрямком здійснюваних банком активних операцій, так як кредитний портфель становить здебільшого від третини до половини всіх активів банку. У структурі балансу банку кредитний портфель розглядається як єдине ціле та складова частина активів банку, що має свій рівень дохідності та ризику. Тому для успішного кредитування – забезпечення повернення наданих позичок та підвищення дохідності кредитних операцій, банки мають впровадити ефективну та гнучку систему управління кредитним портфелем. Досягнути ж цього можна завдяки вивченню теоретичних і практичних питань щодо підходів та процесу управління кредитним портфелем комерційного банку. Багатоаспектні проблеми управління кредитним портфелем комерційного банку досліджувались як у зарубіжній, так і вітчизняній літературі. Теоретичні, методологічні й методичні аспекти управління кредитним портфелем відображені в роботах провідних вітчизняних вчених у галузі банківської справи, теорії кредиту, банківського менеджменту, аналізу кредитного ризику та кредитного портфеля, теорії економічного ризику: І.А. Бланка, А.М. Герасимовича, В.М. Голуба, О.В. Дзюблюка, Г.Т. Карчевої, І.М. Лазепка, О.М. Левченко, А.М. Мороза, С.В. Мочерного, І.М. Парасій-Вергуленко, А.А. Пересади, О.В. Пернарівського, Л.О. Примостки, М.І. Савлука, В.М. Суторміної, та ін. Серед відомих західних авторів, які займалися проблемами сучасної портфельної теорії, банківського менеджменту, економетрії необхідно відзначити Л. Гітмана, Б. Едварда, Г. Марковіца, Дж. Маршалла, П. Роуза, Дж. Сінкі, Ф. Фабоцці, У. Шарпа та багато інших. Однак їх теоретичні досягнення і прикладні розробки не повною мірою відповідають специфічним умовам перехідного періоду української економіки. Досліджувані проблеми вивчалися у наукових працях таких російських учених, як: І.Т. Балабанова, О.І. Лаврушина, Г.С. Панової, В.М. Усоскіна, Н.Е. Соколінської та багатьох інших. Вивчення опублікованих за даною проблематикою робіт, методологічних концепцій, методичних підходів та практичних розробок дозволили зробити висновок про те, що питання пошуку й формування концептуальних і методологічних підходів до вирішення завдання ефективного управління кредитним портфелем комерційного банку недостатньо розроблені як у науковому, так і в організаційно-методологічному аспектах при порівнянні, наприклад, з інвестиційним портфелем. Це негативно впливає на дохідність банківських установ і взагалі на стабільність функціонування кредитної системи. Об’єктом дослідження є кредитна діяльність банків України загалом та ВАТ КБ “Хрещатик” зокрема. Предметом дослідження є процес, методи та підходи до управління кредитним портфелем комерційного банку. Мета і задачі дослідження. Метою магістерської роботи є розробка і наукове обґрунтування методологічних основ та моделювання підходів до управління кредитним портфелем банку. Досягнення поставленої мети зумовило вирішення таких завдань: – уточнити сутність понять “кредит” та “кредитний портфель банку”, враховуючи сучасні ринкові умови; – визначити послідовні етапи процесу управління кредитним портфелем комерційного банку; – дослідити методи управління кредитним портфелем, які застосовуються комерційними банками; – з’ясувати сутність традиційного підходу до управління кредитним портфелем комерційного банку; – проаналізувати сучасний стан кредитних портфелів комерційних банків України та визначити фактори, що на них впливають; – розробити систематизовану методику комплексного дослідження аналізу показників кредитного портфеля та запропонувати до впровадження в практичну діяльність вітчизняних банків модель кредитного портфелю з позиції «дохід-ризик»; – обґрунтувати пропозиції щодо впровадження моделі оптимізації кредитного портфелю банку. Обсяг і структура роботи. Магістерська робота складається з вступу, трьох розділів, списку літературних джерел з 65 найменувань, містить 23 таблиці, 5 рисунків та налічує 110 сторінок друкованого тексту. Методи дослідження. В процесі дослідження були застосовані як теоретичні, так і емпіричні методи наукового пізнання. Зокрема, у першому розділі магістерської роботи переважають формалізовані (загальнологічні) філософські (аналізу і синтезу, індукції та дедукції, узагальнення, абстрагування, аналогії, доведення, пояснення) та спеціально-наукові (методик, підходів, принципів, алгоритмів, правил) методи пізнання; у другому – неформалізовані філософські (евристики, наукової уяви, інтуїції) та емпіричні (спостереження) методи пізнання; у третьому – загальнонаукові (ймовірнісно-статистичний, структурно-функціонального підходу, моделювання, програмування, прогностичний) та емпіричні (спостереження та експеримент) методи пізнання. Інформаційною основою магістерської роботи є законодавчі та нормативні акти України, матеріали Національного банку України, державних статистичних органів України, Асоціації українських банків, науково-практичних конференцій, семінарів, періодичних видань; річні бухгалтерські, статистичні звіти; наукові дослідження вітчизняних і зарубіжних економістів. Наукова новизна одержаних результатів. Основні теоретичні та практичні результати магістерської роботи, які мають наукову новизну і одержані автором, полягають у наступному: – уточнено економічну сутність понять “кредит” та “кредитний портфель банку”. На відміну від традиційного визначення поняття кредиту лише як історичної та економічної категорії, запропоновано його визначення ще й як правової категорії. Дістало подальший розвиток з’ясування функцій, форм та сутності поняття “кредит”. Запропоновано визначити “кредитний портфель банку” як комплексний інструмент управління (активами і пасивами) банку та як набір кредитних інструментів для досягнення основних цілей; – удосконалено теорію управління процесом кредитного портфеля банку в частині оцінки ефективності кредитного портфеля. Запропоновано проводити оцінку ефективності кредитного портфеля на трьох рівнях, переходячи від більш загального (широкого) рівня до більш конкретного (вузького): кредитного моніторингу, оцінки та контролю якості кредитного портфеля, роботи з проблемними кредитами. Розроблено алгоритм прийняття науково-обґрунтованого рішення щодо управління процесом проблемних кредитів; – доопрацьовано традиційний підхід управління кредитним портфелем в частині аналізу показників, що є основним методом, котрий застосовується при традиційному підході. Включені до складу методу аналізу показників п’ять груп дозволяють комерційному банку всебічно (кількісно та якісно) оцінити роботу з управління власним кредитним портфелем. Всі показники зазначеного методу були переглянуті з врахуванням сучасної економічної ситуації; – доведена теоретична доцільність застосування моделей Г. Марковіца та У. Шарпа (САРМ) для управління кредитним портфелем банку. Зокрема, розглянуті показники оцінки ринкового (“бета”) ризику, що дають змогу точніше розрахувати ринковий ризик (“бету”) кредитного портфеля, а отже, сприяють підвищенню ефективності управління банком; – запропоновано використання відносно нової для українського кредитного ринку моделі «Квазі-Шарпа» для оптимізації кредитного портфелю комерційного банку; – розроблена модель управління динамікою кредитного портфелю банку з позиції «дохід-ризик», що оцінює зв’язок між дохідністю гіпотетичного кредитного портфеля банку та ринкового кредитного портфеля. Створена модель дозволяють: отримати достовірну “історію кредитного портфеля” банку; на основі попередніх емпіричних даних ефективно управляти поточним кредитним портфелем; в подальшому побудувати багатофакторні моделі. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони дозволяють вдосконалювати існуючу практику управління кредитними портфелями банків та реально підвищувати ефективність кредитних портфелів.
Объём работы:
100
Выводы:У магістерській роботі наведене узагальнення основ теорії управління кредитним портфелем банку і запропоновано нове вирішення наукової задачі теорії, методології та методики традиційного та нетрадиційного підходів до управління кредитним портфелем комерційного банку. Проведене магістерське дослідження дозволило зробити такі загальні висновки та обґрунтувати наступні пропозиції: 1. Даючи визначення поняттю “кредит” як економічної категорії, автор наголошує на його правовій складовій. Щодо сутності кредиту то найповніше вона виражається через кредитні відносини, функції та форми кредиту; опосередковано на суть кредиту впливають його види. 2. Кредитний портфель комерційного банку слід розглядати у двох значеннях – широкому та вузькому. В широкому – як комплексний інструмент управління (активами і пасивами) банку; у вузькому – як набір кредитних інструментів для досягнення основних цілей. Так, основними цілями формування кредитного портфеля є: високий рівень доходу в поточному періоді; високий темп очікуваного доходу в майбутній довгостроковій перспективі; мінімізація рівня ризиків кредитного портфеля; дотримання необхідної ліквідності кредитного портфеля; забезпечення максимального ефекту податкових пільг. Ефективне управління активами власного кредитного портфеля за допомогою використання теорій комерційного кредиту, перетворення (переміщення) активів, очікуваного доходу дозволяє комерційним банкам отримати ліквідний кредитний портфель. Ліквідний кредитний портфель для вітчизняних банків в умовах сьогодення при значному його зростанні є життєво необхідним. 3. Управління кредитним портфелем необхідно розглядати як процес, що складається із п’яти послідовних етапів: першого – вибору кредитної політики; другого – аналізу ринку кредитів; третього – формування кредитного портфеля; четвертого – перегляду кредитного портфеля; п’ятого – оцінки ефективності кредитного портфеля. Лише послідовне і ретельне дотримання вимог кожного з наведених етапів (без ігнорування будь-якого) дозволить банкам поліпшити управління кредитним портфелем та уникнути непередбачуваних збитків. 4. Методи управління кредитним портфелем, які застосовуються на етапі його формування, доцільно досліджувати на трьох ієрархічних рівнях, починаючи з найнижчого – рівня окремої позички через рівень кредитного портфеля і закінчуючи рівнем банку. При цьому пропонуємо використовувати на рівні окремої позички такі методи, як аналіз кредитоспроможності позичальника, аналіз та оцінку кредиту; на рівні кредитного портфеля – диверсифікацію, лімітування, створення резервів, страхування, продаж кредитів, сек’юритизацію; на рівні банку – економічні показники, авторизацію. 5. Контроль та оцінку кредитного портфеля слід проводити від загального до конкретного, на всіх рівнях у такій послідовності: кредитний моніторинг, оцінка і контроль якості кредитного портфеля, управління проблемними кредитами. Зокрема, при управлінні проблемними кредитами доцільно застосовувати розроблений автором алгоритм, який дозволяє прийняти правильне рішення щодо управління процесом проблемних кредитів. 6. Управління кредитним портфелем банку запропоновано розглядати за допомогою двох підходів – традиційного та нетрадиційного. Такий поділ випливає із протилежних способів та методів, які існують в прийнятті рішень щодо управління кредитним портфелем. Традиційній портфельній теорії притаманна інтуїція та суб’єктивізм. Нетрадиційна (сучасна) портфельна теорія базується на економіко-математичних методах та моделях, активно застосовує комп’ютерну техніку. 7. Проблеми управління кредитними портфелями вітчизняних комерційних банків доцільно розділити на зовнішні та внутрішні. На зовнішні фактори комерційні банки безпосереднього впливу не мають, в основному вони можуть тільки їм підпорядковуватись і до них адаптуватись. Опосередкований вплив банків на зовнішні проблемні фактори може проявлятись через лобіювання банківськими групами своїх інтересів на законодавчому та політичному рівнях при наявності і “силі” таких груп. Так, до основних зовнішніх проблемних факторів, що негативно впливають на кредитні портфелі банків України, слід віднести нормативно-правові та загальноекономічні. 8. Метод аналізу показників, що є основним методом традиційного підходу до управління кредитним портфелем, дає змогу банку всебічно (кількісно та якісно) оцінити роботу з управління власним кредитним портфелем. До складу класифікаційних груп методу аналізу показників включені обов’язкові показники кредитного ризику, встановлені НБУ; агреговані показники якості управління кредитним портфелем; показники достатності резервів банку для покриття збитків; показники дохідності кредитного портфеля; показники, що вимірюють вплив змін процентних ставок на чистий процентний дохід банку та дохідність кредитного портфеля. Кожна із зазначених груп має свій склад та відповідні критеріальні значення, що були переглянуті, враховуючи сучасну економічну ситуацію, в якій функціонують українські банки. У запропонованому варіанті на прикладі АБ “Хрещатик” було проведена діагностика управління ризиком та дохідністю кредитного портфелю комерційного банку. 9. Обґрунтована доцільність застосування та вказані шляхи теоретичного впровадження ідей сучасної портфельної теорії (MPT), зокрема моделей Г. Марковіца і У. Шарпа (САРМ) для управління кредитним портфелем комерційного банку. Запропоновано на базі “основних бет” розраховувати “похідні”, що дозволяють точніше розрахувати ринковий ризик (“бету”) кредитного портфеля і позичальника. 10. Досягнуто висновку щодо доцільності використання відносно нової для українського кредитного ринку моделі «»Квазі-Шарпа» для оптимізації кредитного портфелю комерційного банку. Модель Квазі-Шарпа раціонально застосовувати при розгляді порівняно невеликої кількості кредитних запитів, що належать одній або кільком галузям. Тому вона є особливо актуальною для нашого прикладу. З допомогою її добре підтримувати оптимальну структуру вже існуючого портфеля. Основний недолік моделі — розглядається окремий сегмент кредитного ринку (окремий банк в даному випадку), без урахування глобальних тенденцій.
Вариант:нет
Литература:1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV // http://www.rada.gov.ua 2. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України: Постанова НБУ від 15.09.2004 року №435 // http://www.rada.gov.ua 3. Про банки та банківську діяльність: Закон України від 7.12.2000 року №2121-ІІІ // http://www.rada.gov.ua 4. Про порядок здійснення консорціумного кредитування: Постанова Правління НБУ від 21.02.1996 року №37 // http://www.rada.gov.ua 5. Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: Положення НБУ від 06.07.2000 року №279 // http://www.rada.gov.ua 6. Про іпотеку: Закон України від 05.06.2003 року №898-IV // http://www.rada.gov.ua 7. Про надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 року №584 // http://www.rada.gov.ua 8. Про фінансовий лізинг: Закон України від 16.12.1997 року №723/97-ВР // http://www.rada.gov.ua 9. Про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: Положення НБУ від 16.12.2002 р. №508 // http://www.rada.gov.ua 10. Про заставу: Закон України від 02.10.1992 року №2654-ХІІ // http://www.rada.gov.ua 11. Про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Інструкція НБУ від 28.08.2001 року №368. // http://www.rada.gov.ua 12. Аветисов М. Пути повышения доходности в потребительском кредитовании // Банковские услуги. – 2006. - №1. – С. 22 – 24. 13. Белик Е. В. Реинжиниринг процесса управления кредитними рисками // Бухгалтерия и банки. – 2001. - №10. – С. 25 – 35. 14. Бондаренко Л. Поняття кредитного портфеля комерційного банку і критерії його конкурентоспроможності // Вісник НБУ. – 2003. - №3. – С. 31 – 33. 15. Волошин І. Консервативний підхід до формування резервів для малих кредитних портфелів // Вісник НБУ. – 2000. – №7. – С. 13 – 15. 16. Волошин І. В. Обчислення ліміту кредитування за допомогою VaR-технології та з урахуванням часової структури ліміту // Вісник Національного банку України. – 2001. – №5. – С. 41-43. 17. Гурвич В. Базельские нормативы угрожают мелким банкам // Банковское обозрение. – 2004. - №1. – С. 52 – 55. 18. Дзюблюк О. Основні напрями оптимізації регулятивного впливу на кредитну діяльність банківських установ в умовах перехідного періоду // Вісник НБУ. – 2000. - №8. – С. 37 – 41. 19. Дугін І. Врахування чинників зовнішнього середовища в процесі управління кредитним портфелем комерційного банку // Вісник НБУ. – 2006. - №6. – С. 32 – 36. 20. Дяченко О. Доходность – норма банковской жизни // Банковское обозрение. – 2006. - №6. – С. 73 – 77. 21. Кігель В. Про визначення оптимального кредитного портфеля банку в умовах ризику неповернення коштів позичальниками // Вісник НБУ. – 2003. - №1. – С. 15 – 17. 22. Ковалев А. Банковское дело без опасности. Риск- и кризис-менеджмент в практике западных банков // Банковская практика за рубежом. – 2006. - №8(92). – С. 28 – 43. 23. Кондратюк Е. А. Понятие банковских рисков и их классификация // Деньги и кредит. – 2004. – №6. – С. 43 – 50. 24. Королев О. Г. Анализ и управление рисками в деятельности малых и средних кредитных организаций // Деньги и кредит. – 2002. - №2. – С. 43 – 48 25. Лобанова А. Л. Аналіз активних операцій комерційних банків // Фінанси України. – 2002. - №6. – С. 99 – 104. 26. Міщенко В., Пастун В. Моніторинг позичок у сучасній банківський практиці України // Вісник НБУ. – 2002. - №8. – С. 9 – 13. 27. Пернарівський О. Аналіз, оцінка та способи зниження банківських ризиків // Вісник НБУ. – 2004. - №4. – С. 44 – 48. 28. Пуховкина М., Клименко В. Основні напрями регулювання кредитного ризику // Вісник НБУ. – 1999. - №5. – С. 37 – 39. 29. Румянцев А. Кредитный рейтинг // Финансовый директор. – 2006. - №1. – С. 5 – 11. 30. Савчук С. Система управління кредитними ризиками у багатофілійному банку // Вісник НБУ. – 2001. - №2. – С. 44 – 46. 31. Соколинская К. Э. Кредитные риски в российском банковском секторе: факторы и менеджмент // Банковские услуги. – 2006. - №5. – С.2 – 29. 32. Туник Г. М. Регулювання кредитної діяльності банку // Фінанси України. – 2002. - №4. – С. 119 – 125. 33. Финансовые риски. – 2005. - №3. – С.110 – 120. 34. Финансовые риски. –2006. - №3. – С.110 – 120. 35. Цапаев Д. Комплексный риск – менеджмент в банке. Внутренние лимиты и другие инструменты управления рисками // Банковское обозрение. – 2004. - №3. – С. 60 – 64. 36. Чуб П. Теорія нетрадиційного управління кредитним портфелем комерційного банку // Вісник НБУ. – 2002. – №1. – С. 20 – 23. 37. Шапкин А. С. Управление кредитным риском // Управление риском. – 2002. - №2. – С. 59 – 63. 38. Штырова И. А. Управление кредитным риском // Банковские услуги. – 2003. - №6-7. – С. 42 – 48. 39. Банківське право: українське та європейське: Навч. посібник / П.Д.Біленчук, О. Г. Диннік, І. О. Лютий, О. В. Скороход. – К.: Атіко, 1999. – 348 с. 40. Банковское дело: Учебник/Под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 592 с. 41. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 255 с. 42. Вітлинський В. В. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. посібник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 251 с. 43. Герасимович А. М. Аналіз банківської діяльності: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 599 с. 44. Дмитренко М. Г. Потлатюк В. С. Кредитування і контроль: Навчально-методичний посібник (у схемах і коментарях). – Кондор, 2005. – 296 с. 45. Кириченко О. А. Банківський менеджмент: Підручник. – К.: Знання, 2005. – 831 с. 46. Ковбасюк М. Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств: Навчальний посібник. – К.: Скарби, 2001. – 334 с. 47. Корольов О. А., Рязанцева В. В. Економетрія: Практикум: Навчальний посібник. – К.: КНТЕУ, 2005. – 278 с. 48. Кредитний ризик комерційного банку/ За ред. Вітлінського В. – К.: Знання. – 2000. – 242 с 49. Лаврушин О. И. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент). – М.: Юристъ, 2002. – 688 с. 50. Любунь О. С., Грушко В. І. Фінансовий менеджмент у банку. – К.: Видавничий Дім “Слово”, 2004. – 296 с. 51. Мещеряков А. А., Лисяк Л. В. Фінансовий менеджмент у банках: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с. 52. Мороз А. М., М. І. Савлу, М. Ф. Пудовкіна. Банківські операції: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 384 с. 53. Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз банківської діяльності. – К.: КНЕУ, 2003. – 347 с. 54. Петрук О. М. Банківська справа: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2004. – 461 с. 55. Плісак Т. О., С. А. Гагаріна, Недеря Л. В., Нетребчук Л. О. Облік та аналіз діяльності комерційного банку: Навчальний посібник: Книга 2. – К.: КНТЕУ, 2003. – 308 с. 56. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку. – К.: КНЕУ, 2004. – 468 с. 57. Руководство по кредитному менеджменту: Пер. с англ. / Под ред.. Б. Эдвардса. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 464 с. 58. Сушко Н. М., Нетребчук Л. О. Аналіз діяльності комерційного банку: Опорний конспект лекцій. – К.: КНТЕУ, 2005. – 231 с. 59. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) / Под ред. И. О. Лаврушина. – М.: Юристъ, 2002. – 688 с. 60. Хмелинко О. В., Вовк В. Я. Кредитування та контроль: Навчальний посібник. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2004. – 240 с. 61. http://www.finance.com.ua 62. http://www.bank.gov.ua 63. http://www.aub.com.ua 64. http://www.ukr.net Офіційний сайт Національного банку України URL: http://www.bank.gov.ua/Macro/pok.htm
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (186)