Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Банківська справа»Банківська справа»

Управління витратами і прибутками банку

Карточка работы:985
Цена:
Тема: Управління витратами і прибутками банку
Предмет:Банківська справа
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Фінанси
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Університет Банківської Справи Національного Банку України (УБСНБУ)
Содержание:РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ І ПРИБУТКОМ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 3 2.1. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ 3 2.2. АНАЛІЗ ВИТРАТ І ПРИБУТКУ БАНКУ 18 2.3. МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ТА ПРИБУТКОМ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ 25 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ І ПРИБУТКОМ 50 3.1. ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ І ПРИБУТКОМ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 50 3.2. РОЗВИТОК СЕКТОРУ КВАЗІФІСКАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ НБУ ЯК ДЖЕРЕЛО ЗРОСТАННЯ ДОХОДІВ БАНКУ 58 3.3. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ВИТРАТИ ТА ПРИБУТОК БАНКУ 78 3.4. ВИКОРИСТАННЯ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 87 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 92
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
90
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Конституція України. Прийнята 18.06.1996 p. – Україна, 1996. – 54 с. 2. Закон Укpаїни “Пpо банки і банківську діяльність” Веpховна Рада Укpаїни. — К.: Паpламент. вид-во, 2001. — 57 с. 3. Закон України “Про Національний банк України” Веpховна Рада Укpаїни, 20 травня 1999 р. 4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України. Прийнятий 31.05.2000р. зі змінами та доповненнями. 5. Про Національний банк України: Закон України. Прийнятий 20.05.2000р. зі змінами та доповненнями. 6. План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України: Постанова Правління НБУ. Прийнята 21.11.1997р. // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. Додаток до журналу „Вісник НБУ" – 1998. – Випуск 1, частина перша. 7. Положення про застосування Національним банком України до банків та інших фінансово – кредитних установ заходів впливу за порушення банківського законодавства: Постанова Правління НБУ. Прийнята 26.05.00 за №215. 8. Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків: Постанова Правління НБУ. Прийнята 25.09.1997р. // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. Додаток до журналу „Вісник НБУ" – 1997. – Випуск 12. 9. Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України: Постанова Правління НБУ. Прийнята 30.12.1998р. // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. Додаток до журналу „Вісник НБУ" – 1999. – Випуск 3. 10. Правила організації фінансової та статистичної звітності банків України. Постанова Правління НБУ. Прийнята 12.12.1997 р. за № 436. 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16 „Витрати", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 року. // Офіційний вісник України. – 1999. - № 33. 12. Порядок складання декларації про прибуток банківської установи: Наказ ДПА. Прийнятий 31.07.1997р. за №273. 13. Інструкція про складання річного фінансового звіту банків України. Постанова Правління НБУ. Прийнята 26.12.2001р. за №545. 14. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків: Постанова Правління НБУ. Прийнята 28.08.2001р. за №368. 15. Аналіз діяльності комерційного банку. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю "Банківський менеджмент"/ Під ред. Бутинця Ф.Ф., Герасимовича А.М.: Навчальний посібник.-Житомир: ПП "Рута", 2001 - 376с. 16. А. Т. Головко, В.І. Грушко, Н.М Денисенко. Система банківського менеджменту: Навч.посібник. - Київ: Фірма "ІНКОС",2004. - 480 с. 17. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А.М.Герасимович, М.Д.Алексеєнко, І.М. Парасій -Вергуненко та ін.; За ред. А.М.Герасимовича. -.К.: КНЕУ,2003.- 599с. 18. Банківський менеджмент / О.Кириченко, І.Птленко, А.Ятченко. - К: Основи, 1999.-671с. 19. Банківський менеджмент: Навч. посіб. / О.А.Кириченко, І.В.Геленко, С.А.Рогаль та ін.; За ред. О.А.Кириченка .- 3- те вид., пере раб і доп.- К.:Знання ,2002.-438 с. 20. Банківський менеджмент: Підручник. / За ред. О.А.Кириченко, В.І. Міщенко.- К.:Знання ,2005.-431 с. 21. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 320с. 22. Васюренко О.В., Волохата К.О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навчальний посібник. – К.: “Знання”, 2006. – 463 с. 23. Вулфен. Ч. Дж. Энциклопедия банковского дела и финансов: п. с. англ. Самара: Корпорацыя «Магаров», 2000. – с. 1583. 24. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. І./Редколег.:…С.В. Мочерний (відпр.ред.)та ін.. – К.:Видавничий центр «Академія», 2000 – 864 с. 25. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджере : Енцмклопедія, під. ред. Р. Дяківа. - : Міжнародна економічна фундація, 2000. – с. 703. 26. Історія вчень менеджменту: Підручник для ВНЗ / А.І. Кредісов. - К.: АДС УМК Центр,2001. - 300 с. 27. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств: Навчальний посібник. - К.: "Скарби", 2001.-325с. 28. Кочетков В. Анализ банковской деятельности. - К.: МАУП, 1999.-87с. 29. Кулаков А.Е. Управление активами и пасивами банка. - М.: Издательская група: "БДУ - пресс", 2004. - 256 с. 30. Лаптырев Д.А. Система управления финансовимы ресурсами банка. - М.: Издательская група: "БДУ - пресс", 2005. - 296 с. 31. Ларинова Л.В. Управление активами и пасивами в комерческом банке. - М.: Издательство "Консалтбанкир", 2003. - 272 с. 32. М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1992. 33. Новашина Т.С. Карасева Т.В. Управление затратами банка. - М.: Издательская група: "БДУ - пресс", 2005. - 152 с. 34. Облік та аудит у комерційних банках / A.M. Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О.А.Мазур та ін.; За ред. А.М. Герасимовича. - Львів: Видавництво «Фенікс», 1999. - 512с. 35. Операції комерційних банків/ Р. Котовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – 2-ге вид., доп. – Львів: ЛБІ НБУ, 2001. – 516с. 36. Осовська Г.В., Осовський О.А. Основи менеджменту: Підручник. Видання 3 - є, перероблене і доповнене. - К.: "Кондор", 2006. - 664 с. 37. Плісак Т.О. , Гагаріна С.А., Недеря Л.В., Нетрубчук Л.О. Облік та анліз діяльності комерційного банку. - К.: КНТЕУ, 2003.- 308с. 38. Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія .- К.: КНЕУ, 2002.- 316с. 39. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. - 20ге вид., доп. і перераб. - К .: КНЕУ,2004.- 468с. 40. Стельмах B.C. Енциклопедія банківської справи України. - К.: Молодь, 2001.- 87с 41. Тиркало Р.І., Щибоволок З.І. Фінансовий аналіз комерційного банку: Основи теорії, експрес – діагностика, рейтинг. Навч. Посібник. – К.: «Слобожанщина» 1999. – 236 с. 42. Щибоволок З.І. Аналіз банківської дільності: Навчпосіб. - К.: “Знання”, 2006. – 311 с. 43. Арістова А. Методика оцінювання фінансового результату банку // Банківська справа. - 2002. -№ 2. - С. 48-51. 44. Бай С. Сутність та критерії ефективності управління діяльності // Вісник КДТЕУ. - № 3. - 2000.- с.59-64. 45. Богомазов М. Система внутрішнього контролю в комерційних банках України: організаційний аспект // Вісник НБУ.- №4.- 2000.- с.36-38. 46. Буздалин А.В. Проблемы ранней диагностики финансового состояния коммерческих банков // Банковское дело. – 1997. - № 11. – с. 24 – 28. 47. Гладких Д. Особливості оцінки діяльності банківських відділень // Вісник НБУ.- № 10.- 2002.- с.33-38. 48. Гладких Д. Особливрсті планування доходів, витрат і податків банківської установи // Вісник НБУ.- № 1.- 2001.- с.6 – 8 49. Домашенко Д.В. От текущего анализа к управленню финансовым состоянием банка // Банковские услуги.- № 3.- 2001.- с.21-26. 50. Дробязко А.А., Сушко В.И. Банки Украины //Финансовне риски. - 2001.-№4(28).- с.56-75 51. Кіндратська Л. Управлінський облік та контролінг у системі управління банку // Вісник НБУ. - №8.- 2001.- с.20-25. 52. М. Дмитренко. Управління фінансами банку// Вісник НБУ. – 2004. – №23. – с.32-37 53. Мертенес О., Дж. Урга Ефективність банківської системи України// Банківська справа. - №6. - 1999. - с.29-36. 54. Моссаковський В. Система контролю витрат виробництва за сучасних умов // Бухгалтерський облік і аудит. - №9. - 2002, - с.29-34. 55. Мрочко С. Удосконалення банківського законодавства - шлях до створення ефективної банківської системи//Фінанси України. - 1999. - №6.- с.34 -37. 56. Некрасова Н.І. Облік та аналіз доходів, витрат та прибутку банку / Дисертація на здобуття наук.ступіня кандидата економічних наук.спец. 08.06.04. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. - Київ. - 2002. 57. Некрасова Н.І. Організація комплексної методики аналізу і прогнозування в системі управління фінансовими результатами діяльності комерційного банку. // Економіка, фінанси, право. - 2001. - № 8. - с. 13-18. 58. Некрасова Н.І. Прогнозування фінансових результатів діяльності комерційного банку // Фінанси України. - 2002. - № 1. – С. 121-129. 59. Осташ С. Деякі аспекти прибутковості та фінансової стійкості комерційного банку // Вісник НБУ. - №2. - 2001. – С.47-49. 60. Партин Г.О. Формування стратегічної моделі управління витратами підприємства // Фінанси України. - №11. – 2004. С. 124 – 133. 61. Поморина М.А. Некоторне подходы к управлению эфективностью деятельности КБ//Банковское дело. - № 10. - 2001- с.11-16. 62. Потійко Ю.А. Теоретині та практичні аспекти аналізу діяльності банком // Фінанси України. - 2002.- №3.- с. 129-133. 63. Примостка Л.О. Управління активами і пасивами комерційного банку // Вісник НБУ. - 2001. -№2. - С. 39-43. 64. Пшик Б.І. Модель управління активами і пасивами банку // Фінанси України. -2003.-№5.-С.15-120. 65. Раевський К., Раєвська Т. Методичні рекомендації щодо економічного аналізу діяльності комерційного банку // Вісник НБУ. - 1999.- №4, - с. 35-39. 66. Стоян В. Управління витратами банку // Банківська справа. - №5. - 2000. - с.39-42. 67. Т. Корнієнко. Оцінка збалансованості процентних операцій при аналізі прибутковості комерційного банку// Вісник НБУ. – 2003. – №43. – с.24-28 68. Фуклеев В. Стратегія і тактика упрвління прибутковістю комерційного банку // Банківська справа. - 1998. - № 4. - с.3-6. 69. Холявська Т.М. Формування прибутку комерційного банку// Фінанси України. – 2004. – №9 (145). – с.43 – 45. 70. Шандова Н.В. Створення ефективної системи управління витратами підприємства // Фінанси України. - №7. – 2003. С. 97 – 101. 71. www.banker.com.ua 72. www. liga.net
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (186)