Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Державне управління»Державне регулювання економіки»

Місцеві державні адміністрації

Карточка работы:42173
Цена:
Тема: Місцеві державні адміністрації
Предмет:Державне регулювання економіки
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Юрист
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 1. Система, порядок утворення й будова місцевих державних адміністрацій 4 2. Функції та компетенція місцевих державних адміністрацій 6 3. Форми і методи діяльності місцевих державних адміністрацій 12 Висновки 16 Список використаних джерел 17
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Відповідно до ст. 1 Закону «Про місцеві державні адміністрації», місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів державної виконавчої влади. Вона є єдиноначальним орга¬ном загальної компетенції, який у межах своїх повноважень здійснює вико¬навчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної оди¬ниці та реалізує повноваження, делеговані їй відповідною місцевою радою. Територіальною основою діяльності місцевих державних адміні¬страцій є територія області, району, міст Києва та Севастополя. Правову основу організації та діяльності цих органів становлять нор¬ми Конституції України, законів “Про місцеві державні адміністрації”, «Про державну службу», Типового регламенту місцевої державної адмі¬ністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року № 2263; постанови Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури місцевих державних адміністрацій» від 18 трав¬ня 2000 року № 821 (зі змінами) та інших нормативних актів. Місцеві державні адміністрації є юридичними особами, мають печат¬ки з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням і рахунки в установах банків України. Вони фінансуються в повному обсязі з Державного бюджету України. В управлінні місцевих держадміністрацій перебувають об'єкти державної власності, передані їм у встановленому порядку. У випадку делегування місцевим державним адміністраціям районни¬ми чи обласними радами відповідних повноважень у їх управлінні можуть перебувати об'єкти спільної власності територіальних громад.
Объём работы:
13
Выводы:Апарат адміністрації здійснює правове, інформаційно-аналітичне, методичне, кадрове, матеріально-технічне та інше організаційне забез¬печення діяльності місцевої державної адміністрації, систематичну пе¬ревірку виконання актів законодавства та розпоряджень голови держ¬адміністрації. Зокрема, до структури апарату обласної державної адміністрації можна віднести такі підрозділи: прес-служба; організаційний, юридич¬ний, господарський відділ; загальний відділ; відділи кадрової роботи та з питань державної служби; контролю; взаємодії з правоохоронними ор¬ганами; з питань оборонної й мобілізаційної роботи; інформаційно-комп'ютерного забезпечення; по роботі зі зверненнями громадян; по міжнародних зв'язках та прикордонному співробітництву, з питань ре¬жимно-секретної роботи; бухгалтерського обліку; сектор з організації навчання кадрів; канцелярія; архів. Апарат відповідно до покладених на нього завдань: опрацьовує до¬кументи, що надходять до місцевої державної адміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, проекти доручень голови та за¬ступників голови місцевої державної адміністрації; за дорученням голови місцевої державної адміністрації розробляє проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань; перевіряє виконання актів законо¬давства, розпоряджень і доручень голови держадміністрації її структур¬ними підрозділами; готує матеріали з організаційних та кадрових пи¬тань, що розглядаються головою місцевої державної адміністрації; опрацьовує і подає голові держадміністрації проекти планів роботи адміністрації, забезпечує контроль за їх виконанням; здійснює ор¬ганізаційне та матеріально-технічне забезпечення засідань колегій, на¬рад, що проводяться в держадміністрації; організовує прийом громадян і розгляд звернень; виконує інші функції відповідно до законодавства та за дорученням голови місцевої держадміністрації Організація роботи апарату адміністрації здійснюється відповідно до регламенту держадміністрації, інструкції з питань діловодства, положення про апарат, що затверджуються головою місцевої держадміністрації.
Вариант:нет
Литература:1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії ВРУ 28.06.96. // ВВРУ. – 1996. - №30. - с.141. 2. Борденюк М.В Местное самоуправление и вертикаль // Голос Украины. - 1994. - 18 ноября. 3. Васильев В.И Местное самоуправление: Учеб. и науч.- практ. пособие. - М. - 1999. - С. 397. 4. Иванова Г.А. Муниципальное право. Конспект лекций. — С.П.Б.: Изд-во Михайлова В.А., 2000. - С.17. 5. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування. – Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер. – 2000. – с. 304. 6. Кондратьєв Я.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні. – К.: Юрінком Інтер. – 2003. – с. 464. 7. Тодика Ю.М., Журавський В.С. Конституційне право України. – К: Видавничий дім. – 2002. – с. 478. 8. Ткачук Д., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід. - К.: Заповіт, 1997. - С. 53. 9. Фрицький О.Ф. Конституційне право України. – К: Юрінком Інтер. – 2002. – с. 535.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (83)