Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Банківська справа»Банківська справа»

Управління портфельним кредитним ризиком ВАТ КБ “Хрещатик”

Карточка работы:142
Цена:
Тема: Управління портфельним кредитним ризиком ВАТ КБ “Хрещатик”
Предмет:Банківська справа
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Банківська справа
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:Розділ 1. Теоретичні засади управління портфельним кредитним ризиком банку. 1.1. Сутність та обґрунтування необхідності управління портфельним кредитним ризиком банку. 1.2. Мета, завдання та принципи управління портфельним кредитним ризиком. 1.3. Диверсифікація як інструмент управління портфельним кредитним ризиком. Розділ 2. Діагностика стану управління портфельним кредитним ризиком (ВАТ КБ “Хрещатик”). 2.1. Аналіз портфельного кредитного ризику банку. 2.2. Аналіз методичного та організаційного забезпечення управління портфельним кредитним ризиком банку. 2.3. Аналіз інформаційного забезпечення управління портфельним кредитним ризиком банку. 2.4. Аналіз динаміки резервів на покриття можливих збитків за кредитними операціями. Розділ 3. Удосконалення управління портфельним кредитним ризиком банку (ВАТ КБ “Хрещатик”) 3.1. Впровадження сучасного інструментарію виміру портфельного кредитного ризику банку. 3.2. Побудова системи лімітів портфельного кредитного ризику банку. 3.3. Розробра рекомендацій щодо удосконалення методичного, організаційного апарату управління портфельним кредитним ризиком
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність дослідження. Процес формування ринкових відносин в економіці України об`єктивно зумовлює необхідність підвищення ролі банківського кредиту, що є одним із найважливіших чинників, які забезпечують безперервність розширеного відтворення. Така роль визначається насамперед широкою сферою застосування кредитних операцій банків. Кредитування є однією з найприбутковіших, але й найризикованіших банківських операцій. Тому необхідною умовою застосування комерційними банками ефективних методів видачі позик клієнтам є мінімізація кредитного ризику за всіма напрямами вкладення коштів. Основним і найефективнішим методом такої мінімізації є кількісна оцінка банком кредитоспроможності позичальників, тобто здатності клієнта своєчасно і в повному обсязі виконувати свої зобов`язання щодо погашення кредитів і нарахованих за ними процентів. Основу такої оцінки становить розрахунок ряду показників, що відображають усі аспекти діяльності підприємства – його ліквідність, фінансову стійкість, ділову активність та економічну ефективність. Комерційним банкам необхідно також управляти загальним портфелем банківських позик. В основі такого управління має лежати диверсифікація виданих банком кредитів, згрупованих за певними критеріями – величини, строків, наявності забезпечення, виду позичальників, їх галузевої належності, формі власності, фінансового стану та низки інших, що загалом дозволяє банку знизити ризик можливих втрат, пов`язаних із кредитною діяльністю. Аналітична робота щодо мінімізації ризику кредитного портфеля лежить в основі сучасних методів організації кредитування, необхідні умови якого можна сформулювати так: по-перше, позики видаються у межах наявних у банку кредитних ресурсів; по-друге, усі питання, пов`язані з кредитуванням, вирішуються виключно на договірній основі; по-третє, відносини ґрунтуються на комерційних засадах, що визначають пріоритетність прибуткового господарювання; по-четверте, банки дотримуються всіх нормативів, установлених регулюючими органами. Ступінь розробленості проблематики дослідження. Питання, пов’язані з управлінням ризиком кредитного портфеля, завжди були у центрі уваги дослідників в галузі банківського менеджменту та аналізу. Зокрема, можна відзначити внесок Л. Омелянович, Р.Коцовської, А.Хмеленко, О.Васюренко, Т. Смовженко, О.Геєця у розв’язання проблем методології управління ризиками. Більш широкий погляд на управління ризиками у банківській діяльності віддзеркалений у працях, присвячених розробці підходів до стратегічного управління комерційними банками, серед яких відзначимо монографії Л.Кота, Л.Примоської, навчальні посібники С.Кузьменка, О.Колодізієва, К.Гнєдова. Однак практична діяльність комерційних банків в галузі кредитування постійно висуває нові проблемні питання, пов’язані з недосконалістю методології управління ризиками кредитного портфеля, а необхідність творчої переробки та осмислення зарубіжного досвіду визиває необхідність подальших досліджень в цій сфері, які мали чітку практичну спрямованість й базувалися б на фактичному матеріалі останніх років. Об’єкт дослідження: ВАТ КБ «Хрещатик» Предмет дослідження: діяльність банку в галузі управління портфельними ризиками. Мета дослідження – провести дослідження особливостей управління портфельним ризиком банку; провести аналіз та відбір критеріїв оптимізації кредитного портфелю банка; визначити можливі шляхи щодо підвищення прибутковості та зниження ризику кредитного портфелю банка. Завдання дослідження: - визначення сутності, об’єктивної необхідності, значення управління портфельним ризиком банку та його місця у системі управління банківською діяльністю в цілому; - конкретизація мети, завдань, методологічного інструментарію, підходів та інструментів управління портфельним кредитним ризиком; - розгляд особливостей застосування різних методів управління портфельним кредитним ризиком, у першу чергу, шляхом диверсифікації кредитного портфеля; - надання комплексної характеристики результативності діяльності комерційного банку, що був обраний об’єктом дослідження; - проведення аналізу особливостей кредитного портфеля банку, його складу, структури, характерологічних ознак та впливу на результативність функціонування банківської установи; - дослідження специфічних рис організації управлінських дій в галузі формування кредитного портфеля та встановлення ризику за кредитними операціями; - узагальнення досвіду банку з управління портфельним кредитним ризиком з визначенням його позитивних та негативних сторін та відповідності стратегічним й тактичним завданням банку, нормативним актам й провідному досвіду управління банківськими ризиками; - розробка пропозицій щодо удосконалення системи оцінювання портфельного кредитного ризику з огляду на результати проведеного аналізу та узагальнення передового досвіду в цій галузі банківського менеджменту; - визначення основних критеріїв прийняття управлінських рішень в сфері портфельного кредитного ризику комерційного банку за рахунок встановлення відповідних лімітів; - обґрунтування доцільності реалізації заходів, спрямованих на удосконалення організаційного та методичного забезпечення управління портфельним кредитним ризиком у банку. Методи дослідження: фінансового аналізу, порівняння, відсоткових різниць, абсолютних різниць, унаочнення, прогнозування, передбачення, співставлення, порівняння, моделювання, опису, абстрагування, конкретизації тощо. Наукове та практичне значення дослідження. Результати проведених досліджень можуть бути використані при підготовці нових співробітників банку в галузі кредитування, та для полегшення навчання студентів-практикантів при проходженні практики у кредитних відділах комерційних банків. Характеристика структури дослідження. Дослідження складається зі вступу, основної частини, висновків, переліку використаних джерел та додатків. У вступі визначається актуальність дослідження проблем управління портфельним кредитним ризиком, фіксується мета, завдання, предмет та об’єкт дослідження. Основна частина складається з 3 розділів. У першому розділі розглянуті теоретико-методологічні основи управління портфельним кредитним ризиком, надано характеристику підходами та методам управління ризиком, конкретизовані цілі та завдання такого управління, висвітлені відмінності у підходах до реалізації функції управління в сфері портфельного кредитного ризику. У другому розділі проведено комплексний аналіз особливостей управління портфельним кредитним ризиком КБ «Хрещатик», висвітлені специфічні риси організації системи управління кредитним портфелем, надано критичну оцінку результативності управління портфельним кредитним ризиком. У третьому розділі на підставі результатів проведеного аналізу та узагальнення провідного досвіду в галузі управління портфельним кредитним ризиком розроблені конкретні рекомендації щодо удосконалення цієї сфери менеджменту банківської установи. У висновках підбито підсумки проведеного дослідження, наведені результати як аналітичної оцінки стану управління портфельним кредитним ризиком, так й узагальнення рекомендацій щодо впровадження нових підходів до управління портфельним кредитним ризиком в межах банківської установи.
Объём работы:
105
Выводы:Розвиток сучасного соціально-економічного суспільства вимагає активізації кредитних відносин між банківськими установами та підприємствами усіх форм власності. Кредитна діяльність банка є одним з основоположних критеріїв, що відрізняє його від небанківських установ. Саме кредитування приносить найбільші прибутки банкам зарубіжних країн. Тому управління кредитним ризиком є необхідною частиною стратегії і тактики виживання і розвитку будь-якого комерційного банку. Кредитний ризик для банків складається з сум заборгованості позичальників по банківським позичкам, а також з заборгованості клієнтів по іншим операціям. Кредитний ризик існує протягом всього періоду кредитування. При наданні комерційного кредиту ризик виникає з моменту продажу і залишається до моменту отримання платежу за операцію. При банківській позичці період кредитного ризику триває весь час до настання терміну повернення позички. Управління кредитним ризиком вимагає від банку постійного контролю за структурою портфеля позичок і їхнім якісним складом. Кредитний ризик залежить від зовнішніх, повязаних зі станом економічного середовища, і внутрішніх, повязаних з помилковими діями самого банку, чинників. Кредитна політика банка визначається, по-перше, загальними, настановами відносно операцій з клієнтурою, що ретельно розробляються і фіксуються в меморандумі про кредитну політику, і, по-друге, практичними діями банківського персоналу, що інтерпретує і що втілює в життя ці настанови. Отже, в кінцевому рахунку спроможність управляти ризиком залежить від компетентності керівництва банка і рівня кваліфікації його рядового складу, що займається відбором конкретних кредитних проектів і виробленням умов кредитних угод. Одним з основних засобів зниження ризику неплатежу по позичці – ретельний відбір потенційних позичальників. Існує безліч методик оцінки рівня кредитного банку, серед яких домінують методи аналізу кредитоспроможності позичальника. Більшість з сучасних методик базується на визначенні певних коефіцієнтів та інтегрованих показників, що характеризують ті чи інші параметри фінансово-господарської діяльності позичальника. У дипломній роботі мною проведено дослідження основ управління кредитним портфелем банку та формування оптимальної кредитної політики комерційного банку; розглянуті методи ціноутворення за кредитами та методи управління ризиком кредитного портфелю банку. В ході аналізу діяльності банку в області кредитування я виявила слідуючи недоліки та переваги в управлінні кредитним портфелем банку. Банк має дуже малу частку довгострокових кредитів, але беручи до уваги досить стабільне політичне та економічне становище в Україні, банк найближчим часом може збільшити обсяг довгострокових кредитів, що тим самим забезпечить поліпшення доходності кредитного портфелю. 1. Комерційний банк надає юридичним особам 5 основних видів кредитів: комерційний, овердрафт, кредитна лінія, авальний та технічний, причому зростає питома вага овердрафтів та технічних кредитів. І в загалі, обсяг кредитного портфелю за останні чотири роки збільшився в 5 разів. 2. Банк дотримується згладженої політики в області валюти кредитів, що мінімізує валютний ризик банку. Крім того, спостерігається чітка тенденція до зниження процентної ставки за кредитами, що в свою чергу свідчить про підвищення привабливості отримання кредитів як фізичними, так і юридичними особами. Таким чином, можна зробити висновок, що діяльність банку “Форум” в області кредитування являється задовільною. Банку було запропоновано розширяти технічні види кредитування та овердрафтове обслуговування своїх клієнтів, у забезпечення кредитів приймати лише ліквідні застави та більш уважно ставитися до гарантій та поручительств мало відомих банків та організацій, а також більш ретельно стежити за цільовим використанням виданих коштів. І якщо урахувати всі виявлені шляхи зниження кредитного ризику та проведення ще більш детального аналізу фінансового стану та платоспроможності позичальників, можна збільшити доход по кредитним операціям на 10 відсотків. В межах роботи також були розглянуті шляхи вдосконалення існуючих методів оцінки кредитного ризику та кредитоспроможності підприємства. Одна з наведених методик дуже проста у використанні та відрізняється набором специфічних показників. Друга методика базується на використанні інтегрованої ієрархічної багаторівневої оцінки кредитоспроможності позичальника та за більшістю ознак мало відрізняється від базової методики нашого аналізу. Але запропонований у ній підхід до послідовності процесу визначення кредитного ризику та оцінки кредитоспроможності позичальника є дуже корисним та обумовлює перспективність впровадження цього методу у широку банківську практику управління проблемними кредитами.
Вариант:нет
Литература:1. Про банки і банківську діяльність. Закон України від 07.12.2000, №2121-14 2. Про Національний банк України. Закон України від 20.05.1999, № 679-14 3. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні. Затверджена Постановою НБУ № 841/2032 від 28.08.2001 р. 4. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків. Затверджена Постановою НБУ № 141 від 14.04.98 р. 5. Про кредитування. Положення НБУ. Затверджено Постановою НБУ № 246 від 28.04.95 р. (зі змінами та доповненнями). 6. Положення про порядок формування i використання резерву для вiдшкодування можливих втрат за позиками комерцiйних банкiв Затверджено Постановою Правління НБУ від 29.09.1997 р. № 323 7. Аналіз банківської діяльності: Підручник / За ред. А.М. Герасимовича. - К.: КНЕУ, 2003. - 599 с. 8. Банківський менеджмент: Навч. посіб. / За ред. О.А. Кириченка. - 3-є вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 438 с. 9. Банківські операції: Підручник / За ред. О.А. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с. 10. Безопасность банковских операций . Оценка и минимизация рисков. - К.: Институт банкиров., 2001, 833 с. 11. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник. - К.: Академія, 2001. - 320 с 12. Вітлінський В.В., Пернарівський О.В. Інтелектуалізована кількісна оцінка кредитоспроможності позичальника.//Фінанси України.-2000, №6, с.5. 13. Волкова Н.И. Управление банковской деятельностью: Учеб. - практическое пособие / Н.И.Волкова, Р.А.Герасименко, Т.А.Чашко. - Донецьк: Юго-Восток, 2003. - 338 с. 14. Вступ до банківської справи / За ред. М.В.Савлука. – К.: Лібра- 1998–344 с. 15. Гайдак Д. Організація сучасного банку// Вісник НБУ, - 2002. - №2. – с. 20 – 22. 16. Геєць О.В. Основи банківської справи та управління кредитними ризиками: Навч. посіб. / О.В.Геєць, В.М.Домрачев, С.Л.Лондар. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. - 237 с. 17. Гладких Д. Основні тенденції розвитку кредитного ринку України, або Колективний портрет українського позичальника// Вісник НБУ, - 2001. - №9. – с. 49 – 54. 18. Гнедов К.М. Организация управления банками: методы и механизм взаимодействия с предприятими / НАН Украины Ин-т экономики пром-ти. - Донецьк: ИЭП НАН Украины, 2001. - 149 с. 19. Гуцал І.С. Банківське кредитування суб"єктів ринку в трансформаційній економіці України: (питання теорії, методики, практики). - Л.: ВАТ "БІБЛЬОС", 2001. - 244 с. 20. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі: Навч. посіб. - К.: Алерта, 2004. - 478 с. 21. Дзюблюк О. Проблеми підвищення ефективності кредитних операцій комерційних банків.//Вісник НБУ. – 1998, №9, с.55. 22. Єпіфанов А., Міщенко В. Проблеми кредитування та оцінки кредитоспроможності клієнтів банку.//Банківська справа. – 2001, №5, с.39. 23. Коваленко В.В. Особливості кредитування підприємств і організацій в сучасних умовах // Фінанси України - 2000 - № 10 – с.84-88 24. Ковальчук А.Т. Банківський кредит: правові засоби повернення. - К.: Знання, 2001. - 150 с. 25. Ковальчук А.Т. Правове забезпечення кредитної діяльності. - К.: Парлам. вид-во, 2003. - 405 с. 26. Козьменко С.М. Стратегічний менеджмент банку: Навч. посіб. / С.М.Козьменко, Ф.І.Шпиг, І.В.Волошко. - Суми: Університетська книга, 2003. - 734 с. 27. Колодізєв О.М. Фінансовий менеджмент у банках: концептуальні засади, методологія прийняття рішень у банківській сфері: Навч. посіб. / О.М.Колодізєв, І.М.Чмутова, І.О.Губарева. - Х.: ІНЖЕК, 2004. - 408 с. 28. Короткострокове кредитування : сучаснi форми / За ред. Н.М. Дубовика – К.: Институт банкиров, 2001, 717 с. 29. Кот Л.Л. Банківський кредит у трансформаційній економіці: Питання теорії, методології, практики. - К.: Знання України, 2003. - 85 с. 30. Кох Т.У. Управление банком / Пер.с англ.: в 5-ти кн. – Уфа: Спектр, 1993. 31. Кредитування і контроль: Т.С. Смовженко, Р.Р. Коцовська, В.М. Крупський, В.С. Хім"як. - Л.: ЛБІ НБУ, 2004. - 135 с. 32. Кушуев А.А. Показатели платежеспособности и ликвидности в оценке кредитоспособности заемщика // Деньги и кредит. - 2001 - № 12. 33. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посібник. - 3-є вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2002. - 215 с. 34. Ларионова И. Банковские риски // Деньги и кредит. - 2001 - № 12. 35. Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции: Учебное пособие для ВУЗов. - М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 2001 36. Миллер Р.Л., Ван-Хуз Д.Д. Современные деньги и банковское дело / Пер.с англ. – М.: ИНФРА - М, 2000. – 856 с. 37. Никонова И.А., Шамгунов Р.Н. Стратегия и стоимость коммерческого банка. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 304 с. 38. Нікітін А.В. Ситуаційне моделювання банківської діяльності: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - 153 с. 39. Олексієнко В.П.та ін. Кредит і кредитні правовідносини: економічна природа і практика законодавчого регулювання. - К.:Козаки - 1999– 164 с 40. Омелянович Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Навчальний посібник; / Л.О.Омелянович, О.О.Папаіка, А.Ф.Кононенко; Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. - 209 с. 41. Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, М. Вознюк. - 4-е вид. - К.: Алерта, 2004. - 500 с. 42. Паламарчук В.О. Банківськка діяльність за умов перехідної економіки: економіко-правові аспекти // Фінанси України – 2000 - № 4 – с.29-40 43. Панова Г. С. Кредитная политика коммерческого банка – М.: ИКЦ «ДИС», 2002. – 464 с. 44. Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія / М-во освіти і гауки; Київський Нац. Екон. Ун-т. - К.: КНЕУ, 2002. - 316 с. 45. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підруч. / 2-е вид., доп. і перероб. - К.: КНЕУ, 2004. - 468 с. 46. Проблеми кредитування малого та середнього бізнесу в Україні. Вип. 4. - К.: Молодіжна Альтернатива, 2001. - 64 с. 47. Райс Т., Койлі Б. Фінансові інвестиції та ризик – К.: ВНV , 1999, 412 с. 48. Редхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками / Пер.с англ. – М.: ИНФРА - М, 1996. – 288 с. 49. Рибай О.Й., Табачук Г.П., Хміль Л.М. Сучасні операції комерційних банків – К.: Знання - 2001– 320 с 50. Роуз П.С. Банковский менеджмент / Пер.с англ. – М.: Дело ЛТД, 1995. – 768 с. 51. Синки Дж. Управление кредитным портфелем / Пер.с англ. – М.: Catallaxy, 1994. – 820 с. 52. Фінанси і банківська діяльність: сучасний стан і перспективи розвитку. - К.: Нац. банк України, 2003. - 35 с. 53. Фінансовий і банківський менеджмент: досвід та проблеми / Заг. ред. П.В.Єгорова; Донец. нац. ун-т. Молодіжний центр наук. досл. - Донецьк: Юго-Восток, 2002. - 226 с. Хмеленко А.В. Кредитування та контроль: Навчальний посібник / А.В.Хмеленко, В.Я.Вовк. - 2-ге вид., стереотип. - Х.: ВД "ІНЖЕК", 2006. - 240 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (186)