Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Аудит»

Особливості управління господарським товариством АК „Київенерго”

Карточка работы:90211
Цена:
Тема: Особливості управління господарським товариством АК „Київенерго”
Предмет:Аудит
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):ОФПД
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Університет Харчових Технологій (НУХТ)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Мета, задачі і методика проведення аудиту зносу та ремонту основних засобів 5 1.1. Сутність, цілі та задачі аудиту. 5 1.2. Методика та прийоми аудиторської перевірки проведення операцій з основними засобами. 12 Розділ 2. Характеристика діяльності підприємства 18 Розділ 3. Організація проведення аудиту зносу та ремонту основних засобів 22 Висновки 37 Список використаних джерел 40 ДОДАТОК 42
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Розвиток продуктивних сил і виробничих відносин у різних суспільно-економічних формаціях обумовлює потребу удосконалення функцій управління процесом виробництва, у тому числі і контролю економіки. Контроль, як функція управління, підпорядкований вирішенню завдань системи управління. Тому призначення контролю відповідає меті управління, яка визначається економічними і політичними закономірностями розвитку даної формації. Функції економічного контролю визначаються діями економічних законів формації і меті суспільства, інтереси котрого він забезпечує. Завдання економічного контролю у суспільстві полягає в укріпленні форм власності, сприянні виробництву конкурентоспроможної продукції для реалізації на світовому і внутрішньому ринках. Перехід економіки на ринкові відносини пов'язаний з розширенням прав підприємців, демократизацією управління і використанням економічних важелів і стимулів, спрямованих на підвищення ефективності праці та її оцінки за економічним результатом. У зв'язку з цим визначається новий напрямок розвитку економічного контролю фінансово-господарської діяльності підприємств – незалежний аудиторський контроль. Закономірність виникнення аудиторського контролю в Україні обумовлена проведенням приватизації державного майна, управління яким приводив власник адміністративними методами, використовуючи для цього різні державні структури (державні контрольні органи, міністерства, відомства, об'єднання). Організація і методологія незалежного аудиторського контролю поки що недостатньо висвітлені у навчальній та науковій літературі. Немає висококваліфікованих аудиторів, бо вищі навчальні заклади лише розпочали підготовку фахівців цього профілю. Бізнесмени, які є замовниками аудиторського контролю і аудиторських послуг (консультація з питань бізнесу, менеджменту, бухгалтерського обліку, економічного аналізу), потребують необхідних знань з питань організації аудиту. При проведенні аудиторської перевірки, слід преділити, чи не найбільшу увагу аудиторському ризику, який бере на себе аудитор при перевірці бухгалтерських документації та правильності відображення бухгалтерських проводок. Метою даної роботи є дослідження організації проведення аудиту операцій з основними засобами. Завданнями даної роботи є: 1) висвітлити економічну сутність основних засобів; 2) розглянути джерела аудиторської інформації про облік основних засобів; 3) основні методи, прийоми та процедури аудиту операцій з основними засобами; 4) визначити завдання аудиторської перевірки операцій з основними засобами; 5) висвітлити засади складання аудиторського висновку. Предметом даної роботи є операції з основними засобами. Об'єктом дослідження є ЗАТ „Комплекс Агромарс” – підприємство належить до галузі харчової промисловості..
Объём работы:
39
Выводы:Основою ринкової економіки є підприємства різних форм власності, що є прибутковими та приймають участь у виготовленні національного валового продукту. Міцність цих підприємств означає міцність держави, так і навпаки, спад господарської діяльності визначається на погіршенні економічного та фінансового стану держави. На даний момент економічна ситуація в країні не сприяє розвитку та процвітанню вітчизняних підприємств. Головними проблемами є недосконалість законодавства, часті зміни в нормативних документах, податковий тиск. Господарська діяльність кожного підприємства вимагає планування, управління і контролю. Щоб підприємства виробляли конкурентоспроможну продукцію та пропонували її як на внутрішньому так і на зовнішньому ринку, вони мають забезпечити високу якість продукції, що виробляють, а це можна досягти використанням високо технологічного обладнання та устаткування. Основу капіталу та виробничого потенціалу підприємства складають його основні фонди. Знання особливостей проведення та обліку операцій з основними засобами є одним з елементів успіху фірми, а це можна одержати завдяки організованому обліку, контролю та аналізу. Дослідження організації аудиту основних засобів були проведені на матеріалах товариства з обмеженою відповідальністю “Картек”. Основним видом діяльності підприємства є надання послуг з транспортних перевезень. У роботі розкрита сутність аудиту господарської діяльності в галузі обліку основних засобів підприємства. Тут наведені зміст та завдання аудиту, нормативне забезпечення, джерела інформації та методики аудиту основних засобів. Основною метою проведення аудиту є виявлення порушень, зловживань та їх попередження. У роботі наведено план аудиту та аудиторські висновки. Метою аудиту операцій з основними засобами є встановлення: достовірності первинних даних відносно руху основних засобів; повноти і своєчасності відображення первинних даних в зведених документах та облікових регістрах; правильності ведення обліку основних засобів та його відповідності прийнятій обліковій політиці, достовірності відображення стану основних засобів в звітності господарюючого суб'єкта; відповідності методики обліку та оподаткування операцій з необоротними активами. Завданнями аудиту операцій з основними засобами є: 1. встановлення правильності документального оформлення надходження, переміщення, використання та списання основних засобів; 2. перевірка ефективного їх використання та збереження; 3. встановлення правильності визначення строку корисної експлуатації (використання) основних засобів; 4. перевірка правильності нарахування зносу основних засобів; 5. підтвердження достовірності відображення в бухгалтерському обліку первісної та ліквідаційної вартості основних засобів, а також результатів їх переоцінки; 6. перевірка доцільності проведення ремонту основних засобів та правильності відображення в бухгалтерському обліку понесених витрат; 7. вивчення законності проведення операцій, пов'язаних зі списанням основних засобів внаслідок непридатності їх до використання та ліквідації; 8. підтвердження законності і правильності відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з основними засобами. Предметом аудиту основних засобів є господарські процеси та операції, пов'язані з наявністю, рухом і використанням основних засобів, а також відносини, що виникають при цьому в середині підприємства і за його межами. Для удосконалення контролю за діяльністю підприємства необхідно впровадити систему внутрішнього аудиту на підприємстві. Внутрішній аудит - невід'ємна частина загальної системи управління. Створюється на середніх і великих підприємствах, виконує контрольні функції в залежності від мети і завдань, покладених на внутрішніх аудиторів підприємства. Внутрішні аудитори залежні і підпорядковані органу, який їх призначив, проводять планові та позапланові перевірки за вказівкою вищого керівництва, є штатними працівниками, не зобов'язані мати сертифікат аудитора, можуть бути фахівцями з бухгалтерського обліку, фінансів, економіки, права тощо. За результатами перевірки складається звіт, який передається вищому керівництву. В звіті дається оцінка виявленим факторам, надаються рекомендації, поради та інша інформація.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.93 р. № 3125 – XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993 р. - № 32 2. Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000р. №92. 3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій № 291 від 30.11.99 р. 4. Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій № 291 від 30.11.99 р. (зареєстровано в Міністерстві юстиції України № 893/4186 від 21.12 99 р.). 5. Перелік типових документів (наказ Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України № 41 від 20.07.98 р.). 6. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець, та ін.; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця – Житомир: ПП ”Рута”, 2001. – 416 с. 7. Аудит: учебник для вузов / Под ред. В.И. Подольского. – 2-е изд., перепаб. и доп. – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2000. – 655 с. 8. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: Підручник. – К.: ПП “Влад і Влада”, 1996. – 320 с. 9. Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 512 с. 10. Вітвицька Н.С., Кузьмінська О.Е. Контроль і ревізія: Навчально-методичний посібник для самост. вивч. дисципліни. – К.: КНЕУ, 2000. – 166с. 11. Данилевский Ю.А., Шапигузов С.М., Ремизов Н.А., Старовойтова Е.В. Аудит: Учебное пособие. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 1999. – 544 с. 12. Кольга В.Д., Парпалига М.Д. Аудит в Україні. – К.: Літера, 1998. – 384 с. 13. Кузьмінський А.М., Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу господарської діяльності.:Підручник, - К. 1993 14. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підруч. для студ. кооп. вузів. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: ІнЮре, 1998. – 351 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (192)