Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Функція мотивування у менеджменті

Карточка работы:9023
Цена:
Тема: Функція мотивування у менеджменті
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджер організації
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 1. Сутність і значення мотивування, його основні компоненти 6 1.1. Зміст мотивування 6 1.2. Функції мотивування 10 1.3. Основні рушійні сили мотивування на підприємстві 18 2. Мотивування працівників на ВАТ „РОСАВА” 28 3. Шляхи вдосконалення мотивування у ВАТ „РОСАВА” 41 ВИСНОВКИ 55 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 57 ДОДАТКИ 61
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність дослідження. Проблема оплати й мотивації праці - безумовно, одна із ключових у сучасній українській економіці. У той час, коли країна встала на шлях прискореної економічної, соціальної й політичної модернізації, підвищення ефективності праці робітників і створення нормальних умов життя для громадян є однією із пріоритетних цілей розвитку держави. Від її успішного рішення багато в чому залежать як підвищення ефективності виробництва, так і ріст добробуту людей, сприятливий соціально-психологічний клімат у країні. На сучасному етапі стан проблем у даній області зводиться до пошуку й створення ефективних критеріальних умов для підвищення продуктивності й зацікавленості працівників у своїй праці. Актуальність досліджуваної теми полягає в тому, що, останнім часом, у зв'язку з помітним поліпшенням соціально-економічної ситуації й стабілізацією індустріально-виробничої сфери, матеріальна складова мотивації праці понизилася, тому що оплата праці більше не залежить від обсягів виробництва, а розраховується на основі прийнятих в організації норм і положень. У складі заробітної плати, одного з найважливіших інструментів стимулювання трудової діяльності, усе більше переважають надбавки й премії, що не залежать прямо від результатів праці. Підвищення продуктивності праці - от завдання, що знаходить своє рішення при впровадженні у виробництво нових форм стимулювання й мотивації. Метою дослідження є дослідження систем і форм мотивації й оплати праці в умовах ринкових відносин і вироблення практичних рекомендацій з даної проблеми. Об’єктом дослідження є ВАТ „Росава” в м. Біла Церква, предметом дослідження виступають організаційно-економічні механізми, задіяні у процесі мотивації на підприємстві. Досягнення встановленої мети вимагає виконання наступних завдань дослідження: - Визначити зміст мотивування; - Висвітлити функції мотивування; - Охарактеризувати основні рушійні сили мотивування на підприємстві; - Дослідити мотивування працівників на підприємстві ВАТ „Росава”; - Проаналізувати трудові показників діяльності підприємства; - Комплексно охарактеризувати способи підвищення мотивації на підприємстві; - Обґрунтувати шляхи вдосконалення мотивування у ВАТ „Росава”. Теоретичну базу дослідження становлять праці вітчизняних та зарубіжних фахівців з питань мотиваційної діяльності, оплати праці, способів покращення мотивації в сучасних умовах, зокрема, найбільш повно ці проблеми висвітлені у роботах Анісімова О.С., Бовикіна В.І., Бурлакова Г.Р., Виханського О.С., Наумова А.І., Галенка В.П., Страхової О.А., Файбушевича С.І., Гнездовського Ю.І., Поварича І.П., Грачева М.В., Журавльова П.В., Карташова С.А., Маусова Н.К. та ряду ін. У дослідженні використано ряд загальнонаукових та спеціальних методів дослідження процесів і явищ у їх взаємозв’язку і розвитку. Серед загальнонаукових методів пізнання необхідно виділити абстрактно-теоретичний, історичний, індукції та дедукції, аналізу й синтезу, порівняння та узагальнення, експертний метод. Інформаційну базу дослідження склали теоретична та практична інформація, статистичні дані, опубліковані у наукових роботах вітчизняних та зарубіжних вчених, науково-практичних конференціях, періодичних виданнях. Структура роботи складається зі вступу, в якому обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено його мету та завдання; двох розділів, перший з яких присвячений дослідженню сутності і значення мотивування, його основних компонентів, у другому розділі курсової роботи проведено аналіз мотивуваня праці у досліджуваному підприємстві – ВАТ „РОСАВА”, третій розділ включає обґрунтування шляхів вдосконалення мотивування на підприємстві ВАТ „РОСАВА”. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження та список використаних джерел.
Объём работы:
40
Выводы:Дана робота була присвячена дослідженню нових механізмів удосконалювання мотивації й оплати праці в ринкових умовах. З огляду на кризовий характер сучасної економіки України процес реформування оплати праці повинен характеризуватися справді глибоким змістом, охоплювати всі економічні та інституціональні структури, пов’язані зі сферою формування і розподілу доходів. Все більше стає очевидним, що реформа оплати праці – це не одноразовий захід, а тривалий процес, синхронний за змістом і часом загальному ходу економічних реформ. Реформа оплати праці здійснюється в Україні в кризових економічних умовах, характерною рисою яких є постійна загроза переходу придушеної інфляції витрат у відкриту інфляцію попиту. Без сумніву, чим вищі темпи інфляції, тим більшою мірою послаблюються економічні стимули до праці та інвестування. Дуже шкода, що в сучасних умовах заробітна плата перестала виконувати свої функції. Багато підприємств зараз створюються з надією на успіх, не маючи навіть елементарного бізнес-плану, не говорячи вже про такі речі, як нормування і оплата праці. Отже, стратегічна мета сучасної реформи оплати праці полягає у забезпеченні ефективного матеріального стимулювання розвитку виробництва, в переході від старих форм та систем оплати праці до нових (сучасних – таких як безтарифна оплата праці), ліквідація заборгованості з виплати заробітної плати, недопущенням подальших затримок виплат, підвищенням загальної величини оплати праці відповідно до кінцевих результатів виробництва, зменшенням диференціації в заробітках, зростанням реальних доходів працівників та ін. Дані описи сучасних форм мотивації, оплати праці, способів матеріального стимулювання відображають роль, що знижується, зацікавленості працівників у результатах своєї праці й, як наслідок, необхідність удосконалювання систем оплати праці й мотивації, як критеріальної умови досягнення високих трудових показників. Мотиваційна культура, особливо корпоративна, базується в основному на матеріальному стимулюванні, як одному з найпростіших інструментів, але в сучасних умовах мотивація співробітників коштами перестає бути актуальною, тому що головний стимулюючий фактор – залежність заробітку від кількості і якості виконаних робіт – перестає бути домінуючою у світлі твердої тарифікації й передбачуваності, поза залежністю від витрачених зусиль. Проведене дослідження сфери оплати праці й мотивації персоналу на об'єкті проведення дослідження дозволяє зробити ряд висновків: Удосконалювання систем оплати праці вже зараз може дати нам ріст зацікавленості працівників в ефективній праці. Останнім часом з'явилася необхідність такої системи оплати праці, що сформувала б потужні стимули посилення ефективності праці. Тому що при існуючій тарифній системі оплати праці працівник недостатньо зацікавлений навіть у малому підвищенні ефективності своєї праці, тому що більша частина його коштів формуються, виходячи з норм і положень про оплату праці, що забезпечують передбачуваний результат. В якості удосконалювання й розробки плану дій по впровадженню більш ефективної системи оплати праці й мотивації шляхом розробки безтарифної системи оплати праці. Сутність її полягає в тому, що використовується ідея пайового розподілу зароблених коштів між працівниками підприємства, підрозділів, у результаті чого трудова мотивація кожного окремо взятого працівника до високопродуктивної праці зростає. У запропонованій концепції оплати праці реалізується один із принципів економіки - відповідна норма оплати залежно від вкладених зусиль.
Вариант:нет
Литература: 1. Абрамов В.М. та ін. Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку / Абрамов В.М., Данюк В.М., Колот А.М.. — О.: ОКФА, 2005. 2. Александрёнок М.В. Мотивация труда в системе управления предприятием и организационно-экономический механизм ее развития: Автореф. дис... канд. экон. наук: 08.00.05 / Гос. науч. учреждение «Ин-т экономики НАН Беларуси». — Минск, 2005. 3. Анисимов О.С. Методологическая версия категориального аппарата психологии. – М.: Высшая школа, 1990. 4. Багиев Г.Л., Красикова Н.И. Мотивация коммерческих коммуникаций в системе маркетинга: Учеб. пособие / Санкт-Петербург. ун-т экономики и финансов и др.. — Спб., 2004. 5. Бовыкин В.И. Новый менеджмент: (управление предприятием на уровне высших стандартов; теория и практика эффективного управления). – М.: ОАО "Издательство "Экономика", 2004. 6. Богданович С.С. Мотивация на этапе формирования образа деятельности: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. психол. наук. 19.00.01 / Нац. ин-т образования. — Минск, 1999. 7. Богдашиц Е.А. Мотивация в системе функций управления персоналом: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук. 08.00.05 / Белорус. гос. экон. ун-т. — Минск, 2002. 8. Бойчик I. М., Харов М. С., Хончам М. I., Пiча Ю. В. Навч. посiбник Економiка пiдприємства. – Х: Каравела, 2004. 9. Бурлаков Г.Р. Мотивационный климат организации // Управление персоналом. – 2005. – №87. 10. Верещагина Л.А, Карелина И.М. Психология потребностей и мотивация персонала / Л.А.Верещагина, И.М.Карелина. — Х.: Гуманит. центр., 2002. 11. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник для экономических спец. вузов. – М.: Высшая школа, 1994. 12. Волгина О.Н. Мотивация труда персонала финансово-кредитных организаций / Под ред. Ю.Г.Одегова; Рос. экон. акад. им. Г.В.Плеханова. — М.: Экзамен, 2002. 13. Галенко В.П., Страхова О.А., Файбушевич С.И. Управление персоналом и эффективность предприятий. - М.: Финансы и статистика, 2005. 14. Гнездовский Ю.И., Поварич И.П. Проблемы организации оплаты труда в современных условиях. – К.: Генеза, 2003. 15. Гофман, Клаус-Дитер. Мотивация в бизнесе: Умение вести презентации и конф., коммуникация и применение нагляд. средств. — Ростов н / Д: Феникс, 2004. 16. Грачев М.В. Суперкадры. Управление персоналом в международной корпорации. – М.: Дело, 2003. 17. Гунченко М.В. Мотивація праці в умовах трансформації економіки України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Дніпропетр. ун-т економіки та права. – Д., 2006. 18. Дмитренко Г.А. и др. Мотивация и оценка персонала: [Учеб. пособие для студентов вузов] / Дмитренко Г.А., Шарапатова Е.А., Максименко Т.М.; Межрегион. акад. упр. персоналом. — К., 2002. 19. Донець Л.І. Підприємництво в умовах трансформації економіки в Україні: мотивація, маркетингова орієнтація, ефективний менеджмент / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі. — Д.: Джерела, 2006. 20. Егоршин А.П. Мотивация трудовой деятельности: [Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 062100]. — Нижний Новгород: [НИМБ], 2003. 21. Економiка пiдприємства. Збiрник практичних задач i конкретних ситуацiй. Навч. посiб. / С. В. Покропивний та iнш. – К.: КНЕУ, 2002. 22. Еськов А.Л., Бунтовская Л.Л. Мотивация труда в системе корпоративного менеджмента: Теория и практика / Еськов А.Л., Бунтовская Л.Л.. — К.: Наук. світ, 2003. 23. Журавлев П.В., Карташов С.А., Маусов Н.К., Одегов Ю.Г. Технология управления персоналом. – М.: Мысль, 2004. 24. Занюк С.С. Мотивація діяльності: спонукання, активність, успіх /— В.: Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки., 2003. 25. Захарченко В.И. Нововведения: мотивация, моделирование, эффективность / Одес. нац. ун-т им. И.И.Мечникова. — Одесса, 2002. 26. Иванова С.В.Мотивация на 100%: А где же у него кнопка? / [Ред. Е.Харитонова]. — М.: Альпина бизнес букс, 2005. 27. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. — СПб. и др.: ПИТЕР, 2003. 28. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. – М.: Интер-Пресс, 2004. 29. Келлер-Пфрундер А. Индивидуализация экономики персонала // Проблемы теории и практики управления. – 2004.– № 2. 30. Кирхлер Э, Родлер К. Мотивация в организациях / Э.Кирхлер, К.Родлер; [Пер. с нем. Н.М.Радевич]. — Х.: Гуманит. Центр, 2003. 31. Кобьелл К. Мотивация в стиле ЭКШН: Восторг заразителен / [Пер. с нем. В.Рабковой]. — М.: Альпина Паблишер, 2003. 32. Колот А.М. Мотивація персоналу: Підручник.— К.: Київ. нац. екон. ун-т., 2002. 33. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. посібник. — К.: Київ. нац. екон. ун-т, 2005. 34. Комарова Н. Мотивация труда и повышение эффективности работы // Персонал. – 2005. – №10. 35. Кошелупов І.Ф. Мотивація управлінського персоналу як складова стратегії підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01. — О.: Одес. держ. екон. ун-т., 2006. 36. Крушельницька О.В. Мотивація та оцінка діяльності персоналу: [Навч. посіб.]. — Ж.: Житомир. інж.-технол. ін-т., 2000. 37. Куликов Г.Т. Мотивация труда наемных работников / Ин-т экономики. НАН Украины. — К., 2006. 38. Кулійчук В.І. Мотивація підвищення трудового потенціалу: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж.. — Донецьк, 2005. 39. Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения. / Деятельность. Сознание. Личность, т.2. – М.: Педагогика, 1983. 40. Лещинская Г. Молодежный рынок труда // Экономист. – 2006. – №8. 41. Лидерство руководителей и мотивация работников. — М.: Высшая школа, 2002.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (651)