Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Теорія держави та права»

Форма держави

Карточка работы:5641б
Цена:
Тема: Форма держави
Предмет:Теорія держави та права
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание:Вступ 3 Розділ 1.Поняття форми державного правління та його структура 5 1.1. Форма держави: поняття і структура 5 1.2. Фактори, що зумовлюють форму держави 8 Розділ 2.Види форм державного правління 11 2.1. Форма державного правління 11 2.1.1. Монархія 11 2.1.2. Обмежені монархії 12 2.1.3 Необмежені монархії 13 2.2 Республіка 14 2.2.1 Президентська республіка 15 2.2.2 Парламентська республіка 17 2.2.3 Напівпрезидентська республіка 17 2.3.Форма державного устрою 18 2.3.1 Проста, унітарна держава 18 2.3.2 Складні держави: федерація, конфедерація, імперія 19 Розділ.3 Види державних режимів та їх поняття 22 3.1.Державний режим 22 3.2. Демократичний режим 23 3.3. Авторитарний режим 27 3.4. Тоталітарний режим 29 Висновок 34 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 36
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:В теорії держави і права так само як і в інших суспільних науках розглядається проблема форми держави, тобто проблема формування і функціонування особливої форми суспільного життя людини – держави. Підхід до цієї проблеми був різним на різних етапах розвитку суспільства, на різних етапах розвитку теорії держави і права як юридичної науки. Було б невірно заперечувати всі ті наукові гіпотези, концепції, знання, створені раніше та визнані тепер не повністю відображаючи ті суспільні відносини та їх суб`єктів, вивченням яких займається юридична наука; однак більш вірним в рамках курсової роботи спиратися на сучасні знання і теорії, а іншим приділяти частину часу, використовуючи їх як гіпотези або додаткові аспекти даної проблеми. Дана проблема актуальна для державотворення України, яка стала на шлях розвитку і становлення дійсно суверенної і незалежної країни, неухильно орієнтуючись на визнанні світовою спільнотою демократичні та гуманістичні за своїм змістом і спрямованістю міжнародні стандарти, приступила до формування державних інституцій, місцевого самоврядування, системи національного права. Ознаки, що характеризують порядок організації і взаємодії вищих органів державної влади і управління. Сукупність цих ознак називається формою державного правління. Цікаво, що дослідники часів визначали форму держави виключно за ознакою форми правління, на основі чого вони називали кілька можливих державних форм: а) деспотія — форма, при якій формально не існує державних органів, що сприяли б монархові у здійсненні його суверенної влади; б) самодержавство — юридично існує орган, який сприяє монархові у здійсненні його суверенної влади (наприклад, Державна Рада, Рада Міністрів); в) дуалістична монархія — політику уряду визначає монарх (так звана конституційна монархія у вузькому значенні слова); г) парламентська монархія — політику уряду визначає парламент; д) парламентська республіка — політику уряду визначає парламент; е) президентська (або дуалістична) республіка — політику уряду визначає президент; є) представницько-безпосередня республіка — здійсненню суверенної влади народу сприяє парламент з остаточною законодавчою владою; ж) чисто безпосередня республіка — здійсненню суверенної, влади народу сприяє урядова Рада з законодавчими функціями. Тема даної курсової роботи є форма держави.
Объём работы:
33
Выводы:У висновку хотілось би ще раз розглянути форму держави в історичному аспекті і спробувати вивести найбільш справедливу (за сучасними поняттями) та ефективний її різновид. Історично склалося так, що спочатку з`явилися держави, форми яких насамперед визначала форма правління; більш того, таких категорій, як форма державного устрою або політичний режим не існувало. Необхідність у введенні класифікації за формою державного устрою з`явилась в XVII-XVIII ст.ст., коли почала складається така форма, як федерація, а категорія “політичний режим” виникла тільки в 20-х роках XX ст. Таким чином, в давні та середні часи всі держави були унітарними, а формою правління, як правило, була монархія. Про політичний режим можна казати ширше – так, в деяких державах стародавності існувало багато інститутів демократії. Однак частіше зустрічалися авторитарні або тоталітарні держави. З появою федерацій стан змінився. І хоча в формі правління монархія продовжувала і продовжує відігравати значну роль, головною формою правління стає республіка. Політичний режим стає все більш демократичним, доки не досягне сучасного рівня. Зараз найбільш поширеною формою держави є демократична федеративна республіка. Саме в ній найбільш чітко проявляються всі сучасні погляди на те, яким повинно бути суспільство. Однак це не означає, що людство не може винайти нічого більш досконалого. Можливо, в майбутньому з`являться принципово нові елементи форми держави, і це ще раз доводить перспективність і необхідність розгляду даної теми. Українському народові є чим пишатися у минулому. Не багато на земній кулі націй, історичні підвалини яких з точки зору державності мали б такого предка, як Київська Русь, з погляду духовності – такий приклад, як масове хрещення народу, з погляду національної гідності – багатовікову героїчну боротьбу за свою незалежність і самостійність. І завдання кожного громадянина вільної України полягає у тому, щоб всіляко сприяти розвитку процесу українського державотворення. Найважливіші завдання цього процесу полягають у тому, щоб у ньому органічно були враховані як свій особистий національний досвід формування незалежної демократичної держави, так і позитивні надбання такого процеси у країнах світової співдружності.
Вариант:нет
Литература:1. Конституція України від 28 червня 1996 р. 2. Загальна теорія держави і права / Під ред. В.В.Копєйчікова. – К.: Юрінком, 1997. 3. Котюк В. О. Основи держави і права. - К., 2001. 4. Котюк В. О. Основи держави і права. - К.: Вентурі, 1995. 5. Молдован В. В. Основи держави і права. Курс лекцій. – К.: Юмана, 1996. 6. Теорія держави і права / А. Ю. Олійник, С. Д. Гусарєв, О. Л. Слюсаренко. – К.: Юрінком Інтер, 2001. 7. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і суспільство / А. Колодій, В. Харченко, Л. Климанська, Я. Космина. – К.: Ельга-Н, Ніка-Центр, 2000. 8. Общая теория права и государства / Под ред. В. В. Лазарева. – М.: Юристъ, 2000. 9. Афанасьев Владимир Сергеевич, Герасимов Александр Петрович, Гойман Владимир Иванович, Гранат Нина Львовна, Корнев Аркадий Владимирович. Общая теория права и государства: Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Юриспруденция" / Валерий Васильевич Лазарев (ред.). — 3.изд., перераб. и доп. — М. : Юристъ, 2001. — 520с 10. Боер Анна Александровна, Боер Виктор Матвеевич, Григонис Эугениюс Пранович, Захарченко Григорий Иванович, Ромашов Роман Анатольевич. Теория государства и права: Схемы и определения / Санкт-Петербургский гос. ун-т аэрокосмического приборостроения / Виктор Матвеевич... Боер (общ.ред.). — СПб., 2001. — 92с. : рис. — Библиогр.: с. 90-91. 11. Бошно Светлана Владимировна. Теория права и государства: Учеб.-метод. материалы / Российская академия гос. службы при Президенте Российской Федерации / Г.В. Мальцев (отв.ред.). — М. : Издательство РАГС, 2001. — 97с 12. Вопленко Николай Николаевич, Шанин Андрей Александрович, Давыдова Марина Леонидовна. Общая теория права: Учеб.-метод. пособие. — Волгоград : Издательство ВРО МСЮ, 2001. — 43с. 13. Вопленко Николай Николаевич, Шанин Андрей Александрович, Давыдова Марина Леонидовна. Теория государства и права: Учеб.-метод. пособие / Волгоградский гос. ун-т. — Волгоград : Издательство Вологоградского гос. ун-та, 2001. — 66с. — Библиогр.: с. 35-64 14. Гайворонская Яна Владимировна, Самусенко Татьяна Михайловна. Теория государства и права: Учеб. пособие / Дальневосточный гос. ун- т; Тихоокеанский ин-т дистанционного образования и технологий. — Владивосток : Издательство Дальневосточного ун-та, 2001. — 173 с. — Библиогр.: с. 168-170. 15. Головистикова А. Н., Дмитриев Ю. А Теория государства и права: вопросы и ответы. — М. : Юриспруденция, 2001. — 159 с. 16. Государство и право: теория и практика: Сб. науч. тр. / Калининградский гос. ун-т / В.П. Прокопьев (отв.ред.). — Калининград : Издательство Калининградского гос. ун-та, 2001. — 199с 17. Диденко Александр Алексеевич. Теория государства и права в схемах и определениях: Учеб. пособие / Белгородский юридический ин-т МВД РФ. — Белгород : ОН и РИО БЮИ МВД России, 2001. — 122с 18. Карпунов В'ячеслав Миколайович, Сікілінда Олександр Іванович. Теорія держави та права: Метод. рек. щодо виконання курсової работи слухачами від-ня заочного навч. / Луганський ін-т внутрішніх справ ім. 10-річчя незалежності України / І.С. Загоруй (відп.ред.). — Луганськ : РВВ ЛІВС, 2001. — 75с 19. Колодій А. М., Копєйчиков В. В., Лисенков С. Л., Пастухов В. П., Тихомиров О. Д. Загальна теорія держави і права: Навч. посібник / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова / В.В. Копєйчиков (ред.). — Вид. стереотип. — К. : Юрінком Інтер, 2001. — 320с 20. Олійник Анатолій Юхимович, Гусарєв Станіслав Дмитрович, Слюсаренко Олена Леонідівна. Теорія держави і права України: Навч. посіб. / Національна академія внутрішніх справ України. — К. : Юрінком Інтер, 2001. — 176с. 21. Рабінович Петро Мойсейович. Основи загальної теорії права та держави: Навч. посібник. — 5.вид., зі змінами — К. : Атіка, 2001. — 174с 22. Рабінович Петро Мойсейович. Основи загальної теорії права та держави: Навч. посібник. — 5.вид., зі змінами — К. : Атіка, 2001. — 174с 23. Теория государства и права: Конспект лекций / Надежда Николаевна Смирнова (сост.). — СПб. : Альфа, 2001. — 144с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (197)