Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Економічний аналіз»

Організація та методи економічного аналізу

Карточка работы:4248
Цена:
Тема: Організація та методи економічного аналізу
Предмет:Економічний аналіз
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Облік та аудит
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київська Національна Академія Водного Транспорту (КНАВТ)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи аналізу собівартості перевантажувальних робіт 5 1.1. Сутність, цілі та задачі аналізу собівартості перевантажувальних робіт 5 1.2. Методика аналізу виробничо-фінансових показників роботи підприємства 9 Розділ 2. Характеристика і аналіз виробничо-фінансових показників роботи підприємства 18 2.1. Коротка характеристика підприємства 18 2.2. Характеристика виробничих показників роботи підприємства і його технічних засобів 19 2.3. Економічна ефективність роботи підприємства 26 Розділ 3. Аналіз собівартості перевантажувальних робіт 31 3.1. Аналіз динаміки собівартості перевантажувальних робіт 31 3.2. Аналіз структури собівартості 34 3.3. Аналіз чинників, що впливають на собівартість перевантажувальних робіт 36 3.4. Аналіз впливу собівартості на рентабельність перевантажувальних робіт 38 3.5. Резерви зниження собівартості перевантажувальних робіт 40 Висновки і пропозиції 42 Список використаної літератури 46 Додатки 48
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Одним з найважливіших чинників прибутковості підприємства є рівень витрат на виробництво його продукції. Витрати виробництва та собівартість продукції (робіт, послуг) в умовах сучасної конкуренції роблять визначальний вплив не тільки на розмір прибутку підприємства і можливості розширення виробництва, але і на рішення питання про те, чи залишиться фірма взагалі на даному ринку або змушена буде залишити його. Останніми роками відбувається збільшення обсягів вантажообороту транспортних підприємств, що говорить про необхідність удосконалення системи управління у цій галузі. При цьому слід відмітити недостатній рівень теоретичних розробок та практично відсутність наукових праць вітчизняних економістів щодо економіки транспортних підприємств та проведення аналізу їх діяльності. Саме тому, тема цього дослідження є дуже актуальною в теперішній час. Метою даної роботи є дослідження методики економічного аналізу собівартості перевантажувальних робіт підприємства транспортної галузі та її практичне застосування. Для написання роботи та досягнення мети були поставлені наступні завдання: - визначити сутність, цілі та задачі аналізу собівартості перевантажувальних робіт; - розглянути методику аналізу виробничо-фінансових показників роботи підприємства; - надати коротку характеристика підприємства; - надати характеристику виробничих показників роботи підприємства і його технічних засобів; - розрахувати економічну ефективність роботи підприємства; - провести аналіз динаміки собівартості перевантажувальних робіт; - провести аналіз структури собівартості; - провести аналіз чинників, що впливають на собівартість перевантажувальних робіт; - дослідити впливу собівартості на рентабельність перевантажувальних робіт; - розглянути резерви зниження собівартості перевантажувальних робіт. Предметом дослідження є собівартість перевантажувальних робіт Об‘єктом дослідження виступає ДП ''Іллічівський морський торговельний порт'' Для написання роботи була використана учбова література провідних українських вчених, нормативні документи та матеріали ДП ''Іллічівський морський торговельний порт''. При написанні роботи були використані методи економічного аналізу – порівняння, динаміки, відносні та абсолютні показники, табличний та графічний методи, методи факторного аналізу.
Объём работы:
43
Выводы:З проведеного дослідження можна зробити наступні висновки. Собівартість продукції — це основний якісний показник роботи підприємства. Її рівень відбиває досягнення та недоліки роботи як підприємства в цілому, так і кожного структурного підрозділу. Систематичне зниження собівартості продукції має важливе народногосподарське значення, бо дає змогу за стабільних ринкових цін збільшувати прибуток на кожну гривню витрат, підвищує конкурентоспроможність продукції. До собівартості перевантажувальних робіт торгового порту відносяться наступні витрати: витрати на оплату праці; витрати на соціальне та пенсійне забезпечення; паливо та енергія; матеріали; МШП; амортизація вантажної техніки; витрати на ремонт вантажної техніки; оренда механізмів; інші витрати. Метою аналізу собівартості перевантажувальних робіт є виявлення факторів, що впливають на собівартість перевантажувальних робіт та виявлення резервів зниження собівартості Задачі аналізу собівартості перевантажувальних робіт є: 1. виявлення тенденцій динаміки собівартості перевантажувальних робіт; 2. виявлення змін у структурі собівартості перевантажувальних робіт за їх видами; 3. перевірка обґрунтованості прийнятих управлінських рішень щодо собівартості; 4. об’єктивна оцінка виконання прийнятих рішень, під час якої виявляються відхилення фактичних витрат від планових; з’ясу¬вання чинників цих відхилень; 5. підрахунок резервів дальшого зни¬ження собівартості продукції; розроблення заходів із мобілізації внутрішньовиробничих резервів та використання їх у виробництві. Аналіз собівартості продукції, робіт та послуг виконується за такими етапами. 1. Аналіз динаміки собівартості робіт. Аналіз проводиться з використанням методів статистичного аналізу та розрахунку показників динаміки. 2. Аналіз структури собівартості робіт. На даному етапі необхідно провести аналіз структури собівартості по видам робіт з використанням відносних показників структури. 3. Виявлення факторів впливу на абсолютне відхилення планової собівартості. Зростання витрат, що перевищує темп зростання продуктивності праці, призводить до зниження норм прибутку та змушує фірми регулярно збільшувати ціни. Часто до підвищення цін призводять постійні інфляційні очікування або побоювання запровадження державного контролю над цінами. Об‘єктом дослідження в роботі виступав ДП „Іллічівський морський торговельний порт”. Порт надає багато різних послуг сдовласникам та вантажовласникам. Однією з головних послуг ДП „Іллічівський морський торговельний порт” є перевантажувальні роботи та зберігання зовнішньоторгових вантажів широкої номенклатури, а саме: 1. генеральних вантажів – металопродукція будь-яких сортаментів, контейнери всіх типів, обладнання, великовагові та крупногабаритні вантажі, продовольчі вантажі, будь-які таровані вантажі, легкова та великовантажна автотехніка та інш.; 2. наливних вантажів – будь-які продовольчі вантажі, в т.ч. олія, вино, меляса та інш., спирти, хімічні вантажі наливом, нафта та нафтопродукти, зріджений газ; 3. навалювальних вантажів – зернові, шрот, хімічні вантажі, сірка, всі види рудної сировини, мінерально-будівельні та інші. Доходи порту виросли на 51330,8 тис. грн., або на 38,6% у 2007 році. Доходи від перевантажувальних робіт при цьому зросли на 16677,8 тис. грн. або на 43%. Витрати на надання послуг портом зросли на 37421,7 тис. грн. або на 43,7%. Прибуток порту склав у 2007 році 61156,3 тис. грн., що на 13909,1 тис. грн. або на 29,4% більше ніж у 2006 році. Всього собівартість перевантажувальних робіт порту ДП „Іллічівський морський торговельний порт” зросли на 62964,2 або на 37,85% і склали 229303,8 тис. грн. у 2007 році. Такі зміни відбулися за рахунок: - збільшення собівартості перевантажування генеральних вантажів на 48631,0 тис. грн. 51,57%; - збільшення собівартості перевантаження наливних вантажів на 8315,4 тис. грн. або на 61,86%. - збільшення собівартості перевантаження навалювальних вантажів на 6017,9 тис. грн. або на 10,27%. Зростання відбулося по всім статтям витрат у 2007 році, окрім інших витрат. Матеріальні витрати у складі собівартості перевантажувальних робіт зросли в 2007 році на 9293,3 тис. грн. або на 23,77%. Витрати на оплату праці у 2007 році зросли на 32374,0 тис. грн. або на 56,74%. Витрати на соціальне та пенсійне страхування зросли на 11978,4 тис. грн. або на 56,74%. Амортизація перевантажувального обладнання зросла на 19067,9 тис. грн. або на 49,84%. Інші операційні витрати зменшились на -9749,3 тис. грн. або на -90,05%. Найбільшу частку собівартості перевантажувальних робіт складає собівартість генеральних вантажів – 56,7% у 2006 році і 62,3% у 2007 році. Частка собівартості перевантаження наливних вантажів у загальній собівартості перевантажувальних робіт зросла на 1,4 процентних пункти і склала в 2007 році 9,5%. Частка собівартості перевантаження навалювальних вантажів склала 28,2% у 2007 році. Витрати на оплату праці мають найбільшу вагу у структурі собівартості перевантажувальних робіт. Частка витрат на соціальне страхування зросла на 1,7 процентних пункти та склала 14,4% у 2007 році. Частка витрат амортизацію перевантажувального обладнання склала 25%, що на 2,0 процентних пункти більше ніж у минулому році. Частка інших операційних витрат зменшилась на 6 процентних пункти та склала 0,5%. За даними аналізу за звітний період видно, що за рахунок зміни валового прибутку зміна рентабельності перевантажувальних робіт склала 0,1228. Зміна рентабельності перевантажувальних робіт за рахунок зміни собівартості склала -0,19. Загальний вплив факторів складає 0,07. Аналіз собівартості продукції закінчується зведеним підрахунком резервів її зниження та розробкою заходів, спрямованих на використання виявлених резервів.
Вариант:нет
Литература:1. Положенням (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.01. 2000 р. за №27/4248. 2. Постановами Кабінету Міністрів України були затверджені "Типові положення з питань планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг), у промисловості, сільському господарстві, будівництві, торгівлі, собівартості науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт" 3. Бакаєв О.О., Кутах О.П. Дослідження взаємодії річкового порту з автомобільним транспортом // Автоматизовані системи управління і нові інформаційні технології // К.: МННЦІТС НАН України. – 2004. – Вип. 2. – С. 5 – 20. 4. Гагарский Э., Кириченко С. Ролкерная транспортно-технологическая система в коридоре «Север–Юг» // Журнал "Логистик & система", №7 июль 2005 г. 5. Грабовецький Борис Євсійович. Економічний аналіз: навч. посіб. для студ. екон. спец. / Вінницький національний технічний ун-т. — Вінниця : ВНТУ, 2007. — 191с. 6. Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 556 с. 7. Івахненко В. М., Горбаток М. І., Льовочкін В. С. Економічний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 1999. — 176 с. 8. Кутах О.П. Методи дослідження організаційно-виробничої структури транспортної системи // Залізничний транспорт України.–2002.–№ 5. – С. 7 – 9. 9. Кутах О.П. Автоматна модель фун¬кціонування перевантажувальних комплексів у транспортному вузлі // Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте. – 2002. – № 4. – С. 94 – 99. 10. Кутах А.П. Анализ существующих методик расчета количества погрузочно-разгрузочных бригад грузчиков и докеров на железнодорожных станциях и в портах // Збірник наукових праць КУЕТТ. Серія „Транспортні системи і технології”. – 2003. – Вип. 3. – С. 5 – 8. 11. Кутах А.П. Организационное обеспечение оптимальной загрузки перегрузочной пограничной станции // Проблеми інформатизації та управління. – К.: НАУ. – 2003. – Вип. 7. – С. 186 – 188. 12. Савицька Глафіра Вікентіївна. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посібник. — 3-тє вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2007. — 668c. 13. Шубіна Світлана Валентинівна, Торяник Жанна Іванівна. Економічний аналіз: практикум. — К. : Знання, 2007. — 230c. 14. Офіційний сайт ДП „Іллічівський морський торговельний порт” http://www.ilport.com.ua/
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (220)