Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Аудит»

Непрямі податки та їх вплив на фінансовий стан підприємства ТОВ „Юна”

Карточка работы:143
Цена:
Тема: Непрямі податки та їх вплив на фінансовий стан підприємства ТОВ „Юна”
Предмет:Аудит
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Коледж ім. Макаренко
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні засади непрямого оподаткування в Україні 5 1.1. Сутність та види непрямих податків 5 1.2. Вплив непрямого оподаткування на формування доходів в бюджет 21 Розділ 2. Аналіз існуючої практики непрямого оподаткування підприємств України 30 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ „Юна” 30 2.2. Оцінка впливу непрямого оподаткування на фінансову діяльність підприємства 35 2.3. Пільги в оподаткуванні в системі державного регулювання і стимулювання 47 Розділ 3. Організація екології та безпеки на підприємстві 50 3.1. Екологічний менеджмент на підприємстві 50 Висновки 59 Список використаної літератури 63 Додатки 67
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Затяжний характер економічної кризи в Україні зумовив необхідність суттєвого коригування державної економічної політики на етапі входження у 21-ше століття. Головною вимогою сьогодення є забезпечення збалансованого розвитку усіх підсистем суспільства, гармонізації інтересів різноманітних його соціальних та бізнесових верств, створення міцного економічного базису для інтеграції у світову економічну систему. Одне з ключових місць у цьому процесі займає реформа податкової системи як головного інструменту оживлення ділової активності широких мас населення, засобу формування національного багатства та забезпечення суспільного відтворення загалом. Нагальність податкової реформи в Україні визначається недосконалістю чинної податкової системи, високим ступенем її нестабільності, хаотичністю та великими обсягами податкових пільг. Це створює у вітчизняних товаровиробників відчуття невпевненості в майбутньому, унеможливлює нормальний процес середньо- та довгострокового планування власної діяльності, відлякує іноземних інвесторів. Світовий досвід свідчить, що найефективніше економічні реформи запроваджуються тоді, коли до їх вирішення підходять комплексно. У податковій сфері це передбачає розширення податкової бази, істотне зменшення податкових ставок, скасування більшості податкових пільг. Зменшення податкових ставок без розширення бази оподаткування не дасть бажаних результатів і не забезпечить достатньої політичної підтримки реформ податкового законодавства, а лише посилить опір опонентів, які втрачають свої вигоди. Більш того, реформи лише тоді матимуть успіх, коли їх підтримуватиме більшість населення країни. Тому вони мають бути спрямовані саме на цю більшість. Мета написання цієї дипломної роботи – дослідження сутності непрямих податків, механізму їх адміністрування та сплати, а також їх впливу на фінансово-господарський стан підприємства. Об’єкт дослідження: товариство з обмеженою відповідальністю “Юна”. Предметом дослідження є непрямі податки. Відповідно до поставленої мети виділяють такі завдання: 1) розкрити суть та нормативно-правове регулювання непрямого оподаткування в Україні; 2) розглянути динаміку надходжень непрямих податків до бюджету; 3) здійснити аналіз непрямих податків на підприємстві; 4) визначити вплив непрямого оподаткування на фінансову діяльність підприємства; 5) визначити пільги в оподаткуванні та державне регулювання непрямого оподаткування; 6) дослідити напрямки управління охороною праці та навколишнього середовища на підприємстві. Методологічною основою роботи стали основні теоретичні положення вітчизняної та зарубіжної економічної науки в сфері оподаткування. Для реалізації поставлених у роботі завдань використовувались методи системного та економічного аналізу, графічний, прогнозних розрахунків. Використані законодавчі акти і нормативно-методичні матеріали органів законодавчої та виконавчої влади, статистична інформація міністерств і відомств, підприємств, організацій, Державної податкової адміністрації України.
Объём работы:
60
Выводы:Податки представляють собою частину вартості внутрішнього продукту, що вилучається державою у формі загальнообов’язкових, безеквівалентних, односторонньо встановлених нею платежів юридичних і фізичних осіб до бюджету, з метою фінансового забезпечення виконання державою своїх функцій та вирішення соціально-економічних завдань. Суспільно-економічний зміст податків, таким чином, зводиться до встановлення фінансових відносин між державою і платниками податків з приводу перерозподілу частини вартості валового внутрішнього продукту. Основі переваги непрямих податків полягають в наступному. Непрямі податки характеризуються високою швидкістю надходження до бюджету, оскільки їх перерахування відбувається відразу ж після реалізації товару чи послуги. Непрямі податки застраховані від ризику їх несплати у випадку нерентабельного виробництва, оскільки не залежать від прибутку підприємства. Наявний же факт значних обсягів фактичної несплати непрямих податків більше зумовлений свідомим порушенням платіжної дисципліни у підприємницькому середовищі, аніж неспрацювання зазначеної переваги. Непрямим податкам властива постійність надходжень, зважаючи на наявність постійної потреби населення у споживанні товарів та послуг. Певні структурні зрушення у джерелах надходження непрямих податків можуть виникати лише внаслідок виникнення причин, що формують структуру індивідуального та групового споживання (зміна рівня платоспроможності населення, цінові деформації під впливом внутрішніх та зовнішніх чинників, зміна ціннісних орієнтацій різних груп населення щодо типів та режимів харчування, проведення вільного часу тощо). В другому розділі роботи було проведено аналіз впливу непрямих податків на господарську діяльність підприємства. Досліджуване підприємство ТОВ „Юна” здійснює господарську діяльність у галузі будівництва. ТОВ "Юна" діє на підставі власного статуту, в якому зібрані обов'язкові правила, що регулюють його індивідуальну діяльність, взаємовідносини з іншими суб'єктами господарювання. ТОВ „Юна” є платником податку на додану вартість, не користується пільговим оподаткуванням у цій сфері, сплачує ПДВ за ставкою 20 %., має достатні прибутки і є фінансово стійким підприємством. Питома вага ПДВ у структурі податкових платежів товариства становить 23 %, що засвідчує раціональний механізм ціноутворення підприємства і його прибутковість та рентабельність. ТОВ „Юна” у встановлені строки розраховується з бюджетом за податковими зобов’язаннями та своєчасно подає необхідні звітні документи щодо нарахування та сплати податків і зборів, у тому числі, і ПДВ до податкових органів. Все це сприяє подальшому ефективному функціонуванню та розвитку даного підприємства в ринкових умовах господарювання. Кожна операція купівлі-продажу супроводжується наданням документів постачальником покупцю. Податкова накладна є обов'язковим документом за виключенням випадку, коли підприємство-постачальник не є платником даного податку. При здійсненні операції продажу товарів бухгалтер виписує необхідні документи та передає їх комірнику для передачі разом із товаром покупцю. В разі здійснення покупки товарів, комірник приймає товар та документи, передає документи бухгалтерії. ПДВ у структурі податкових зобов’язань за 2006 рік склав 23 % усіх податків і зборів і знаходиться на третьому місці за величиною після прибуткового податку з громадян та збору до Пенсійного фонду. Така ситуація свідчить про те, що підприємство сплачує відповідні суми ПДВ до бюджету, а не отримує відшкодування з бюджету по даному податку. Це дає можливість зробити висновок, що підприємство досить ефективно функціонує в сучасних економічних умовах і реалізаційні ціни на його продукції є вищими за закупівельні, що сприяє отриманню прибутку і рентабельному виробництву. Розглядаючи теоретичні погляди на непрямі податки було визначено чимало їх негативних рис. При дослідженні оподаткування досліджуваного підприємства ТОВ “Юна” було виявлено наступний момент: намагання оптимізувати оподаткування податком на додану вартість на підприємстві призводить до того, що підприємству вигідно, коли його продукція має високу собівартість, а точніше високий рівень витрат на виробництво. В третьому розділі роботи було проведено аналіз діяльності з охорони праці та навколишнього середовища досліджуваного підприємства. З проведеного аналізу зроблено наступні висновки. Значення майже всіх шкідливих та небезпечних факторів не перевищує допустимих норм: освітлення та мікроклімат знаходяться в допустимих рамках допустимих норм, лише шум має незначне перевищення допустимого значення (на 2 ДБ). По характеру дії на організм людини вібрацію прийнято підрозділяти на загальну та місцеву. Загальна вібрація передається на все тіло людини, а місцева - на руки працюючого. Вібрація приводить тіло або окремі його частини в коливальні рухи. Розрізняють поперечні, породільні або крутильні коливання. Основні заходи по зниженню та повному видаленню дії вібрації на працюючих - впровадження автоматизованих та високомеханізованих виробництв, дистанційного управління цехами та ділянками. Основні заходи боротьби з вібрацією: вібропоглинання - використання конструкційних матеріалів з великим внутрішнім тертям; нанесення на вібруючу поверхню слою упругов'язких матеріалів (пластмаса, дерево, резина); віброізоляція за допомогою обладнання амортизаторів; активний віброзахист - введення додаткового джерела енергії, який здійснює обернений зв'язок від ізолюємого об'єкту до системи віброізоляції. Захист від враження електричного струму можливо здійснити захисним відключенням (відключають пошкоджену ділянку мережі швидкодіючим захистом) або захисним заземленням (знижують напругу доторкання і кроку), або зануленням (відключають обладнання і знижують напругу доторкання і кроку на період, поки не спрацює відключаючий апарат). Захисне заземлення полягає в з'єднанні нетоковедучих частин електроустановок з землею. Головне призначення захисного заземлення - понизити потенціал на корпусі електрообладнання до безпечної величини. У випадку штучного заземлення використовують стальні кутки, які забивають в землю вертикально, або стальні некондиційні труби при товщині стінок не менш 3,5 мм і довжині 2,5-3 м.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України "Про систему оподаткування" від 25.06.91р. №1251 2. Закон України “Про податок на додану вартість” вiд 03.04.1997 № 168-97-ВР 3. Закон України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21.12.2002 р. № 2181-III 4. Наказ Державної податкової адміністрації України “Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість” від 30.09.03 № 466 5. Альтшулер В.А. Налоги. - М.: Экономическая жизнь, 1996. - 344 с. 6. Баканов М.Н., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 416 с. 7. Буряковський В.В. Податки: Учбовий посібник. – Дніпропетровськ: Пороги, 1998. – 642 с. 8. Бутинець Ф.Ф. та ін. Організація бухгалтерського обліку: Навч.посібник/2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2001. - 576 с. 9. Василик О.Д. Державні фінанси України. - К.: Вища школа, 1997. - 383 с. 10. Вдовиченко М.І. Про ефективність податкової системи в Україні // Фінанси України. - 2000. - № 3. - С. 99-108. 11. Галкин Ю.В. Некоторые вопросы теории налогов // Финансы. - 2003. - № 1. - С. 35-40. 12. Д’яконова І.І. Податки та податкова політика України. - К.: Наук. думка, 1997. - 64 с. 13. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. – К.: А.С.К., 2001. – 639с. 14. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. - 387 с. 15. Макконел К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика: пер. с англ. – К.:Хагар-Демос, 1993. – 785 с. 16. Мещерякова О. Налоговые системы развитых стран мира: Справ. - М.: Правовая культура, 2000. - 240 с. 17. Милль Д.С. Основы политической экономии: В 3 т.: пер. с англ. – М.: Прогресс, 1981. – Т.3. – 447 с. 18. Налоги в механизме хозяйствования /А.В.Сигиневич, Е.М.Бухвальд, О.М.Ежова и др. - М.: Наука, 1991. - 112 с. 19. Налоги / Д.Г.Черник, В.А.Воронков, А.А.Глинкин и др.; Под ред. Д.Г.Черника. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 400 с. 20. Налоги: Учеб. пособие / Буряковский В.В., Кармазин В.Я., Каламбет С.В., Водолазская О.А.; Под ред. В.В.Буряковского. - Днепропетровск: “Пороги”, 1998. - 642 с. 21. Налог на добавленую стоимость: Метод. пособие. - Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2002. - 180 с. 22. Налоговый кодекс Украины. Ч. 1. - 2-е изд., доп.; По сост. на 21 февр. 2000 г. - К.: Главбух, 2002. - 210 с. 23. Огонь Ц. Фінансова політика і податки в умовах формування ринкових відносин // Економіка України. – 2005. - №5. – С. 35-43. 24. Павлишенко М. Про економічну суть ПДВ // Економіка України. - 2003. - № 7. - С. 49-52. 25. Податкова система України: Підручник / В.М.Федосов, В.М.Опарін, Г.О.П’ятаченко та ін.; За ред. В.М.Федосова. - К.: Либідь, 2002. - 464с. 26. Податок на додану вартість. - Д.: Баланс-Клуб, 2001. - 110 с. 27. Полулях Є. Податковий тиск та економіка // Вісник Національного банку України. - 1999. - № 7. - С. 16-17. 28. Проект Закону “Про Концепцію Податкового кодексу України”, підготовлений Міжнародним інститутом порівняльного аналізу // Громадська експертна рада (вісник № 4). - К.: Альтермед, квіт. 2000. - С. 15-33. 29. Розпутенко І.В. Податкова політика і економічні реформи: Навч. посібник. - К.: УАДУ, 1996. - 120 с. 30. Семюелсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка: пер. з англ. – К.: “Основи”, 1995. – 544 с. 31. Тимошенко Ю., Турчинов О. Основні напрями удосконалення системи оподаткування в Україні. - К., 1998. - 62 с. 32. Тимошенко Ю., Турчинов О., Єльяшкевич О., Білорус О. Концепція реформування системи оподаткування в Україні: Проект. – Київ, 1998. – 56 с. 33. Федосов В.М. Современный капитализм и налоги. – К.: Вища школа, 1987. – 128 с. 34. Финансы капитализма / Б.Г.Болдырев, Л.П.Окунева, Л.П.Павлова и др.; Под ред. Б.Г.Болдырева. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 384 с. 35. Финансы / В.М.Родионова, Ю.Я.Вавилов, Л.И.Гончаренко и др.; Под ред. В.М.Родионовой. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 432с. 36. Фролов В.Н. и др. Все болезни от нервов, а в экономике – от налогов // Финансы. – 2001. - №10. – С. 29-39. 37. Черник Д.Г., Починок А.П., Морозов В.П. Основы налоговой системы / Под ред. Д.Г.Черника. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. - 422 с. 38. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение: Учебник. - М.: Инфра-М, 1998. - 429 с. 39. Юткина Т.Ф. Налогообложение: от реформы к реформе. - М.: Инфра-М, 2002. - 293 с. Якобсон Л.И. Экономика общественного сектора: Основы теории государственных финансов. - М.: Аспект Пресс, 1996. - 319 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (192)