Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент організацій»

Менеджмент персоналу

Карточка работы:9027
Цена:
Тема: Менеджмент персоналу
Предмет:Менеджмент організацій
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджер організації
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:ВСТУП 5 1. Теоретичні засади управління персоналом в організації 9 2. Організація кадрової роботи у ВАТ „Стін грей” 30 3. Вдосконалення менеджменту персоналу у ВАТ „Стін грей” 41 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 50 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 52 ДОДАТКИ 54
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:В умовах розбудови України дедалі більшого значення набувають проблеми управління персоналом. Назріла об’єктивна необхідність створити управлінський механізм, де б існувала реальна можливість обмеження стихійних чинників розвитку. Тож осмислення управлінських проблем, що виникають у процесі будівництва такого механізму, - одне з найважливіших завдань науки управління. Сьогодні в Україні створення системи і зміна методів управління пов’язані з безперервним науковим пошуком оптимального розв’язання складних економічних та соціально-політичних проблем, радикального оновлення всіх ланок управління, стилю роботи управлінського корпусу країни. Тому особливо гостро стоїть задача організації управління підприємствами – створення цілком нових систем управління або внесення прогресивних змін у побудову і порядок функціонування діючих. Організація управління здійснюється шляхом організаційного проектування, реорганізації або ліквідації одних діючих систем і створення інших, здатних самостійно і високоефективно досягати цілей в умовах ринкових відносин. Перехід від адміністративно-командних до організаційно-економічних методів управління жадає від керівників усіх рівнів не просто виконання своїх функцій як виду діяльності по керівництву людьми, а досягнення поданих цілей, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки інших людей. У цьому зв'язку оволодіння основами організації управління персолом підприємством набуває особливої актуальності. Сучасні вимоги до роботи з персоналом обумовлює підвищення ролі кадрових служб у використанні творчого потенціалу особистості кожного робітника, перетворенню їх у науково-практичні центри роботи з активізації людського фактора. Управління здійснюється по загальних законах у всіх складних динамічних системах (соціальних, психологічних, біологічних, технічних, економічних, адміністративних і ін.) і засновано на одержанні, опрацюванні і передачі інформації. Головною ознакою управління в соціальних системах являється виробітка рішення на основі аналізу й оцінки інформації суб'єктом управління (керівником). Об'єктом соціально-психологічної теорії управління являють форми взаємодії людей у структурах, групах і колективах, що реалізують правоохоронні, економічні, політичні, виробничі задачі. Таким чином, актуальність дослідження обумовлена тим, що вивчення досвіду економічно розвинених країн показує, що своїми успіхами вони багато в чому завдячують саме системі управління персоналом, виробництвом та обміном матеріальних благ, що дістала назву менеджменту. Менеджмент є породженням ринкової системи господарювання, її. невід’ємним складовим елементом. Слід зазначити, що менеджери на Заході утворюють особливий соціальний прошарок розпорядників економічного життя суспільства. Успіхи чи невдачі ринкових перетворень в економіці України багато в чому будуть залежати від людей, які здійснюватимуть ці перетворення та керуватимуть цими процесами. Йдеться про підготовку нової генерації фахівців та керівників, здатних організувати виробництво і управління за законами ринку. З огляду на перелічене коло проблем тема роботи є надзвичайно актуальною. Виходячи з цього, мною визначені об'єкт і предмет курсової роботи. Об'єктом курсової роботи виступає система управління персоналом підприємства ВАТ „Стін грей”. Предметом дослідження є удосконалення менеджменту персоналу на ВАТ „Стін грей”. Метою курсової роботи є вивчення процесу організації менеджменту персоналу підприємства. Для реалізації задекларованої мети курсової роботи необхідно розв’язати наступні задачі: - розглянути теоретичну сутність і основні процеси управління персоналу на підприємстві; - проаналізувати організацію кадрової роботи на підприємстві; - запропонувати механізми ввдосконалення менеджменту персоналу. Рівень роботи з персоналом не відповідає сьогодні задачам кардинальної перебудови управління економікою, проведення в життя активної соціальної і кадрової політики. В практику кадрових служб слабко впроваджуються наукові методи оцінки, розставляння і підготування кадрів із використанням результатів соціологічних і психологічних досліджень. Суттево впливає на роботу кадрових служб і недостатній рівень організаційно-правової і соціально-психологічної культури робітників по кадрах, значна частина яких не мають відповідної освіти, тривалий час не підвищують свою кваліфікацію. Знання й уміння в області роботи з персоналом, як правило, відсутні й у більшості підприємців і керівників, що знижує в цілому ефективність управління. На сучасному етапі виникнула необхідність розробки ряду правових, економічних, соціальних і психологічних проблем удосконалювання діяльності кадрових служб, організації управління персоналом, рішення яких пов'язано, насамперед, із діагностикою професійно-важливих якостей особистості учасників виробництва, підвищенням рівня їх професійно-кваліфікаційної культури, створенням системи безперервної освіти керівників. Теоретичну базу дослідження становлять роботи сучасних вітчизняних і закордонних фахівців із питань менеджменту персоналу, зокрема, найбільш повно ці проблеми висвітлені у роботах Бандурки А.М., Бочарової С.П., Земменскої Е.В., Боровського А.Б., Пототенка Т.М., Щекіна Г.В., Веніна В.Р., Гаєвського Б.А., Горбунова В.М., Дорошенка Л.С., Кабушкіна Н.І., Паркінсона С., Платонова С.В., Третяка В.І., Черкасова В.В. та ряду ін. У дослідженні використано ряд загальнонаукових та спеціальних методів дослідження процесів і явищ у їх взаємозв’язку і розвитку. Серед загальнонаукових методів пізнання необхідно виділити абстрактно-теоретичний, історичний, індукції та дедукції, аналізу й синтезу, що були використанні при визначенні та узагальненні теоретико-методологічних та ви опрацювання практичних рекомендацій щодо управління персоналом. Інформаційну базу дослідження склали теоретична та практична інформація, дані, опубліковані у роботах вітчизняних та зарубіжних вчених, періодичних виданнях. Практична цінність даного дослідження полягає у тому, щоб розробити проект управління персоналом підприємства, зробити висновки та пропозиції щодо удосконалення упралвння персоналом на ВАТ „Стін грей”. Структура роботи складається зі вступу, в якому обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено його мету та завдання; трьох розділів, кожний з яких розкриває певні аспекти менеджменту персоналу. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження, список використаних джерел та додатки. Актуальність теми. Питання про суспільний прогрес не нове. Воно зачіпалося й спеціально розглядалося багатьма мислителями - від Тюрго й Кондорсе до Тойнбі і Ясперса. Вони по-різному трактували суспільний прогрес, сам підхід до його розгляду був у них не однаковий. Специфіка філософського знання така, що філософські проблеми не можуть бути вирішені один раз і раз назавжди. Вони знову й знову встають у процесі розвитку суспільства, людства й вимагають нового осмислення, здобуваючи більшу важливість на переломних етапах історії. Особливо це відноситься до проблем, що прямо зачіпають життя й розвиток суспільства. До числа останніх належить і проблема, пов'язана із трактуванням суспільного прогресу. Суспільний прогрес є, насамперед, певна ідея. Питання полягає в тому, яка реальність, що стоїть за цією ідеєю? Усяка ідея має свою історію - вона колись виникла, а потім, можливо, перетерплювала певну трансформацію. І історія ідеї, особливо її виникнення, звичайно проливає світло на природу живильної її реальності. Вивчення економічної теорії передбачає творче осмислення рушійних сил соціально-економічного прогресу. Це потребує визначення його матеріальних засад і ролі в ньому економічного устрою суспільства при особливому значенні взаємодії різних форм власності та державного регулювання господарської системи. При цьому головна рушійна сила соціально-економічного прогресу знаходиться в самому суспільстві у вигляді економічних потреб та інтересів людини. Показником ефективності соціально-економічного прогресу є зростання багатства суспільства, що відкриває простір для його подальшого розвитку. Об`єкт дослідження- обєктом дослідження є теорії суспільного прогресу Предмет дослідження- періодизація суспільного прогресу Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є дослідження суспільного прогресу та його періодизації. Для досягнення мети потрібно виконати наступні задачі: - розглянути технологічні способи виробництва–етапи людської цивілізації. - дослідити соціальні підходи до розвитку людського суспільства - проаналізувати механізм цивілізаційного та формаційного підходів до вивчення суспільного прогресу
Объём работы:
51
Выводы:За результатами роботи можна зробити наступні висновки і пропозиції: – у роботі проведено розрахунок основних фінансово-економічних показників діяльності ВАТ „Стін грей”, зокрема розраховані показники абсолютної ліквідності, фондовіддачі тощо. Проведено детальний аналіз цих показників; – також, у роботі проведено детальний аналіз використання трудових ресурсів підприємства, зокрема, розраховане ціле коло показників використання персоналу підприємства. – запропонована методика бальної оцінки персоналу підприємства, за допомогою якою було вибірково оцінено якість робітничого персоналу підприємства. Завдяки цьому намічено основні шляхи покращення використання персоналу ВАТ „Стін грей”. Так, у результаті проведення аналізу було встановлено, що з восьми працівників підприємства два працівника не відповідають займаній посаді і потребують негайного звільнення. Три працівника підприємства потребують матеріального стимулювання і мають високий рейтинг. Решту працівників необхідно відправити на курси підвищення кваліфікації. – у роботі розроблена система інформаційного забезпечення для організації управління персоналом підприємства. При побудові інформаційного забезпечення використовували як специфічне програмне забезпечення для виконання функцій управління так, і програмні додатки загального призначення. Було обраховано затрати підприємства на впровадження нової інформаційної системи. Також було запропоновано відповідні кадри для виконання управлінських функцій; Виконавши детальний аналіз отриманих результатів, зробимо наступні пропозиції: ВАТ „Стін грей” необхідно: – постійно коригувати цілі і програми в залежності від стану ринку, змін зовнішнього середовища; – орієнтуватися на досягнення запланованого кінцевого результату діяльності підприємства; – зміну функції планування – від поточного до перспективного; – здійснювати управління на основі гнучкості рішень; – проведення глибокого економічного аналізу кожного управлінського рішення.
Вариант:нет
Литература:1. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Земменская Е.В. Психология управления. – Харьков: ООО «Фортуна-пресс», 2004. 2. Библиотека управляющего персоналом: мировой опыт. Менеджмент человеческих ресурсов: Обзорная информация / Сост. В.И.Яровой; Под ред. Г.В.Щекина. – К.: МАУП, 2005. 3. Боровский А.Б., Пототенко Т.М., Щекин Г.В. Система методов профессиональной ориентации. Методики профориентационной работы: Учеб-метод. пособие. – К.: МЗУУП, 2003. 4. Венин В.Р. Основы менеджмента. Курс лекций для студентов высших учебных заведений. – М.: Знание, 2006. 5. Вихановский О.С., Наумов А.К. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс: Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 2005. 6. Гаєвський Б.А. Основи науки управління: Навч. посібник. – К.: МАУП. – 2004. – 112с. 7. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. 2-е изд. – М.: Банки и биржи, 2005. 8. Горбунов В.М. Управління соціальним розвитком трудового колективу: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2002. 9. Дмитриенко Г.А., Дорошенко Є.А. Оцінка рівня культури персоналу: Навч.-практич. Посібник. – К.: МАУП, 2002. 10. Дорошенко Л.С. Управление трудовыми ресурсами: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2004. 11. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТОО «Остожье», 2005. 12. Казанцев А.К., Подлесных В.И., Серова Л.С. Практический менеджмент: В деловых играх, хозяйственных ситуациях, задачах и тестах: Учебное пособие. – М.: ИНФРА – М, 2001. 13. Карпіловська С.Я., Мітельман Р.И., Синявський В.В., Ткаченко О.М., Федоришин Б.О., Ящишин О.О. Основи професіографії: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2004. 14. Менеджмент: Учебник / Под ред. Ф.М.Русинова и М.Л.Раду. – М.: ФБК – ПРЕСС, 2004. 15. Менеджмент организации / Под ред. З.П. Румянцевой, Н.А.Соломатина. – М.: ИНФРА – М, 2005. 16. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1998. 17. Паркинсон С., Нортнот, Рустанджи М.К. Искусство управления: Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2002. 18. Платонов С.В., Третяк В.И., Черкасов В.В. Искусство управленческой деятельности. – К.: ООО «Из-во Либра», 2006. 19. Сладкевич В.П., Чернявский А.Д. Современный менеджмент (в схемах): Опорный конспект лекций. – К.: МАУП, 2006. 20. Теорія і практика управління персоналом: Навч.-метод. посібник / Авт.-уклад. Г.В.Щокін. – К.: МАУП, 1998. 21. Третяк В.И., Платонов С.В. Менеджеру о менеджменте. – К.: Украинско-финский институт менеджмента и бизнеса, 2005. 22. Управление персоналом: Учебник для вузов / Под ред. Т.Ю.Базарова, Б.Л.Еремина. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. 23. Управління бізнесом: Експрес-курс для ділових людей / Авт.-уклад. Г.В.Щокін. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: МАУП, 1998. – 204с. 24. Хміль Ф.І. Менеджмент: Підручник. – К.: Вища шк., 2005. 25. Цандр Є. Менеджмент малих і середніх підприємств / Пер. з нім. О.Гусак. – К.: Основі, 1997. 26. Чернявский А.Д. Организация управления в условиях рыночных отношений: Учебно-методическое пособие. – К.: МЗУУП, 2004.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (257)