Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»

Поняття права

Карточка работы:9028
Цена:
Тема: Поняття права
Предмет:Право
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Право
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Технікум Готельного Господарства (КТГГ)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Поняття держави її ознаки та особливості 4 1.1.Поняття держави її особливості 4 1.2. Механізм державного апарату 7 Розділ 2. Функції держави і права та їх класифікація 12 2.1. Поняття функцій держави і права 12 2.2. Реалізація функцій держави і права 20 Висновок 29 Список використаних джерел 30
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Апарат держави - система всіх державних органів, які здійснюють завдання та виконують певні функції держави. Держава на різних етапах свого розвитку виконує певні завдання, здійснює різноманітні обов'язки. Таке виконання завдань та обов'язків характеризує сутність і соціальне призначення держави, а також її зміст. Діяльність держави характеризується певними напрямками в економічній, політичній, екологічній, ідеологічній, гуманітарній та інших сферах суспільного розвитку. Це, врешті-решт, має привести до досягнення певної мети, що її ставить держава на коротку чи довгострокову перспективу. Звідси можна зазначити, що до основних ознак, які характеризують функції держави, слід віднести: такі, що безпосередньо відображають чи конкретизують сутність держави; через які реалізуються основні завдання держави; здійснення яких веде до досягнення державою поставленої мети на даному історичному відтинку часу; що їх слід розглядати як напрямки та аспекти діяльності держави. Реалізуючи державні функції, державні організації повинні: рахуватися з об'єктивними законами розвитку суспільства і керуватися цими законами в повсякденній діяльності;стимулювати соціальну активність людини і громадянина, звертати увагу на виробничо-економічне і соціально-культурне самовизначення особистості;враховувати інтереси й потреби різних соціальних спільнот, груп та об'єднань людей, конкретних особистостей, визнавати їхню реальність і сприяти здійсненню;підпорядковувати всю свою діяльність служінню громадянському суспільству, не втручатись у приватні справи людини і суспільства, якщо це не виходить за межі конституційного регулювання суспільних відносин. Темою дослідження даної роботи є функції права.
Объём работы:
29
Выводы:Держава має спеціальний апарат - систему законодавчих, виконавчих, судових і контрольно-наглядових органів, а також відповідні матеріальні засоби для виконання своїх завдань. До них належать: армія, поліція (міліція), виправні установи, служби національної безпеки, підприємства, установи та інші організації. Держава встановлює загальнообов'язкові для всього населення правила поведінки і закріплює їх у нормах права. Держава збирає податки, що використовуються для утримання організацій державного механізму, які не виробляють товарів і не надають платних послуг. Отже, в теорії держави і права відсутній єдиний погляд на закономірності виникнення держави і права. Існують численні неодноманітні доктрини виникнення держави, а також історичні, географічні, демографічні та інші особливості виникнення держави у різних народів. Нині в Україні розбудовується нова державність. Долаються психологічні комплекси і стереотипи тоталітарного минулого, формується новий погляд на роль і сутність держави. Отже, функції держави - основні напрямки її діяльності, в яких відображаються й конкретизуються завдання і мета держави, проявляється її сутність, зміст і соціальне призначення в соціальне неоднорідному суспільстві. До концепцій юридичного спрямування відносять теорії правової та соціальної держави. Правова держава - це така, в якій тільки юридичними засобами забезпечується верховенство права, реальне здійснення, гарантування, охорона, захист і поновлення порушених прав громадян, взаємна відповідальність держави та особи, контроль і нагляд за утворенням і здійсненням юридичних законів. Метою створення правової держави в Україні є забезпечення цивілізованого функціонування і розвитку громадянського суспільства.
Вариант:нет
Литература:1. Бошно Светлана Владимировна. Теория права и государства: Учеб.-метод. материалы / Российская академия гос. службы при Президенте Российской Федерации / Г.В. Мальцев (отв.ред.). — М. : Издательство РАГС, 2001. — 97с 2. Вопленко Николай Николаевич, Шанин Андрей Александрович, Давыдова Марина Леонидовна. Общая теория права: Учеб.-метод. пособие. — Волгоград : Издательство ВРО МСЮ, 2001. — 43с. 3. Вопленко Николай Николаевич, Шанин Андрей Александрович, Давыдова Марина Леонидовна. Теория государства и права: Учеб.-метод. пособие / Волгоградский гос. ун-т. — Волгоград : Издательство Вологоградского гос. ун-та, 2001. — 66с. — Библиогр.: с. 35-64 4. Гайворонская Яна Владимировна, Самусенко Татьяна Михайловна. Теория государства и права: Учеб. пособие / Дальневосточный гос. ун- т; Тихоокеанский ин-т дистанционного образования и технологий. — Владивосток : Издательство Дальневосточного ун-та, 2001. — 173 с. — Библиогр.: с. 168-170. 5. Головистикова А. Н., Дмитриев Ю. А Теория государства и права: вопросы и ответы. — М. : Юриспруденция, 2001. — 159 с. 6. Государство и право: теория и практика: Сб. науч. тр. / Калининградский гос. ун-т / В.П. Прокопьев (отв.ред.). — Калининград : Издательство Калининградского гос. ун-та, 2001. — 199с 7. Диденко Александр Алексеевич. Теория государства и права в схемах и определениях: Учеб. пособие / Белгородский юридический ин-т МВД РФ. — Белгород : ОН и РИО БЮИ МВД России, 2001. — 122с 8. Карпунов В'ячеслав Миколайович, Сікілінда Олександр Іванович. Теорія держави та права: Метод. рек. щодо виконання курсової работи слухачами від-ня заочного навч. / Луганський ін-т внутрішніх справ ім. 10-річчя незалежності України / І.С. Загоруй (відп.ред.). — Луганськ : РВВ ЛІВС, 2001. — 75с 9. Колодій А. М., Копєйчиков В. В., Лисенков С. Л., Пастухов В. П., Тихомиров О. Д. Загальна теорія держави і права: Навч. посібник / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова / В.В. Копєйчиков (ред.). — Вид. стереотип. — К. : Юрінком Інтер, 2001. — 320с 10. Олійник Анатолій Юхимович, Гусарєв Станіслав Дмитрович, Слюсаренко Олена Леонідівна. Теорія держави і права України: Навч. посіб. / Національна академія внутрішніх справ України. — К. : Юрінком Інтер, 2001. — 176с. 11. Рабінович Петро Мойсейович. Основи загальної теорії права та держави: Навч. посібник. — 5.вид., зі змінами — К. : Атіка, 2001. — 174с 12. Рабінович Петро Мойсейович. Основи загальної теорії права та держави: Навч. посібник. — 5.вид., зі змінами — К. : Атіка, 2001. — 174с Теория государства и права: Конспект лекций / Надежда Николаевна Смирнова (сост.). — СПб. : Альфа, 2001. — 144с. 13. Афанасьев Владимир Сергеевич, Герасимов Александр Петрович, Гойман Владимир Иванович, Гранат Нина Львовна, Корнев Аркадий Владимирович. Общая теория права и государства: Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Юриспруденция" / Валерий Васильевич Лазарев (ред.). — 3.изд., перераб. и доп. — М. : Юристъ, 2001. — 520с 14. Боер Анна Александровна, Боер Виктор Матвеевич, Григонис Эугениюс Пранович, Захарченко Григорий Иванович, Ромашов Роман Анатольевич. Теория государства и права: Схемы и определения / Санкт-Петербургский гос. ун-т аэрокосмического приборостроения / Виктор Матвеевич... Боер (общ.ред.). — СПб., 2001. — 92с. : рис. — Библиогр.: с. 90-91.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (960)