Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Банківська справа»Банківська справа»

Управління бюджетом банку ВАТ КБ «Хрещатик»

Карточка работы:144
Цена:
Тема: Управління бюджетом банку ВАТ КБ «Хрещатик»
Предмет:Банківська справа
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Банківська справа
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1.Теоретичні засади управління бюджетом банку: 8 1.1. Сутність, функції та концептуальні підходи до управління бюджетом банку 8 1.2. Моделі управління бюджетом банку та їх класифікація 16 1.3. Контролінг в системі управління бюджетом банку 24 Розділ 2. Діагностика стану управління бюджетом в банку “Хрещатик” 37 2.1. Організаційно-економічна характеристика банку “Хрещатик” та його позиція на фінансово-кредитному ринку України 37 2.2. Оцінка стану управління бюджетом в банку 44 2.2.1. Організація бюджетного процесу 44 2.2.2. Технологія та інформаційна підтримка бюджетування в банку 53 2.3. Аналіз доходів, витрат, результатів діяльності та виконання бюджету 64 Розділ 3. Удосконалення системи управління бюджетом в банку “Хрещатик” 74 3.1. Обґрунтування цілей та моделей управління бюджетом в банку 74 3.2. Побудова моделі управління бюджетом в банку “Хрещатик” 82 3.2.1. Процедура формування ЦФО у банку 82 3.2.2. Бюджетування на основі ключових показників діяльності (КРІ) для ЦФО 90 3.2.3. Трансфертне ціноутворення як необхідна умова оцінки діяльності ЦФО банку 93 3.3 Теорія тотального керівництва грошима як засіб вирішення організаційних проблем постановки бюджетування 96 Висновки 105 Список використаних джерел 109
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми. Потреба в управлінні фінансовими ресурсами в умовах економічної нестабільності, забезпечення ефективного розвитку, спрямовують банки на активне освоєння методики формування системи бюджетування. Розрахунки, що виконуються в процесі бюджетування, дають змогу у повному обсязі та своєчасно встановлювати необхідний розмір фінансових ресурсів для забезпечення діяльності банку, джерел їх надходжень, організовувати та координувати роботу підрозділів, стимулювати працюючих у банку, а також контролювати виконання бюджету. Добре сформована система бюджетування в комерційних банках, що діють на теренах України, набуває особливого значення. На сучасному етапі розвитку комерційних банків та гострої конкуренції між ними вона вкрай потрібна. Упровадженню технології бюджетування все більше комерційних банків приділяють значну увагу. Це обумовлено насамперед тим, що протягом певного часу банки розвивалися спонтанно, використовуючи породжені розвалом Радянського Союзу можливості для швидкого збагачення. В такій ситуації виробилася хибна думка, що банк може обходитись мінімальною кількістю аналітичних досліджень, інструментів автоматизації та обґрунтованого планування. Однак криза 1998 року переконливо довела, що до певної міри убезпечити банки від банкрутства може чітке планування, оперативний контроль за виконанням управлінських рішень структурних підрозділів, розподіл відповідальності між ними, тобто ефективна система бюджетування. Бюджетування – достатньо гнучка та адекватна сучасним умовам господарювання технологія, яка може бути настроєна під умови конкретної галузі народного господарства, під умови роботи конкретного підприємства. Багато західних науковців висвітлювали тему бюджетування у своїх роботах: Брігхем Ю., Дікки Т., Друрі К., Кінг А., Мейтленд И., Рачлін Р., Сігел Д., Шарп В., Шим Д. та ін. Більш близькі до українських реалій роботи з бюджетування російських науковців: Аманжолової Б., Балабанова И., Попова В., Хруцького В., Циркунової Т., Щиборща К. та ін. Серед українських науковців питаннями бюджетування займалися: Бень Т., Довбня С., Онищенко С., Рєпін В., Савчук В., Терещенко О., Харко А. та ін. Однак питанням розвитку бюджетування як технології в сучасних умовах приділяється недостатньо уваги, що викликає необхідність подальших досліджень у даному напрямку. Удосконаленню теорії і практики технології бюджетування, дослідженню труднощів використання бюджетування українськими банками як ефективного засобу управління фінансовими і матеріальними ресурсами, находженню шляхів подолання цих труднощів і присвячена дана робота. Мета і завдання дослідження. Основною метою дипломної роботи є розвиток методичних і технологічних аспектів бюджетування, а також розробка практичних рекомендацій з механізму впровадження і функціонування бюджетування в одному з українських банків як засобу управління фінансовими і матеріальними ресурсами. Відповідно до поставленої мети були визначені наступні завдання:  дослідити поняття "бюджетування" і "бюджет" стосовно банківської діяльності на основі вивчення наукових праць та уточнити їх сутність;  сформулювати й уточнити на сучасних засадах концепцію методики банківського бюджетування;  удосконалити класифікацію організаційних схем бюджетування та розробка рекомендацій щодо використання кожної схеми на практиці;  розробити та обґрунтувати принципи організаційного забезпечення бюджетування в банку;  проаналізувати найбільш гострі проблеми, які постають перед підприємством на етапах постановки системи бюджетування;  оглянути проблеми автоматизації бюджетного управління за допомогою сучасних інформаційних систем;  надати порівняльну характеристику автоматизованих систем бюджетування за їх якістю та функціональними характеристиками;  розробити пропозиції щодо впровадження в українських банках сучасних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем з бюджетування, що використовуються у зарубіжній практиці. Об'єкт дослідження – теоретичні та практичні аспекти бюджетування в системі управління банком. Предмет дослідження – технологія бюджетування діяльності українського банку. Методи дослідження. Дослідження проводилось із застосуванням наукових методів, що базуються на діалектичному методі пізнання та об'єктивних законах розвитку економіки. До основних загальнонаукових методів дослідження, що використовувалися автором, належать: аналіз та синтез при обґрунтуванні сутності та місця бюджетування в системі фінансового планування банків; порівняльних характеристик при дослідженні трактування термінів "бюджетування", "бюджет" з урахуванням специфіки банківської діяльності; наукової абстракції, порівняння, вибіркового обстеження, групування при розробленні методичних та організаційних засад бюджетування в банківських установах. Теоретичною та методологічною основою дипломної роботи виступають законодавчі акти, нормативно-правові документи з питань бюджетування, наукові праці, роботи провідних вітчизняних та зарубіжних учених, матеріали науково-практичних конференцій, періодичні видання, фінансова звітність банків. Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні методичних засад бюджетування в банках та розробленні практичних рекомендацій з їх удосконалення. Наукове значення дипломної роботи визначають такі положення: • уточнено економічну сутність понять “бюджет” та “бюджетування” для комерційного банку. Визначені особливості постановки системи бюджетування у банку; • сформовано методичні засади бюджетування в банківських установах, які включають понятійний апарат, визначення об'єктів, принципи і механізм складання бюджетів та контроль їх виконання, що створює умови для ефективного організаційно–методичного забезпечення цього процесу; • розроблена модель постановки та управління бюджетуванням у комерційному банку. Практичне значення одержаних результатів полягає в розробленні ефективної системи бюджетування банківської діяльності та обґрунтуванні методичних рекомендацій, реалізація яких дозволить підняти на якісно новий рівень управлінський процес в українських банках, підвищити конкурентоспроможність і ефективність їх діяльності. Обсяг і структура роботи. ¬ у першому розділі роботи описані основні теоретичні засади управління бюджетом банку, основні моделі управління бюджетом та роль контролінгу у системі управління бюджетом банку; ¬ у другому розділі наведений практичний приклад аналізу системи бюджетування у комерційному банку “Хрещатик”, надана оцінка стану управління бюджетом у банку; ¬ у третьому розділі запропоновано приклад побудови моделі управління бюджетом у банку, обґрунтовані цілі та доцільність впровадження системи бюджетування у комерційному банку. Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, списку літературних джерел з 68 найменувань, містить 7 таблиць, 10 рисунків та налічує 114 сторінок друкованого тексту
Объём работы:
106
Выводы:У дипломні роботі здійснено теоретичне узагальнення й запропоновано нове розв'язання наукового завдання щодо вдосконалення теоретичних, методичних та організаційних засад бюджетування в банку. Це дало змогу сформулювати низку висновків теоретичного, методичного та науково-практичного характеру, що відображають розв'язання основних завдань відповідно до поставленої мети. 1. Головним напрямом у системі управління банком є управління фінансами, яке передбачає планування, регулювання і контроль операцій банку та їх доходів і витрат, забезпечення стабільності фінансових результатів і підвищення економічної ефективності діяльності банку. Фінансове планування банківської діяльності є складовою функцією управління фінансами і являє собою процес прийняття рішень, орієнтований у майбутнє. У вітчизняній літературі поняття "фінансове планування" пов’язують з оперативним плануванням і визначають його терміном "бюджетування". 2. За результатами проведеного аналізу визначень трактувань вітчизняними і зарубіжними авторами до понять “бюджет” та "бюджетування" сформульовано їх визначення з урахуванням специфіки банківської діяльності. Бюджет банку – це фінансовий документ, який визначає джерела формування доходів і витрат та фіксує фінансовий результат діяльності банку, а бюджетування в банку – це управлінська технологія, яка поєднує процес оперативного фінансового планування, обліку і контролю операцій банку. 3. З метою побудови комплексної системи бюджетування розкрито функції бюджету і процесу бюджетування, а також принципи бюджетування, адекватні специфіці банківської діяльності. Процес бюджетування в банку ділиться на три головні етапи: складання планового бюджету банку, облік фактичного виконання бюджету банку, контроль та аналіз результатів виконання бюджету. Як управлінська технологія бюджетування включає три складові: методику, організацію, автоматизацію. 4. Методичні засади бюджетування в банку включають визначення об'єктів бюджетування та їх класифікацію. Для цього розроблено більш деталізовану класифікацію об'єктів бюджетування в банку, щодо яких ведеться планування, облік, контроль і аналіз виконання бюджетів. Ця класифікація є багаторівневою системою: операції, бюджетні центри, філії, банк у цілому. Запропоновані основні підходи до фінансового планування операцій банку (активних, пасивних та розрахункових), яке включає планування обсягів та планування цінових параметрів. Це створює умови для формування оптимальної структури планового балансу та максимізації планового прибутку банку. 5. Другим рівнем у класифікації об'єктів бюджетування є бюджетні центри. Для забезпечення бюджетування по них запропоновано класифікацію бюджетних центрів з урахуванням специфіки банківської діяльності та більш деталізований алгоритм, якого необхідно дотримуватися при складанні фінансової структури (вона являє собою сукупність сфер фінансової відповідальності, що є об’єктами бюджетування й управлінського обліку і поділені між структурними підрозділами банку). Побудова фінансової структури досягається створенням спеціальних бюджетних центрів – ЦФВ як сукупності центрів фінансового обліку, що належать до технологічно самостійного сегмента. Це дозволяє складати бюджет банку через об'єднання самостійних бюджетів центрів. 6. Отже, розробка системи управління по ЦФО передбачає наступні етапи: 1. Розділення підрозділів банку по центрах відповідальності, визначення статусу ЦФО. 2. Створення переліку планів, що складаються кожним ЦФО, визначення цільових показників, які якнайповніше відображають діяльність ЦФО (набір показників встановлюється окремо для кожного конкретного ЦФО). 3. Розробка методики розрахунку показників (паралельно проводиться робота по класифікації витрат відповідно до тих ознак, які якнайповніше задовольняють параметрам оцінки ефективності роботи ЦФО). 4. Визначення регламенту взаємодії по горизонталі (між ЦФО), а також по вертикалі (між верхньою ланкою і окремими ЦФО). 5. Створення переліку звітних форм, що складаються кожним ЦФО в процесі роботи і за підсумками планового періоду. 7. На підставі проведеного дослідження обґрунтовано, що організація процесу складання планового бюджету повинна включати чотири етапи: 1) оголошення вищим керівництвом загальних цілей банку; 2) підготовка бюджетними центрами своїх бюджетів; 3) проведення керівництвом аналізу і перевірки пропозицій за бюджетами, наслідком яких є коригування бюджетними центрами своїх бюджетів відповідно до рекомендацій керівництва; 4) затвердження бюджетів. 8. Критерієм успішності процесу бюджетування у банку служитиме підтримка реалізації стратегічного плану банку. Для визначення критеріїв успішності функціонування бюджетного процесу необхідно: • виділити вирішальні чинники успіху CFS (чинники які, є такими, що визначають по конкретній діяльності) за кожною стратегічною ініціативою; • для кожного вирішального чинника успіху визначити ключові індикатори КРI; • сформувати для кожного цільового параметра статтю бюджету для підрахунку КРI. 9. Упровадження бюджетування в банку неможливе без використання трансфертного ціноутворення, яке означає встановлення внутрішніх цін на фінансові ресурси, за якими вони будуть розподілятися між ЦФВ, що забезпечує можливість планування, контролю за формуванням та визначення фінансових результатів їх діяльності. Проведено дослідження існуючих підходів до формування трансфертного ціноутворення в банку, виявлено їх переваги та недоліки. Оскільки основними їх недоліками є те, що існуючі підходи потребують наявності ліквідного довгострокового міжбанківського ринку та значного набору фінансових інструментів для управління ліквідністю, то в роботі запропоновано використовувати іншу методику розрахунку трансфертної ціни, яка базується на розподілі вкладень та зобов'язань банку на групи строковості та встановленні трансфертної ціни для кожної групи з розподілом на гривневі і валютні блоки (система, що орієнтована на внутрішні витрати). Це забезпечує банк можливістю більш гнучкого управління своїми вимогами і зобов’язаннями та більш адекватного оцінювання ефективності діяльності своїх ЦФВ. Ефективне бюджетування неможливе без його організаційного забезпечення. У дипломні роботі розроблена методика, яка базується на поетапних комплексах робіт, які необхідно виконати для створення Бюджетного довідника банку. З цією метою запропонована його структура, яка складається з деталізованого організаційного регламенту. Кожна складова цих регламентів, з урахуванням специфіки банківської діяльності, дозволяє визначити права і обов’язки підрозділів, які беруть участь у бюджетуванні, графіки і процедури складання, узгодження, консолідації і затвердження бюджетів у банку, графіки і процедури складання звітів про виконання бюджетів, їх аналізу і коригувань, а також відповідні їм графіки документообігу
Вариант:нет
Литература:Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. №996-ХІV із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 11.05.2000 р. №1707-ІІІ, від 08.06.2000 р. №1829-ІІ. 2. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 12 липня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - №5-6. – Ст.30. 3. Закон України “Про підприємства в Україні ” від 27.03.1991р. №887 –ХІІ (з наступними змінами та доповненнями). 4. Указ Президента України "Про заходи щодо зміцнення банківської системи та підвищення її ролі у процесах економічних перетворень" від 14.07.2000 №891/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. - №29. – Ст.1205. 5. Постанова Правління НБУ № 215 "Про затвердження Положення про застосування Національним банком України до банків та інших фінансово-кредитних установ заходів впливу за порушення банківського законодавства” від 26.05.2000 //Офіційний вісник України. – 2000. – № 27. – ст. 1140. 6. Александрова М. М., Виговська Н. Г., Кірейцев Г. Г., Петрук О. М., Маслова С. О. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. всіх форм навч. / Г.Г. Кірейцева (ред.). — 2.вид., перероб. та доп. — К.: ЦУЛ, 2002. — 268 с. 7. Алексєєв І. В. Банківська система України: проблеми і моделі розвитку // Україна в ХХІ столітті: концепції та моделі економічного розвитку: Матеріали доп. V Міжнар. Конгр. Укр. Економістів, Львів, 22-26 трав. 2000 р. - Львів, 2000. - Ч. 1. - С. 262 - 264. 8. Альперин Л. Проблемы создания конкурентоспособного предприятия ХХІ века: [Міжнар. конф. «ТQM-2000»] // Стандарты и качество. - 2000. - № 7. - С. 50 - 54. 9. Ануфрієв В., Радзієвська В. Шляхи розвитку банківської діяльності у зв’язку з використанням новітніх технологій. Автоматизація у банк. секторі // Вісн. Укр. Акад. держ. управління. - 2000. - № 4. - С. 88 - 93. 10. Афанасьєв М.В., Шемаєва Л.Г., Верлока В.С. Основи менеджменту: Навч.- метод. посіб. / Харківський держ. економічний ун- т. — Х.: ВД "ІНЖЕК", 2003. — 481 с. 11. Барабанов В. Применение CALS-технологий для электронного описания систем качества предприятий: [Інформ. забезп. конкуренто -здатності] / В. Барабанов, Н. Херсонский, С. Карасев // Стандарты и качество. - 2001. - № 3. - С. 66 – 70. 12. Барнич Ю.О. Бізнес-план виробничої підприємницької діяльності: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". Видавничо-поліграфічний факультет. — К.: ВАТ "УкрНДІСВД", 2002. — 120 с. 13. Беба П. Банки повинні підтримувати економіку: [Нарада з питань діяльності фінансово-кредитних установ] // Уряд. кур’єр. - 2000. - 4 лип. С. 1. 14. Білоконний П.Г. Управління конкурентоспроможністю: Конспект лекцій. - Вінниця: ВІРЕУ, 2000. - 188 с. 15. Благодарний О.І. Контролінг малого бізнесу регіону в ринкових умовах: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.02 / Донецький держ. ун-т. — Донецьк, 2000. — 24 с. 16. Богатирьова Л.Д. Основи менеджменту: Навч. посіб. з курсу "Менеджмент": Для навч. закл. галузі зв'язку для спец. за напрямами "Економіка та підприємництво" та "Менеджмент" / Державний комітет зв'язку та інформатизації України; Одеська національна академія зв'язку ім. О.С.Попова. Кафедра менеджменту та маркетингу. — О.: ОНАЗ, 2004. — 157 с. 17. Брикса А. Н. Программа - повышение способности конкурировать // ЭКО. - 2000. - № 1. - С. 141 - 143. 18. Бюлетень Національного банку України. – 2002. - №12(119). – К., НБУ, 2004. – 165 с. 19. Васюренко О.В.. Методические основы принятия управленческих решений в сфере внешнеэкономической деятельности коммерческих банков // Вісник Української академії банківської справи. – 1998. – №5. – С. 3 - 6. 20. Васюренко О.В. Управління банківськими операціями: методологія і практика: Автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.04.01 / Українська академія банківської справи. – Суми, 1999. – 33 с. 21. Волошко І.В. Завдання фінансової стратегії банку // Вісник Сумського державного університету: Серія Економіка. – 2003. – № 5 (51). – С. 119 - 122 22. Гладких Д. Особливості планування доходів, витрат і податків банківської установи: [Робоча структура витрат і доходів] // Вісн. Нац. банку України. - 2001. - № 1. - С. 6 - 8. 23. Голуб В. Методичні аспекти ціноутворення на кредитні послуги банку// Вісник НБУ. – 2002. - №7. – с.48 - 50. 24. Грудзевич У. Я. Шляхи розвитку банківських послуг України // Україна в ХХІ столітті: концепції та моделі економічного розвитку: Матеріали доп. V Міжнар. Конгр. укр. Економістів, Львів, 22-26 трав. 2000 р. - Львів, 2000. - Ч. 1. - С. 270 - 274. 25. Добровольский А.А. Основание и принцип построения динамической модели банка // Актуальні проблеми економіки. – Дніпропетровськ: “Навчальна книга”. – 2000. – том 8. – с. 56 - 62. 26. Добровольский А.А. Теоретические вопросы стратегического управления банком // Компьютерное моделирование и информационные технологии в науке, экономике и образовании: збірник наукових праць. – Кривий Ріг: “Видавничий відділ КДПУ”. – 2001. – том 1. – с.86 - 91. 27. Добровольський О.В. Сутність і функціональне призначення банків в умовах ринкової трансформації // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України.-2002.-№1.-С. 105 -110. 28. Добровольский А.В. Направления совершенствования условий и механизма деятельности коммерческого банка // Современные тенденции и приоритеты развития переходной экономики: Материалы всеукраинской межвузовской научно-практической конференции (20 мая 2000г., г.Симферополь).-Симферополь: Научно-издательский центр КАПКС,2000.-С.102 - 105. 29. Дубілет О. Основні критерії ефективності українських банків // Вісн. Нац. банку України. - 1998. - № 3. - С. 52 - 54. 30. Дяченко Т.О. Основи менеджменту і маркетингу: Курс лекцій / Національний авіаційний ун- т. — К.: НАУ, 2004. — 88 с. 31. Егоров П.В., Карева И.А. Концепция финансового менеджмента предпринимательской деятельности коммерческих банков // Економіка промисловості. Науково-практичний журнал. – Інститут економіки промисловості НАН України. – 2001. – № 3 (13). – с. 110 – 120. 32. Заболотний В.М. Реструктуризація і конкурентоспроможність українських підприємств: сутність і підходи // Держ. інформ. бюл. про приватиз. - 2000. - № 2. - С. 71 - 72. 33. Заруба Ю.О. Визначення собівартості банківських послуг // Фінанси України. – 2002. – № 8. – С. 96 - 101. 34. Заруба Ю.О. Конкурентоспроможність комерційного банку // Фінанси України. – 2001. – № 2. – С. 119 - 124. 35. Иванов Ю.Б. Конкурентоспособность предприятия в условиях формирования рыночных отношений. — Х., 1997. — 246 с. 36. Карєва І.О. Види підприємницької діяльності комерційних банків на фінансовому ринку // Финансы, учет, банки. Сборник научных трудов. Общая ред. д.э.н., проф. П.В. Егоров. – Донецк: "КИТИС", ДонГУ, 2000. – с. 260 – 266. 37. Кириченко О.А. Планування у комерційному банку // Фінанси України. – 2002. – № 2. – С. 138-141. 38. Козьменко С.М., Шпиг Ф.І., Волошко І.В. Стратегічний менеджмент банку: Навч. посібник. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2003. – 734 с. 39. Коломієць О. В. Шляхи вдосконалення систем управління банками в Україні // Реформа фінансово-кредитної системи перехідної економіки України: Зб. наук. пр. - Луцьк, 1998. - С. 281-283. 40. Короткий Ю. Товарная конкурентоспособность и ее количественное представление: (Для технич. слож. изделий) // Маркетинг в России и за рубежом. - 2003. - № 2. - С. 17 - 26. 41. Коршунов В.И., Савченко В.И., Коршунова И.А. Маркетинг и вопросы управления конкурентоспособностью и материалоемкостью продукции / Владимир Ильич Коршунов (ред.). — Х.: Основа, 2000. — 186 с. 42. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. — К.: Академвидав, 2003. — 415 с. 43. Майорова Т.В. Банківське кредитування інвестиційних проектів: Автореф. дис. канд екон. наук: 08.04.01 / Київський національний економічний університет. – К., 2000. – 19 с. 44. Міщенко В., Вядрова І. Проблеми реорганізації та реструктуризації комерційних банків // Банк. справа. - 2001. - № 1. - С. 3 - 8. 45. Міщенко С.М. Принципи формування облікової політики банку // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта’ 2003”. Том 25. Економіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 50 - 55. 46. Потійко Ю.А., Любунь О.С. Оцінка кредитоспроможності підприємств-позичальників системними банками: аналіз та методики оцінки//Вчені записки Інститут економіки та права "Крок". – К., вип. № 5. – 2001. 47. Овдій Ю. Методика складання бюджету банку // Банківська справа. – 2001. - №5. – С. 42 – 48. 48. Овдій Ю. Облік виконання бюджету в банку // Вісник НБУ. – 2005. – серпень. – С. 36 – 39. 49. Овдій Ю. Організаційне забезпечення процесу бюджетування в банку // Вісник НБУ. – 2005. – листопад. – С. 57 – 59. 50. Осыченко Н.И. Управление конкурентоспособностью предприятия в условиях трансформационной экономики: Дис. канд. экон. наук: 08.06.02 / Восточноукраинский национальный ун- т им. Владимира Даля. — Луганск, 2002. — 225 л. 51. Руденко І. Регулювання і аналіз діяльності банків зазнали чергової редакції: [Нац. Банк України підготував черговий проект інструкції “Про порядок регулювання і аналіз діяльності банків”] // Україна. - 2001. - 12-19 черв. - С. 12. 52. Савін К. С. Стан банківського маркетингу в Україні // Актуал. пробл. міжнар. відносин. - К., 1999. - Вип. 12, Ч. 3. - С. 78 - 88. 53. Селезньов Ю. Розробка стратегічних планів і фінансових планів для банківських філій / Банківська справа. – 2001. – № 1. – С. 28-35. 54. Сисоєв О. Проблеми бюджетування банківського процесу // Вісник НБУ. – 2003. – № 1. – С. 52-53. 55. Сорока О.М., Овдій Л.І. Розробка інвестиційної стратегії розвитку регіону на основі вивчення демографічної ситуації // Проблеми економіки, обліку та менеджменту: Зб. наук. пр.- Хмельницький, 1999.- С. 72-77. 56. Сугоняко О., Кампо В., Жуков А. Дороговказ у діяльності банків: [Банківська система] // Уряд. кур’єр. - 2000. - 6 квіт. - С. 5. 57. Талейко А. М. Банкрутство банків: світовий досвід і Україна // Прометей: Регион. сб. науч. тр. по экон. - Донецк, 1999. - № 1. - С. 120 - 126. 58. Чередник А. Л. Инвестиционная деятельность украинских банков // Пробл. развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: Сб. науч. Тр. - Донецк, 2000 - С. 242 - 243. 59. Черняк В. Банківську систему треба реформувати // Літ. Україна. - 2000. - 22 черв. - С. 2. 60. Черняк В. Шляхи реформування банківської системи // Уряд. кур’єр. - 2000. - 28 верес. - С. 4. 61. Шелудько Н. М. Проблемні кредити і фінансова стійкість банківської сфери // Фінанси України. - 2000. - № 1. - С. 25-28. 62. Шульга H.П. Банківський контролінг: теорія, методологія, практика. – К.: КНТЕУ, 2004. – 326 с. 63. Шульга H., Сокольська О. Конкурентна позиція банку на ринку платіжних карток // Вісник НБУ. -2002. -№3.- С 50-54. 64. Шульга Н. П. Регулювання діяльності банків на основі економічної доданої вартості: [Викладено теоретичні постулати керування банком на підставі економічної доданої вартості. Розглянуто переваги керування банком з погляду доданої вартості і можливості її використання для внутрішнього регулювання банківської діяльності] // Вісн. Київ. нац. торг-екон. ун-ту. - 2005. - № 3. - С.18-26. 65. Офіційний сайт Державного Комітету Статистики України URL: http://ukrstat.gov.ua 66. http://manadgment.com.ua 67. Офіційний сайт Національного банку України URL: http://www.bank.gov.ua/Macro/pok.htm 68. www.xcitybank.com.ua – Офіційний сайт банку «Хрещатик»
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (186)