Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Економічна теорія»

Економічні основи теорії раціональних сподівань

Карточка работы:9033
Цена:
Тема: Економічні основи теорії раціональних сподівань
Предмет:Економічна теорія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Економіка підприємств
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Університет Економіки і Права «КРОК» (КРОК)
Содержание: ВСТУП 3 Розділ 1 Теоретична концепція школи раціональних сподівань 5 1.1.Теорія раціональних сподівань як елемент неокласичного відродження 5 1.2.Погляди на загальну економічну рівновагу у межах теорії раціональних сподівань 7 Розділ 2 Модель теорії раціональних сподівань 12 2.1.Умови досягнення та порушення макроекономічної рівноваги в моделі раціональних сподівань 12 2.2. Особливості пояснення загальної рівноваги (у порівнянні з іншими моделями) 17 Розділ 3 Застосування теорії раціональних сподівань при поясненні макроекономічної рівноваги в Україні 21 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 27 ДОДАТКИ 28
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Наприкінці 70-х pp. на Заході, передовсім у США, відбувається відродження консервативних традицій в економічній теорії. Вони впевнено захоплюють колишні позиції кейнсіанства та соціал-ре¬формізму. Засади неокласичних ідей відображувалися в неоліберальних те¬оріях та теоріях економічного зростання, використовувались як ме¬тодологічна база досліджень у контексті визначення меж регулюю¬чого впливу держави. Проте самі доктрини «неокласичного відродження» характери¬зуються крайнім радикалізмом, заперечують необхідність втру¬чання держави в економіку і за теоретико-методологічними підхо¬дами є суто неокласичними. Незважаючи на певні відмінності, їм притаманний ряд спільних ознак: вони виходять з того, що жит¬тєздатність капіталістичної системи зумовлюється внутріш¬німи стимулами економічного розвитку; головна цінність суспі¬льства — не соціальна справедливість, а свобода; гарантом загальної свободи є економічна свобода, яка ототожнюється з ринком, конкуренцією. Представники цього крила неокласичної школи рішуче виступили проти активного втручання держави в еко¬номіку, не погоджуючись навіть на ту обмежену роль, яку визнавав за нею, наприклад, Фрідмен. Ідеї консерватизму втілено в низці економічних теорій, у тім числі в теоріях «раціональних очікувань» та «економіки пропо¬зиції». Ідея "раціональних очікувань" була розроблена Дж. Мутом, Р. Лукасом, Т. Сарджентом, Би. Барро і ін. Так, американський економіст Дж. Мут, досліджуючи питання побудови динамічної моделі ціни, відзначав, що характер динамічних процесів в економічній системі істотно залежить від механізму формування очікувань, від того, як індивіди на підставі інформації, що є, будують свої прогнози. Роберт Лукас отримав Нобелівську премію за розробку гіпотези раціональних очікувань, яка привела до зміни макроекономічного аналізу і поглиблення розуміння економічної політики. Актуальність обраної теми визначається тим, що теорія раціональних очікувань відіграє значну роль в розвитку державного управління і має чималий вплив на визначення пріоритетів держаної політики. Метою даної роботи є вивчення економічних основ теорії раціональних сподівань в теоретичному і практичному аспекті. Предметом дослідження є макроекономічні показники економічного розвитку України. Об’єктом дослідження є економіка України. В ході дослідження були використані методи аналізу, узагальнень, опису, угрупувань, синтезу і ін.
Объём работы:
26
Выводы:Поза сумнівом, поява теорії раціональних очікувань є великим досягнення в економічній науці і вплинула на економістів багато кого. Привабливість теорії раціональних очікувань пояснюється двома чинниками. По-перше, теорія раціональних очікувань здатна заповнити пропуск, що утворився в результаті того, що кейнсианство нібито не в силах пояснити і поправити за допомогою політики положення, при якому інфляція і безробіття існували одночасно. По-друге, теорія раціональних очікувань твердо спирається на теорію ринків, або, інакше кажучи, на мікроекономічну теорію. Але не всі повністю згодні з теорія раціональних очікувань, проти висуваються декілька аргументів: - Поведінка: сумніву піддається обізнаність людей. Навряд чи суб'єкти можуть передбачати поведінку економіки, як це роблять економісти, які у свою чергу теж схили робити помилки при прогнозування. У відповідь на це приводитися аргумент, що люди роблять помилки, але вони не роблять їх постійно. Крім того, теоретики теорії раціональних очікувань відзначають, що ключові інститути, що ухвалюють рішення - крупні корпорації, головні фінансові установи і профспілкові організації, - наймають в штат економістів, які допомагають передбачати результати нової державної політики. - Негнучкі ціни: Насправді багато ринків не є чисто конкурентними і, отже, не пристосовуються миттєво до змінних ринкових умов. - Політика і стабільність: є достатньо свідоцтв дії економічної політики на реальний ВНП, хоча теорія раціональних очікувань це питання не регулює. Що дотримується загальноприйнятої точки зору економісти приводять дослідження, які показують, що кредитно-грошова і фіскальна політика дійсно змінюють рівні виробництва і зайнятості, а не просто поглинаються рівнем цін, як вважає теорія раціональних очікувань.
Вариант:нет
Литература:1. Моніторинг макроекономічних та галузевих показників // Міністерство економіки України. - 2006. - Берез. - Вип. 3(7). 2. Економіка України за січень - червень 2006 року // Урядовий кур'єр. - 2006. - 25 лип. 3. Економічна теорія: макро- та мікроекономіка. Навчальний посібник / За ред. З.Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2003. 4. Ватаманюк З. Вступ до економічної теорії. Курс лекцій. – Частина 1. Видання друге, доп. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. 5. Економічна теорія: політекономія. Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2004. 6. Економіка зарубіжних країн / А. С. Філіпенко, В. А. Вергун, І. В. Бураківський та ін. – К.: Либідь, 1996. 7. Економіка зарубіжних країн / За ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, K. I. Ржепішевського. – К.: ЦУЛ, 2003. 8. Будаговська С., Кілієвич О. та ін. “Мікроекономіка і макроекономіка”. К.: “Основи”. 1998. 9. Комісарук М.П. “Макроекономіка: курс лекцій”. Коломия - 1999. 10. Макконел, Брю. “Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2 т.: Пер. с англ. ІІ-го изд.. – М.: Республика, 1992. 11. Павловський М. “Макроекономіка перехідного періоду”. К.: “Техніка”. 1999. 12. Савченко А. та ін. “Макроекономіка”. К.: “Либідь”. 1999 с. 153-170
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (226)