Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Розміщення продуктивних сил/ РПС»

Рекреаційно-туристичний комплекс Бразилії

Карточка работы:9132
Цена:
Тема: Рекреаційно-туристичний комплекс Бразилії
Предмет:Розміщення продуктивних сил/ РПС
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 Розділ 1. Сутність, значення і місце рекреаційно-туристичного комплексу у господарстві країни 6 Розділ 2. Передумови розвитку і розміщення рекреаційно-туристичного комплексу Бразилії 12 Розділ 3. Сучасний рівень розвитку і структура рекреаційно-туристичного комплексу Бразилії 24 Розділ 4. Проблеми та напрямки подальшого розвитку рекреаційно-туристичного комплексу Бразилії 51 ВИСНОВКИ 56 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 58
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Розміщення продуктивних сил (РПС) – галузь економічної науки, що вивчає специфічні, просторові аспекти вияву економічних законів. Об’єктом вивчення є продуктивні сили. Продуктивні сили – це система суб’єктивних (людина) і речових (засобів виробництва) елементів, що виражають активне ставлення людей до природи. У процесі праці освоюються природні ресурси, відтворюються умови існування людей, відбувається соціальний розвиток. Наука про розміщення продуктивних сил вивчає територіальну організацію виробництва, яка обіймає не просто розташування виробництва, але й елемент управління. До складу РПС входить і рекреаційно-туристичний комплекс країни. Рекреаційно-туристичний комплекс Бразилії має великі й різноманітні туристські ресурси, які залучали й залучають до себе увагу іноземних туристів. Туризм є відносно молодою галуззю в світі, хоча свої корені бере з давніх часів. Сучасного вигляду туристична галузь набуває в 1937 р., коли цим питанням почали цікавитись міжнародні організації. Значення туристичного бізнесу постійно зростає. Це пов’язано з тим, що туризм набирає все більшого значення для міжнародних зв’язків, є стимулом для пожвавлення економічного стану країн і окремих регіонів. Міжнародний туризм є постійним джерелом для поповнення валютних надходжень й державного бюджету. Рекреаційно-туристичний комплекс Бразилії в цьому плані не є виключенням, бо саме туризм і рекреація займають в їх економіці країни чи не найголовнішого значення. Рекреаційно-туристичний комплекс для Бразилії є стабілізатором налагодження та укріплення стосунків з іншими країнами, дійовим фактором підвищення престижу Бразилії в міжнародному співтоваристві, ділових колах. Надання туристичних послуг є вигідним для рекреаційно-туристичного комплексу Бразилії з точки зору використання рекреаційних ресурсів. Таким чином, іноземний турист платить за туристичні послуги, при цьому не вивозячи рекреаційні ресурси за межі країни. Країна отримує прибутки, зберігаючи свої природні та культурно-історичні цінності. Актуальність теми курсової роботи „Рекреаційно-туристичний комплекс Бразилії” обумовлена тією роллю, що грає рекреаційно-туристичний комплекс у розвитку туризму Бразилії, у залученні капіталу, у залученні туристів саме в Бразилію. Сфера діяльності рекреаційно-туристичного комплексу Бразилії направлена на залучення туристів, розвиток основних видів туризму, притаманних для Бразилії, просування туристичного продукту цього Бразилії та ін. Актуальність даної теми визначається не лише через існування різних думок щодо механізмів та перспектив розвитку рекреаційно-туристичного комплексу, але й через ряд новітніх реалій в розвитку туризму в цілому. Метою даної роботи є комплексний аналіз рекреаційно-туристичного комплекс Бразилії, розкриття питання важливості цього комплексу для розвитку Бразилії, аналіз перспектив діяльності рекреаційно-туристичного комплексу Бразилії. Об’єктом дослідження є рекреаційно-туристичний комплекс Бразилії в цілому, предметом дослідження є складові рекреаційно-туристичного комплексу Бразилії. Основними завданнями, які випливають з мети роботи, є: – розкрити сутність, значення і місце рекреаційно-туристичного комплексу у господарстві країни; – визначити передумови розвитку і розміщення рекреаційно-туристичного комплексу Бразилії; – проаналізувати розміщення і регіональні відмінності розвитку рекреаційно-туристичного комплексу Бразилії; – виокремити проблеми та обґрунтувати напрямки подальшого розвитку рекреаційно-туристичного комплексу Бразилії. Методологічною основою роботи є системний підхід до дослідження рекреаційно-туристичного комплексу Бразилії. Основними використовуваними методами є: статистичний, аналізу, порівняння, узагальнення. Інформаційну базу даної курсової роботи становлять підручники, методичні посібники, публікації в пресі, журнали. Курсова робота складається із вступу, у якому обґрунтовується актуальність теми курсового дослідження, вказуються мета й завдання, п’яти пунктів плану, у яких здійснено вирішення основних завдань курсової роботи. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження та список використаної літератури.
Объём работы:
55
Выводы:Курсова робота спрямована на розв’язання важливої економічної проблеми – аналізу в Бразилії туристично-рекреаційної галузі. Дана робота узагальнює і розвиває науково-методичні засади функціонування туристично-рекреаційного комплексу в країні та питання стимулювання його розвитку. Виконане курсове дослідження дозволяє зробити наступні висновки. 1. У процесі курсового дослідження було з’ясовано, що туристично-рекреаційний комплекс – це комплекс, що об’єднує систему туристично-рекреаційних закладів, обслуговуючих їх підприємств інфраструктури та інших галузей, які мають тісні виробничі та економічні зв’язки, спільно використовують ресурси з метою задоволення різноманітних оздоровчих, пізнавальних, культурних та інших потреб населення. 2. Туристично-рекреаційний комплекс, як і будь-який господарський комплекс, виконує суспільно необхідні функції, основною з яких є максимальне задоволення потреб населення у відпочинку, оздоровлені, лікуванні, духовному та фізичному розвитку. До групи інших функцій, які виконує туристично-рекреаційний комплекс, відносяться: медико-біологічна, соціально-культурна, економічна, екологічна, міжнародна, містоутворююча тощо. 3. Можна сказати, що при розгляді передумов розвитку туристично-рекреаційного комплексу країни за основу потрібно приймати систему таких складових туристично-рекреаційного процесу як: рекреаційні ресурси, рекреаційні потреби та економічні можливості суспільства (або певного регіону). 4. В сучасних умовах посилення світогосподарських зв’язків та збільшення ролі невиробничої сфери, провідні країни світу цілеспрямовано орієнтують власне господарство на розвиток міжнародного (в першу чергу – іноземного) туризму. Обґрунтування і реалізація в Бразилії власних довгострокових проектів, із задіянням нових форм територіальної організації на основі туристично-рекреаційного комплексу визначає доцільність ознайомлення із світовим досвідом організації туристично-рекреаційної діяльності. 5. На основі системного аналізу здійснено дослідження природних ресурсів Бразилії (водні ресурси, природно-лісові ресурси, природно-заповідний фонд). Це дало підстави для висновків про можливість та необхідність пріоритетного розвитку на території Бразилії цілісного туристично-рекреаційного комплексу. Цьому мають сприяти галузевий склад господарства країни, природнокліматичні умови, вигідне транспортно-географічне розташування, наявний потенціал туристично-рекреаційних ресурсів, зовнішньоекономічні і етнокультурні зв’язки. 8. В процесі дослідження на основі запропонованих критеріїв було проведено рекреаційне районування території Хмельницької області, згідно з яким було виділено п’ять рекреаційних районів Північний регіон, Північно-східний регіон, Центрально-західний регіон, Південно-східний регіон, Південний регіон). 9. Проведене рекреаційне районування відображає сформовану, з перспективою на подальший розвиток, функціонально-територіальну структуру рекреаційно-туристичної системи Бразилії. 10. Таким чином, можна підсумувати, що Бразилія має перспективи й ресурси для розвитку таких видів туризму як пізнавальний, рекреаційний, спортивний, діловий і оздоровчий. Те, що туризм є галуззю, що активно розвивається, доводить, що у швидкому майбутньому саме ця галузь буде приносити країні більшу частину свого національного доходу, що в наш час поки не досягнуто.
Вариант:нет
Литература:1. Александрова А.Ю. Международный туризм. Учебное пособие для Вузов. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 314 с. 2. Бразилия ставит рекорды // Туризм: практика, проблемы, перспективы, № 07 2000, 36 3. Бакуменко В.Д. Основи загальної екології. – К.: Либідь, 2005. – 400 с. 4. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: Учебн. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 287 с. 5. Буроменський М.В. Міжнародний туризм: Навколишне середовище та розвиток / Відп. ред. Т.М.Мельник. – К.: Логос, 2001. – 340 с. 6. Воронова Э.Ю. Социально-экономическое значение международного туризма // Бизнес и политика. – 2006. – № 5. – 59 с. 7. Горячкина Т.В., Ярич И.Г. Страны мира. – М.: Академия, 2003. – 244 с. 8. Країни світу: довідник. – К.: Логос, 2006. – 377 с. 9. Лаврінчук І.П Туризм. – К.: Логос, 2001. – 170 с. 10. Левковська Л., Чабан Р., Мунін Г. Стан і перспективи розвитку туризму в Бразилії // Економіка України. – 6(499). – червень 2003 року. – С. 31-35. 11. Левченко К.Б. Бразилія. – К.: ІЗМН, 2005. – 148 с. 12. Левченко К.Б. Отдых в Бразилии. – К.: ІЗМН, 2003. – 344 с. 13. Окно в мир. Путеводитель «Южная Америка». – М.: Юнити, 1998. – 279 с. 14. Прокопов І.Ю. Путешествие в Бразилию // Отдых. – 2005. – № 7 – С. 33-35. 15. Розміщення продуктивних сил / За ред. В.В. Ковалевского, О. Л.Михайлюка, В.Ф. Семенова. – К.: Знання, 1998. – 268 с. 16. Розміщення продуктивних сил України / За ред. Є. П. Качана. – К.: Вища школа, 1998. – 290 с. 17. Розміщення продуктивних сил: Підручник / В.В. Ковалевський, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенов та ін.; За ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. – 317 с. 18. Романов А.А., Саакянц Р.Г. География туризма. – М.: Высшая школа, 2004. – 277 с. 19. Руденко Л.Г. Международный туризм и его значение: Учебное пособие. – К.: Либідь, 2003. – 388 с. 20. Сабирькова К.В. Перспективы развития Бразилии // Вопросы экономики. – 2004. – №1 – С. 48-49. 21. Спутник туриста. / Відп. ред. Т.М.Мельник. – К.: Логос, 2001. – 80 с. 22. Стеченко Д.М. Розвиток продуктивних сил і регіоналістика. – К.: Вікар, 2002. – 348 с. 23. Туристичний похід вихідного дня. – К.: ПРООН, 1999. – 293 с. 24. Фюте Л.П. Путеводитель «Бразилия». – М.: Юнити, 1997. – 188 с. 25. Хорлов П.И. Туристическо-рекреационные ресурсы: Учебное пособие. – М.: Новости, 1998. – 479 с. 26. Четверков Т.П. Загадки бразильского туризма // Отдых. – 2006. – № 12. – С. 23-25. 27. http://www.brasemb.ru/ru/about/economy/economy/ Офіційний сайт Посольства Бразилії
Дополнительная информация:Додатки: Карта Бразилії та Адміністративна карта Бразилії подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (74)