Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Діловодство»Інформаційно-аналітична діяльність»

ІАД: зміст, структура, напрями.

Карточка работы:9034
Цена:
Тема: ІАД: зміст, структура, напрями.
Предмет:Інформаційно-аналітична діяльність
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Документознавець-фінансист
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Державна Академія Керуючих Кадрів Культури і Мистецтв (ДАКККіМ)
Содержание:ВСТУП ................................................................ 3 1. ЗМІСТ І НАПРЯМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ......................................................................... 5 1.1. Інформаційна діяльність ..................................................... 5 1.2. Аналітична діяльність .................................................... 7 1.3. Основні етапи інформаційно–аналітичної діяльності ........... 11 2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ........................................................... 22 2.1. Особливості методик інформаційно-аналітичних досліджень ........ 22 2.2. Напрями інформаційно-аналітичної діяльності в Україні на сучасному етапі................................................... 23 2.3. Шляхи вдосконалення інформаційно-аналітичної діяльності ..... 27 3. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НБУВ.......... 30 3.1. Комплектування фондів ................................... 30 3.2. Обслуговування користувачів. Впровадження автоматизованих технологій................................... 33 3.3. Наукова робота та співробітництво .................................................... 36 ВИСНОВКИ ................................................................................................. 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ............................................. 40
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Будь-яка сфера людської діяльності потребує інформаційного забезпечення. Жодне виважене рішення в науці, політиці, економіці чи в комерційній діяльності не можна приймати без належного інформаційного забезпечення. Тому кожна людина, в якій би сфері вона не працювала, користуючись документованою інформацією, має володіти основами її пошуку, аналізу і використання. Важливим напрямом інформаційної роботи є інформаційно-аналітична діяльність. Це особливий напрям інформаційної діяльності, пов'язаний з виявленням, опрацюванням, збереженням та поширенням інформації переважно у сфері управлінської, політичної та економічної діяльності. Проте, для управлінської сфери, політики та економіки, важливим є не стільки своєчасне ознайомлення з первинною інформацією, скільки випереджувальне виявлення проблемних ситуацій і прогноз розвитку подій. Необхідність в отриманні такої інформації зумовлена переходом владних структур до прогностичних форм діяльності з використанням багатоваріантних моделей розвитку подій, що потребує не просто констатації фактів для доведення тієї чи іншої тези, а системного підходу до розв'язання проблеми в цілому на основі поєднання інтелектуальних здібностей людини з функціональними можливостями сучасних автоматизованих інформаційних систем. Актуальність даної роботи відзначається тим, що для інформаційно-аналітичної діяльності особливої ваги набуває систематичність визначення кола питань, що виникають у процесі базової діяльності споживача інформації, їх аналіз та прогнозування тенденцій розвитку. Саме орієнтація на передбачення, виявлення тенденцій розвитку ситуації обумовлює переважне застосування різних аналітичних методів опрацювання інформації: інформаційний аналіз, джерелознавчий, ситуаційний, контент-аналіз тощо. Передбачення шляхів розвитку ситуації потребує узагальнення відомостей та їх оцінки, тобто використання методів узагальнення, абстрагування, моделювання. Для створення інформаційних документів такого напряму інколи необхідно провести самостійне соціологічне, статистичне, маркетингове дослідження. Метою курсової роботи є визначення змісту, структури та основних напрямків інформаційно-аналітичної діяльності. Об’єктом дослідження є інформаційно-аналітична діяльність як особливий вид інформаційної роботи. Предметом дослідження виступає Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, в якій ефективно здійснюється інформаційно-аналітична діяльність, про результати якої можна довідатися з інформаційно-аналітичних матеріалів НБУВ. В роботі розглядаються основні питання, що стосуються інформаційно-аналітичної діяльності, а саме: 1. Зміст інформаційної та аналітичної діяльності; 2. Основні етапи інформаційно-аналітичної діяльності; 3. Напрями інформаційно-аналітичної діяльності; 4. Особливості здійснення інформаційно-аналітичної діяльності в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського.
Объём работы:
39
Выводы:Інформаційно-аналітична діяльність – це сукупність процесів збирання, аналізу, перетворення, зберігання, пошуку і поширення документної інформації. Вона спрямована на якісне оперативне забезпечення споживачів інформацією відповідно до їх потреб. Ефективне проведення інформаційно-аналітичної діяльності передба¬чає розуміння кінцевого результату діяльності (мети діяль¬ності), наявність суб'єкта – того, хто її виконує (суб'єкта інформаційно-аналітичної діяльності), об'єкта – того на кого спрямо¬вано виконання завдання (об'єкта інформаційно-аналітичної діяльності); наявність джерел, форм, методів виконання завдання (про¬цесів інформаційної діяльності) та результатів інформацій¬но-аналітичної діяльності (інформаційних продуктів). Розрізняють інформаційно-аналітичну діяльність, яка є частиною розумової праці і включає операції із сприйняття, переробки і видачі інформації, що невіддільна від розумової праці фахівців науки і техніки, та інформаційне обслуговування (сервіс), котре є галуззю професійної діяльності, основні складові якої – процеси створення, оформлення, збирання, аналітико-синтетич¬ної переробки, пошуку, поширення, зберігання й організації використання інформації. Ці процеси виконують професіона¬ли – інформаційні працівники з метою підвищення ефектив¬ності праці фахівців різних галузей людської діяльності. Фор¬мування документних потоків, масивів, ресурсів, фондів, ство¬рення інформаційно-пошукових систем, підготовка різнома¬нітних бібліографічних покажчиків, фактографічних довідок, написання рефератів та оглядів, редагування, рецензування і переклад текстів тощо є різновидами інформаційно-аналітичної діяльності, що потребують знання основ аналітико-синтетичної обробки документів. На сучасному етапі розвитку суспільства інформаційно-аналітична діяльність відіграє значну роль для ефективності і швидкості отримання необхідної інформації про різні сфери людської діяльності.
Вариант:нет
Литература:1. Арский Ю.М., Черный А.И. Информационные ресурсы для устойчивого развития общества // Междунар. форум по информ. – 2000. – 25, № 1. 2. Белая А.А., Каширин Ю.П. Информационная деятельность в системе Академии наук УССР // НТИ. Сер.1. – 1985. – № 4. 3. Воронков В.І., Єфанов С.О., Токар О.П. Розвиток державної автоматизованої системи моніторингу науково-технологічної діяльності України // Глобальний інформаційний простір: ресурси, технології, інновації: Тези доп. та повідомл. – К.: УкрІНТЕІ, 1998. 4. Воскобойнікова-Гузєва О. Наукові видання сучасної України: динаміка і тенденції розвитку // Вісн. Кн. палати. – 1999. – № 2. 5. Гончаренко А.П. Проблемы и перспективы развития общегосударственной системы научно-технической информации Украины //НТИ-99: Материалы конф. – М., 1999. 6. Костенко Л.Й. Проблеми формування електронних бібліотек в Україні // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація: Наук. пр. НБУВ. – К., 1998. – Вип. 1. 7. Костенко Л.Й., Чекмарьов А.О. Мережні інформаційні ресурси Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського // НТІ. – 2000. – № 3. 8. Кузнецов И. Н. Учебник по информационно-аналитической работе. Информация: сбор, защита, анализ. – М.: Яуза, 2001. 9. Кулешов С.Г. Документальні джерела наукової інформації: поняття, типологія, історія типологічної схеми. – К.: УкрІНТЕІ, 1995. 10. Кушнаренко Н.М., Удалова В.К. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікар, 2003. 11. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учебник. – 6-е изд., стер. – К.: Знання, 2005. 12. Маркусова В.А., Гиляревский Р.С., Черный А.И., Гриффитс Б. Роль ВИНИТИ в информационном обеспечении фундаментальных исследований // НТИ-95. "Информ. продукты, процессы и технологии": Материалы конф. – М., 1995. 13. Полушкин В.А. Некоторые вопросы информационного анализа документов // НТИ. – 1966. – № 8. 14. Сілкова Г. Інформаційно-аналітична діяльність як напрям інформаційної діяльності // Вісн. Кн. палати. – 1999. – № 3. 15. Сілкова Г. Інформаційно-аналітичні дослідження в структурі інформаційних ресурсів // Вісн. Кн. палати. – 2001. – № 2. 16. Сілкова Г.В. Інформаційно-аналітичні дослідження як особливий аспект інформаційної діяльності // Українська культура: минуле, сучасне та шляхи розвитку: Міжвуз. зб. наук. праць. – Рівне, 1997. 17. Соляник А.А. Документні потоки та масиви: Навч. посіб. – Х.: ХДАК, 2000. 18. Сорока М.Б. Національна система реферування української наукової літератури / НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського. – К.: НБУВ, 2002. 19. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 5-те вид., стер. – К.: Знання, 2006.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (70)