Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Географія та туризм»Країнознавство»

Проблема розвитку економіки Греції на сучасному етапі

Карточка работы:5631б
Цена:
Тема: Проблема розвитку економіки Греції на сучасному етапі
Предмет:Країнознавство
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):МЕВ
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Славістичний Університет (КСУ)
Содержание:Вступ 3 1. Загальна характеристика і передумови розвитку економіки Греції 4 1.1.Загальна характеристика Греції. 4 1.2.Передумови розвитку господарства країни 6 2. Сучасний стан економіки країни 11 2.1.Загальні тенденції розвитку господарства країни 11 2.2. Участь Греції у світогосподарських зв’язках 16 3. Проблеми та перспективи розвитку економіки Греції 21 3.1.Проблеми сучасного економічного розвитку Греції 21 3.2.Перспективи розвитку економіки Греції. 24 3.3. Проблеми та перспективи українсько-грецьких відносин 27 Висновки 30 Перелік використаних джерел 32 Додатки 34
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Греція володіє унікальним геополітичним розташуванням, оскільки вона знаходиться на перехресті декількох цивілізацій, і є вузлом транспортування і комунікацій з сходу на захід і з півночі на південь. В той же час, вона займає критичне географічне положення в тому ступені, що вона оточена гарячими областями напруженості і конфліктів. Греція має також привілей бути частиною декількох співтовариств націй і декількох регіонів, будучи єдиною країною в Південно-східній Європі, яка є і членом Європейського Союзу і НАТО. Зустрівшись з наступними проблемами і повністю усвідомлюючи відповідальність охороняти стабільність в бурхливій області, серед її головних цілей - забезпечити мир, безпеку, співпрацю і розвиток і служити як модель демократії, незалежний захисник правосуддя і причина для цілого регіону, а саме Балкан і Південно-східного Середземномор'я. Саме унікальність положення Греції обумовили вибір теми даної роботи. Метою даної роботи є вивчення проблем економічного розвитку Греції та визначення перспектив її подальшого розвитку. Для досягнення мети роботи в ній були вирішенні наступні задачі: - з’ясувати основні передумови розвитку економіки Греції; - проаналізувати сучасний стан макроекономічних показників економіки Греції; - визначити перспективи розвитку різних секторів економіки Греції; - окреслити проблеми і перспективи економічних відносин між Грецією та Україною. Предметом дослідження є структура і динаміка розвитку секторів економіки Греції. Об’єктом дослідження є економіка Греції. В ході дослідження були використані методи аналізу, узагальнень, опису, угрупувань, синтезу і ін.
Объём работы:
29
Выводы:Сучасна Греція зберегла самобутність своєї культури і свій неповторний національний колорит, не дивлячись на те що протягом багатовікової історії грекам доводилося відстоювати свою свободу і незалежність. З 1981 року Греція є членом Європейського Економічного Співтовариства. Греція - це країна із змішаною ринковою економікою. Невиробничий сектор складає більше половини валового національного продукту. Основний дохід приносить туризм. Також Греція одержує свою частку від участі в ЄС в розмірі приблизно 4% від ВВП. Останні декілька літ економіка Греції розвивається хорошими темпами, багато в чому через більш жорстку фінансову політику. Загальний ВВП (2000 р.) склав 181.9 млрд. дол. США, по галузях: послуги і туризм - 64.4%, промисловість - 27.3%, сільське господарство - 8.3%. Велика частина електроенергії проводиться на ТЕС. Важлива галузь економіки - судноплавство. Головні порти: Пірей (Афіни), Салоникі. Греція експортує сільськогосподарські продукти, швейні і текстильні вироби, сировину в основному в країни Європи. В Греції щорічно відпочиває більше 12 млн. туристів. Зайнятість населення по секторах (2001 р.): послуги і туризм - 59%, промисловість - 21%, сільське господарство - 20%. Безробіття - 11.3%. Основними економічними партнерами є країни Європейського Союзу (Німеччина, Італія, Франція, Великобританія і інші). Починаючи з середини минулого десятиріччя Греція стала крупним одержувачем європейських трансферів, що допомагають країні подолати відставання від європейських стандартів. До недавніх пір найбідніша країна в ЄС, Греція сьогодні, після 7 років упевненого економічного зростання (в середньому 3-4% ВВП в рік), стрімко скорочує відставання від своїх багатих партнерів. В 2003 році вона перемістилася вже на друге місце з кінця (після Португалії) по рівню добробуту населення. В роботі було розглянуто економічні стосунки між Україною і Грецією. Серед інших країн регіону Грецію виділяє не тільки порівняно високий рівень розвитку, але і той факт, що вона є членом ЄС і НАТО. Греція стабільно підтримує Україну в усіх європейських організаціях. З огляду на те, що з 1 січня 2003 р. Греція буде головуючою в ЄС, особливу увагу останнім часом приділяють практичному співробітництву між двома країнами. Так, українська сторона запропонувала Греції взяти участь у таких проектах, як: євразійський нафтотранспортний коридор Одеса – Броди – Гданськ, у постачанні електричної енергії до Європи та у створенні європейського газового консорціуму. Крім того, перспективним є співробітництво у сфері агропромислового комплексу та європейської транспортної інфраструктури загалом. Особливих успіхів досягнуто у суднобудуванні: інвестиції у суднобудівну галузь України тільки однієї грецької компанії «Ласкаридіс шиппінг» становлять близько 240 млн дол. США. Також планується участь інших грецьких компаній. Серед проблем, що потрібно подолати Україні на шляху розширення двосторонніх відносин, насамперед називають адаптацію національного законодавства до законодавства ЄС. Серед несприятливих чинників розвитку економіки Греції можна відзначити високу ступінь залежності економіки країни від імпортних поставок нафти, газу та вугілля на протязі найближчих 7-8 років. Вирішення цього питання є пріоритетним в галузі промислового розвитку країни. Таким чином, економіка Греції, хоча і мала досить слабкі вихідні передумови розвитку, на даний час стабільно розвивається. Це дає змогу казати о добрих перспективах її подальшого розвитку.
Вариант:нет
Литература:1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. - М., 2001. 2. Економіка зарубіжних країн / А. С. Філіпенко, В. А. Вергун, І. В. Бураківський та ін. – К.: Либідь, 1996. 3. Економіка зарубіжних країн / За ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, K. I. Ржепішевського. – К.: ЦУЛ, 2003. 4. Зовнішньоекономічна діяльність / За ред. Ю. Г. Козака і В. М. Новацького. - Одеса: Астропринт, 2001. 5. Ломакин В.К. Мировая экономика. — М.: Финансн, 1999. 6. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран / Под ред. В. П. Колесова й М. Н. Осьмовой. — М.: Флинта, 2001. 7. Міжнародна економіка / За ред. Ю. Г. Козака і В. М. Новацького. — Одеса: Латстар, 2001. 8. Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран. — С-Пб., 2000. 9. Ростов Є. Ф. Економіка країн світу. Довідник. — К.: Картографія, 1998. 10. Філіпенко А.С. Світова економіка. — К.: Либідь, 2000. 11. Дергачев В.А. Геополитика. — К.: ВИРА-Р, 2000. 12. Економіка (основи загальної економічної теорії) / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. - К.: Знання, 1997. 13. Економічна теорія: Політекономія / За ред. В. Д. Базилевича. — К.: Знання-Прес, 2003. 14. Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Основи економіки. - К.: Вища шк.-Знання, 1998. 15. Зовнішньоекономічна діяльність / За ред. Ю. Г. Козака і В. М. Новацького. — Одеса: Астропринт, 2001. 16. Міжнародні організації / За ред. Ю. Г. Козака і В. В. Ковалевського. — Одеса: Астропринт, 2001. 17. Пахомов Ю.М., Лук'яненко Д.Г., Губський Б.В. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. — К.: Україна, 1997. 18. Новая программа Европейского Союза // Внешнеэкономические связи. Февраль 2005. Т. 14. № 2. С. 38-41. 19. Европейский Союз / European Union // Внешнеэкономические связи. Сентябрь 2005. Т. 19. № 7. С. 44-49. 20. Розміщення продуктивних сил: Підручник / В.В. Ковалевський, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенов та ін.; За ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова. — К.: Товариство "Знання", КОО, 1998. — 501 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (27)