Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Розміщення продуктивних сил/ РПС»

Соціалістичний розвиток промисловості України

Карточка работы:56282б
Цена:
Тема: Соціалістичний розвиток промисловості України
Предмет:Розміщення продуктивних сил/ РПС
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Економіка і менеджмент
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Європейський Університет Фінансів, Інформаційних Систем, Менеджменту і Бізнесу (ЄУФІМБ)
Содержание:Вступ 3 1.Галузева структура народного господарства 4 2. Економічне обґрунтування галузевого розміщення виробництва 9 3. Форми територіальної організації промисловості 12 Висновок 15 Список використаної літератури 18
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Промисловість – найважливіша структурна ланка (сектор) господарського комплексу України. На неї припадає 1/3 основних фондів, понад 35% населення, зайнятого в народному господарстві. Провідна роль промисловості в економіці України визначається, перш за все, тим, що, забезпечуючи всі галузі народного господарства знаряддями праці та новими матеріалами, вона є найбільш активним фактором науково-технічного прогресу і розширеного відтворення в цілому. Серед інших галузей господарства промисловість вирізняється комплексно- і районоутворюючими функціями. Темпи росту, рівень розвитку і структура промисловості – важливі показники не тільки кількісної, але і якісної характеристики народного господарства та життєвого рівня населення. Від рівня розвитку індустрії залежить технічний рівень виробництва, структура господарства, його територіальна організація. За роки радянської влади випереджаючий розвиток галузей важкої промисловості визначив рівень економічного і військового потенціалу країни. Важка індустрія була зорієнтована на розвиток військово-промислового комплексу, а не на підйом економіки галузей, що виробляють предмети споживання. І тому виробництво засобів виробництва (група А) розвивалось найбільше, а його частка у загальному обсязі виробництва становила 71,2% (1989 р.). Частка виробництва групи Б (виробництво предметів споживання) становила 28,8%.
Объём работы:
15
Выводы:Існують наступні методи обгрунтування розміщення виробництва: аналіз статистичних матеріалів, картографічний метод, методи техніко-економічних розрахунків ефективності, методи районного планування, балансовий метод, метод економіко-математичного моделювання та ін. при розрахунку економічної ефективності сполучаються кілька методів. Ефективність виробництва є загальна та порівняльна. Виділяють наступні показники ефективності: питомі капіталовкладення, працемісткість, фондомісткість, матеріаломісткість, рентабельність, терміни окупності витрат, собівартість продукції, продуктивність праці, виробничі витрати. Районне планування – це комплексний метод, що застосовується при проектуванні розміщення виробництва на рівні регіону. При цьому використовуються методи математичного моделювання, картографічний та інші. Теорія просторової економіки започаткувала моделювання простору. Питання оптимального розміщення виробництва є провідними для РПС. Перші твори з просторової економіки започаткував у ХІХ ст. І.Тюнен, а на початку ХХ ст. цією проблемою займався А.Вебер, А.Леш. Теорія “концентричних кілець” Тюнена розроблена німецьким поміщиком Тюненом, який виявив вплив міста – ринку на сільськогосподарську спеціалізацію прилеглої території. Місто розташоване в центрі території, а простір являє собою круг. Чим далі від центру, тим більше транспортні витрати, що впливає на загальні витрати фермерів. Він виділив шість зон: овочеві культури і молочне тваринництво; лісове господарство; зернові культури; кормові культури; трипільна сівозміна; екстенсивне тваринництво. Теорія “штандартів” А.Вебера. Якщо розглядати розташування джерел сировини та споживачів у певних місцях виробництва, то можна знайти точку в просторі, де витрати на перевезення будуть мінімальними. “Система шестикутників” Кристаллера-Леша. Круги за Тюненом, прилягаючи один до другого не є ідеальною формою заповнення економічного простору. Такими є шестикутники (видозмінені круги). Земельна форма ефективності має наступний вигляд Е = Еф/B, Е®мах, де Е – ефективність, Еф – ефект, В – витрати. Економічна оцінка теорії. Попередньо роблять аналіз теорії. РВПС України складає схеми розміщення продуктивних сил, вони є загальні, галузеві і регіональні. Загальні схеми показують стратегічні напрями у розміщенні продуктивних сил у державі, дають можливість розрахувати ефект від розміщення виробництва. Регіональні схеми охоплюють території великих економічних районів. Схема районного планування – це оцінка території за низкою ознак для поділу на зони за природними, та економічними параметрами. Аналіз ПРП території включає вивчення: ? геологічної будови корисних копалин; ? гідрологічних і гідрогеологічних умов; ? геоморфологічних умов; ? кліматичних умов; ? грунтово-рослинний покрив; ? тваринний світ; ? екологічні особливості. Аналіз демографічного потенціалу полягає у вивченні чисельності населення та трудових ресурсів, прогнозу їх чисельності на перспективу. Для характеристики рівня розвитку економіки регіону застосовуються узагальнюючі показники РПС, які визначають ступінь використання економічного потенціалу господарського комплексу, відображають якісну характеристику економічної діяльності регіону, включаючи невиробничу сфера: виробництво національного доходу на душу населення; продуктивність суспільної праці (валовий національний доход поділений на кількість працюючих у сфері матеріального виробництва); сукупний фонд споживання населенням регіону матеріальних благ та послуг на душу населення; виробництво національного прибутку на 1 грн. поточних витрат. Збалансованість – це такий стан регіональної економіки, за якого регіональні пропорції перебувають у рівновазі. Інструментом вивчення збалансованості є система територіальних балансів, основна функція яких полягає у зв’язку потреб і ресурсів. У балансі розглядається співвідношення виробничого потенціального доходу на одного зайнятого та спожитого потенціального доходу на душу населення по кожному регіону та держави в цілому. Перерозподіл національного доходу – це об’єктивний економічний процес, який відбиває всебічні зв’язки всередині та між різними сферами народного господарства, галузями та регіонами держави. Фінансові ресурси регіону складаються із засобів місцевих бюджетів та засобів підприємств, які виділені на регіональний розвиток. Баланси – це система взаємопов’язаних показників, які характеризують наявність і використання матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів. Збалансованість розглядається як взаємовідповідність ресурсів і потреб суспільного виробництва, відображає умови нормального функціонування економіки.
Вариант:нет
Литература:1. Іщук С- І- Розміщення продуктивних сил; теорія, методи, практика. - К.:ЄУФМБ,2000.-216с. 2. Іщук С.І. Територіальна - виробничі комплекси і економічне районування.- К.: УФІМБ, 1996. - 241 с. 3. Розміщення продуктивних сил України (За ред. Проф. С. П. Качана).-К.І-ВІД 1997.-374с. 4. Розміщення продуктивних снл України (навч. - методичн. посібник для самостійного вивчення дисципліни).Автори: Дорогунцов та ін.-К.: КНЕУ, 2000.-363с. 5. Поповкін В. А. Регіонально - цілісний підхід в економіці. - К.: Наукова думка, 1993. - 210 с. 6. Паламарчук М. М., Паламарчук О. М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії. - К.: Знання, 1998. -416с. 7. Україна; прогноз розвитку продуктивних сил / Дороіунцов С. І., Данилищин Б. Н.. Чернюк . Л. Г. та ін .- К.І ВВПС України НАН України, 1998. - Т.1. - 163 с., Т.2.-117 с. 8. Розміщення продуктивних сил: Підручник / Ковалевський В. В., Михайлик О. Л., Семенов В. Ф. та ін. - К.: Знання, КОО, 1998. - 458с. 9. Симоненко В. Регіональна політика; системний підхід // Економіка України.- 1996 -№6.- с.31-38. 10. Доценко А. І Регіональне розселення : проблеми та перспективи. -К.: Наукова думка, 1994. -215с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (74)