Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Господарське право»

Правові засади діяльності приватних підприємств

Карточка работы:5625б
Цена:
Тема: Правові засади діяльності приватних підприємств
Предмет:Господарське право
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Право
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Правове становище підприємств 5 1.1.Поняття підприємства як організаційної форми господарювання 5 1.2. Види та організаційно-правові форми підприємств 13 1.3. Організаційна структура та управління підприємством 16 1.4. Правове становище державних підприємств 18 1.5. Правове становище комунального унітарного підприємства 25 1.6. Поняття, види та правове становище підприємств колективної власності 27 Розділ 2. Правове становище приватних підприємств 31 2.1.Правові засади діяльності приватних підприємств 31 2.2.Порядок організації та діяльності приватних підприємств 34 Висновок 38 Список використаних джерел 39
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Підприємство — самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності б порядку, передбаченому чинним законодавством. Класифікація підприємств: 1. Залежно від форми власності: • приватні підприємства; • підприємства колективної власності; • комунальні підприємства; • державні підприємства; • з підприємства, засновані на змішаній формі власності; • інші види підприємств, передбачені законодавством. В залежності від частки іноземних інвестицій у статутному фонді: підприємства без іноземних інвестицій; • підприємства з іноземними інвестиціями (частка іноземних інвестицій — не менш як 10%); • іноземні підприємства (частка Іноземних інвестицій — 100%). В залежності від способу утворення (заснування) та формування статутного фонду: • унітарні підприємства; • корпоративні підприємства. В залежності від відносин підпорядкування (при наявності таких): • контролюючі підприємства; • дочірні підприємства. В залежності від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації продукції: • малі підприємства (середньо облікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік — не більше 50 осіб; обсяг валового доходу за цей же період не перевищує суми, еквівалентної 500 000 євро за середньорічним курсом НБУ щодо гривні); • великі підприємства (середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік — більше 1 000 осіб; обсяг валового доходу за цей же період перевищує суму, еквівалентну 5000000 євро за середньорічним курсом НБУ щодо гривні); • середні підприємства (всі інші). Темою дослідження даної курсової роботи є правові засади діяльності приватних підприємств.
Объём работы:
36
Выводы:Законодавство України про підприємства оперує такими поняттями, як організаційні форми, види і категорії підприємств. Кожне з них вживається для класифікації підприємств за певними ознаками. Організаційна (організаційно-правова) форма передбачає класифікацію підприємств залежно від форм власності, визначених Конституцією України і Законом України "Про власність", та способів розмежування у підприємствах окремих форм власності і управління майном. Юридичне значення цього полягає в урахуванні в законодавстві, тобто в Законі України "Про підприємства в Україні" і спеціальних законах, особливостей правового становища підприємств окремих видів. Загалом організаційна форма і вид визначають суб'єкта, який має право присвоювати результати діяльності підприємства. З точки зору організаційної форми ст. 2 Закону України "Про підприємства в Україні" виділяє такі види підприємств: приватні, колективні, господарські товариства, підприємства, засновані на власності об'єднання громадян, комунальні, державні (в тому числі казенні). Слід мати на увазі, що відповідно до чинного на момент створення підприємств законодавства в Україні були створені і діють до цього часу й інші види підприємств: індивідуальні, сімейні, спільні (в тому числі з іноземними інвестиціями) підприємства. Приватне підприємство - це організаційно-правова форма підприємства, заснованого на власності фізичної особи. Визначення приватне, крім форми власності, виражає головну особливість правового становища підприємств цієї організаційної форми. Згідно із законодавством України власник у даному разі водночас є і підприємцем, тобто власність і управління майном у приватному підприємстві не розмежовуються.
Вариант:нет
Литература:1. Вінник Оксана Мар'янівна. Господарське право: Курс лекцій. — К. : Атіка, 2005. — 623с 2. Гайворонський В. М., Жушман В. П., Білоусов Є. М., Бойчук Р. П., Глібко С. В. Господарське право України: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / В.М. Гайворонський (ред.), В.П. Жушман (ред.). — Х. : Право, 2005. — 384с 3. Галянтич Микола Костянтинович, Грудницька Світлана Миколаївна, Міхатуліна Олена Миколаївна, Можаровська Н. О., Юлдашев О. Х. Господарське право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2005. — 424с. 4. Кришевич Ольга Володимирівна, Мачуський Володимир Володимирович, Перепадя Олена Валеріївна, Постульга Василь Євгенович. Господарське законодавство: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2005. — 184с. 5. Мельник Олена Олесандрівна. Господарське право: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2005. — 212с. 6. Мороз Олександр Володимирович. Основи господарського права: Навч.-метод. посібник / Національний ун-т харчових технологій. — К. : НУХТ, 2005. — 124с 7. Булгакова Ірина Валеріївна. Господарське право України: Навч. посіб. / Академія адвокатури України. — К. : Прецедент, 2006. — 347с 8. Щербина Валентин Степанович. Господарське право: Підручник. — 3.вид., перероб. і доп. — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 653с 9. Мачуський Володимир Володимирович, Постульга Василь Євгенович. Господарське законодавство: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2004. — 275с. — До 100-річчя КНЕУ. 10. Понікаров Валерій Дмитрович, Андрійченко Жанна Олегівна. Господарське законодавство: Навч. посібник / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2004. — 229с. 11. Жук Леонід Аркадійович, Жук Інеса Леонідівна, Неживець Олена Миколаївна. Господарське право: Навч. посібник для вищих навч. закл.. — К. : Кондор, 2003. — 400с. 12. Луняк Марина Олександрівна. Господарське право України: Навч. посібник / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя / Є.М. Страшко (відп.ред.). — Ніжин : Видавництво НДПУ ім. М.Гоголя, 2003. — 327с 13. Мандриковський Михайло Михайлович. Господарське законодавство: Навч. посіб. / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л. : Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2003. — 172с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (238)