Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Готельно-ресторанний бізнес»Ресторнний та готельний бізнес»

Ресторан в м. Києві

Карточка работы:146
Цена:
Тема: Ресторан в м. Києві
Предмет:Ресторнний та готельний бізнес
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Інженер-технолог харчування
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание:Вступ 3 Бізнес-план 1 частина 6 1.1. Виконавче резюме 6 1.2. Дослідження регіонального ринку ресторанного господарства 7 1.2.1. Загальна характеристика ринку ресторанного господарства 7 1.2.2. Визначення обсягу попиту та можливостей ринку 19 1.2.3. Вплив конкуренції та інших зовнішніх факторів 22 1.2.4. Розрахунок необхідності кількості місць підприємств ресторанного господарства 26 1.2.5. Визначення можливих типів підприємств. 27 1.3. Вибір складу комплексу підприємств. 29 1.3.1. Виробнича програма (1 день). 29 1.3.2. Основні економічні показники визначених типів підприємств. 32 1.3.3. Обґрунтування вибору підприємств у складі комплексу підприємств. 34 2 . Технологічний розділ 41 2.1. Виробнича програма комплексу 41 2.2. Впровадження новітніх технологій кондитерських виробів пониженої калорійності 43 2.2.1. Проблеми харчування населення 43 2.2.2. Технологічні аспекти та доцільність використання низькокалорійної сировини 44 2.2.3. Розробка нормативної документації на нові низькокалорійні вироби 46 2.2.4. Аналіз харчової цінності виробів. Модель якості 47 2.3. Проектування виробничого процесу підприємства на основі структурно-технологічної схеми 49 2.3.1 Проектування складського господарства на основі по елементної структурно-технологічної схеми 49 2.3.2. Проектування виробничих та спеціалізованих цехів на основі по елементної структурно-технологічної схеми 50 2.3.3. Проектування кондитерського цеху розрахунковим методом. 56 2.3.4. Проектування торгівельних, допоміжних, адміністративно-побутових та технічних приміщень нормативним методом. 58 2.4. Організація роботи підприємства 62 2.4.1.Організація матеріально - технічного забезпечення виробничого процесу 62 2.4.2.Організація виробництва. Контроль за якістю продукції 64 2.4.3. Організація обслуговування споживачів. Вибір форм та методів обслуговування 66 2.5. Заходи, щодо виконання санітарних правил на підприємстві 67 3. Інженерний розділ 70 3.1.Інженерно-будівельні рішення 70 3.1.1.Розміщення комплексу в містобудівній структурі 70 3.1.2. Характеристика інженерних систем 71 3.1.3.Пропозиції щодо дизайну підприємства 77 3.1.4.Будівельно-технічні показники проекту 79 3.2. Заходи щодо раціонального використання теплоенергоресурсів 80 3.3. Заходи щодо охорони праці, техніки безпеки та охорона навколишнього середовища при експлуатації підприємства 90 Бізнес-план 2 частина 101 4.1. Організаційно-юридичний план 101 4.2. Виробничий план 110 4.3. Розрахунок середньорічних економічних показників підприємства 113 4.4. Фінансовий план 114 4.5. Оцінка і страхування ризику 116 Висновки та пропозиції 119 Список використаних джерел 122 ДОДАТКИ 124
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Українська економіка, що переживає перехідний період, зазнає значних зміни. Згідно класичному підходу, управління проектами розуміється як управління змінами. Звідси витікає, по-перше, актуальність управління проектами для сучасної вітчизняної економіки, і, по-друге, широкі можливості для застосування проектного підходу. До основних змін, які створюють потенціал для застосування філософії управління проектами, відносяться: • Зміна відносин власності: приватизація, акціонування і т.д.; бурхливий розвиток акціонерних форм господарювання в недержавному секторі економіки; • Зміни ринку: формування відносного балансу пропозиції і платоспроможного попиту; • Зміна і розвиток організаційних форм відповідно до вказаних змін відносин власності і ринку; • Зміна виробничої системи: необхідність реструктуризації і створення принципово нової системи управління виробничим комплексом; • Зміна методів і засобів управління. Значним потенціалом в плані появи нових проектів володіє сфера обслуговування і, перш за все, громадське харчування, у тому числі – підприємства ресторанного бізнесу. Дослідження проблем формування ефективних систем управління підприємствами ресторанного бізнесу в останні часи привертає усе більше уваги як науковців, так й фахівців. Це зумовлено стрімким розвитком ресторанного бізнесу та зростанням потреб клієнтів у наданні різноманітних послуг та високому рівні. Їх задоволення вимагає від усіх учасників ринку та пов’язаних із ними суб’єктів постійного пошуку раціональних форм організації діяльності, що висуває на перший план підвищення ефективності управління проектами зі створення нових та забезпечення результативного функціонування існуючих підприємств громадського харчування. Інтеграція вітчизняного ресторанного бізнесу у світовий, посилення зв¢язків між національними та іноземними суб’єктами господарювання призводить до необхідності удосконалення підходів до управління проектами в цій галузі, виробітку найбільш ефективних форм та методів управління ресторанним бізнесом взагалі. Метою цієї роботи є розкриття основних елементів управління проектом створення нового кафе. Предметом дослідження є процес управління проектом створення нового підприємства ресторанного бізнесу. Об’єктом дослідження є проект створення кафе та його головні складові. В ході дослідження будуть вирішені наступні завдання: - визначення особливостей сучасного розвитку ресторанного бізнесу в Україні; - розкриття специфічних рис управління в галузі громадського харчування; - розгляд методологічних підходів до управління проектами в ресторанній галузі; - встановлення цілей та завдань управління проектом створення ресторану, визначення шляхів його реалізації; - розробка основних елементів управління проектом створення ресторану, визначення часових та ресурсних його параметрів; - визначення переліку та послідовності робіт та управлінських дій за проектом, що пропонується; встановлення взаємозв’язку між окремими стадіями реалізації проекту та їх складовими; - розрахунок бюджету проекту та витрат на реалізацію окремих завдань, у тому числі у випадках затримок та перевищення витрат над плановим рівнем; - обґрунтування доцільності формування певної організаційної структури проекту та встановлення відповідальних за реалізацію окремих завдань та етапів; - узагальнення результатів створення проекту та формулювання висновків про доцільність його реалізації з позицій економічної ефективності та керованості на базі проектного підходу. У дослідженні були використані наступні методи та прийоми: програмно-цільового управління; проектного аналізу; інвестиційного аналізу; діагностики; моделювання; графічної інтерпретації економічної та управлінської інформації тощо. При підготовці дослідження було використано спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяє підвисити ефективність створення проектів та управління ними. Зокрема, було використано програму MS Project 2003, яка на сьогодні вважається фахівцями найбільш потужним засобом управлінського проектування. Головним результатом дослідження є розробка обґрунтованого проекту створення нового підприємства ресторанного бізнесу із визначенням усіх основних елементів та компонентів управління його реалізацією
Объём работы:
120
Выводы:Громадське харчування сформувалося у вигляді підгалузі народного господарства, воно сприяє раціональному використанню продовольчих ресурсів країни. В нашій країні сьогодні швидко розвивається галузь громадського харчування, проводяться значні заходи, які б сприяли збільшенню та укріпленню матеріально-технічної бази підгалузі, тому що все ще відчувається недостача столових, ресторанів, кафе. В межах цього дослідження було всебічно обґрунтовано систему управління проектом створення нового ресторану. Задум проекту полягає у будівництві приміщення нового ресторану з яскраво вираженим національним колоритом, національною кухнею на високому рівні кулінарної майстерності, яка підкріплюється високим рівнем технологічності та організації ресторанного господарства. Головними цілями проекту є: - реєстрація суб’єкта господарської діяльності – товариства з обмеженою відповідальністю; - розробка та затвердження технічної, організаційної, нормативно-правової та технологічної документації з будівництва ресторану, підбору персоналу, організації надання послуг громадського харчування; - забезпечення високої якості послуг підприємства та його конкурентоспроможності; - створення передумов для отримання власниками підприємства прибутку Очікуваними результатами реалізації проекту будуть: будівництво ресторану, його технічне й технологічне оснащення; підготовка та комплектація персоналу ресторану; отримання дозволів на надання послуг громадського харчування й експлуатацію будівлі й устаткування згідно з цілями проекту; введення ресторану у дію. На хід реалізації проекту можуть впливати наступні фактори, обставини, дії, суб’єкти: державні органи реєстрації суб’єктів господарювання; державні органи санітарно-епідемічного, пожежного, технічного та іншого видів контролю; державні органи сертифікації та ліцензування в галузі громадського харчування й торгівлі; державні податкові органи; постачальники сировини, матеріалів, обладнання, меблів; виконавці робіт – сторонні організації (підрядники тощо); законодавче поле та зміни у нормативно-правовому регулюванні в галузі громадського харчування та підприємницької діяльності; зміни вимог щодо проведення будівельно-монтажних робіт; зміни у податковому законодавстві, законодавстві з оплати праці, охорони праці, соціального страхування; прояви негативних дій з боку потенційних конкурентів; прояви негативних дій з боку мешканців території розміщення ресторану, інших осіб, кримінальних структур та окремих громадян; прояви корупції з боку державних посадовців щодо узгодження окремих елементів проектної документації, надання дозволів тощо. Повний життєвий цикл проекту складає 198 днів (з 10.01.07 по 01.09.07) Ключовими фазами проекту є (у дужках характеристика фаз): - реєстрація підприємства (проведення зборів засновників, підготовка та реєстрація статуту, реєстрація в державних податкових органах, пенсійному фонді тощо, отримання дозволів на використання печаток підприємства, отримання статусу юридичної особи, формування статутного фонду ); - створення ресторану (розробка технічної та фінансово-економічної документації за проектом; узгодження проекту з державними виконавчими органами, укладання та реалізація договору з будівельно-монтажною організацією, постачальниками сировини, матеріалів, обладнання, меблів; набір та підготовка персоналу; проведення випробовувальних робіт та приймання об’єкту); - підготовка до урочистого відкриття об’єкту (облаштування території, укладання та виконання договору із спеціалізованим підприємством з проведення урочистостей) Відповідальними виконавцями проекту є: проект-менеджер; головний бухгалтер; юрист; інженер-технолог; дизайнер; начальник відділу кадрів;PR – менеджер; засновники; шеф-повар; штат ресторану; будівельна організація; рекламна компанія; архітекторська фірма; дизайнерська фірма; рекрутингове агентство; агентство по організації суспільно-масових заходів. Контрольними точками проекту є: - реєстрація підприємства у реєстраційній палаті – 19.01.07 - закінчення реєстрації підприємства в органах дозвільної системи, податковій інспекції, Пенсійному фонді, фондах соцстраху, отриманні необхідних дозволів на статутну діяльність – 26.01.07. - приймання приміщення до експлуатації – 27.07.07. - повне комплектування персоналу – 28.07.07. - підготовка повного комплекту документів для функціонування ресторану – 02.08.07. - відкриття ресторану – 01.09.07 За результатами розрахунків, бюджет проекту складатиме 994,45 тис. грн. В межах дослідження розроблена програма проекту із використанням можливостей MS Project 2003, що дозволить у майбутньому більш ефективно реалізувати проектний задум, розроблені завдання та управлінські функції за проектом більш ефективно та забезпечити результативність функціонування нового ресторану
Вариант:нет
Литература:1. Бурков В. Н., Новиков Д. А. Как управлять проектами. – М-ИНТЕГГЕО, 1997. 2. Бушуев С.Д., Гурин Э.А. Инвестиционные инструменты проектного менеджмента. К.: Укр. ИНТЭИ, 1998. – 184с. 3. Бушуев С.Д., Морозов В.В. Управление закупками в проектах. К.: Укр. ИНТЭИ, 1999. Т.1,2– 188с., 195с. 4. Бушуєв С.Д. Практика проектного менеджменту “крок за кроком” ч 1,2. Методичні вказівки до практичних занять. КНУБА 1999 57с.,41с. 5. Виленский П.Л. Оценка эфективности инвестиционных проектов : теория и практика – М.: Дело , 2001 – 832 с. 6. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами: Практическое руководство. – М.: Дело и Сервис, 2003. – 528 с. 7. Ефимова О.П., Ефимова Н.А. Экономика гостиниц и ресторанов. – М.: Новое знание, 2004. – 391 с. 8. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учебник для студ. спец. "Экономика и управление социально-культурной сферой" вузов. – 4 изд., стер. – Минск: ООО "Новое знание", 2003. – 368 с. 9. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учебник. – М.: изд-во Новое знание, 2002. – 368 с. 10. Керівництво з питань проектного менеджменту PMBOK, К.: ВІПОЛ, 1999. – 197с. 11. Клайэм Р., Лудин И. Ноев проект: Секреты практического проектного менеджмента. – СПб: Весь, 2002. – 320 с. 12. Кристофер Энертон-Томас. Ресторанный бізнес. – М. “Росконсульт” 1999г. 13. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Управление проектами: Справочник для профессионалов. – М.: Высшая школа, 2001. – 875 с. 14. Маудер У. Выбор проекта. Планирование работ над проектами и руководство проектами. –М.: Мир, 1991. 15. Менеджмент гостинничного и ресторанного обслуживания - Москва, 1997 р. 16. Мир управления проектами: основы, методы, организация, применение/Под ред. X. Решке, X. Шелле, – М.: Аланс, 1994. 17. Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно–ресторанний бізнес: менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Центр навчальної літератури; Київський національний ун-т культури і мистецтв. – К.: Центр Навчальної Літератури, 2003. – 346 с. 18. Пинто Дж.К. Управление проектами. – СПб: Питер, 2004. – 464 с. 19. Проектний аналіз . Навч. посібн. / За ред. Москвіна С.О. – К. 1999 – 368с. 20. Турчин С.А., Программный инструментарий менеджера проекта, Киев, Компьютерное обозрение №34/2000 - с. 15-20 21. Управление программами и проектами / М.Л.Разу и др. – М: ИНФРА, 1999. 22. Управление проектами / Под ред. В.Д.Шапиро - М., 1996 – 610 с. 23. Управление проектами / Под ред. Шапиро. – СПб: Два-Три, 1996. 24. Управление проектами: зарубежный опыт / А. И. Кочетков и др. – СПб.: Два-Три, 1993. 25. Усов В.В. “Организация обслуживания в ресторане” - Москва. “ Высшая школа” 1990г. 26. Устинов А.В. Экономика материально-технического снабжения. – М.: Высшая школа – 1994 – 315 с Устинова Г.М. Информационные системы менеджмента: Основные аналитические технологии в поддержке принятия решений / Учебное пособие. – СПб: Издательство «ДиаСофтЮП», 2000. – 368с.
Дополнительная информация:Есть чертежи подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (44)