Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Управлінський облік»

Позамовний метод обліку собівартості продукції (робіт , послуг ) на підприємстві

Карточка работы:41623ф
Цена:
Тема: Позамовний метод обліку собівартості продукції (робіт , послуг ) на підприємстві
Предмет:Управлінський облік
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Методи управлінського обліку: сутність та класифікація 5 1.1. Сутність методу управлінського обліку 5 1.2. Класифікація методів обліку витрат 9 Розділ 2. Організація управлінського виробничого обліку 20 2.1. Методика обліку витрат і калькулювання 20 2.2. Процес калькулювання виробничої собівартості продукції за замовленням 22 Розділ 3. Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Талант-Інвест» 29 3.1. Техніко-економічна характеристика ТОВ «Талант-Інвест» 29 3.2. Організація управлінського обліку за замовленнями на ТОВ «Талант-Інвест» 42 Висновки 48 Список використаної літератури 52 Додатки 55
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Побудова економіки України на принципах ринкових відносин та реформування бухгалтерського обліку і звітності визначили підходи і вимоги до системи обліку на підприємствах та зміст економічної інформації, що надається зовнішнім і внутрішнім користувачам. Оскільки бухгалтерська інформація необхідна для прийняття виважених рішень на всіх ієрархічних рівнях управління, завдання бухгалтерського обліку полягає в наданні інформації в обсязі і за якістю достатніх для задоволення потреб різних її користувачів. Проте з реформуванням обліку в Україні значно більшу увагу було приділено фінансовому його аспекту. При цьому облік повністю орієнтований на потреби податкового законодавства і фактично поки що ігнорує потреби нових груп користувачів економічної інформації. Тому проблема формування управлінського обліку є актуальною, крім того у вітчизняній практиці обліку наявні лише розрізнені елементи системного застосування управлінського обліку. Проблеми розвитку управлінського обліку знайшли своє відображення у працях зарубіжних дослідників: О.С. Бородкіна, Б.І.Валуєва, К.Друрі, Р.Ентоні, В.Б.Івашкевича, Т.П.Карпової, Е.Майєра, Р.Манна, Д.Міддлтона, Б.Нідлза, С.Н.Ніколаєвої, В.Ф.Палія, Дж.Ріса, Т.Скоуна, В.І.Ткача, Ч.Т.Хорнгрена, А.Д.Шеремета, А.Яругової та інших вчених. В Україні проблемам управлінської орієнтації бухгалтерського обліку присвячені роботи Ф.Ф.Бутинця, С.Ф.Голова, В.І.Єфіменка, Г.Г.Кірейцева, В.Г.Лінника, Б.М.Литвина, Є.В.Мниха, М.С.Пушкаря, В.В.Сопка, Л.В. Чижевської, М.Г.Чумаченка та інших вчених. Важливість та необхідність розробки теоретичних і практичних аспектів створення та функціонування системи управлінського обліку по виробництву продукції, обумовлюють актуальність теми курсової роботи. Мета дослідження – теоретичне визначення та практичне застосування позамовного методу управлінського обліку на досліджуваному підприємстві та надання практичних рекомендацій щодо їх вдосконалення. Для досягнення мети в курсовій роботі були поставлені наступні завдання: 1) розглянути сутність методу управлінського обліку та надати їх класифікацію; 2) розробити практичні рекомендації щодо організації та методу аналітичного обліку витрат на виробництво, включаючи управлінський аспект; 3) дослідити методику та організацію управлінського обліку за позамовним методом на досліджуваному підприємстві та надати пропозиції щодо їх удосконалення; 4) визначити напрямки удосконалення діючої системи обліку і контролю витрат на основі децентралізації управління виробництвом. Предметом дослідження даної курсової роботи є позамовний метод управлінського обліку собівартості продукції. Об’єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність товариства з обмеженою відповідальністю «Талант-Інвест», що знаходиться в місті Києві. Методи дослідження полягали в застосуванні діалектичного підходу при вивченні зв’язків між складовими процесу управління та стану бухгалтерського обліку і важливішого його аспекту – управлінського обліку. Нормативну та фактологічну інформаційну базу становлять законодавчі та нормативно-правові акти щодо управлінського, що діють в Україні, наукові праці та методичні розробки вітчизняних, зарубіжних вчених-економістів з управлінського обліку підприємства, а також дані поточного обліку і звітності досліджуваного підприємства.
Объём работы:
50
Выводы:Методом обліку в практичному розумінні є використання різних прийомів обробки отриманих даних, які зафіксовані документально (спостереження, вимірювання, систематизація та реєстраційне узагальнення), сукупність прийомів і способів, що дають змогу обліку виконувати контрольні, аналітичні і управлінські завдання. Основними способами управлінського обліку є елементи методу бухгалтерського обліку Під методом обліку витрат слід розуміти сукупність засобів відображення, групування та систематизації даних про витрати, що забезпечують досягнення визначеної мети, вирішення конкретного завдання. Виділяють облік фактичних (для складання звітної калькуляції) і нормативних витрат (передбачає складання нормативної, планової чи кошторисної калькуляції). Своєчасний вплив на рівень виробничих витрат і формування собівартості продукції можливий при такій організації і методології обліку, при якій причини змін собівартості, допущення перевитрат і економія засобів розкривається не тільки шляхом наступного вивчення звітних калькуляцій, але й щоденно в самому процесі виконання плану на підставі первинної документації і поточних облікових записів. Таким вимогам відповідає нормативний метод, який застосовується в різних галузях промисловості. Зниження витрат на виробництво продукції – складний процес, що вимагає від трудового колективу дотримання запланованих витрат трудових, матеріальних та енергетичних ресурсів, ефективного використання обладнання, пошуку резервів економії ресурсів. Побудову та вдосконалення системи управління витратами на ТОВ «Талант-Інвест» пропонується здійснювати шляхом: ­ виділення основних понять і процедур, системи управління витратами; ­ виявлення існуючих проблем формування та контролю витрат на підприємстві; ­ формування моделі управління витратами з урахуванням особливостей галузі та підприємства; ­ побудови інформаційної системи; ­ адаптації документообороту до обраної інформаційної системи; ­ розподілу відповідальності за формування витрат та створення механізму мотивації і стимулювання їх зниження. Аналіз витрат ТОВ «Талант-Інвест» та визначення особливостей їх формування було здійснено дослідженням фінансової бази та організації управління витратами підприємства, аналізу складу витрат з урахуванням особливостей їх формування, оцінки придатності показників господарської діяльності для розробки нормативів поточних витрат та тенденцій і закономірностей щодо впливу факторів на витрати ТОВ «Талант-Інвест», оцінки ефективності здійснення витрат на підприємстві. Про ефективність діяльності підприємства можна говорити лише виходячи з інформації про величину чистого прибутку. Так, у 2005 р. ТОВ «Талант-Інвест» отримало чистого прибутку в розмірі 171,34 тис. грн. До кінця 2006 р. ситуація погіршилась і підприємство мало чистого прибутку в 165,42 тис. грн., що на 5,92 тис. грн. або 3,5% менше попереднього року. Цьому сприяли збільшення витрат від господарської діяльності на 99,06 або на 12,9%. Як бачимо, темпи зростання витрат перевищили темпи зростання доходів (відповідно 12,9% і 9,1%), що і призвело до зменшення прибутку. У 2007 році чистий прибуток склав 215,46 тис. грн., тобто збільшився на 50,04 тис. грн. або на 30,3%. Проведений аналіз постійних витрат ТОВ «Талант-Інвест» дозволив зробити висновок, що найбільшу долю постійних витрат у 2005-2006 рр. складають комісійні виплати, пов’язані з реалізацією продукції, відповідно 27,8 та 24,0%. У 2007 р. ситуація дещо змінилася, тому що найбільша доля витрат належить адміністративним витратам – 23,6%. Це говорить про те, що керівництво не шкодує грошей на утримування управлінського апарату. Також значну вагу в структурі постійних витрат займає заробітна плата управлінського та обслуговуючого персоналу. Але кожного року спостерігається тенденція до зменшення долі цих витрат у загальній структурі постійних витрат. Збільшилася питома вага витрат на збут з 5,6% у 2005 році до 6,3% у 2007 р. Аналіз змінних витрат показав, що майже всі витрати ТОВ «Талант-Інвест» мають тенденцію до збільшення, і це логічно – адже збільшуються доходи від реалізації, а відповідно і кількість виробленої та проданої продукції. Проведений аналіз дозволив зробити такі висновки: найбільшу долю витрат підприємства складають матеріальні витрати, але їх доля знижується у 2007 році – з 57,02% до 37,10%. У 2007 році витрати на збут складають 27,85%. Також слід відмітити, що доля витрат на збут все більше зростає. Це можна пояснити збільшенням витрат на приваблювання клієнтів. Але слід провести додатковий аналіз - чи вартий додатковий дохід понесених витрат, чи кожна гривня додаткових витрат приносить більше доходу. Витрати на оплату праці були зменшені у 2006 році (з 9,98% до 7,74%), але поновили вагу своєї долі в 2007 році – 17,87%. Вагомо знизилась доля інших змінних витрат (з 13,34% до 3,06%). Розрахунок прибутку компанії з допомогою калькулювання витрат на основі діяльності дає можливість визначити прибуток з врахуванням як змінних, так і постійних витрат підприємства. Значну увагу приділено аналізу витрат. Аналіз витрат проводять по підприємству в цілому, по окремих структурних підрозділах підприємства, окремих видах витрат. Проведення такого поглибленого аналізу дасть змогу визначити найбільш суттєві проблеми, які шкодять процесу оптимізації розміру витрат, не дають можливості мобілізувати наявні резерви їх скорочення. Виявлення та усунення цих проблем дасть змогу підвищувати ефективність управління витратами по підприємству в цілому. Також в даному розділі розглядаються аспекти зовнішнього контролю витрат підприємства. Аналіз інформаційної бази аналітичних розрахунків витрат підприємств, що були обстежені, показав наявність чіткої регламентації витрат за кількістю, назвами та змістом статей витрат обігу та достатню аналітичну навантаженість інформаційної бази управління витратами. Головним недоліком існуючого на ТОВ «Талант-Інвест» інформаційного забезпечення управління витратами є облік витрат лише загалом по підприємству без поділу як за структурними підрозділами, так і товарними групами, що не дає можливості використовувати методики систем директ-костінг, стандарт-кост тощо. Отже, аналіз структури витрат в залежності від зміни обсягу діяльності показав, що постійні витрати займали 64,7% витрат, що свідчить про значний розмір операційного ліверіджу. Особливістю сучасного етапу розвитку ТОВ «Талант-Інвест» є зростання частки постійних витрат в структурі собівартості продукції. Особливо значне зростання спостерігається за такими елементами витрат як адміністративні витрати, витрати на збут, оплата послуг сторонніх організацій, податкові відрахування. Структура змінних витрат кардинально не мінялася, що говорить про незмінність використовуваних технологій. Проведений аналіз ефективності управління витратами, заснований на розрахунку коефіцієнтів, дозволив зробити висновок щодо оптимізації асортименту продукції шляхом розподілу витрат між ними.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. за № 996-XIV. 2. Закон України “Про систему оподаткування” № 77/97-ВР від 18.02.1997р. 3. Закон України ”Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.94 р. № 334/94-ВР 4. ДСТУ 2962-94 - ДСТУ 2962 - 94 "Організація промислового виробництва. Облік, аналіз та планування господарювання на промисловому підприємстві. Терміни та визначення", набрав чинності 01.01.96 р. 5. Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. №318 6. Типове положення № 473 - "Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості", затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1996 р. № 473. 7. Акчурина Е.В., Солодко Л.П., Казин А.В. Управленческий учет: Учебно-практ. пособие - М.: ТК Велби; Проспект, 2004. - 475с. 8. Бондар І.Ю., Пахомов В.І. Управління витратами виробництва та собівартістю продукції: Навч. посібник. – К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2000.- 65с. 9. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. Бухгалтерський управлінський облік: Підруч. / Ф.Ф. Бутинець (ред.). - 2.вид., перероб. і доп. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 480с. 10. Вахрушина М. А. "Бухгалтерский управленческий учет" Учебник для вузов. М., 2002 - 528 с. 11. Гарасим П.М., Давидович І.Є., Хомин П.Я. Управлінський облік на підприємстві (методика ведення) / Тернопільська академія народного господарства. - Т. : Економічна думка, 2001. - 270с. 12. Гасенко Л.В., Грановський С.С. Управлінський облік: навч. посіб. / Дніпродзержинський держ. технічний ун-т. - Дніпродзержинськ, 2007. - 215c. 13. Голов С.Ф. Управлінський облік: Підруч. - 2.вид. - К.: Лібра, 2004. - 703с. 14. Грещак М.Г., Коцюба О.С. Управління витратами: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т - К.: КНЕУ, 2002. - 131с. 15. Давидович І.Є. Управління витратами: Навч. посіб. / Тернопільська академія народного господарства. - 2.вид., перероб. і доп. - Т.: Економічна думка, 2004. - 228с. 16. Данилюк М.О., Лещій В.Р. Теорія і практика процесно-орієнтованого управління витратами. - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2002. - 242с. 17. Добровський В.М., Гнилицька Л.В., Коршикова Р.С. Управлінський облік: Навч. посібник / Київський національний економічний ун- т. - К.: КНЕУ, 2005. - 278с. 18. Ивашкевич В. Б. "Бухгалтерский управленческий учет". Учебник для вузов. - М.: Юрист, 2003 - 618 с. 19. Карпова Т.П. Управленческий учет: Учеб. - М.: ЮНИТИ, 2003. - 350с. 20. Концепция контроллинга: Управленческий учет. Система отчетности. Бюджетирование / Академия контролинга / В. Толкач (пер.с нем.). - М.: ООО "Альпина Бизнес Букс", 2005. - 268с. 21. Котляров С.А. Управление затратами: Учеб. пособие. - СПб.: Питер, 2002. - 159с. 22. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. - 387 с. 23. Лень В.С. Управлінський облік: Навч. посібник. - 2.вид., випр. - К.: Знання-Прес, 2006. - 317с. 24. Ляпунова Г.П., Чернорез Е.В. Управление затратами: Учеб. пособие. - СПб.: СПбГИЭУ, 2001. - 99с. 25. Муратов А.С., Муратова Л.Н. Контроллинг затрат на предприятии / Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. - 124с. 26. Панасюк В.М. Управління витратами виробництва. - Т.: Економічна думка, 1999. - 118с. 27. Партин Г.О., Загородній А.Г. Управлінський облік: навч. посібник. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2007. - 303с. 28. Притыченко Т.И. Управление затратами производства и прибылью: Конспект лекций. - Х. : ХГЭУ, 2002. - 124с. 29. Прохорова В.В., Мартюшева Л.С., Петрусевич Н.Ю., Прохорова Ю.В. Контролінг - від теорії до реалізації на практиці / Харківський національний економічний ун-т. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2006. - 200с. 30. Радецька Л.П., Овод Л.В. Управлінський облік: навчальний посібник. - К. : Академія, 2007. - 352с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (69)