Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Банківська справа»Банківські операції»

Види кредитів комерційних банків

Карточка работы:5620б
Цена:
Тема: Види кредитів комерційних банків
Предмет:Банківські операції
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 3 1. Потреби та мотиви у мотивації кредитів 4 1.1. Поняття „вид кредиту” 4 1.2. Критерії класифікації кредитів комерційних банків 6 1.3. Місце і роль класифікації кредитів в діяльності банків 10 2. Характеристика окремих видів кредитів та особливості їх розвитку в Україні 16 3. Проблеми та перспективи розвитку окремих видів кредитів на прикладі 22 Висновки 28 Список використаної літератури 31 Додатки 35
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:В умовах формування ринкового середовища, значного спаду промислового та сільськогосподарського виробництва велика увага в організаційній та структурній перебудові економіки приділяється комерційним банкам та банківській системі в цілому. Провідна роль у вирішенні значних проблем належить саме кредитним відносинам та банкам, що пояснюється не лише збільшенням їхньої ролі в розвитку реального сектору економіки, але й наявною можливістю швидко і ефективно реагувати на впроваджувані нові механізми господарювання. Однією з проблем розвитку банківського кредитування є правова база, що не встигає адекватно відображати потреби економічного розвитку в Україні. Це досить сильно впливає на процеси кредитування реального сектору економіки. Просування банків вперед серйозно гальмує відсутність в Україні спеціального закону про кредит. Між іншим, навіть у США, з їхнім досить відпрацьованим фінансовим законодавством, прийнято понад десяток законів, які тією чи іншою мірою регламентують саме кредитні операції. Серед них закон про рівність можливостей при кредитуванні, закон про достовірність звітності за кредитами, закон про належну практику стягнення боргу, закон про чесну рекламу кредиту та інші. Тема кредитування економіки є актуальною в наш час, так як економіка країни на даний час потребує фінансових ресурсів для стимулювання розвитку. Одним із таких джерел є банківський кредит. Мета роботи полягає в тому, щоб на основі вивчення теоретичних засад класифікації видів кредиту, дослідити стан банківського кредитування в Україні, та сформулювати шляхи удосконалення процесу кредитування в країні. Об'єктом дослідження даної роботи є види кредиту.
Объём работы:
28
Выводы:Кредит — термін, що широко використовується для позначення операцій або станів, які включають позику грошей, як правило, на короткий строк. «Дати кредит» означає профінансувати прямо або непрямо витрати інших осіб з поверненням платежу в майбутньому. Така позика, або «фінансування», є прямою, якщо, скажімо, банк надає овердрафт своєму клієнту для його подальшого використання. Сутність кредиту — залучення й акумулювання вільних коштів держави, юридичних і фізичних осіб. Кредит — це позичковий капітал банку в грошовій формі, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання. Кредит сприяє розширенню виробництва та реструктуризації економіки, спрямованої на зменшення частки підприємств військово-промислового комплексу і розвиток виробництва товарів народного споживання, гострий дефіцит яких постійно відчувався в Радянському Союзі. В умовах тривалої економічної, особливо інвестиційної, кризи в Україні кредит відіграє значну роль у відновленні діяльності підприємств, які тривалий час простоювали, допомагає їм змінити асортимент продукції, що випускається, та поліпшити її якість, зробити цю продукцію конкурентоспроможною на внутрішньому і світовому ринках. За рахунок кредиту організовується виробництво нової продукції, багато з якої раніше не випускалось в Україні, створюються підприємства сфери послуг населенню. Особливо велику роль кредит відіграє у насиченні споживчого ринку товарами, у тому числі імпортними. У загальноприйнятому розумінні вид (у практиці класифікації) — це підрозділ, що об’єднує ряд предметів, явищ за спільними ознаками і входить до складу загального вищого розділу — роду. Тому видова характеристика застосовується щодо внутрішньої структури об’єкта дослідження, у нашому випадку — кредиту. Оскільки кредит має значну кількість структурних проявів, то може застосовуватися багато критеріїв його класифікації та виділятися багато його видів. Але всі вони «вписуються» в одну з двох форм кредиту, конкретизуючи їх внутрішній зміст. Такий підхід до класифікації форм і видів кредиту видається виправданим і з позицій практичної доцільності. Він спрощує розуміння внутрішнього взаємозв’язку між окремими проявами кредиту, що повинно сприяти кращій організації кредитних відносин. Види кредиту можна класифікувати за різними критеріями. Структура кредитного портфеля комерційних банків за станом на 01.08.2005 р. відображає дисбаланс між різними видами економічної діяльності позичальників, що склався в останні роки під впливом різноманітних чинників. Дуже негативним для поточного та особливо майбутнього стану економіки, на мою думку, є співвідношення між часткою кредитів, спрямованих позичальниками у торговельні операції (32%) та у сільське господарство (7%) і будівництво (4%). Водночас високими темпами зростає кредитування населення: з 5% наприкінці 2000 року до 19% за станом на 01.08.2005р., що свідчить про збільшення платоспроможного попиту фізичних осіб, зокрема — на кредитні ресурси, і є непрямою, проте яскравою ознакою економічного зростання. Що стосується видів кредитів, наданих банками суб'єктам господарювання, то в останні роки серед них домінують кредити на поточну діяльність. Частка позичок, які спрямовуються в експортно-імпортні та внутрішньоторговельні операції, поступово, але неухильно зменшується. Високими темпами розвивається вексельне кредитування (за станом на 01.08.2005 р. воно зросло на 16%). Овердрафт залишається на стабільно низькому рійні — 2%. Щодо факторингових операцій і операцій РЕПО, то ці види кредитів в Україні практично нерозвинуті. Нарешті, питома вага кредитів в інвестиційну діяльність на зазначену вище дату становила 12%, що, безумовно, не відповідає стратегії модернізації вітчизняної економіки. Підсумовуючи, можна зробити такий висновок. У стабільній політичній ситуації в умовах економічного зростання структура банківських активів і пасивів, безумовно, стане здоровішою і більш збалансованою. Терміни залучення і розміщення ресурсів зростатимуть; частка активно-пасивних операцій у національній валюті поступово збільшуватиметься на тлі скорочення обсягів валютних угод; зростатиме питома вага інвестиційних кредитів та позичок у виробничі сектори економіки; розширюватиметься коло фізичних осіб — вкладників і позичальників; збільшуватимуться відносні частки кредитів і депозитів населення у структурі кредитного портфеля та залучених коштів комерційних банків; регіональні диспропорції у розподілі активів і пасивів поступово вирівнюватимуться, а процентні ставки повільно, але неухильно знижуватимуться.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України №2654-ХІІ від 02.10.1992 р. Про заставу (із змінами та доповненнями) 2. Положення НБУ від 28.09.1995 р. №246. Про кредитування (із змінами та доповненнями) 3. Закон “Про банки та банківську діяльність” від 07.12.00. 4. Положення про кредитування. Затв. Правлінням НБУ від 28.09.95. № 246. 5. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків від 06.07.00. №279. 6. Положення про порядок кредитування в філіях АКБ “Національний кредит” від 14.10.00р. з відповідними змінами та доповненнями. 7. Методичні вказівки з інспектування банків "Система оцінки ризиків", схвалені Постановою Правління Національного банку України від 15.03.2004р. № 104. 8. Проект Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України. (Лист НБУ від 29.03.2004 р. № 42-312/1187). 9. Абулатипов М., Розукулов У. Вопросы совершенствования оценки и снижения кредитного риска // Деньги и кредит, 2000. - №10. – с. 27. 10. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А.М. Герасимович, М.Д. Алексеєнко, І.М. Парасій-Вергуленко та ін.; За ред. А.М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2003. – 599 с. 11. Александрова М.М., Маслова С.О. Гроші. Фінанси. Кредит.: Навчально-методичний посібник. – 2-ге видання, перероблене і доповнене. – К.: ЦУЛ, 2002. – 336 с. 12. Банківські операції: Підручник. / За ред. Мороза А.М. – К.: КНЕУ , 2000. – 384с. 13. Банковский портфель. Под ред. Коробова Ю.І. - М.: Соминтэк, 1995. – 201c. 14. Банковское дело. Под ред. Колесникова В.И., Кролевецкой Л.П. - М.: Финансы и кредит, 1995. – 313c. 15. Банківська справа: Навч. посібник / За ред. проф. Р.І. Тиркала. — Тернопіль: Карт-бланш, 2001. - 314 с. 16. Банківський менеджмент. : Навч. посіб. / О.А. Кириченко, І.В. Геленко, С.Л. Роголь та ін.; За ред. О.А. Кириченка – 3-тє видання, перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 438 с. 17. Банковское дело. Под ред. Колесникова В.И., Кролевецкой Л.П. - М.: Финансы и кредит, 1995. – 313c. 18. Бор М.3., Пятенко В.В. Стратегическое управление банковской деятельностью. - М.: "Приор", 1995 г. – С. 31-48. 19. Бушуєва І., Дем'яненко Алгоритм диверсифікації кредитів комерційного банку // Банківська справа. – 2000. – С.20. 20. Вовчак О.Д. Банківська справа в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку // Фінанси України, 2003. - № 10. – с. 118-125. 21. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. — 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. - 255 с. 22. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник —К.: Видавничий центр „Академія”, 2001. - 320 с. 23. Голуб В.Т. Концептуальні підходи до управління проблемними кредитами комерційних банках. //Вісник НБУ. – 2000. – №2. – С.56. 24. Дзюблюк О.М. Проблеми підвищення ефективності кредитних операцій комерційних банків. // Вісник НБУ. – 2001. - №9. – С.55. 25. Дмитренко М.С. Управління ризиками в комерційних банках.//Вісник НБУ, 2001. – №9. – С.23. 26. Демківський А.В. Гроші та кредит. – К.: Дакор, К.: Вира-Р., 2003. – 528 с. 27. Захаренко А.П. Банки хотят и могут кредитовать реальный сектор экономики. // Инвестиционная газета, 2000. - №20. – С.9. 28. Іванова Т.Г. Ризики за активними операціями комерційного банку та прибутковість. // Вісник НБУ. – 2001. - №12. – С.40. 29. Карагодова О., Распутна Л. Проблеми оптимізації структури кредитного порталу комерційного банку // Банківська справа, 2000. - №2. – С.40. 30. Колесніков В.М. Без зміни клімату в сфері кредитування годі говорити про вихід з кризи. // Урядовий кур'єр. – 2001. - №39. – С.2. 31. Кредитний ризик комерційного банку: Навчальний посібник / За ред. Вітлінського В.В. – Київ: “Знання”, 2000. С. 23-49. 32. Лаптєв С.М., Денисенко М.П., Кабанов В.Г., Любунь О. С. Банківська діяльність (вітчизняний та зарубіжний досвід): Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 320 с. 33. ЛобановА., Чугунов А. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. — Москва: Альпина паблишер, 2003. 34. Маркова О.Н., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н., Коммерческие банки и их операции. - М.: ЮНИТИ, 1995. – 342 c. 35. Матвієнко В.П. Пріорітети Промінвестбанку України. // Вісник НБУ. – 2001. - №7. – С.10. 36. Матвієнко В.П., Ковальчук А. Застава як засіб забезпечення банківських кредитів. //Банківська справа, 2000. - №5. – С.45. 37. Ольшанский А.И. Банковское кредитование (российский и зарубежный опыт). - М.: Российская Деловая Литература, 1997. – c. 97-113. 38. Операції комерційних банків / Р. Коцовського, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – 3-тєвидання. – К.: Алеута; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с. 39. Облік і аудит у банках: Підручник / А.М. Герасимович, Л.М. Кіндрацька, Т.В. Кривов'яз та ін.; За заг. ред. проф. А.М. Герасимовича. –К.: КНЕУ, 2004. – 536 с. 40. Петрук О.М. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф.. Ф.Ф. Бутинця. – К.: Кондор, 2004. – 461 с. 41. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. – 2-ге вид. доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2004 – 468 с. 42. Примостка Л.О. Аналіз банківської діляьності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія. – К.: КНЕУ, 2002 – 316 с. 43. Раєвський К.Є., Раєвська Т.М. Методичні рекомендації щодо економічного аналізу діяльності комерційного банку. // Вісник НБУ. – 2002. - №3. – С.33. 44. Романепко Л.Ф. Особливості використання комерційними банками нетрадиційних банківських продуктів// Фінанси України. — 2001. — № 11.— С. 115—118.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (76)