Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Макроекономіка»

Кредит його сутність та форми

Карточка работы:4184ф
Цена:
Тема: Кредит його сутність та форми
Предмет:Макроекономіка
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):ФЕМП
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:Вступ 3 1. Сутність, форми і джерела кредиту 4 2. Функції кредиту у ринковій економіці 15 3. Роль кредиту та кредитна політика у формуванні та розвитку ринкової політики 20 4. Взаємозв’язок кредиту та малого бізнесу України 27 Висновки і пропозиції 33 Список використаної літератури 36 Додатки 37
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Представлена робота присвячена детальному розгляду визначення кредиту та його формам. З розвитком товарного виробництва кредит став обов'язковим атрибутом господарювання. Кредит є об'єктивною вартісною категорією, складовою частиною товарно-грошових відносин, а його необхідність викликана існуванням товарно-грошових відносин. З моменту проведення економічних реформ в Україні трансформувались відносини власності, кардинальним чином було змінено організаційні форми функціонування суб’єктів господарювання, була заново створена інституціональна основа ринкової економіки. Усе це сприяло диверсифікації фінансових джерел забезпечення роботи суб’єктів господарювання, пошуку нових механізмів й інструментів виявлення та застосування переваг ринкового господарювання, важливе місце серед яких належить кредитним послугам. Ціллю проведення даного дослідження є визначення сутності і розгляд форм кредиту. Об’єктом проведеного дослідження служить кредит, як економічна категорія, предметом – визначення функцій кредиту у ринковій економіці на прикладі кредитного ринку України. Для досягнення поставлених цілей необхідно вирішити наступні завдання: ? визначити сутність кредиту, охарактеризувати форми і джерела утворення кредиту; ? дати характеристику функцій кредиту у ринковій економіці; ? визначити роль кредиту та кредитної політики у формуванні та розвитку ринкової політики держави; ? розглянути взаємозв’язок кредиту та малого бізнесу України.
Объём работы:
30
Выводы:Причиною виникнення кредиту була необхідність одного товаровиробника продати свій товар, а покупця - купити його, коли він ще не отримав гроші за свій товар. Проте з розвитком суспільного відтворення з'явилося чимало інших чинників, що зумовлюють необхідність кредиту: поява вільних коштів в одних суб'єктів господарювання і виникнення потреби в них у інших; коливання потреб у коштах і джерелах їх формування, які виникають у юридичних і фізичних осіб та держави; надання в тимчасове користування коштів під майбутні, віддалені в часі, доходи. Сутність кредиту полягає не в масі позиченої вартості, а в тих економічних відносинах, які виникають у зв'язку з рухом вартості на засадах зворотності та платності. Ці відносини характеризуються низкою специфічних рис, які конституюють явище кредиту і відрізняють його від інших економічних явищ. Кредит є вартісною категорією і з цього погляду має багато спільного з іншими економічними категоріями - грошима, фінансами, торгівлею, капіталом тощо. Разом з тим це самостійна категорія, яка має свої функції і особливе призначення в економічному житті суспільства. Натуралістична теорія кредиту трактує сутність кредиту з позицій його ролі в забезпеченні руху реального капіталу в натурально-речовій формі, недооцінює відносної самостійності руху грошового капіталу і його впливу через кредит на розвиток суспільного виробництва. Капіталотворча теорія кредиту трактує сутність кредиту як механізм творення капіталу, переоцінюючи самостійність руху грошового капіталу і можливості банків у його розширенні в інтересах розвитку виробництва. Кредит - явище руху, який здійснюється у різних напрямах і на різних рівнях. Рух кредиту у зв'язку з його участю у відтворювальному процесі проходить п'ять етапів: - формування вільної вартості; - розміщення вільної вартості в позички; - використання позиченої вартості на потреби позичальника; - вивільнення позиченої вартості з обороту позичальника; - повернення вивільненої вартості кредитору і сплата процентів. Рух кредиту здійснюється за певними закономірностями, які зумовлюються особливою сутністю кредиту. Ці закономірності є визначальними чинниками в організації управління кредитними відносинами. На їх підставі формуються принципи (правила) кредитування. Основними принципами кредитування є: цільове спрямування позички; строковість позички; поверненість кредитору позиченої вартості; забезпеченість позички і платність користування позиченими коштами. Одним із головних напрямків регіональних програм України є фінансово-кредитна підтримка суб’єктів малого підприємництва. В рамках реалізації програмних заходів впродовж звітного року фінансові послуги представникам малого та середнього бізнесу надавали комерційні банки, кредитні спілки, спеціалізовані і інвестиційні фонди та різноманітні фінансові установи за міжнародними лініями мікрокредитування. За зведеною інформацією з регіонів впродовж 2005 року суб’єкти малого та середнього підприємництва отримали кредити від мережі банківських і небанківських фінансово-кредитних установ на загальну суму: 7431 млн. грн., 34млн. дол. США та 2,8 млн. ЄВРО. І хоча, загальна сума банківських кредитів, виданих суб’єктам малого підприємництва, в порівнянні з аналогічним періодом 2004 року, зросла майже в 5 разів, невтішним є те, що на сьогоднішній день розвиток фінансово-кредитної системи країни ще не орієнтується на дрібного споживача і це у великій мірі стримує темпи розвитку малого підприємництва. На сьогоднішній день основним гальмом розвитку малого підприємництва в Україні є недосконале законодавче регулювання питань діяльності малих підприємств і недоступність фінансування для розвитку або започаткування нового виду бізнесу. Українські банки пропонують кредитні програми короткострокового кредитування зорієнтованого на забезпечення поточної діяльності позичальника. При залученні коштів на триваліший термін сума нарахованих відсотків може навіть перевищити обсяг кредиту. Тому довгострокові кредити для багатьох суб’єктів середнього та малого бізнесу є недоступними. Питанню пошуку шляхів вдосконалення системи кредитування малого підприємництва присвячують багато науковців України. З приводу вдосконалення мікрокредитування малого підприємництва експертами АЦ «Академія» розроблено основні пріоритети і напрями розвитку в Україні системи мікрокредитування, яке в цілому світі визнано найбільш ефективним методом боротьби з бідністю (Додаток 2). З питання вдосконалення системи фінансової підтримки малого підприємництва відбувся круглий стіл за участю Держкомпідприємництва та Української асоціації , учасники якого обговорювали програми підтримки, фінансування та кредитування малого та середнього бізнесу. Заступник Голови Держкомпідприємництва, відзначив, що в деяких питаннях підтримки та сприяння, зокрема, маркетингу, фінансового й стратегічного планування, підприємцям малого бізнесу могли б допомогти банки, кредитні спілки, лізингові компанії. Приклади такої співпраці вже є на ринку послуг аудиторських фірм, що на основі договорів допомагають таким підприємствам вирішувати питання бухгалтерського обліку, оптимізації оподаткування тощо. Але для впровадження даної пропозиції вимагає кардинальних змін діюче законодавство України, насамперед Закону України “Про кредитні спілки”, щодо надання права кредитним спілкам фінансувати малий та середній бізнес.
Вариант:нет
Литература:1. Афанасьєва Л.В. Гроші та кредит. - http://www.readbookz.com/books/54.html. 2. Банковское дело. / Под ред. О. И. Лаврушина, -М. , 1992. - 428 c. 3. Гулд У. Банковское дело: стратегическое руководство. - М: Консалтбанкир, 2003. 4. Эдвин Дж. Долан, Колин Д. Кэмпбелл, Розмари Дж. Кемпбелл Деньги, банковское дело и кредитно-денежная политика. / Пер. с англ. В.Лукашевича. - Л., 1991. - 448 с. 5. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчётности. - М.: Финансы и статистика, 2004. 6. Квартальнов В.А. Економічна теорія. - М.: Фінанси і статистика, 2003. – 671с. 7. Маккеннол К.Р., Брю С.Л. Економікс: принципи, проблеми і політика. Пер. з англ. 11 – го видання. - К.: Хагар-Демос, 1993. – 785 с. 8. Морган Н, Ричард А., Економіка: підручник. - М.: Юніті, 2004. – 467 с. 9. Савченко І.Л. Міжнародна економіка: основні економічні проблеми і шлях їх вирішення. - Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 197с. 10. Савчук Гроші та кредит. // http://www.readbookz.com/books/108.html. 11. Узагальнений звіт про хід реалізації заходів регіональних програм розвитку малого підприємництва на 2004-2005 роки. // http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=5765942271.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (223)