Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Контроль та ревізія»

Класифікація методів управлінського обліку

Карточка работы:41892ф
Цена:
Тема: Класифікація методів управлінського обліку
Предмет:Контроль та ревізія
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Бухгалтер, фінансист
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 1. Загальна характеристика класифікації методів управлінського обліку 4 2. Методи обліку по ступеню нормування та повноті відображення затрат 6 3. Сутність позамовного та попердіального методів 11 4. Основні елементи нормативного методу 14 Висновки 17 Список літератури 18
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:В сучасний період у вітчизняному обліку відсутнє визначення методу управлінського обліку. Єдині визначання дано у підручнику Т.П. Карлової «Управлінський облік»: «Методом управлінського обліку, є сукупність різноманітних прийомів, способів, з допомогою яких відображається об’єкт управлінського обліку в інформаційній системі підприємства». Враховуючи, метод – це шлях до пізнання, теорія, наука, а основними об’єктами дослідження в управлінському обліку є затрати і доходи. Отже, методом управлінського обліку є сукупність традиційних методів планування і контроль, обліку, аналізу, нормування, прийняття управлінських рішень, що сприяють дослідженню поведінки затрат і доходів з метою управління ними тому специфіка методу управлінського обліку не у фіксації (відображення) величини затрат чи доходів, що характеризує фінансовий облік, а у дослідженні «поведінки» їх та впливу на них з метою оптимізації їх співвідношення. Крім того, в приведеній Карловою Т.П. сукупність елементів методу зведено воєдино частину прийомів бухгалтерського обліку та деякі функції управління. З методологічної точки зору – це не вірно. Управлінський облік не підміняє контроль, аналіз, планування, а шляхом забезпечення їх необхідною інформацією, координує їх ефективне функціонування. Аналіз літературних джерел по дослідженню проблеми показав, що метод управлінського обліку значно ширше поняття ніж лише методи обліку затрат і калькулювання собівартості продукції. На це, зокрема, вказує переважна більшість вітчизняних науковців. При сучасному рівні розвитку ринкових відносин достатньо швидко здійснюється процес інтеграції традиційних методів обліку, аналізу, нормування, планування і контролю в єдину систему отримання обробки інформації і прийняття рішень, систему, яка управляє підприємством, будучи зорієнтованою на досягнення не лише поточних цілей отримання прибутку, але й на глобальні стратегічні цілі.
Объём работы:
16
Выводы:Методом обліку в практичному розумінні є використання різних прийомів обробки отриманих даних, які зафіксовані документально (спостереження, вимірювання, систематизація та реєстраційне узагальнення), сукупність прийомів і способів, що дають змогу обліку виконувати контрольні, аналітичні і управлінські завдання. Основними способами управлінського обліку є елементи методу бухгалтерського обліку Під методом обліку витрат слід розуміти сукупність засобів відображення, групування та систематизації даних про витрати, що забезпечують досягнення визначеної мети, вирішення конкретного завдання. Виділяють облік фактичних (для складання звітної калькуляції) і нормативних витрат (передбачає складання нормативної, планової чи кошторисної калькуляції). На сьогодні зростає потреба товаровиробників в інформації про витрати на виготовлення виробів та їх реалізацію, не викривлених в результаті розподілу непрямих витрат. Таку інформацію у вигляді даних про калькулювання собівартості продукції на основі змінних витрат надає система управлінського обліку директ-костинг. Стандарт-кост – система оперативного управління і контролю за ходом виробничого процесу і витратами на виробництво, а також система аналізу причин, в силу яких утворилася різниця між стандартною та фактичною собівартістю продукції та прибутком від її реалізації. Своєчасний вплив на рівень виробничих витрат і формування собівартості продукції можливий при такій організації і методології обліку, при якій причини змін собівартості, допущення перевитрат і економія засобів розкривається не тільки шляхом наступного вивчення звітних калькуляцій, але й щоденно в самому процесі виконання плану на підставі первинної документації і поточних облікових записів. Таким вимогам відповідає нормативний метод, який застосовується в різних галузях промисловості.
Вариант:8
Литература:1. Акчурина Е.В., Солодко Л.П., Казин А.В. Управленческий учет: Учебно-практ. пособие - М.: ТК Велби; Проспект, 2004. - 475с. 2. Ананькина Е.А., Данилочкин С.В., Данилочкина Н.Г., Дерипаска О. В., Долгов Л. Е. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Н.Г. Данилочкина (ред.). - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 279с. 3. Андронова А.К., Печатнова Е.Д. Оперативный контроллинг: Учеб. пособие. - М.: Дело и Сервис, 2006. - 160с. 4. Бажан І.І. Контролінг: Навч.-метод. посібник. - Донецьк: Юго-Восток, 2006. - 210с. 5. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. Бухгалтерський управлінський облік: Підруч. / Ф.Ф. Бутинець (ред.). - 2.вид., перероб. і доп. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 480с. 6. Гарасим П.М., Давидович І.Є., Хомин П.Я. Управлінський облік на підприємстві (методика ведення) / Тернопільська академія народного господарства. - Т. : Економічна думка, 2001. - 270с. 7. Гасенко Л.В., Грановський С.С. Управлінський облік: навч. посіб. / Дніпродзержинський держ. технічний ун-т. - Дніпродзержинськ, 2007. - 215c 8. Голов С.Ф. Управлінський облік: Підруч. - 2.вид. - К.: Лібра, 2004. - 703с. 9. Дарманська Г.О., Овод Л.В. Контролінг: Навч. посібник. - Хмельницький: ТУП, 2002. - 108с. 10. Добровський В.М., Гнилицька Л.В., Коршикова Р.С. Управлінський облік: Навч. посібник / Київський національний економічний ун- т. - К.: КНЕУ, 2005. - 278с. 11. Карпова Т.П. Управленческий учет: Учеб. - М.: ЮНИТИ, 2003. - 350с. 12. Концепция контроллинга: Управленческий учет. Система отчетности. Бюджетирование / Академия контролинга / В. Толкач (пер.с нем.). - М.: ООО "Альпина Бизнес Букс", 2005. - 268с. 13. Лень В.С. Управлінський облік: Навч. посібник. - 2.вид., випр. - К.: Знання-Прес, 2006. - 317с. 14. Муратов А.С., Муратова Л.Н. Контроллинг затрат на предприятии / Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. - 124с. 15. Партин Г.О., Загородній А.Г. Управлінський облік: навч. посібник. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2007. - 303с. 16. Петренко С.Н. Контроллинг: Учеб. пособие. - К.: Эльга, 2004. - 327с. 17. Прохорова В.В., Мартюшева Л.С., Петрусевич Н.Ю., Прохорова Ю.В. Контролінг - від теорії до реалізації на практиці / Харківський національний економічний ун-т. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2006. - 200с. 18. Пушкар М.С., Пушкар Р.М. Контролінг - інформаційна підсистема стратегічного менеджменту / Тернопільська академія народного господарства. - Т.: Карт-бланш, 2004. - 371с. 19. Радецька Л.П., Овод Л.В. Управлінський облік: навчальний посібник. - К. : Академія, 2007. - 352с. 20. Сторожик М.І., Голубятнікова Н.В. Контролінг: Навч. посібник / Львівський регіональний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України. - Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2004. - 210с. 21. Ткаченко А.М. Контролінг в системі управління промисловим підприємством. - Запоріжжя: Видавництво Запорізької держ. інженерної академії, 2006. - 194с. 22. Шепітко Г.Ф. Контролінг: Посіб. - К.: Видавництво Європейського університету, 2004. - 136с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (40)