Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент організацій»

Методичні аспекти складання фінансової звітності підприємства, її аналіз і аудит

Карточка работы:101
Цена:
Тема: Методичні аспекти складання фінансової звітності підприємства, її аналіз і аудит
Предмет:Менеджмент організацій
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание: ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ПОБУДОВИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА МЕТОДИКА ЇЇ СКЛАДАННЯ 6 1.1 Склад та економічна сутність фінансової звітності 6 1. 2 Вимоги щодо складання фінансової звітності (нормативна база) 15 РОЗДІЛ 2. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 28 2.1. Порядок складання балансу підприємства 28 2.2. Порядок складання звіту про фінансові результати на підприємствах 49 2.3. Порядок складання звіту про рух грошових коштів 51 2.4. Порядок складання звіту про власний капітал. 64 2.5. Порядок складання приміток до річної фінансової звітності 68 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ТА АУДИТ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 71 3.1. Завдання та джерела аналізу та аудиту фінансової звітності 71 3.2. Аналіз показників фінансової звітності 73 3.3. Аудит показників фінансової звітності 85 ВИСНОВКИ 92 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 97 ДОДАТКИ 101
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Роль і значення фінансової звітності в інформаційному забезпеченні підприємства визначається ступенем запитуваності інформації, яка формується системою управління. Встановлено, що звітна інформація – це основа для прийняття важливих управлінських рішень як у середині підприємства, так і поза ним. Особливу важливість при цьому має саме фінансова звітність, оскільки нею можуть користуватися як внутрішні користувачі, так і зовнішні. В розвинутих країнах державний апарат, акціонери, інвестори, кредитори, дебітори, адміністрація підприємства і його працівники переслідують свої економічні інтереси, які можуть бути протилежними за характером. Проте відомо, що будь-яка з цих груп учасників ринку бажала б мати якомога більший прибуток. Розвиток української економіки привів до ускладнення середовища функціонування бізнесу, пов'язаному з посиленням конкуренції, постійними технологічними інноваціями, змінами інформаційного і правового поля. Динаміка взаємопов'язаних світових ринків впливає на підприємницькі структури, які конкурують на місцевому, регіональному і міжнародному рівнях. Як наслідок, змінюються стратегічні цілі підприємств, і, якщо підприємницькі структури сподіваються досягти успіху, то їм необхідно мати таку економічну інформацію, яка надасть можливість керівництву швидко та адекватно реагувати на ринкові зміни. В таких умовах значно підвищується роль інформаційного забезпечення в управлінні фінансово-господарською діяльністю, важливе місце в якому відводиться фінансовій звітності. Метою даної роботи – є теоретичне обґрунтування та практичне застосування методики складання фінансової звітності підприємства, методики аналізу та аудиту фінансового стану. Предметом дослідження даної магістерської роботи є фінансова звітність підприємства, організація складання форм фінансової звітності, організація проведення аналізу та аудиту фінансового стану підприємства. Об’єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність виробничого підприємства ТОВ „Інвест-Індустрія”. Для написання даної роботи були поставлені наступні завдання: 1) розглянути сутність і роль фінансової звітності; 2) вивчити вимоги до фінансової звітності; 3) вивчити нормативно-правове регулювання складання фінансової звітності; 4) визначити структуру та зміст фінансової звітності підприємства; 5) дослідити методику та порядок складання балансу; 6) розглянути методику аналізу фінансового стану підприємства; 7) проаналізувати фінансовий стан досліджуваного підприємства; 8) дослідити методику аудиту фінансового стану підприємства; 9) надати рекомендації щодо організації складання фінансової звітності, проведення аналізу та контролю фінансового стану на підприємстві. Методологічною основою досліджень є системний підхід до розкриття економічної сутності обліку, аналізу та аудиту. До основних методів дослідження, використаних автором, слід віднести діалектичний та структурно-функціональний методи, а також системне, комплексне дослідження, опрацювання і використання інформації фінансового характеру. Також при проведенні дослідження використовувались методи економічного аналізу: аналітичний, деталізація, порівняння, елімінування, статистичний методи. При дослідження організації аудиту використовуються методи та прийоми аудиту: органолептичні прийоми (інвентаризація, контрольні заміри робіт, вибіркові і суцільні спостереження), розрахунково-аналітичні прийоми, документальні прийоми (інформаційне моделювання, дослідження документів), сукупність прийомів синтезування результатів. Статистичну та фактологічну інформаційну базу становлять законодавчі та нормативно-правові акти, наукові праці та методичні розробки вітчизняних, зарубіжних вчених-економістів з бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту, а також дані поточного обліку і звітності досліджуваного підприємств.
Объём работы:
99
Выводы:В результаті проведеного дослідження можна зробити наступні висновки. В першому розділі роботи було розглянуто теоретичні засади формування фінансової звітності підприємства. Фінансова звітність – це регульована державою сукупність форм звітності, що містять загальну інформацію про фінансовий стан, результати діяльності, рух грошових коштів підприємства та зміни власного капіталу за певний період, які взаємопов’язані між собою та покликані задовольнити конкретні інформаційні потреби внутрішніх і зовнішніх користувачів. У П(С)БО 1 наведено таке визначення: "Фінансова звітність — це бухгалтерська звітність, яка дає інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період". Метою складання фінансової звітності є надання користу¬вачам для прийняття рішень повної, правдивої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. В другому розділі було розглянуто методики складання п‘яти форм фінансової звітності підприємства. Бухгалтерський баланс є основою бухгалтерської (фінансової) звітності, в якій відображають результати господарської і фінансової діяльності підприємства за певний період (квартал, рік) на конкретну дату. Положення (стан¬дарт) 2 «Баланс» із бухгалтерського обліку унормовує зміст І форму балансу та загальні вимоги до його розкриття. В умовах ринкової економіки бухгалтерський баланс є основ¬ним джерелом інформації про майновий і фінансовий стан підприємства на початок наступного за звітним кварталу, року. Актив і пасив бухгалтерського балансу формується на основі даних синтетичного бухгалтерського обліку активів і пасивів. Для більшої зручності формування показників балансу можна використати сальдову відомість за звітний період, у якій містяться залишки по всіх синтетичних рахунках як на початок звітного періоду, так і на кінець. Форма і зміст Звіту про фінансові результати визначені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати ”. Звіт про фінансові результати – це звіт про доходи, витрати і фінансові результати підприємства. Доходи і витрати включаються до складу Звіту про фінансові результати на підставі принципів нарахування та відповідності. Тому доходи та витрати визначаються, коли вони відбуваються (а не тоді, коли отримуються або сплачуються грошові кошти), і відображається в бухгалтерському обліку та фінансових звітах тих періодів, до яких вони відносяться. Розділ 1 Звіту про фінансові результати призначений для визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду. Із цією метою у формі Звіту передбачається послідовне зіставлення його статей. Це досягається використанням класифікації доходів і витрат за видами діяльності і функціями. Кожна стаття базується на даних певного рахунку доходів (класу 7) і витрат (класу 9 або 8). У розділі 2 Звіту про фінансові результати операційні витрати (на виробництво, збут, управління та інші операційні витрати) надаються в розрізі економічних елементів. Показники розділу 2 базуються на даних, відображених в обліку на рахунках класу 8. У разі застосування лише рахунків класу 9 для його заповнення необхідно здійснити аналіз витрат, списаних у дебет рахунків 23, 91-94. Метою складання звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітній період. Згідно з П(С)БО 4 інформація про рух грошових коштів у результаті операційної діяльності має подаватися з використанням непрямого методу. Звіт про рух грошових коштів дозволяє відстежувати грошові потоки. Грошові потоки характеризують рух грошових коштів, які не можливо простежити при розрахунках фінансових результатів. Це амортизація, капітальні витрати, податки, штрафи, заборгованість, займи та авансові внески. В умовах інфляції та кризи неплатежів керівництво грошовими потоками є найбільш актуальною задачею в управлінні фінансами. Метою складання звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни в складі власного капіталу підприємства на протязі звітного періоду. Порядок складання звіту наведено в П(с)БО №5 «Звіт про власний капітал». Звіт про власний капітал складається по закінченні року на підставі бухгалтерського обліку. Звіт має вигляд шахової таблиці в розрізі статей розділу 1 Пасиву балансу та причин змін власного капіталу. Шахова таблиця складається 11 (по горизонталі) граф та 300 (по вертикалі) строк. Підсумок по графі 11 повинен співпадати з результатом та рядком 300. Умовно Звіт можливо розділити на дві частини. В першій наведені коригування, пов’язані із зміною облікової політики підприємства, виправленням помилок та іншими змінами, які впливають на капітал підприємства. В другій частині наведені чинники які теж приводять до змін капіталу: дооцінка та уцінка необоротних активів; розподіл прибутку - дивіденди, збільшення статутного капіталу, відрахування до резервного капіталу, безкоштовне отримання активів. Примітки до Звіту – це окремі пояснення, які дозволяють деталізувати та пояснити окремі статті фінансової (бухгалтерської) звітності. Крім того, примітки дозволяють не складати окремі пояснення до кожного Звіту. Як це потребують П(с)БО, а об’єднати всі додатки в одному документі - Примітки до звіту. Всі підприємства, які представляють повний фінансовий Звіт, повинні складати примітки до фінансової звітності, за винятком: бюджетних установ, представників іноземних суб’єктів підприємницької діяльності; суб’єктів малого підприємництва. В третьому розділі роботи було проведено дослідження організації аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства ТОВ „Інвест-Індустрія”. Аналіз фінансової звітності підприємства є важливим елементом аналітичної роботи стає одним з головних інструментів управління діяльністю підприємств. Метою аналізу фінансової звітності є дослідження основних показників фінансово-господарського стану підприємства, їх динаміки, та виявлення факторів, що спричинили таке фінансове становище на підприємстві. Аудит — це незалежна експертиза фінансових звітів та іншої інформації про господарсько-фінансову діяльність суб’єкта господарювання з метою формування висновків про його реальний фінансовий стан. Метою аудиту фінансової звітності підприємства є підтвердження достовірності показників фінансової звітності. За даними проведеного аналізу фінансового стану підприємства ТОВ „Інвест-Індустрія” можна зробити наступні висновки. Всього активи зменшились на 10,9 тис. грн. у 2006 р. та збільшилися на 4,6 тис. грн. Необоротні активи склали 42,46% всіх активів у 2007 році, при цьому можна відмітити їх зростання у 2006 році на 0,2 тис. грн. Оборотні активи зросли на 4,6 тис. грн. та склали 55,30 тис. грн. або 57,54% всіх активів. Запаси зменшились на 0,9 тис. грн. у 2006 році та склали 15,5 тис. грн., у 2007 році змін не відбулося. Матеріальні оборотні активи складають у 2007 році 28% всіх оборотних активів. Негативним є постійне зростання дебіторської заборгованості за товари та послуги – на 31,3 тис. грн. у 2006 році та на 3,10 тис. грн. у 2007 році. Це ускладнює розрахунки підприємства та зменшує оборотність коштів. Позитивним моментом є збільшення грошових коштів на 5,4 тис. грн. Дебіторська заборгованість складає 62,21% оборотних активів, її доля постійно збільшується. Підприємство має невисокі показники ліквідності, які зменшуються у 2006 році та зростають у динаміці в 2007 році. Коефіцієнт абсолютної ліквідності зріс на 0,04 у 2007 році та дорівнює на кінець року 0,06, що означає – підприємство найближчим часом може погасити свої поточні зобов'язання на 6%. Коефіцієнт швидкої ліквідності на кінець року зростає на 0,1 і дорівнює 0,59, що означає – у критичному стані підприємство може погасити короткострокові зобов'язання на 59%. Коефіцієнт покриття збільшився на 0,2 та дорівнює 0,92, що означає – на кожну гривню поточних зобов'язань підприємства припадає 0,92 гривні поточних активів. Не дивлячись на те, що за 2006 рік коефіцієнт фінансової незалежності зменшився на 0,02, на 0,24 збільшився коефіцієнт фінансового ризику, ступінь зниження ринкової стійкості підприємства можна вважати незначним. Такі зміни сталися із-за зрушень у структурі капіталу. Зараз діяльність підприємства здійснюється на основі 40% власного фінансування. Але керівництву слід звернути увагу на зменшення коефіцієнту фінансової незалежності та виявити причини цього. Зростання коефіцієнта фінансової незалежності означає зростання незалежності і підвищення ринкової стійкості підприємства. При аудиті фінансової звітності підприємства проводиться загальний огляд наявності та правильності оформлення форм звітності, про що роблять відмітки в робочих документах аудиту. Достовірність звітності і своєчасність її подання відповідним органам перевіряється аудитором на підставі нормативних документів про бухгалтерські звіти і баланси. При цьому аудитор перевіряє графіки подання звітності, пояснювальної записки і річного звіту, а також те, як на підприємстві виконуються зауваження податкових служб, пропозиції і рішення фінансових органів, банків щодо поточної і періодичної звітності, зокрема з’ясовує, чи внесені корективи до балансу, зроблені при затвердженні звіту за минулий рік. Установлюється реальність балансу, повнота і своєчасність проведення інвентаризації всіх товарно-матеріальних цінно¬стей і розрахунків, дебіторської і кредиторської заборгованості, правильність відображення фінансових результатів. Для впевненості у правильності складання бухгалтерського балансу (ф. № 1), звіту про фінансові результати та їх використання (ф. № 2) і звіту про фінансово-майновий стан підприємства (ф. № 3) аудитору необхідно перевірити взаємну погодженість показників фінансової звітності.
Вариант:нет
Литература:1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 21.06.99 р. № 87. 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87. 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92. 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87. 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87. 6. Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку 10 „Дебіторська заборгованість”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 8.10.1999р. № 237 7. Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку 11 „Зобов'язання”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20 8. Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку 12 „Фінансові інвестиції”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. № 91 9. Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку 20 „Консолідована фінансова звітність”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 12.08.1999 р. № 176 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. №39. 11. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 19.06.91 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 49 12. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.93 р. № 3125 – XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993 р. - № 32 13. Інструкція № 291 “По застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій” 14. Наказ Президента „Про спрощену систему оподаткування та звітності малого підприємництва” від 3.07.1998 р. № 727/98 15. Міжнародні нормативи аудиту. Аудиторська палата України рішення № 73 від 18/25/98 р. 16. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець, та ін.; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця – Житомир: ПП ”Рута”, 2001. – 416 с. 17. Аудит: учебник для вузов / Под ред. В.И. Подольского. – 2-е изд., перепаб. и доп. – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2000. – 655 с. 18. Бундюк А. М. Бухгалтерський і податковий облік на підприємствах України: Посібник. — О., 2004. — 199с 19. Бутинець Ф.Ф. та ін. Організація бухгалтерського обліку: Навч.посібник/2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2001. - 576 с. 20. Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 512 с. 21. Бутинець Ф.Ф., Бухгалтерський фінансовий облік – 5-те вид., доп. і переробл. – Житомир: ПП „Рута”, 2003 – 726 с. 22. Бухгалтерський облік: Нормативна база / Я. Кавторєва (уклад.), Ф. Федорченко (уклад.). - 10.вид., перероб. і доп. — Х. : Видавничий будинок "Фактор", 2004. — 511с. 23. Бухгалтерський облік: збірник систематизованого законодавства / Я... Кавторєва (уклад.). — 11-е вид., переробл. і доп. — Х. : Фактор, 2007. — 672с. 24. Бухгалтерський облік в Україні: нормативна та методична база: Навч. посіб. / Галина Остапівна... Партин (уклад.). — Л. : Магнолія плюс, 2006. — 264с. 25. Голов Сергій Федорович. Бухгалтерський облік в Україні: Аналіз стану та перспективи розвитку / Міжнародний ін-т менеджменту (МІМ-Київ). — К. : Центр учбової літератури, 2007. — 522c. 26. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні- Дніпропетровськ: ТОВ „Баланс-Клуб”, 2000 – 768 с. 27. Грабова Ніна Микитівна, Кривоносов Юрій Григорович. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посібник. — 3. вид., доп. — К. : А.С.К., 2006. — 416с. 28. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. 2001: Навч. посібник / Під ред. М.В. Кужельного. - 6-те вид. - К.: А.С.К., 2001. - 272 с. - (Економіка. Фінанси. Право). 29. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г., Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посібник: 3-тє вид. допов. - К.: А.С.К. 2001. - 416 с. - (Економіка. Фінанси. Право). 30. Гура Н.О. «Облік видів економічної діяльності» 31. Даньків Йосип Якимович, Лучко Михайло Романович, Остап'юк Мирослав Ярославович. Бухгалтерський облік у галузях економіки: навч. посібник. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2007. — 243c. 32. Даньків Йосип Якимович, Остап'юк Мирослав Ярославович. Бухгалтерський облік: підручник. — К. : Знання, 2007. — 469c. 33. Економіка підприємства: Підручник/ За ред. С. Ф. Покропивного. — К.: КНЕУ, — 2001. - 456 с. 34. Завгородний А.Г. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита. – К.: А.С.К., 1998. – 755с. 35. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. – метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 263 с. 36. Івата Вячеслав Вікторович, Ткаченко Сергій Анатолійович, Шевчук Сергій Валентинович. Фінансовий облік. Практикум: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова / В.Д. Пантелєєв (ред.). — Миколаїв : НУК, 2006. — 100с. 37. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності – Х.: Фактор 2003 38. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства – К.: Знання, 2002 39. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. - 387 с. 40. Маяковський А.І. Складання річної фінансової звітності // Вісник податкової служби України 2004 №5 41. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 132с. 42. Міжнародні нормативи аудиту. Аудиторська палата України рішення № 73 від 18/25/98 р. 43. Мурашко Василь Максимович, Сторожук Олександр Володимирович, Мосійчук Олена Степанівна, Мурашко Олександр Васильович. Податковий облік: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Державна податкова адміністрація України; Національна академія держ. податкової служби України. — Ірпінь : Національна кадемія ДПС України, 2007. — 570с. 44. Панков Д.А. Бухгалтерський учет и анализ за рубежом. – М.: Инфра-М. – 2002. – 154 с. 45. Петрик О. А. Аудит: методологія і організація: Монографія. – К.: КНЕУ. – 2001. – 123 с. 46. Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси підприємст. 3-ге вид., перероб. та доп.– К.: КНЕУ, 2000. – 345с. 47. Савицька Г.В. “Аналіз господарської діяльності підприємств”, Минськ. - 2004 р. - 512 с. 48. Савченко В. Я. Аудит: Навч. посібник. – К.: КНЕУ. – 2002. – 512 с. 49. Сєрікова Тетяна Миколаївна, Понікаров Валерій Дмитрович. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ВД "Інжек", 2006. — 392с. 50. Сборник систематизированного законодательства “Энциклопедия бухгалтерских проводок” № 43 (458), 28 октября 2001 г. – К.: Блиц-Информ. 51. Свідерський Євгеній Іванович Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2004. — 234с. 52. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Підручник, - К.: КНЕУ. – 2000. – 578 с. 53. Сопко Василь Васильович. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К. : КНЕУ, 2006. — 526с. 54. Сук Леонід Кіндратович, Сук Петро Леонідович. Фінансовий облік: Навч. посіб. для дистанц. навч., для студ. ВНЗ / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". Інститут дистанційного навчання. — К. : Університет "Україна", 2007. — 453с. 55. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины. 7-е изд. - К.: А.С.К., 2001. – 850 с. 56. Чижевська Л.В., Пархоменко В.М. Кривошей М.М. Звітність підприємств. Навчальний посібник/ за ред. Проф. Бутинця Ф.Ф. – Житомир: ЖІТІ, 2003. – 436 с. 57. Чебанова Наталія Володимирівна, Єфіменко Тетяна Іванівна. Фінансовий облік: Підручник. — К. : Вид. центр "Академія", 2007. — 704с. — (Альма-матер). — Бібліогр.: с. 702-703.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (257)