Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Зв'язки з громадськістю (PR)»

Покращення іміджу Міністерства культури засобами PR-роботи

Карточка работы:5617б
Цена:
Тема: Покращення іміджу Міністерства культури засобами PR-роботи
Предмет:Зв'язки з громадськістю (PR)
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджер зв’язків з громадськістю
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:І. Вступ 3-5 ІІ. Розділ 1. Pr у контексті проектів по розвитку культури 6-14 1. Стратегія pr, громадськість і вплив на її думки та переконання. 6-9 2. Створення іміджу. Різновиди іміджу 10-14 ІІІ. Розділ 2. Практичне застосування pr: інформаційно-рекламне забезпечення іміджу міністерства 15-21 1. Оцінка ефективності реалізації плану pr-кампанії міністерства культури україни. 15-18 2. Перспективи pr у діяльності міністерства культури україни. 18-21 Іу. Висновки 22-23 У. Література 24
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Public Relations, чи зв'язки, відносини з громадськістю, стають усе більш значимою сферою діяльності українських компаній, державних структур, органів місцевого самоврядування, громадських організацій 2,34. Нараховуючи більш ніж 90-літню історію існування в США, Public Relations упевнено завойовують тепер свій життєвий простір в Україні. Створення підрозділів зв'язків із громадськістю в українських держструктурах, органах місцевого самоврядування, компаніях і організаціях активно почалося в середині 90-х років і було визначено самим ходом розвитку українського суспільства в напрямку формування економічних і політичних інститутів демократії. PR виникла на стику соціальної психології, логіки, соціоніки, ряду поведінкових наук, що вивчають мотивацію, поведінку в малих групах, задоволеність працею, передачу інформації, маркетингу та менеджменту 7, 11 . PR можуть внести важливий вклад у поліпшення процесу керування в самому широкому змісті цього слова. Перелічимо різноманітні напрямки, у яких можуть працювати фахівці в області суспільних зв'язків: Консультації, засновані на розумінні людської поведінки. Аналіз можливих тенденцій і прогнозування їхніх наслідків. Вивчення суспільної думки і вироблення рекомендацій для здійснення необхідних мір. Встановлення і підтримка взаємного спілкування, заснованого на достовірності і повноті інформації. Запобігання конфліктів і непорозумінь. Сприяння встановленню взаємоповаги і соціальної відповідальності. Гармонізація особистих і суспільних інтересів. Поліпшення доброзичливих відносин з персоналом та громадськістю. Залучення кваліфікованого персоналу і зниження плинності кадрів та ін. І хоча поняття PR виникло недавно, подібна діяльність, тобто встановлення контакту з публікою, врахування її думки і вплив на свідомість громадськості в різноманітних життєвих сферах, витікає з глибокої старовини. Паблік Рилейшенз – це спеціальна система управління інформацією з метою поширення інформаційної продукції через засоби масової комунікації, для спрямованого формування бажаної громадської думки 3, 61 .. PR використовують об'єктивні закономірності функціонування масово свідомості і традиційні відносини між суб'єктами комунікації. Хоча в Україні, як і в країнах колишнього СРСР, паблік рилейшнз тільки почали розвиватися на початку 90-х років, проте тут фактично повторюються ті проблеми становлення, що мали місце в США та інших країнах світу. Не визнані офіційно, зв'язки з громадськістю фактично не мають правового підґрунтя для своєї діяльності, тут тільки починає здійснюватися професійна підготовка фахівців з паблік рилейшнз, зв'язки з громадськістю не отримали самостійного статусу ні в науці, ні в системі освіти, ні в практичній діяльності. Суттєвими проблемами сучасного розвитку зв'язків з громадськістю в Україні є також відсутність якісного прориву на ринку РК(якість послуг залишається досить низькою); обмеженість прийомів і методів РК(організації часто обмежуються лише прес-посередництвом, політичні та громадські діячі - іміджмейкерством); активізація РК-діяльності лише під час виборів; недостатній інтерес до РК-послуг з боку вітчизняних підприємців; незадовільний імідж підприємств, продукції послуг і країни в цілому та нерозуміння багатьма керівниками необхідності цілеспрямованої роботи в цьому напрямку тощо. Це, на наш погляд, й визначає актуальність нашого дослідження. Об’єктом дослідження став ринок РR-послуг в державних службах України, а предметом – засоби РR-роботи на прикладі Міністерства культури України. Мета даної роботи - на основі аналізу навчальної, наукової літератури українських і закордонних авторів, нормативних документів, що регламентують діяльність відповідних структур публіцистичних матеріалів відповідної тематики, розглянути особливості організації й функціонування РR-Підрозділів у державній організації на прикладі Міністерства культури України, висвітлити специфіку інституту "паблік рилейшенз" у системі українського державного управління.
Объём работы:
21
Выводы:1. Структури РR діють сьогодні в системі вищої, галузевої, регіональної влади, у цілому ряді державних організацій. 2. Проаналізувавши Положення по зв'язках із громадськістю різних державних суб'єктів України, можна зробити висновок щодо основних цілей діяльності служб по зв'язках із громадськістю: - Забезпечення гласності, прозорості й відкритості в роботі; - Забезпечення зв'язків із громадянами і їхніми об'єднаннями; - Сприяння співробітництву із громадянами, їхніми об'єднаннями в розробці й реалізації програм і рішень; - Сприяння реалізації законодавства; - Сприяння становленню інститутів цивільного суспільства. 3. Серед основних функцій, характерних для більшості державних органів, в тому числі і для Міністерства культури України, можна виділити: - установлення, підтримку й розширення контактів із громадянами й організаціями; - вивчення громадської думки й інформування громадськості про суть прийнятих рішень; - аналіз громадської реакції на дії посадових осіб і органів влади; - забезпечення органів влади прогнозними аналітичними розробками; - формування сприятливого іміджу влади й посадових осіб. 4. Створення Центру суспільних зв'язків у Міністерстві культури стало можливим лише в 90 роки, і, перетерпівши ряд структурних змін, на базі відділу по зв'язках із громадськістю був сформований Центр суспільних зв'язків, що став на сьогоднішній день головним органом Міністерства культури по роботі із громадськістю й ЗМІ. 5. Центр перебуває в безпосереднім підпорядкуванні міністрові культури й існує в цьому державному органі на правах самостійного відділу. 6. Внутрісистемні зв'язки РR повинні здійснюватися на певних принципах: - системність (комплекс зв'язаних один з одним прийомів і методів); - погодженість, координація (забезпечення горизонтальної й вертикальної взаємодії); - адекватність (відповідність засобів, цілей і предмета ситуації); - "гнучка технологія" (передбачення можливості зміни ситуації, і, як наслідок, зміни інструментарію). 7. За умови правильного та ефективного застосування PR може створити позитивну репутацію, сильний і стійкий імідж Міністерства, визначити його силу, а також забезпечити успіх подальшим проектам Міністерства. 8. Паблік рилейшнз - наука комунікативного циклу, оскільки покликана охопити як масові, так й індивідуальні комунікації. Вона відображає загальну тенденцію, виражену у висловлюванні: "Спочатку було слово". Слово PR може тільки супроводжувати справу, ніколи не замінюючи її собою. Без реальної справи слово PR не набуде реального наповнення.
Вариант:нет
Литература:1. Блэк Сэм. Паблик рилейшнз. Что зто такое? - М.: СП «АСЭС-Москва», 1990. 2. Каплип Скотт М., Сентер Аллен X., Брум Глен М. Паблик рилейшенз. Теория и практика. - М.: Издательский Дом «Вильямс», 2000. 3. Королько В.Г. Основи паблік рилейшнз. - К.: Інститут соціології ПАН України, 1997. 4. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз, или как успешно управлять общественным мнением. - М.: Центр, 1998. 5. Тихомирова Є.Б. Зв'язки з громадськістю. - К.: НМЦВО, 2001. 6. Чумиков А.Н. Связи с общественностью. - М.: Дело,2001. 7. Шишкина М.А. Паблик рилейшнз в системе социального управлення. - СПб.: Изд-во Санкт- Петербургского ун-та, 1999. 8. http://aht.org/economy/Publications/News/ index _p.html 9. http://www.artportal.org.ua 10. http://www.europexxi.kiev.ua/ukrainian/program/zmi/book2/012.html 11. http://www.mincult.gov.ua 12. http://www.pr-liga.com.ua 13. http://www.pronline/ru 14. http://www.propr.com.ua 15. http://www.pr-radnyk. com.ua 16. http://www.publicity.kiev.ua 17. http://www.telekritika.kiev.ua/
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (119)