Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Банківська справа»Бухгалтерський облік у банку»

Бухгалтерський облік, внутрішній контроль та економічний аналіз операцій банку з основними засобами.

Карточка работы:143
Цена:
Тема: Бухгалтерський облік, внутрішній контроль та економічний аналіз операцій банку з основними засобами.
Предмет:Бухгалтерський облік у банку
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Університет Банківської Справи Національного Банку України (УБСНБУ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ УКРАЇНИ 7 1.1 Класифікація основних засобів та їх вартісна оцінка 7 1.2.Методичне і нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку в банках 12 1.3. Внутрішній аудит як складова внутрішнього контролю 15 1.4 Методологічні аспекти економічного аналізу основних засобів 19 РОЗДІЛ II. СТАН БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ТА АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПРИКЛАДІ ВАТ БАНК «ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА» 24 2.1. Бухгалтерський облік основних засобів 24 2.2. Облік амортизації основних засобів 59 2.3 Порядок проведення інвентаризації основних засобів та відображення її результатів у бухгалтерському обліку 64 2.4 Стан організації служби внутрішнього аудиту ВАТ Банк «Олімпійська Україна» 67 2.5. Аналіз наявності і структури основних засобів 76 2.6. Аналіз показників використання основних засобів 79 РОЗДІЛ III. ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ АНАЛІЗУ 86 3.1. Світовий досвід бухгалтерського обліку та аудиту основних засобів та можливості його використання в банківській системі України 86 3.2. Шляхи поліпшення використання основних засобів 91 ВИСНОВКИ 94 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 100 Додатки 103
Курс:Бухгалтерський облік і аудит
Реферат:Робота містить 17 таблиць, 2 малюнок та 114 додатків. Список літератури складається з 30 джерел. Об’єктом дослідженння є комплекс теоретичних і практичних питань бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю та аналізу операцій банку з основними засобами. (на прикладі ВАТ Банк «Олімпійська Україна»). Мета роботи дослідження організації і методики обліку та аналізу операцій банку з основними засобами в сучасних умовах. Для результатами дослідження вирішити наступні завдання: - розкрити сутність основних засобів як об'єкта бухгалтерського обліку; - уточнити поняття “облікова політика” стосовно основних засобів; - показати вплив визнання й оцінки основних засобів на фінансовий стан і результати діяльності банку; - показати вплив політики капітальних ремонтів на ефективність використання основних засобів; - описано рекомендації щодо: - удосконалення синтетичного й аналітичного обліку операцій з основними засобами; - підвищення ефективності використання основних засобів. Одержані результати можуть бути використані для розробки проекту вдосконалення організації обліку та аналізу в інших споріднених організація та установах.
Язык:укр
Вступление:Перехід до ринкової економіки потребує від українських комерційних банків підвищення ефективності керування банківською діяльністю. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється економічному аналізу. У той же час, успішний розвиток і надійність банківської системи України в сформованих економічних умовах також багато в чому залежить від постановки в комерційних банках аналітичної роботи, що дозволяє давати реальну і всебічну оцінку досягнутим результатам діяльності банків, виявляти їх сильні і слабкі сторони, визначати конкретні шляхи рішення виникаючих проблем. Сьогодні одним із найбільш динамічних секторів української економіки є банківський, що показує високі кількісні темпи росту і придбаючий якісні характеристики, властиві, агентам ринкової економічної системи відношень. Його розвиток обумовлює необхідність удосконалювання методів економічного аналізу, бухгалтерського обліку, планування і контролю діяльності. Діяльність комерційних банків піддається аналізу з боку Центрального банку, податкових органів і органів статистики, аудиторських фірм, партнерів і контрагентів. Розроблені державними регулюючими органами аналітичні показники і форми звітності, що включають бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати, розрахунок економічних нормативів максимального ризику на одного позичальника та інші показники, є основою для проведення зовнішнього аналізу діяльності банку і дозволяють одержати уявлення про його фінансове становище. Однак такий аналіз охоплює лише найбільш загальні сторони діяльності банку, оскільки доступні тільки зведені звітні дані. Для ефективного вирішення безпосередньо управлінських задач, досягнення стійкого і прибуткового функціонування банку необхідно проведення глибокого аналізу всіх сторін його діяльності на основі внутрішній інформації: рентабельності комплексу послуг що надаються і операцій, окупності виробничих витрат, прибутковості функціонування окремих підрозділів і ін. Особливу важливість подібний аналіз придбає в умовах конкуренції, що загострилася, на банківських ринках, посилення регулюючих обмежень із боку державних органів, банкрутств, що почастішали, і відкликань ліцензій комерційних банків. Банки як комерційні підприємства, працюють заради одержання прибутку. Аналіз дохідності та прибутковості (як складова частина економічного аналізу банківської діяльності) дозволяє судити як про стан самих банків, так і про загальну економічну ситуацію в країні. Прибутковість банків має значення не тільки для самих банків, але і для всієї країни в цілому, і банкрутство банків тягне за собою збитки його клієнтів (депонентів): підприємств і населення. Відомо, що, якщо у банка будуть “здорові” клієнти, тоді і сам банк у такому випадку буде процвітати, і навпаки. Але в той же час, якщо банк виявиться у важкому фінансовому становищі і не зможе вчасно і цілком виконувати свої зобов’язання, то клієнти такого банку теж можуть істотно постраждати, тому що вони бережуть свої кошти на різних банківських рахунках. Стабільність економіки країни також багато в чому залежить від стабільності банківських установ, що у свою чергу досягається за допомогою проведення комплексного і всебічного економічного аналізу банківської діяльності. Актуальність теми. У ринкових умовах господарювання бухгалтерський облік безпосередньо пов'язаний із процесом керування організацією і є важливою складовою цього процесу. Однак недосконала методична база обліку може стати причиною прийняття неправильних рішень, які ведуть до зниження ефективності роботи банку. Особливістю вітчизняної практики явилось те, що бухгалтерський облік основних засобів був орієнтований на вимоги податкового законодавства і тому мав набагато протиріч економічним поняттям амортизації, зносу, капіталізації. З введенням національних стандартів підприємства, установи отримали нові можливості в формуванні облікової політики до основних засобів. Однак, поряд з цим, з’явилося не мало питань, які є недостатньо досліджені та мають дискусійний характер. Окремі питання теорії і практики бухгалтерського обліку та економічного аналізу основних засобів викладені в роботах Пархоменко В., Голова С., Бутинця Ф., Горицкой Н., Грінько А., Кужельного М., Сопко В., Гавриленко В., Ластовецького В., Задорожного З. та ін. Проте, існуючий вітчизняний досвід не містить рішень і не знищує недоліки, які проявляються в обліку безкоштовно отриманих основних засобів, обліку витрат на ремонти і амортизацію, обліку результатів переоцінки. Удосконалювання бухгалтерського обліку основних засобів вимагає аналізу альтернативних напрямків облікової політики, вироблення оптимальних рішень, що не суперечать міжнародним стандартам бухгалтерського обліку, для забезпечення комплексного підходу з використанням закономірностей відтворювального процесу. Наявність зазначених вище проблем обумовило вибір теми і визначило її актуальність. Метою даної дипломної роботи є дослідження особливостей бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту основних засобів на прикладі ВАТ Банк «Олімпійська Україна». Для досягнення поставленої мети були визначені такі теоретичні і практичні задачі: - розкрити сутність основних засобів як об'єкта бухгалтерського обліку; - уточнити поняття “облікова політика” стосовно основних засобів; - показати вплив визнання й оцінки основних засобів на фінансовий стан і результати діяльності банку; - показати вплив політики капітальних ремонтів на ефективність використання основних засобів; описано рекомендації щодо: - удосконалення синтетичного й аналітичного обліку операцій з основними засобами; - підвищення ефективності використання основних засобів. Предметом дослідження є теоретичні і методичні аспекти бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю та економічного аналізу основних засобів.. Методи дослідження. У роботі використані методи причинно-наслідкового, порівняльного аналізу (при виявленні переваг і недоліків різних методів амортизації, напрямків облікової політики), трендового аналізу (для виявлення закономірностей відтворювального процесу), індексний метод, метод ланцюгових підстановок, метод дисконтування. Інформаційною базою дипломної роботи стали теоретичні та методичні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених, законодавчі і нормативні документи, що регулюють діяльність банків, дані фінансової і статистичної звітності ВАТ Банк «Олімпійська Україна». Завданням даної роботи є розкрити тему ”Бухгалтерський облік, внутрішній контроль та економічний аналіз операцій банку з основними засобами” ВАТ Банк «Олімпійська Україна», показати як ведеться облік в даному банку, а також як відображається він у документах. Перевірити наскільки правильно ведеться бухгалтерський облік банку, правильність заповнення документів і так далі. Об'єктом дослідження є ВАТ Банк «Олімпійська Україна», на прикладі якого досліджено облік, аналіз та аудит операцій з основними засобами.
Объём работы:
103
Выводы:Сьогодні одним із найбільш динамічних секторів української економіки є банківський, що показує високі кількісні темпи росту і придбаючий якісні характеристики, властиві, агентам ринкової економічної системи відношень. Його розвиток обумовлює необхідність удосконалювання методів економічного аналізу, бухгалтерського обліку, планування і контролю діяльності. Діяльність комерційних банків піддається аналізу з боку Центрального банку, податкових органів і органів статистики, аудиторських фірм, партнерів і контрагентів. Розроблені державними регулюючими органами аналітичні показники і форми звітності, що включають бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати, розрахунок економічних нормативів максимального ризику на одного позичальника та інші показники, є основою для проведення зовнішнього аналізу діяльності банку і дозволяють одержати уявлення про його фінансове становище. Однак такий аналіз охоплює лише найбільш загальні сторони діяльності банку, оскільки доступні тільки зведені звітні дані. При дослідженні були поставлені наступні завдання даної роботи: розкрити тему ”Бухгалтерський облік, внутрішній контроль та економічний аналіз операцій банку з основними засобами”, показати як ведеться облік в банку, а також як відображається він у документах. Перевірити наскільки правильно ведеться бухгалтерський облік банку, правильність заповнення документів і так далі. Об'єктом дослідження виступив ВАТ Банк «Олімпійська Україна», на прикладі якого досліджено облік та аналіз операцій з основними засобами . Організація бухгалтерського обліку в банках базується на використанні загальноприйнятих у міжнародній практиці принципах. Основними принципами бухгалтерського обліку є: 1. Принцип безперервності діяльності. 2. Принцип постійності. 3. Принцип обачливості (обережності). 4. Принцип нарахування. 5. Принцип реалізації (дати операції). 6. Принцип окремого відображення активів та пасивів. 7. Прийнятність вхідного балансу. 8. Принцип суттєвості. 9. Принцип собівартості. 10. Принцип відкритості. 11. Принцип консолідації. 12. Перевага змісту над формою. Бухгалтерський облік у банківській системі України організується Національним банком з урахуванням діючих у міжнародній практиці принципів та стандартів бухгалтерського обліку та чинного національного законодавства. Облік основних засобів в банку організований на всіх етапах надходження та руху. Наглядно це демонструє рис. 2.2. При організації бухгалтерського обліку надходження та руху основних засобів необхідно визначити перелік облікових номенклатур, які відображаються в регістрах обліку (див. табл.2.1.) На кожний первинний документ складається графік документообігу (див. табл. 2.3.) Вартість основних засобів та нематеріальних активів має систематично й раціонально розподілятися на витрати протягом строку корисного їх використання. Цей процес називається амортизацією. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів здійснюється щомісяця. За активами, які надійшли, амортизація нараховується з першого числа місяця, наступного за місяцем придбання, а за активами, що вибули — припиняється першого числа місяця, наступного за місяцем вибуття. Результат амортизації відображається за рахунками 4309 «Знос нематеріальних активів», 4409 «Знос операційних основних засобів», 4509 «Знос неопераційних основних засобів». Для встановлення і приведення у відповідність даних бухгалтерського обліку з фактичною наявністю основних засобів та нематеріальних активів у банках не рідше як один раз на рік перед складанням річного звіту здійснюється інвентаризація основних засобів та нематеріальних активів. ВАТ Банк “Олімпійська Україна” є повним правонаступником акціонерного банку “Полісся”, який зареєстрований НБУ 09.01.1992 р. ( реєстраційний номер 81). 19.06.1999 р. змінено назву Банку на Акціонерний банк “Олімпійська Україна”. З грудня 2003р. Банк отримав банківську ліцензію та дозвіл НБУ на здійснення банківських операцій. На даний час Банк надає повний спектр банківських послуг, працює по залученню клiєнтiв та збiльшенню об'ємiв дiяльностi, виконує усi необхiднi економiчнi нормативи. Згідно Положенню про організацію внутрішнього аудиту банку внутрішній аудит банку - це незалежна експертна діяльність аудиторської служби банку для перевірки й оцінки адекватності та ефективності системи внутрішнього контролю та якості виконання призначених обов’язків співробітниками банку. Внутрішній аудит передбачає отримання в документальній формі процедур і опису методів, які використовуються банком для здійснення внутрішнього контролю Служба внутрішнього аудиту є органом оперативного контролю виконавчих органів банку і на відміну від Ревізійної комісії, яка є органом контролю акціонерів (учасників) банку, не ставить за мету комплексну перевірку діяльності підрозділів у статиці, ретроспективно, тобто після завершення фінансово - господарських процесів (квартал, рік). З метою запобігання зловживанням у відносинах із співробітниками інших підрозділів банку керівник служби внутрішнього аудиту застосовує ротацію внутрішніх аудиторів, тобто один і той самий аудитор не може проводити аудит одного підрозділу банку постійно. Служба внутрішнього аудиту банку «Олімпійська Україна» має право розробляти та застосовувати в роботі власні стандарти аудиту Недоліки, що виявлені у процесі проведення аудиторської перевірки банку, мають найти відображення в аудиторському висновку. Аудиторський висновок складається з урахуванням стандартів та методів проведення аудиту, визначених у цьому Положенні, і підписується керівником служби внутрішнього аудиту банку. Для прийняття організаційних заходів аудиторський висновок направляється Раді банку та Правлінню банку. Зробивши порівняльний аналіз наявності основних засобів на початок 2005 року, 2006 року та 2007 років, ми можемо спостерігати, що в порівнянні з 2005 роком у 2006 році банк збільшив групу основних засобів «машини і обладнання» на 2805 тис.грн., а в 2006 році на 1247 тис.грн., відбулося зменшення, за рахунок реалізації. Групу «Транспортні засоби» у 2006 році було поповнено на 528 тис.грн. Значну увагу потрібно звернути на забезпеченість основними засобами установи, так як не забезпеченість підприємства основними засобами впливає на обсяги виробництва, а також прибутковість організації. Аналіз показав, що в порівнянні з 2006 роком, вид основних засобів «машини і обладнання» зменшився на 1247 тис.грн. (12,1%), в зв’язку з реалізацією основних фондів банк зменшив свої виробничі потужності. Від оснащеності організації основними засобами й ефективного їх використання, передусім від ефективного використання основних операційних засобів, вирішальною мірою залежить обсяг виконаної роботи та пов'язані з ним кінцеві результаті діяльності банку. Динаміка руху основних засобів за 2007 рік показує, основні засоби не придбавалися, а навпаки вибували, внаслідок реалізації, Питома вага вибуття основних засобів складає машини та обладнання (100%), так як вибуття інших основних засобів не було. Всі показники використання основних виробничих фондів об'єднують у три групи: - показники екстенсивного використання основних виробничих фондів, що відображають рівень використання їх за часом; - показники інтенсивного використання основних фондів, що відображають рівень використання за потужністю (продуктивністю); - показники інтегрального використання основних виробничих фондів, що враховують сукупний вплив усіх чинників - як екстенсивних, так і інтенсивних. Результатом кращого використання основних фондів є, насамперед, збільшення обсягу виробництва. Узагальнюючий показник ефективності основних фондів базується на принципі порівняння виробничої продукції з усією сукупністю застосованих при її виробництві основних фондів. Однієї з найбільше важливих задач розвитку організації є забезпечення обсягу виробництва чи надання послуг насамперед за рахунок підвищення його ефективності і більш повного використання внутрішньогосподарських резервів. Для цього необхідно раціонально використовувати основні фонди. Збільшення обсягів надання послуг досягається за рахунок: - запровадження в дію основних фондів і виробничих потужностей; - поліпшення використання діючих основних фондів і виробничих потужностей. Одним з найважливіших завдань підвищення ефективності використання капітальних вкладень і основних фондів є своєчасне впровадження в експлуатацію нових основних фондів і виробничих потужностей, швидке їхнє освоєння. Поліпшення використання діючих основних фондів і виробничих потужностей організацій, у тому числі знову впроваджених в експлуатацію, може бути досягнуте завдяки: 1) підвищенню інтенсивності використання основних фондів; 2) підвищенню екстенсивності їх навантаження. Більш інтенсивне використання основних фондів досягається насамперед за рахунок технічного вдосконалювання останніх. Поліпшення використання основних фондів і виробничих потужностей залежить значною мірою від кваліфікації кадрів, особливо від майстерності робітників, що обслуговують машини, механізми й інші види виробничого устаткування. Творче і сумлінне ставлення робітників до праці є важливою умовою поліпшення використання основних фондів і виробничих потужностей. Величезне значення в поліпшенні використання основних фондів і виробничих потужностей має матеріальне стимулювання робітників. Але перш за все необхідно банкам налагоджувати продуктивну економічну діяльність. Адже в умовах простою у виробництві, показники ефективності використання основних фондів, як і інші групи економічних показників мають “негативний” відтінок. Крім того основні фонди мають властивість зношуватись і тоді, коли вони не використовуються. І тому в результаті простою банк зазнає збитків.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” // Відомості Верховної Ради України. — 1991.—№ 24. — С. 272. 2. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 (зі змінами та доповненнями). 3. Закон України “Про аудиторську діяльність” . 4. Інструкція “Про відкриття банками рахунків в національній валюті та іноземній валюті”, затверджена постановою Правління НБУ від 18.12.1998 за № 527 // Законодавчі і нормативні акти з банківсь¬кої діяльності. — 1999. —Вип. 2. — С. 4. 5. Інструкція “Про застосування Плану рахунків бухгалтерського об¬ліку в комерційних банках України”, затверджена постановою Правління НБУ від 21.11.1997 № 388. 6. Інструкція “Про застосування Плану рахунків комерційних банків України”, затверджена постановою Правління НБУ від 21.11.1997 (зі змінами та доповненнями). 7. Інструкція “Про міжбанківські розрахунки в Україні”, затверджена постановою Правління НБУ від 27.12.1999 за № 621. 8. Інструкція про порядок проведення ревізій і перевірок Державною контрольно-ревізійною службою в Україні, затв. наказом ГКРУ від 03.10.1997 за № 121 // Галицькі контракти. — 1997, № 5 8. 9. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерцій¬них банків, затверджена постановою Правління НБУ від 14.04.1998 за №141. 10. Концепція розвитку внутрішнього аудиту Національного банку України: Затверджена постановою Правління НБУ від 21.07.2000 за №299. 11. Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в комерційних банках України, затверджені постановою Правління НБУ від 20.07.1999 за № 358. 12. Методичні рекомендації щодо контролю за роботою комерційних банків за кореспондентськими рахунками, затверджені постановою Правління НБУ від 04.11.1999 за № 539. 13. Наказ Головного управління державної служби України “Про Дові¬дник типових професійних характеристик посад державних служ¬бовців (випуск 76)” від 01.09.1999 за № 65. 14. Положення “Про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України”, затверджене постановою Прав¬ління НБУ від ЗО. 12.1998 за № 566. 15. Положення НБУ про порядок створення і реєстрації комерційних банків, затверджене постановою Правління НБУ від 21.07.1998 за № 281 (зі змінами та доповненнями, затвердженими постановою Правління НБУ від 15.03.1999 за№ 109). 16. Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України, затверджене постановою Правлін¬ня НБУ від 30.12.1998 за № 566. 17. Правила організації фінансової та статистичної звітності банків України, затверджені постановою Правління НБУ від 12.12.1997 за №436. 18. Аудит банков/ под ред. Белоглазовой Г.Н., Кроливецкой Л.П., Лебедева Е.А. 19. Алексєєнко М. Структура капіталу комерційного банку. // Фінанси України. –2001.-№4.-С.123-131. 20. Бутинець Ф. Ф., Бардаш С. В., Малюга Н. М., Петренко Н. І. Конт¬роль і ревізія: Підручник. — Житомир: ПП “Рута”, 2000. — 509 с. 21. Герасимович А.М., Алексеєнко М.Д. Аналіз банківської діяльності: Підручник /, І.М. Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А.М. Герасимовича. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 600с. 22. Герасимович А.М. , Алексеєнко М.Д., Парасій-Вергуненко І.М. та ін. Аналіз банківської діяльності: Підручник; За ред. А.М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2003. – 599 с. 23. Васюренко О.В., Волохата К.О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 463с. 24. Кочетков К.М., Омельченко O.B. Основи аналізу діяльності комерційного банку: Навч. посібник. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 96 с. 25. Мельник Л. Ведення касових операцій // Все про бухгалтерський облік. — 2000, № 21 (446). — 6 березня. — С. 2. 26. Осташ С. Деякі аспекти прибутковості та фінансової стійкості комерційного банку. // Вісник НБУ.-2001.-№2.-С.47-49. 27. Примостка Л. Управління активами і пасивами комерційного банку. // Вісник НБУ.-2001.-№2.С.39-43. 28. Приходько Р. М. Проблеми організації та методики проведення аудиту комерційних банків. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2005. - №77 –78. – с. 52 – 54. 29. Приходько Р. М. Напрямки вдосконалення організації внутрішнього аудиту банків України. //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2005. -№77 –78. – с. 81 – 83. 30. Суйц В. П., Ахметбеков А. Н., Дубровина Т. А. Аудит: общий, банковский, страховой. — Москва: Инфра-М, 2000. — 555 с. 31. Швець Н. Р. Внутрішній аудит у банку: сучасні тенденції в Україні. // Банківська справа. – 2007. - №2. – с. 105 – 112.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (29)