Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Оцінювання ефективності розміщення оборотних коштів підприємства

Карточка работы:147
Цена:
Тема: Оцінювання ефективності розміщення оборотних коштів підприємства
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Фінанси
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Академія Муніципального Управління (АМУ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. РОЛЬ ОБОРОТНИХ КОШТІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН 7 1.1. Економічна сутність, склад і структура оборотних коштів підприємства 7 1.2. Методи планування оборотних коштів 22 1.3. Інформаційне забезпечення планування та використання оборотних коштів 26 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ДОСЛІДЖУВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА 31 2.1. Загальна характеристика основних показників діяльності підприємства 31 2.2. Стан та структура оборотних коштів підприємства 33 2.3. Джерела формування та ефективність використання оборотних коштів 39 2.4. Розрахунок нормативу оборотних коштів 55 РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА 58 3.1. Визначення оптимального розміру запасів на підприємстві 58 3.2. Планування та управління дебіторською заборгованістю 63 3.3.Планування грошових потоків підприємства 65 ВИСНОВКИ 71 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 76 ДОДАТКИ
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Основу будь-якої економіки складає підприємство, яке створює економічний продукт. Саме підприємства випускають продукцію, виконують роботи та послуги, тобто створюють основу для споживання та примноження національного багатства. Економіку країни можна розглядати як сукупність будь-яких можливих підприємств, що знаходяться у тісному виробничому, кооперативному, комерційному та іншому зв'язку між собою та державою. Від того, наскільки ефективно працюють підприємства, яке їх фінансове становище, залежить здоров'я всієї економіки та міцність держави. Будь-які зміни в системі господарського управління не мають змісту, якщо вони благотворно не впливають на діяльність підприємства. Основою діяльності підприємства виступає кругообіг капіталу у різних його формах. Так, для продажу товару підприємству необхідно його закупити, а для закупівлі – необхідно мати грошові кошти. Оборотний капітал або оборотні активи — це сукупність грошових коштів та матеріальних запасів та витрат підприємства, необхідних для формування й забезпечення кругообігу виробничих оборотних фондів та фондів обігу. Неправильне управління та недостатнє фінансування оборотних активів призводить до недофінансування господарської діяльності та до фінансових ускладнень. Наявність зайвих джерел оборотних коштів на підприємстві сприяє створенню наднормативних запасів товарно-мате¬ріальних цінностей, відволіканню оборотних коштів з господарського обороту, зниженню відповідальності за цільове й раціональне використання як власних, так і позичених коштів. Визначення джерел формування оборотних коштів є важливою ділянкою роботи фінансиста підприємства. Недостатність джерел формування оборотних коштів призводить до недофінансування господарської діяльності та до фінансових ускладнень. Наявність зайвих джерел оборотних коштів на підприємстві сприяє створенню наднормативних запасів товарно-мате¬ріальних цінностей, відволіканню оборотних коштів з господарського обороту, зниженню відповідальності за цільове й раціональне використання як власних, так і позичених коштів. Саме недосконалість управління оборотними активами на сучасних українських підприємствах є одним із факторів їх низької платоспроможності та прибутковості вітчизняних підприємств. Діяльність суб’єктів господарювання здійснюється в процесі поєднання основних фондів, оборотних фондів і самої праці. Безперервність процесу комерційної діяльності потребує постійного інвестування коштів у ці елементи для здійснення розширеного їх відтворення. На відміну від основних фондів оборотні фонди споживаються в процесі комерційної діяльності і їхня вартість повністю переноситься на вартість виготовленої продукції або проданих товарів. При цьому одна їхня частина в речовій формі входить у створений продукт і набирає товарної форми, в якій її буде використано споживачем. Інша частина також повністю споживається в процесі виробництва, але, втрачаючи свою споживну вартість, у речовій формі в продукт праці не входить (паливо). Таким чином, за умов товарно-грошових відносин запаси предметів праці виступають, з одного боку, як сукупність матеріальних цінностей, з іншого - як втілення затрат суспільної праці у вартості фондів: оборотних, виробничих і фондів обігу. Предметом дослідження даної роботи є оборотні активи підприємства та методика управління оборотними активами. Об'єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю ВП „Побутрембудматеріали”. Мета дослідження – теоретичне обґрунтування та практичне застосування методики управління оборотними активами підприємства, а також аналіз ефективності управління оборотними активами на досліджуваному підприємстві та надання рекомендацій щодо її підвищення. Для написання даної роботи були поставлені наступні завдання: 1) розглянути сутність оборотних активів підприємства; 2) навести класифікацію оборотних активів та принципи організації управління оборотними активами; 3) дослідити джерела формування оборотних активів підприємства; 4) розглянути фактори, резерви і шляхи підвищення ефективності використання оборотних активів підприємства; 5) проаналізувати методику управління оборотними активами на досліджуваному підприємстві; 6) вивчити засоби управління запасами, грошовими коштами та розрахунками на досліджуваному підприємстві; 7) визначити недоліки управління та навести рекомендації щодо більш ефективного використання оборотних активів на підприємстві; 8) надати рекомендації щодо підвищення ефективності видів діяльності поточного та перспективного спрямування; 9) розробити пропозиції щодо оптимізації використання оборотних коштів на підприємстві. Методологічною основою досліджень є системний підхід до розкриття економічної сутності ефективності. До основних методів дослідження, використаних автором, слід віднести діалектичний та структурно-функціональний методи, а також системне, комплексне дослідження, опрацювання і використання інформації економічно-фінансового характеру. Також при проведенні дослідження використовувались методи економічного аналізу та статистики: аналітичний, деталізація, порівняння, елімінування, методи оцінки рядів динаміки, графічний метод, абсолютні та відносні величини. Статистичну та фактологічну інформаційну базу становлять наукові праці та методичні розробки вітчизняних, зарубіжних вчених-економістів з економічної теорії, економічного аналізу та фінансового аналізу господарської діяльності підприємства, а також дані поточного обліку і звітності досліджуваного підприємств. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.
Объём работы:
73
Выводы:Проведення дослідження ефективності розміщення оборотних коштів підприємства показало, що серед найбільш важливих задач фінансового менеджменту є: підвищення ефективності управлінських рішень та зміцнення позиції в конкурентній боротьбі, вимога випуску продукцію відповідно до поточних замовлень покупців, з урахуванням довгострокових перспективних планів, необхідність оперативного прийняття рішень у складній економічній ситуації, зміцнення зв'язків між постачальниками, виробниками і покупцями. Виявлені несприятливі тенденції дають можливість рекомендувати: - для найбільш ефективного управління підприємство повинне сформувати контур оперативного управління, до якого можуть бути віднесені задачі, безпосередньо зв'язані з реалізацією оперативних комерційних планів. Серед цих задач можна виділити такі задачі як постачання, складський облік, операції з консигнаційним товаром, роздрібна торгівля; - з метою максимізації припливу коштів підприємству необхідно розробити систему договірних взаємовідносин з контрагентами, застосовуючи гнучкі умови і форми оплати, до яких треба віднести: • передплата, при якій може бути встановлена мінімальна ціна продажу; • часткова передоплата, що сполучить передоплату і продаж товарів у кредит; • передача на реалізацію, що передбачає що продавець зберігає права власності на реалізовані товари, поки не одержить повну суму оплати за них; • виставляння проміжного рахунку, що звичайно використовується при довгострокових контрактах для забезпечення регулярного припливу коштів у міру виконання окремих етапів роботи; • банківська гарантія, що припускає, що банк буде відшкодовувати необхідну суму у випадку невиконання дебітором своїх зобов'язань; • застосування гнучких цін, що можуть бути прив'язані до різних індикаторів, наприклад, до загального індексу інфляції або до курсу долара, гнучка ціна використовується для захисту підприємства від інфляційних збитків або збитків по курсовим різницям. - у 2006 році обсяг дебіторської заборгованості зростає, що у 2007 році може призвести до різкого скорочення грошових коштів підприємства. Існують і такі ситуації, коли відбувається надлишкове відвантаження продукції, тобто обсяг відвантажених товарів у періоді більший за плановий (тобто за договором поставки), і ситуація, коли відбувається недовантаження продукції покупцям. Опитування працівників відділу збуту і відділу постачання показали що, перевищення обсягу відвантаження над запланованим відбувається тільки при додатковому замовленні покупця, тобто при підвищеному попиті на деякі товари, коли покупці замовляють додаткові обсяги поставок, зверх запланованих. Причиною розбіжностей часто виступає нестача товарів на складі підприємства. Це означає, що підприємству необхідно переглянути схему виконання замовлень відділом постачання. - згідно розрахунків, термін повернення заборгованості, встановлений підприємством на рівні 30 днів, в середньому перевищується на 12 днів. Керівнику відділу збуту необхідно провести наступні заходи для підвищення ефективності управлінням дебіторською заборгованістю: • визначити політики надання комерційного кредиту й інкасації для різних груп покупців і видів продукції та довести її до менеджерів відділу збуту. • аналізувати і ранжувати покупців у залежності від обсягів закупівель, історії кредитних відносин і пропонованих умов оплати. • проводити постійний контроль розрахунків з дебіторами по відстрочених або прострочених заборгованостях. • визначити прийоми прискорення стягнення боргів і зменшення безнадійних боргів. • визначити умови продажу, що забезпечують гарантоване надходження коштів. прогнозувати надходження коштів від дебіторів на основі коефіцієнтів інкасації
Вариант:нет
Литература:1) Закон України „Про підприємства в Україні” № 887 від 27 березня 1991. 2) Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про підприємства в Україні” № 3047-ІІІ від 7.02.2002. 3) Закон України „Про підприємництво” № 698 від 7 лютого 1992. 4) Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999. №87 5) Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку 2 „Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999. №87 6) Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999. №87 7) Ареф'єва О. В. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посіб. / Європейський ун-т. — К. : Видавництво Європейського університету, 2004. — 94с. 8) Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.1, Т.2. - К.:Ника-Центр, 2002. – 523 с. 9) Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємства: Навчальний посіб. – Львів: В-во “Сполом”, 1998. – 212 с. 10) Бpигхем, Юджин, Гапенски, Луис. Финансовый менеджмент: Полн. куpс: В 2 т. / Ин-т „Откpытое о-во”; Пеp. с англ. под pед. В. В. Ковалева; [Пеp. с англ. В. А. Буpовцева и дp.]. — Спб.: Экон. шк.: Санкт-Петеpбуpг. ун-т экономики и финансов: Высш. шк. экономики, 1998. 11) Буpяковский В. В. и др. Финансы пpедпpиятий: Учеб. пособие / Буpяковский В. В., Каpмазин В. Я., Каламбет С. В.; Под pед. В. В. Буpяковского. — Дніпpопетpовськ: Поpоги, 1998. — 245с. 12) Ван Хоpн Дж. К. Основы упpавления финансами: [Пеp. с англ.]. — М.: Финансы и статистика, 1997. — 799 с. 13) Баканов М.Н., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 416 с. 14) Білуха М. Т. Теоpія фінансово-господаpського контpолю і аудиту: [Підpуч. для студентів вузів, що вивчають дисципліну „Бух. облік і аудит”]. — К.: Манускpипт: ПП „Влад і Влада”, 1996. — 320с. 15) Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.1. - К.:Ника-Центр, 1999. - 592 с. 16) Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні - Дніпропетровськ: ТОВ „Баланс-Клуб”, 2000 – 768 с. 17) Герасимчук Зоряна Вікторівна, Вахович Ірина Михайлівна. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Луцький держ. технічний ун-т. — Луцьк : Надстир'я, 2004. — 515с. 18) Гриньова Валентина Миколаївна, Коюда Віра Олексіївна. Фінанси підприємств: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. — 3.вид., перероб., доп. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2004. — 432с. 19) Економіка підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Г. О. Швиданенко, С. Ф. Покропивний, С. М. Кли¬менко та ін. — К.: КНЕУ, 2000. — 221 с. 20) Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. – метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 263 с. 21) Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. — М.: Финансы и статистика, 2001. – 201 с. 22) Кононенко О. Аналіз фінансової звітності – Х.: Фактор, 2003. – 144 с. 23) Краснова Вікторія Василівна, Жнякін Борис Олександрович. Фінансовий менеджмент підприємства: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — Донецьк : Альфа-прес, 2005. — 208с. 24) Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. 2-ге вид. – К.: ТОВ „Знання”, 2002 – 378 с. 25) Курсом реформ – облік 2000. Навчальний практичний посібник: У 2-х ч. / Л. Шевченкова. : К.: Факт, 2002. – 129 с. 26) Кузьменко Людмила Валентинівна, Кузьмін Володимир Веніаминович, Шаповалова Валентина Михайлівна. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник:Для студ. екон. спец. вищих навч. закл.. — Херсон : Олді-плюс, 2003. — 255с. 27) Коpобов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підпpиємств: Hавч. посіб. — К.: Знання, 2001. — 378 с. 28) Кунц Г. О¢Донел С. Управление: систематический и ситуационный анализ управленческих функций / Пер. с англ. – М.: Прогресс – 1981. 29) Любунь Олександр Степанович, Грушко В. І Фінансовий менеджмент у банку: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : Видавничий дім "Слово", 2004. — 296с. 30) Лайко Петро Афанасійович, Мних Микола Володимирович. Фінанси підприємств: Підручник для студ. вузів / Академія муніципального управління. — К. : Знання України, 2004. — 428с. 31) Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб¢єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2002. – 387 с. 32) Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента / Пер. с англ. – М.: “Дело”, 1993. 33) Мещеряков Андрій Адольфович, Лисяк Любов Валентинівна. Фінансовий менеджмент у банках: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Дніпропетровська держ. фінансова академія. — Д. : ДДФА, 2005. — 159с. 34) Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні. Збірник нормативно-правових актів. – К.: Юрінком інтер, 2000. - 232 с. 35) Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси підприємств. 3-те вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 324с. 36) Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси підприємст. 4-те вид., перероб. та доп.– К.: КНЕУ, 2002. – 345с. 37) Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 268с. 38) Савицька Г.В. “Аналіз господарської діяльності підприємств”, Минськ. - 1999 р. - 409 с. 39) Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие для вузов. — Минск—Москва, ИП «Экоперспектива»:, 2004. 40) Ситник Людмила Степанівна. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник для студ. еколномічних спец. вищ. гавч. закладів / Донецький національний ун-т. — Донецьк : ДонНУ, 2005. — 368с. 41) Слав'юк Ростислав Анатолійович. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — 3.вид., перероб. і доп. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 460с. 42) Сергеев И.В. Экономика предприятия: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 304 с. 43) Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов.-М.:Банки и биржи:ЮНИТИ, 1998. 44) Терещенко О.А. Фінансова санація та банкрутство підприємств. — К.: КНЕУ, 2000. – 287 с. 45) Чупис А.В. А.В. Финансовое состояние предприятия. – Сумы: Изд-во «Казацкий Вал», 2000 – 20 с. 46) Фатхудинов Р.А. Стратегический менеджмент. – М.: Интел-Синтез, 1997. 47) Фінанси підпpиємств: Підpучник / [Поддєpьогін А. М., Буpяк Л. Д., Hам Г. Г. та ін.]; Київ. нац. екон. ун-т; Hаук. pед. А. М. Поддєpьогін. — 2-е вид., пеpеpоб. і допов. — К., 1999. — 380с. 48) Хан Д. ПиК: Планирование и контроль: концепция контроллинга / Пер. с англ. / Под ред. Турчака А.А. и др. – М.: Финансы и статистика, 1997. 49) Шарапова А. О. Фінанси туристичного підприємства: Навч. посібник / Федерація профспілок України; Інститут туризму. — К., 2005. — 238, 50) Шабінська Світлана Арсеніївна. [Фінанси]: Навч.-метод. посібник для аудиторної і самост. роботи студ. екон. спец. усіх форм навчання / Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва — Х., 2004. 51) Шелудько Валентина Миколаївна. Фінансовий менеджмент: Підручник. — К. : Знання, 2006. — 439с. — (Серія "Вища освіта XXI століття"). — Бібліогр.: с. 432-435. 52) Шеремет А.Д., Ненашев Е.В. Методика финансового анализа. — М.: Инфра-М, 2000. – 420 с. 53) Шершньова З.Є., Оборська С.В., Стратегічне управління: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2005. – 395 с. 54) Уткин Э.А. Курс менеджмента – М.: Финансы и статистика, 1997. Экономика предприятия: Уч. для вузов / В.Я. Горфинкель, Е.М. Купряков, В.П. Прасолова и др.; Под ред. Проф. В.Я. Горфинкеля, Е.М. Купрякова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 367 с
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (569)