Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Міжнародні економічні відносини»

Міжнародна міграція робочої сили і економічне значення цього явища

Карточка работы:15211
Цена:
Тема: Міжнародна міграція робочої сили і економічне значення цього явища
Предмет:Міжнародні економічні відносини
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Міжнародна економіка і фінанси
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:ВСТУП 3 1. СУТЬ ТА ЧИННИКИ, ВИДИ ТА ПРИЧИНИ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 4 2. РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ 10 ВИСНОВКИ 13 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 14
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Одним із проявів інтернаціоналізації та демократизації господарського і соціально - культурного життя людства, а також наслідків гострих міжнаціональних протиріч, прямих зіткнень між народами та країнами, надзвичайних ситуацій і стихійних лих є великомасштабні внутрішньодержавні та міждержавні переміщення населення і трудових ресурсів у різних формах. Це і добровільні мігранти, що користуються правами та можливостями, наданими їм світовою цивілізацією і міжнародними ринками праці для вибору місця проживання та роботи, біженці і вимушені мігранти, що залишають отчий дах не за своєю волею, а під тиском обставин. На початку XXI століття міжнародна міграція робочої сили стала важливою складовою глобалізаційних процесів в світовій економіці. Тенденція до відкритості стимулює трудовий потенціал до найбільш ефективного його використання не тільки в рамках національних господарств, а і за його межами. Як і кожний об'єктивний соціальний - економічний процес міжнародна міграція робочої сили має як позитивні так і негативні сторони формуючи, а то і нагромаджуючи таким чином проблеми як в окремих країнах так і в цілому на міжнародному ринку робочої сили. Тому сьогодні міжнародна трудова міграція є об'єктом підвищеної уваги з боку держав, спеціалізованих міжнародних організацій на предмет регулювання міжнародних міграційних потоків. Міжнародна міграція робочої сили є однією з об'єктивних підстав становлення цілісної світогосподарської системи. Водночас проблема вільної міграції є найнебезпечнішою для урядів як у політичному, так і в соціальному аспекті. Етнічні, релігійні забобони і пряма економічна загроза інтересам окремих груп, котрі побоюються конкуренції з боку іммігрантів, роблять цю проблему надто гострою.
Объём работы:
14
Выводы:Як висновок вищевикладеної роботи, вважаю за необхідне зазначити наступне. У результаті міжнародної міграції трудових ресурсів за кордон переміщається товар особливої властивості - робоча сила. Його принципова відмінність від інших товарів полягає в тому, що робоча сила сама є чинником виробництва інших товарів. Країна, що експортує робочу силу, тобто відкіля іммігрують робітники, звичайно одержує своєрідну оплату за такий експорт у виді перекладів на батьківщину частини прибутків емігрантів. У умовах відносної надмірності трудових ресурсів у багатьох країнах вивіз робочої сили допомагає знизити безробіття, забезпечити притік грошових надходжень з - за кордону. Але, з іншого боку, відплив висококваліфікованої робочої сили призводить до зниження технологічного потенціалу країн, що експортують, їх загального наукового і культурного рівня. Отже, міграція робочої сили являє собою перенаселення працездатного населення з одних держав в інші терміном більш ніж на рік, викликане причинами економічного й іншого характеру, і може приймати форму еміграції (виїзду) і імміграції (в'їзду). Міграція робочої сили веде до вирівнювання рівнів оплати праці в різноманітних країнах. У результаті міграції сукупний обсяг світового виробництва зростає внаслідок більш ефективного використання трудових ресурсів за рахунок їхній міждержавного перерозподілу.
Вариант:нет
Литература:1. Економічна енциклопедія — К.: Видавничий центр «Академія», 2000 — Т. І. — с. 307. 2. Глобалізація і безпека розвитку/О.Г.Білорус, Д.Г.Лукўяненко та ін. – К.: КНЕУ, 2001. 3. Дж.Сорос. Криза глобального капіталізму - К.: Основи, 2003 - 259 с. 4. Зовнішні трудові міграції населення / За ред. Е. М. Лібанової, О. В. Позняка. — К.: РВПС України НАН України, 2002 — с. 57. 5. Зовнішні трудові міграції населення України / За ред. Е. М. Лібанової, О. В. Позняка. — К.: РВПС України НАН України, — К.: РВПС України НАН України, 2002, с. 55 - 56. 6. Лапшина Ірина Анатоліївна. Міжнародна міграція робочої сили: український аспект (за матеріалами західних областей України): Дис. канд. екон. наук: 08.05.01/Центральна спілка споживчих товариств України - Л., 2002, с. 161 - 175. 7. Макарова О., Позняк О., Шишкін В. Прогноз демографічного розвитку України до 2010 р.//Україна аспекти праці — 2004 — № 7. 8. Мантало О. Проблеми здоров’я виробничих сил і його відтворення в Україні//Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України — 2003 — № 3. 9. Мартин Г.-П., Шуман Х. Западня глобализации: атака на процветание и демократию/Пер. с нем. – М.: Изд.дом “АЛЬПИНА”, 2001. 10. Світова економіка: Підручник/А.С. Філіпенко, О.І. Рогач, О.І. Шнирко та ін.- К.: Либідь, 2000.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (496)