Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Англійська мова та література»

Переклад артиклів

Карточка работы:56121б
Цена:
Тема: Переклад артиклів
Предмет:Англійська мова та література
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Перекладач
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Лінгвістичний Університет (КНЛУ)
Содержание:1. Вступ (introduction) 2. Розділ 1 (chapter 1) 3. Розділ 2 (chapter 2) 4. Висновки (conclusions) 5. Список використаних джерел (bibliography)
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Артиклі – а, an, the – є основними визначниками іменників. В українській мові артиклі відсутні. A і an носять назву невизначеного артикля (the Indefinite Article). The має назву визначеного артикля (the Definite Article). Артиклі не несуть на собі наголос. Сам факт відсутності в українській мові артиклів, тоді як в англійській мові вони грають важливу роль, служить для нас приводом для того, щоб досліджувати цей розділ мовознавства. При виборі напрямку дослідження ми зупинилися на вивченні перекладу артиклів, коли вони вживаються з загальними іменниками або власними. Вживання артиклів розглядається по категоріях тих іменників, які вони супроводжують, оскільки вони перш за все залежать від того, яким є іменник – загальним (обчислюваним або не обчислюваним) або власним. Робота складається із вступу, розділу №1, розділу № 2, висновків, списку використаних джерел. У вступі обґрунтовано вибір теми, вказана теоретична цінність та основна мета даної роботі. У Розділі 1 дається загальне теоретичне підґрунтя вживання та перекладу артиклів, визначення основних термінів та понять, що використовуються. У Розділі 2 наведені приклади перекладу та вживання артиклів. У Висновках підведені підсумки дослідження стосовно доведеної робочої гіпотези та дані відповіді на проблематичні питання, що були поставлені у Вступі.
Объём работы:
17
Выводы:Таким чином, дослідження вивчення перекладу артиклів, коли вони вживаються з загальними іменниками або власними, показало, що артиклі в англійській мові грають важливу роль, і при перекладі на українську мову необхідно враховувати, до яких категорій відносяться іменники, перед якими вживаються визначені і невизначені артиклі. В ході дослідження приведено аналіз перекладу визначених і невизначених артиклів і розглянуті випадки вживання цих артиклів, а саме: - Коли мова йде про особу або предмет саме даного класу на відміну від осіб або предметів іншого класу; - Коли мається на увазі всякий, будь-який представник даного класу осіб або предметів; - Коли мова йде про одному яку-небудь особу або предмет, який ще невідомий співбесідникові або читачеві, згадуваному вперше; - Коли при перекладі на українську мову невизначений артикль повністю зберігає значення числівника one один; - Коли іменник має при собі означення, яке служить для виділення особи або предмету, позначеного іменником, з усіх осіб або предметів даного класу; - Коли з ситуації або контексту ясно, яка саме особа або предмет мається на увазі; - Коли в українській мові при відповідному іменнику мається на увазі займенник свій; - Коли особа або предмет, вже названий раніше, знову згадується в бесіді або тексті; - Коли іменник, що означає особу або предмет, є єдиним у своєму роді або єдиним в даній обстановці.
Вариант:нет
Литература:1. В.К. Мюллер, Англо-русский словарь, 4-е издание, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, М, 1953 2. Бизнес курс английского языка. Словарь – справочник. Под общей редакцией Богацкого И.С. – 2-е изд., «Логос», 1997 3. Английский язык: словоупотребление под ред. Тарахуль Б.Х., ТПО «Комплекс» 4. К.Н. Качалова, Е.Е. Изралевич, Практическая грамматика английского языка, Базис Капро, Санкт-Петербург, 2004 5. Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова, Учебник английского языка, 7-е изд., «Высшая школа», М., 1982 6.Кунин А.В. Английская фразеология: Теоретичекий курс. – М.: Высш.шк., 1970. –344 с. 7. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. М.: Высш.шк., 1986. –396 с. 8. Кунин А.В. Фразеология современного английского языка. - М.: Изд-во Международ. отношения, 1972. - 215 с. 9.Лузина Л.Г. Язык как средство идеологического воздействия. Сборник образов (Сер. Теория истории языкознания. Ред. Березин Ф.М.). – М., 1983. – 152с. Мороховский А.Н,, Воробьева А.Н., Лихоперест Н.И.,Тимошенко З.В., Стилистика английского языка, -К.: Высшая школа, 1984 –248с. 10.Смит Л.П. Фразеология английского языка. /Перевод с английского А.Р.Игнатьева. – М., 1959 11. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка –М,: Издательство «Литература на иностранном языке, 1956 –260с. 12.Стернин М.Н. Лексическая система языка. – Воронеж, 1984 13. Телия В.Н. Типы языковых значений: Связанное значение слова в языке. – М.: Наука, 1981. – 269с. 14. Шрайбер В.И. Актуализация фразеологических единиц в Литературно-художественных текстах.: Автореф. дис. канд.филол.наук. – М., 1981. – 23с. 15. Антрушина Г.Б., Афонасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология английского языка: Учебник для студентов педагогических институтов по специальности № 2103. Иностранные языки, - М: Высшая школа 1985-223с. 16. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка (стилистика декодирования). Учебник для студентов педагогических институтов по специальности №2103 «Иностранные языки». Издательство 2-е переработка Л., просвещение, 1988 – 295с. 17. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка (стилистика декодирования): Учебное пособие для студентов педагогических институтов по специальности № 2103 «Иностранные языки» –3-е, Издательство – М: Просвещение, 1990 –300с. 18. Арнольд И.В. Семантическая структура слова в современном ангийском языке и методика ее исследования Л.: Просвящение, 1966. - 192 с Лексикографические источники: 1.Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь. – М.: Русский язык, 1986 2. Hornby A.S. et. al. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. – London: Oxford Univ.Press, 1980 The Oxford English Dictionary. 12 volums/Ed. by James A.H.Murray, Henry Bradley, W.A. Cragic, C.T.Onions. Oxford: Clarendon Press, 1979
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (426)