Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Банківська справа»Банківський менеджмент»

Форми кредиту та їх розвиток

Карточка работы:5610б
Цена:
Тема: Форми кредиту та їх розвиток
Предмет:Банківський менеджмент
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Банківська справа
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Європейський Університет Фінансів, Інформаційних Систем, Менеджменту і Бізнесу (ЄУФІМБ)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Основи кредиту у ринковій економіці 6 1.1. Необхідність та сутність кредиту 6 1.2. Роль кредиту в умовах ринкової економіки 12 1.3. Функції кредиту 14 Розділ 2. Аналіз форм кредиту та їхнього розвитку 16 2.1. Форми та види кредиту 16 2.2. Розвиток основних форм кредиту 22 Розділ 3. Розвиток кредитних відносин в україні в умовах сьогодення 27 3.1. Історія розвитку кредитних відносин у незалежній україні 27 3.2. Сучасний стан кредитного ринку україни 31 Висновки 35 Список використаної літератури 37
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність курсової роботи. Доступність кредитних ресурсів є одним із основних чинників, які дають поштовх розвитку економіки. Кредитування є ринковим фактором, який забезпечує фінансування галузей економіки, яких найбільше потребує суспільство. Останнім часом відчувається тенденція збільшення обсягів кредитування для розвитку виробництва, надання послуг. Процес формування ринкових відносин в економіці України об’єктивно зумовлює необхідність підвищення ролі банківського кредиту, що є одним із найважливіших чинників, які забезпечують безперервність розширеного відтворення. Така роль визначається насамперед широкою сферою застосування кредитних операцій банків. Необхідність кредитних відносин пов’язана з об’єктивною розбіжністю у часі руху матеріальних і грошових потоків, що виникає в процесі відтворення суспільного продукту. Потреба в кредиті виникає через різницю у величині і термінах повернення капіталу, авансованого у виробництво. Більшість проблем у діяльності банків у сучасних умовах пов’язано з проведенням ризикової кредитної політики. Кредит має створювати сприятливі умови для розвитку всіх сфер і галузей національної економіки України. Кредит відродиться важлива роль у подальшому реформуванні економіки України та відродженні національного виробництва. Кінцевим підсумком кредитування має стати розвиток і підвищення ефективності національної економіки. За своєю сутністю та механізмом впливу на процес суспільного відтворення кредит є однією з найскладніших економічних категорій. Щодо цього він поступається хіба що тільки категорії грошей. Кредит – це суспільні відносини, що виникають між економічними суб'єктами у зв'язку з передачею один одному в тимчасове користування вільних коштів (вартості) на засадах зворотності, платності та добровільності. Кредитні відносини мають ряд характерних ознак, які конституюють їх як окрему самостійну економічну категорію – кредит. Питання про форми та види кредиту в економічній науці є дискусійним. Відмінності у підходах економістів випливають в основному з різного розуміння критеріїв, принципів і ознак виділення форм кредиту, тому актуальним є всебічний аналіз механізмів кредитування та основних форм кредиту. Метою курсової роботи є комплексний аналіз поняття, сутності кредиту, виявлення його особливостей та розмаїтості форм. Об'єкт курсової роботи виступає кредит у процесі розвитку національної економіки. Предмет: сучасний стан кредитних відносин, їх властивості та види. Досягнення встановленої мети вимагає виконання наступних завдань: - вивчити наявний науковий матеріал; - проаналізувати сутність кредиту як економічної категорії; - розібратися в особливостях різного виду кредитів. У курсовій роботі використано ряд загальнонаукових та спеціальних методів дослідження процесів і явищ у їх взаємозв’язку і розвитку. Серед загальнонаукових методів пізнання необхідно виділити аналітичний, метод економічного аналізу, діалектичний, синтетичний. Теоретичну базу курсової роботи становлять праці вітчизняних та зарубіжних фахівців з питань становлять праці вітчизняних та зарубіжних фахівців з питань кредитування, банківської діяльності, зокрема, найбільш повно ці проблеми висвітлені у роботах Аванесової І.А., Аржевітіна С., Савлука М.І., Пуховкіної М.Ф., Батракової Л.Г., Васюренка О.В., Волощука І., Дубілета О., Колодізєва О., Комара В.В., Компанійця С., Копилюка О.І., Кротюка В., Лавренчука В. та ряду ін. Інформаційну базу роботи склали теоретична та практична інформація, статистичні дані, опубліковані у наукових роботах вітчизняних та зарубіжних вчених, науково-практичних конференціях, періодичних виданнях, інформаційно-аналітичних бюлетенях галузевих інтеграційних утворень. Структура роботи складається зі вступу, в якому обґрунтовано актуальність теми роботи, визначено його мету та завдання; трьох розділів, перший з яких присвячений дослідженню теоретико-методологічних основ кредиту у ринковій економіці, у другому розділі курсової роботи проведено аналіз форм кредиту та їхнього розвитку, третій розділ включає аналіз розвитку кредитних відносин в Україні в умовах сьогодення. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами курсової роботи та список використаних джерел.
Объём работы:
34
Выводы:Таким чином, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення: 1. Під формою кредиту слід розуміти найбільш загальний прояв його сутності, що не зачіпає внутрішньої структури кредиту і не пов'язаний з конкретною характеристикою її окремих елементів. З цих позицій правомірно виділяти дві форми кредиту - грошову та товарну, які тісно пов'язані між собою і є двома сторонами вартісної форми кредиту. Подібні форми можуть мати й інші економічні інструменти (фінанси, торгівля), проте це не суперечить сутності форми як найбільш загального, контурного прояву економічного явища. Такий контур можуть мати й інші вартісні явища. 2. Під видом кредиту слід розуміти конкретний прояв окремих елементів кредиту як економічного явища. Види кредиту можуть виокремлюватися в межах його форм і розглядатися як складові елементи системи, якою є кредит. Для потреб практики види кредиту можна класифікувати за значною кількістю критеріїв і тому видів кредиту може бути велика кількість. Основними з них є комерційний, банківський, державний, міжнародний, виробничий, споживчий. Оскільки ці види виділені за різними критеріями, то одна і та ж сама позичкова вартість може визначатися як різні види кредиту. Наприклад, надана банком позичка може належати до банківського кредиту і до виробничого або споживчого кредиту залежно від цільового її спрямування. 3. Функції кредиту є одним з найскладніших дискусійних питань теорії кредиту. Загальновизнаною є функцій перерозподілу вартості через механізм кредитування. Ця функція досить яскраво виражає призначення та роль кредиту. Існування її не викликає сумніву. Друга функція пов'язана з призначенням кредиту в грошовій сфері. Але у формуванні її мають місце істотні розбіжності - від емісійної до заміщення справжніх грошей. Такий різнобій можна пояснити ототожненням авторами функцій кредиту з функціями банків, що неправомірно. Тому другу функцію кредиту краще зводити до створення передумов для ефективного регулювання обороту грошей в інтересах забезпечення стабільності грошей і повного забезпечення потреб обороту в платіжних засобах. Є достатньо підстав для виділення і таких функцій кредиту, як контрольно-стимулююча та функція капіталізації вільних грошових доходів. 4. У своїх проявах кредит розмаїтий, тому в теорії і на практиці розрізняють цілий ряд форм і видів кредиту, їм властиві свої особливості. З розвитком людського суспільства чільне місце займає та чи інша форма або навіть вид кредиту. Але на будь-якому етапі розвитку людства кредит відіграє досить важливу роль. У перші роки існування України як незалежної держави кредитні відносини в ній розвивались суперечливо і поки що не відповідають суспільним потребам. Тому його реформування є необхідного умовою подальшого розвитку системи кредитування в Україні.
Вариант:нет
Литература:1. Аванесова І.А. Інструментарій регулювання кредитної діяльності комерційного банку // Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України. – Суми, 2004. 2. Аржевитин С. Проблемы банковской системы Украины в ХХІ столетии // Мир денег. – 2006. – №6. 3. Банки й банковские операции: Учебник для вузов /Под ред. Е. Ф. Жукова. – М.: Банки й биржи, ЮНИТИ, 1999. 4. Банківська енциклопедія / За ред. А. М. Мороза. – К.: Ельтон, 1993. 5. Банківські операції: Підручник /А. М. Мороз, М.І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. А. М. Мороза. -К.: КНЕУ, 2006. 6. Банковский надзор й аудит / И. Д. Мамонова. – М.: Инфра-М, 2005. 7. Банковское дело / Под ред. В.И. Колосникова. – М.: Финансы и статистика, 2005. 8. Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Банки и биржи: Научно-консультационный центр, 2004. 9. Батракова Л.Г. Анализ деятельности коммерческого банка: Учеб. для вузов // Мир денег. – 2006. 10. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. – К.: Т-во «Знання», КОО. – 2006. 11. Велш Глен А., Шорт Даніел Г. Основи фінансового обліку / Перекл. з англ. О. Мінім, О. Ткач. – К.: Основи, 1999. 12. Волощук І. Шляхи формування конкурентоспроможності банківської системи України. – К.: Основа, 2006. 13. Вступ до банківської справи / За ред. М. І. Савлука. – К.: Лібра, 2004. 14. Гроші та кредит: Навч.-метод, посіб. для самостійного вивчення дисципліни / За ред. М.І. Мируна. – К.: КНЕУ, 2005. 15. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б.С. Івасіва. – К.: КНЕУ, 2005. 16. Дубілет О. Основні критерії ефективності українських банків // Вісник НБУ. – 2004. – №3. 17. Колодізєв О. Становлення банківської системи України: минуле, світовий досвід, проблеми реформування // Банківська справа. – 2006. – №2. 18. Комар В. В. Банківська система України, її роль та напрямки розвитку в умовах ринку // Актуальні проблеми розвитку економіки України в перехідний період до ринку: (Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф.). – Тернопіль, 2004. 19. Компанієць С. Банківські системи та мережі // Вісн. Нац. банку України. – 1997. – № 8. 20. Концепція розвитку банківської системи України: Проект // Вісн. Нац. банку України. – 2006. – № 3. 21. Копилюк О.І. Перспективи розвитку банківської системи України // Україна в ХХІ столітті: концепції та моделі економічного розвитку: Матеріали доп. V Міжнар. конгр. укр. економістів, Львів, 22-26 трав. 2006 р. – Львів, 2006. – Ч.1. 22. Кредити, надані в економіку України // Бюлетень Національного банку України. – 2006. – №2 (155). 23. Кротюк В. Стратегія і тактика розвитку банківської системи // Вісник НБУ. – 2006. – №10. 24. Лавренчук В. Банківська система як основа легального бізнесу в Україні // Економічний часопис. – 2001. – №3.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (32)