Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент медицини та фармацевтики»

Взаємоз’язок екологічної та гуманітарної цілей медичної і фармацевтичної організації

Карточка работы:6651б
Цена:
Тема: Взаємоз’язок екологічної та гуманітарної цілей медичної і фармацевтичної організації
Предмет:Менеджмент медицини та фармацевтики
Дата выполнения:23.05.08
Специальность (факультет):Медичний та фармацевтичний менеджмент
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание: Зміст   Вступ 3 1. Сучасні цілі концепції охорони здоров’я         5 2. Впровадження екологічного менеджменту на підприємствах охорони здоров’я  7 3. Гуманітарний розвиток підприємств фармацевтичної галузі           9 3.1. Загальні положення концепції гуманітарного розвитку     9 3.2. Необхідність гуманітарної складової стратегії розвитку    10 3.3. Основні завдання гуманітарного розвитку та його взаємодія з екологічною складовою на підприємствах фармацевтичних та медичних закладів    12 Висновок       17 Використана література      18  
Курс:5
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: Вступ   У глобалізованому світі третього тисячоліття шанс на успіх перед Україною відкриває лише ефективна реалізація її людського потенціалу. Як європейська за своєю цивілізаційною належністю нація Україна має спиратися у своєму розвитку на європейську людиноцентричну систему цінностей, яка не раз доводила свою ефективність. Чергове її підтвердження – успіх наших сусідів, країн Центральної і Східної Європи, які демонструють динамічний випереджаючий розвиток завдяки інтеграції до європейських політичних, економічних і безпекових структур. У європейському світогляді інтелект, освіта, професійний досвід, соціальна мобільність беззаперечно визнаються головною складовою національного багатства та основним ресурсом соціально-економічного розвитку. В останні десятиліття до цих традиційних індикаторів конкурентоспроможності додалась здатність до інновацій у професійній діяльності і соціальному житті та особливо актуальна для України нова концепція охорони здоров’я. Виходячи з свого європейського вибору, Україна започатковує процес змін, поділяючи основні ідеї і принципи Європейської Конвенції про захист прав і основних свобод людини та Європейської соціальної хартії, покладаючи в основу свого подальшого розвитку інтереси людини, її прагнення жити і творити в гармонії зі своїми цінностями, з суспільством і природою. Спираючись на цей підхід, Україні необхідно суттєво змінити бачення ролі людини в політичному, економічному і соціальному житті країни. Українській державі необхідна цілісна політика гуманітарного розвитку, адекватна модернізаційним викликам. Гуманітарний розвиток – це модель розвитку, орієнтована на максимальне розкриття потенціалу кожної людини і соціуму в цілому, створення гідних умов для реалізації всіх інтелектуальних, культурних, творчих можливостей людини і нації. У політичному вимірі перехід до гуманітарного розвитку передбачає досягнення найвищих ступенів свободи особистості і водночас її готовність брати відповідальність за себе, свою родину, місцеву громаду і країну. В економічному вимірі гуманітарний розвиток означає постійне зростання частки інтелектуального продукту у національному продукті, утвердження інноваційності в якості домінуючої моделі економічної поведінки. У соціальному вимірі гуманітарний розвиток означає створення для людини, як головного національного ресурсу, умов реалізації всіх її можливостей. Виходячи з такого підходу має формуватися політика можливостей в освіті, професійній реалізації, адресність охорони здоров'я і соціального захисту  
Объём работы:
17
Выводы: Висновок   Реалізація стратегічного курсу на досягнення в Україні європейських стандартів життя має ґрунтуватися насамперед на радикальному підвищенні якості та ефективності надання послуг соціальної сфери. Лише в разі вжиття дієвих заходів у цьому напрямку видається можливим органічне поєднання завдань стимулювання економічного зростання та послідовного ефективного гуманітарного розвитку Перехід охорони здоров'я на економічні механізми регулювання, як внутрішньоорганізаційного, так і внутрішньогалузевого, докорінно змінить роль і діяльність органів галузевого управління. Їх функції трансформуються від провідника соціально-політичних інтересів держави, розпорядника (розподільника) бюджетних коштів до замовника медичних послуг, розробника загальнодержавних медичних стандартів і протоколів, які не будуть перешкоджати обігові медичних послуг Лише такий підхід до реформування галузі може гарантувати трансформацію охорони здоров'я: - від моноканального бюджетного до багатоканального фінансування; - від жорсткої вертикалі управління єдиним територіальним медичним простором до системи керованої медичної допомоги в рамках взаємодії лікувально-профілактичних установ як самостійних суб'єктів господарювання; - формування інтегрованої системи надання та фінансування медичної допомоги; - зміщення акценту з першості спеціалізованої медичної на пріоритет розвитку первинної медико-санітарної допомоги Гуманітарний розвиток – це така модель суспільного розвитку, що орієнтована на максимальне розкриття потенціалу людини, створення гідних умов для реалізації її інтелектуальних, культурних, творчих можливостей    
Вариант:10
Литература: Використана література   1.         Анализ и обоснование хозяйственных решений / Б. И.Майданчик,  М.Г.Карпунин,  Я.Г.Любинецкий  и др. –М.: Финансы и статистика, 2001.–342 с. 2.         Андреева И.М. Некоторые теории и практики управления здравоохранения (лекция). – М.:ЦОЛИУВ, 1989. – 47 с. 3.         Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? – М.: Финансы и статистика, 2005. – 384 с. 4.         Венделин А.Г. Подготовка и принятие управленческого решения. Методологический аспект. – М.: Экономика, 2007. – 249 с. 5.         Венедиктов Д.Д. О научных основах управления здравоохранением: Лекция. – М.: ЦОЛИУВ, 1989. – 39 с. 6.         Веснин В.Р. Основы менеджмента: Учебник. – М.: Триада ЛТД, 2006. – 384 с. 7.         В.И. Журавель Основы менеджмента в системе здравоохранения. – К.: Изд-во „Деснянська правда”, 2004. – 336 с. 8.         Гасников В.К. Методические и информационные аспекты оптимизации управления (ВННИ социальной гигиены и организации здравоохранения). – М.:1986. – 225 с. 9.         Герасимчук В.Г.  Діагностика системи управління підприємством: Навч. посібник. – К.: ІСДО, 2005. – 120 с. 10.       Гончаров В.В. Менеджмент в рамках основных фаз управленческого цикла. – М.: МНИИПУ, 1998. – 96 с. 11.       Гончаров В.В. Специфика управления важнейшими ресурсами. – М: МНИИПУ, 1998. – 176 с. 12.       Дерябина В.Л. Научные основы управления здравоохранением. – М.: Медицина, 2007. – 476 с. 13.       Джей К. и др. Методы управления стоимостью и анализа затрат. – М.: Информационно-издательскиий дом «Филинь», 2006. – 431 с. 14.       Доповідь міністра охорони здоров’я Сердюка А.М. на семінарі ВООз в Пущі-Озерній. 15.       Егоршин А.П. Управление персоналом. – 2-е узд. – Н.Новгород : НИМБ. 1999. – 624 с. 16.       Журавель В.И. Резерву совершенствования процесса управления в здравоохранении. – Киев: Здоровье, 1989. – 324 с. 17.       Завадський Й.С. Менеджмент. Том 1. – К.: УФИМБ, 2007. – 543 с. 18.       Здоров’я жінок та дітей на Україні. – К., 2007 р. – 233 с. 19.       Іванова І.В. Менеджмент підприємства. Практикум: Навч. посіб. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 247 с. 20.       Ипатов В.В. Применение ЭВМ в планировании здравоохранения и управления им. – М.: Медицина, 2003. – 454 с. 21.       Кальчиков С.В. Некоторые вопросы теории и практики управления здравоохранением. – М.: Медицина, 2002. – 998 с. 22.       Квартальні передбачення, жовтень 2001. 23.       Ковалёв В.В. Соколов Я.В.  Основы  управленческого учёта. – СПб., 2001. – 432 с. 24.       Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и операционный менеджмент: Учебник. – СПб.: «Специальная литература», 1998. – 365 с. 25.       Колесников С. Управление ресурсами предприятия. // Логистика, 1999. - №2. – с.34 – 40 с. 26.       Котляров С.А. Управление затратами: Учебн. Пособие. – СПб.: Питер, 2001. – 160 с. 27.       Краткая информация ПЗР: Плата за услуги. – К., 1998. – 125 с. 28.       Кротков М.П. Современные проблемы управления здравоохранением. – М.: Медицина, 2003. – 542 с. 29.       Ластовецкий В.Е. Учёт затрат по факторам производства и центрам ответственности. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 652 с. 30.       М.М.Мартиненко. Менеджмент. Підручник у двох томах. Київ, 2008. – 354 с. 31.       Мартынова И.М. Система управления кадрами в здравоохранении. – Киев: Здоровье, 2006. – 263 с. 32.       Марчук М.Д. Современные проблемы управления здравоохранением. – М.: Медицина, 2001. – 329 с. 33.       Медичне право України: Збірник нормативно-правових актів. / Упоряд. і наук. ред. Н.Б.Болотіна. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2001. – 412 с. 34.       Менеджмент организаций: Учеб. Пособие/Под ред. З.П. Румянцева, Н.А. Саломатин. – М.: ИНФРА – М, 2007. – 432 с. 35.       Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 2002. – 322 с. 36.       Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И. Как побеждать на рынке. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 204 с. 37.       О.С.Виханский, А.И.Наумов. Менеджмент. – Москва: Гардарика, 1998. – 754 с. 38.       О.С.Виханский, А.И.Наумов. Практикум по курсу “Менеджмент”. – М.: 2008. – 562 с. 39.       Рудник Б.Л. Моделирование организационных структур: Классификационный подход. – М.: 2001. – 128 с. 40.       Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Экоперспектива, 2008. – 653 с. 41.       Словарь коммерсанта: толковый Руссо-английский словарь./ Сост. И.В. Липсиц, М.: Машиностроение, 2006. – 352 с. 42.       Современное управление: Энциклодический справ очник. Т 1, 2 / Под ред. Карпухина Д.Н., Мильнера Б.З. – М..: Издатцентр, 2007. – 584 с. 43.       Торгівля і ринок. Тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування. Випуск 10. Том 1. / Відп. ред. І.В.Сорока. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2000. – 354 с. 44.       Универсальный справочник комерсанта. / Под ред. Седых В.Ф., Фещенко В.В. – К.: LIBRA, 2004. – 136 с. 45.       Ревенко В.Т. Реформи в системі охорони здоров’я. // Універсум, 2001 р. , 2001, 14-20 липня, №26 (350). 46.       Управление персоналом: Энциклопедический словарь. / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 456 с. 47.       Управління підприємницькою діяльністю: оцінка, організація, прогнозування / За ред. А.В.Чупіса. – Суми: Університетська книга, 1999. – 333 с. 48.       Управление организацией: Учебник/ Под ред. В.П. Азоева. – М.: ИНФРА – М, 1998. – 669 с. 49.       Фатхутдинов Р.А. Система менеджмента. – М.: АО «Бизнес-школа», 2006. – 358 с. 50.       Шиган Е.Н. Системный  подход  в здравоохранении. – М.: ЦОЛИУВ,2002. – 362 с    
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (57)