Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Теорія держави та права»

Види державного правління

Карточка работы:9043
Цена:
Тема: Види державного правління
Предмет:Теорія держави та права
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Технікум Готельного Господарства (КТГГ)
Содержание:Вступ 3 1. Поняття форми правління 5 1.1. Форма правління і її характеристика 5 1.2. Види форм правління 8 2. Поняття, види і загальна характеристика монархії 14 2.1 Поняття, види і характеристика монархій 14 2.2. Загальні закономірності і особливості розвитку монархій 18 3. Поняття, види і загальна характеристика республік 21 3.1 Поняття і визначення республіки 21 3.2 Основні види і загальна характеристика республік 23 Висновок 33 Список використаних джерел 34
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Кожна держава має свою форму і зміст, або структуру. Форма означає зовнішнє оформлення, вираження того чи іншого явища, його змісту. Форма - змістовна, а зміст – формований. Форма державного правління характеризує організацію найвищих органів державної влади, характер і принципи її взаємодії з іншими центральними і місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також з партіями, громадськими організаціями, рухами, класами, соціальними групами і з громадянами. З цим компонентом дуже тісно і нерозривно пов'язаний державний режим. Державний режим - це сукупність або система методів, способів, правил, принципів, за допомогою яких здійснюється державна влада в суспільстві. Цей режим характеризується станом законності (чи беззаконня), станом демократичних прав і свобод людини і громадянина, ставленням державної влади до правових основ діяльності її органів, а також легальною діяльністю політичних партій та організацій. Всі державні режими з цих позицій можна поділити на два основні види: держави з демократичним режимом і з антидемократичним режимом (авторитарний, тоталітарний і т. д.). Ці два компоненти характеризують зовнішнє оформлення державної влади і зміст її діяльності. Разом з тим, державу не можна зводити лише до державної влади, хоча остання і є ядром політичної системи суспільства, організатором і координатором усіх суб'єктів громадянського суспільства. Третій компонент форми держави - це державний адміністративно-територіальний устрій. Державний устрій - це територіальна організація держави і державної влади, поділ її на певні складові частини з метою найкращого управління суспільством і державними органами, це взаємозв'язок окремих складових частин держави. За державним устроєм усі держави поділяються на прості (унітарні) та складні - федерація, конфедерація, імперія, унія. Тому, метою даного дослідження є аналіз існуючих форм державного правління, аналіз монографічних та літературних джерел по даній тематиці. Виходячи з поставленої мети, в даному дослідженні поставлені наступні завдання: 1) дослідити поняття форми правління; 2) визначити поняття, види і загальна характеристика монархії; 3) охарактеризувати поняття, види і загальну характеристику республік. При написанні даної роботи було використано такі методи дослідження: спеціально-юридичний, порівняльно-правовий, історико-порівняльний. Об’єктом дослідження є форми державного правління, їх види та загальна характеристика. Предметом дослідження є чинне законодавство, монографічні та публіцистичні дослідження з питань форм правління.
Объём работы:
33
Выводы:Отже, форма держави - це організація державного устрою, або ладу, структура і зміст органів державної влади, правові форми діяльності держави, які виражаються у формуванні органів державної влади, політичних форм правління, адміністративно-територіального (або територіального) устрою, на підставі поєднання державних форм і форм місцевого самоврядування, поєднання представницьких та безпосередніх форм демократії, відповідних державно-політичних режимів, які характеризують зміст самої держави, її суверенітет та інші аспекти. Крім того, слід зазначити, що термін «форма» - це філософська категорія, яка використовується для аналізу різних явищ природи і суспільства поряд з іншою категорією - «змістом». Ці обидві категорії філософії дають змогу аналізувати і форму, і зміст держави. Зміст форми держави зводиться не лише до структури держави і державної влади, а й до державної політики, до всієї діяльності - усіх завдань, цілей і функцій держави. Термін «державний устрій» або «державний лад» - це категорія історії держави і права, конституційного права. Традиційно встановилося, що теоретики держави і права вибрали філософську термінологію для характеристики форм і змісту держави або її державного устрою.
Вариант:нет
Литература:1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості ВРУ.-1996.-№30.-Ст.141. 2. Вокруг Света: Географическая энциклопедия.- 2-е изд.- Нью-Йорк, 1998.-С. 605-606 3. Русско-украинский словарь.-4-те вид-К.: УРЕ, 1979.- С. 875 4. Філософський словник.- С. 512 5. Вокруг Света: Географическая энциклопедия.— С. 603 6. Еллинекь Общее учение о государстве. – М., 1908.— С. 502-512; 7. Крижанич Ю. Политика.- М.: Новый свет, 1997- С. 343,419,441 8. Общая теория государства и права: Акад. курс- Т. 1.- С. 185-186 9. Робесп'єр Максиміліан. Про представницьке урядування // Всесвіт.- 1989.- № 7.- С 156-161. (Франц. мислителі сувереном називали народ). 10. Загальна теорія держави і права / За ред. акад. АПрН України, д-ра юрид. наук, проф. В. В. Копєйчикова. - К.: Юрінком, 1999 11. Загальна теорія держави і права / За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка та О. В. Петришина. — Харків: Консум, 2002. — С. 116 12. Рабовладельческое, феодальное государство и право Азии и Африки / Под ред. А. И. Рогожина.- X.: Выща шк., 1981 13. Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения.- М., 1989.- С. 250,259, 274 14. Новий тлумачний словник української мови.- Т. 3.- К.: 1998.- С. 101. 15. Аристотель. Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории.- С. 547-549. 16. Шевченко О. О. Історія держави права і зарубіжних країн. – К., 1997 -С. 48-53 17. Ростов Є. Ф. Економіка країн світу: Довідник.- К.: НВП «Картографія», 1998. 18. Вокруг Света: Географическая энциклопедия.- Нью-Йорк, 1998. 19. Економічна і соціальна географія світу: Підручник для 10-го кл. / за ред. Б. П. Яценко.- К.: Артек, 1997.- С 4-5. 20. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. проф. М. И. Матузова и А. В. Малько. — М.: Юристъ, 2001. — С. 595 21. Скакун О.Ф. теорія держави і права. – Харків: Консул, 2001. – С. 186-188
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (197)