Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Маркетинг»

Економічні відносини власності у системі виробничих відносин

Карточка работы:9044
Цена:
Тема: Економічні відносини власності у системі виробничих відносин
Предмет:Маркетинг
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Маркетинг
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:
Содержание:Вступ 3 1. Власність у системі виробничих відносин 5 2. Основні тенденції у відносинах власності на сучасному етапі 16 3. Особливості та перспективи реформування відносин власності в Україні 25 Висновки 39 Перелік використаних джерел 41 Додатки
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:При переході до ринкової економіки в Україні, як і в інших постсоціалістичних країнах, здійснення реформ зіткнулося з низкою об’єктивних і суб’єктивних труднощей, першорядною з яких, безперечно, можна назвати проблему власності. Проблема ця не нова і займає розум людства вже багато століть. Перші спогади про власність як одну з основополагаючих характеристик держави з’явились вже в давні часи - в Вавілонії, Китаї та інших країнах. Багато уваги проблемам існування власності в економічної системі приділяли Ксенофонт, Платон, Аристотель, Варрон, Колумелла, за часів Середньовіччя - Т.Мор, в період становлення ринкової економіки - А. Сміт, А.Сен-Симон, Р.Оуен, Ш,Фур’є, М.Прудон, та пізніше - К.Маркс, Т.Веблен, Я.Корнаї та багато інших вчених, які відстоювали різні позиції щодо форм власності та її змісту в умовах різних економічних систем ( 4 ). Наша країна, яка довгий час існувала в складі СРСР, мала обмежені можливості щодо впровадження власних моделей економічного розвитку. Насамперед це стосується вибору моделі економічного розвитку та можливостей регулювання відносин між господарчими суб’єктами. За часи незалежності, нажаль, більшість кроків, які були здійснені з боку уряду, не призвели до бажаного економічного зростання. підвищення добробуту всього населення. Причини цього явища, на наш погляд, криються в нерозумному копіюванні іноземних моделей економічного розвитку та у відриві практичних заходів, які стосуються регулювання економічних відносин та подолання кризових явищ від теоретичних досліджень в галузі господарства та суспільних наук. Перш за все треба звертати увагу на дослідження вітчизняних науковців, які в своїх працях здійснюють спробу об’єктивного обґрунтування моделей відносин власності, відштовхуючись від сучасних реалій економіки України, а не ґрунтуючись тільки на досвіді зарубіжних вчених та міжнародних установ і організацій. Найбільш уважніше в економічних дослідженнях сьогодення розглядаються проблеми формування нових відносин власності, як однієї з передумов макро- та мікроекономічної стабілізації. Тому тема цієї роботи, яка співзвучна з вказаною проблемою, на наш погляд, є дуже актуальною. В її межах будуть розглянуті як теоретичні аспекти відносин власності, так і практичні питання, пов’язані перш за все з реформуванням цих відносин та становленням нових форм господарювання, як складової частини ринкових перетворень в Україні. Особливе значення в дослідженні має приділятись державному регулюванню змін відносин власності та позитивним і негативним наслідкам тих чи інших перетворень в процесі приватизації та роздержавлення. Головною метою дослідження в цілому є формування висновків про діалектичний зв’язок між формуванням різноманіття форм власності, насамперед, приватної, і процесами розвитку економіки сучасного суспільства в Україні. Предметом дослідження є власність як економічний інститут сучасної господарської системи. Обєктом дослідження виступає процес реформування відносин власності, яке відбувається в сучасних умовах України. В ході досягнення мети дослідження були поставлені наступні завдання: ознайомитися з сутністю відносин власності, визначити основні законодавчі акти, які регулюють відносини власності та розвитку підприємництва в Україні, проаналізувати стан процесів роздержавлення та приватизації, визначити головні проблеми та перспективи розвитку відносин власності в сучасних умовах. При роботі над дослідженням були використані наступні методи: обробки наукової та публіцистичної літератури, частково-пошуковий, методи аналізу і синтезу, економіко-математичні та інші.
Объём работы:
40
Выводы:Як відомо, підприємства - це елементи народного господарства. Саме в них виробляються матеріальні і нематеріальні блага та послуги. Тому економіка підприємств, їх взаємодії з центром і між собою, з банками та іншими кредитними установами повинні стати об’єктами постійної уваги теорії і практики перехідного періоду. Однак, для підвищення ефективності діяльності підприємств, необхідно змінити їх статус: з державного підприємства зі жорстким регламентом роботи на порівняно велику самостійність. Останньої можна досягти лише при достатньо енергійній політиці роздержавлення. Але насамперед необхідно визначить місце та значення відносин власності в сучасному економічному та суспільному житті. Власність є важливим економічним інститутом, який визначає базові умови здійснення контролю, використання, управління і розпорядження обмеженою кількістю економічних ресурсів, якими володіє людство. Саме відносини власності формують механізм ефективного розподілу ресурсів, товарів та послуг в умовах ринкової економіки. Ступінь розвитку форм власності безпосередньо впливає на темпи економічного зростання і ефективність використання природно-ресурсного, виробничого та трудового потенціалу. Реформування відносин власності в єдиній системі загального реформування соціально-економічних відносин в суспільстві, як показує досвід країн, що вже подолали цей шлях, супроводжується спадом виробництва, погіршенням життєвого рівня населення, соціальною напруженістю. Саме в такій ситуації сьогодні опинилася Україна. Для виходу з неї доцільно запровадити систему акцентованої приватизації, тобто так розставити акценти, щоб максимально швидко нейтралізувати соціальну напруженість, бо тільки на цій основі можна спокійно продовжувати подальше реформування економіки. Тому треба активізувати приватизацію насамперед у тих сферах, де вона може бути здійснена без зволікань і принесе реальні відчутні результати для більшості населення. Це - мала приватизація і приватизація в АПК. У Чехії, наприклад, малу приватизацію було проведено на 80 % за два роки, тобто досить швидко. Це дало змогу наповнити споживчий ринок товарами, знизити ціни на продукти, створити нові робочі місця. Якщо оцінювати становище реально, то можна помітити, що в Україні внаслідок різних об’єктивних і суб’єктивних причин дещо порушилась послідовність і логіка процесу реформування відносин власності. Окремі етапи цього процесу переплелися, деякі практичні кроки випереджають правові та нормативні засади їх здійснення. З певністю можна стверджувати, що сьогодні в Україні найбільш активно проходить етап первинного реформування відносин власності, тобто “формальна приватизація”. Тиск грошової приватизації девальвує цінні приватизаційні папери, що дискредитує в очах населення ідею сертифікатної приватизації. Проведене дослідження оцінки ефективності власності ще раз доводить, що тільки існування і взаємодія принципово протилежних її форм в межах економічної системи гарантує економічне зростання. Причому, насамперед важливе формування загальносуспільної свідомості про особливі риси тих чи інших форм власності. Становлення підприємництва як способу економічного життя має за мету не тільки формування групи заможних власників, але й повинне привести до поліпшення становища в економічному та суспільному житті країни.
Вариант:нет
Литература:1. Дементьев В.В. Зкономика как система власти / Министерство образования и науки Украиньї. Донецкий национальньїй техничес-кий университет. - Донецк: Изд-во "Каштан", 2003. - 404 с. 2. Денисюк О.М. Становлення багатоукладної економіки та раціоналізація структури власності в Україні: Монографія. - Вінниця: КНИГА-ВЕГА, 2005. - 312 с. 3. Законодавсвто і судова практика з питань приватизації / Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - К.: ЮрінкомІнтер, 2003. - 400 с. 4. Каменецкий В.А. Собственнсоть в ХХІ столетии / В.А.Каменецкий, В.П.Патрикеев. - М.: Экономика, 2004. - 315 с. 5. Концепція Державної програми приватизації на 2003-2008 роки // Економіст. - 2002. - № 10. - С.28- 36. 6. Костусев А. Приватизация и формирование конкурентной среды // Государственный информационный бюллетень о приватизации. - К., 2003. - № 9. - С. 4-10. 7. Ларцев В.С. Краткий очерк истории приватизации в Украине / В.С.Ларцев, Г.Н.Ключиков. - К.: Полиграф-Информ, 2001. - 351 с. 8. Олейник А.Н. Институциональная зконо¬мика: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2000. -416 с. 9. Парламентські слухання: наслідки і перспективи приватизації в Україні: 26 лют. 2003 р.: Стен. звіт / Верховна Рада України; Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації. - К., 2003. - 105 с. 10. Право власності в Україні: Навч. посібник / О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова, О.А. Підопригора та ін.; За заг. ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової.- К, Юрінком Інтер, 2000. -816 с. 11. Приватна власність в Україні / Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - К.: ЮрінкомІнтер, 2002. - 416 с. 12. Реформи на Україні: ідеї та заходи /Під ред. Януша Ширмера і Девіда Снелбекера. - К.: Альтерпрес, 2000. - 220 с. 13. Рибалкін В.О., Лазня І.В. Теорія власнос¬ті. - К.: Логос, 2000. - 279 с. 14. Семененко В. Концепція "Державної програми приватизації на 2003-2008 рр.", як завершального етапу процесу приватизації в Україні (об"єктивні передумови, мотиви розробки та реалізації) // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - К., 2003. - № 1. - С. 253-258. 15. Семенюк В. Десятирічний процес приватизації та його наслідки / голова Спеціальної контрольної коміс. Верховної Ради з питань приватизації // Голос України. - 2003. - № 45-46. - 12 берез. - С. 29-30 16. Семенюк В.П. Розвиток корпоративного сектора економіки та корпоративного управ¬ління в Україні // Економіка і прогнозування. -2005.-№3.-С. 78-88. 17. Тимошенко Ю.В. Власність в системі економічних відносин та її трансформація // Стратегія економічного розвитку України. - К.: КНЕУ, 2002. - Вип. 2(9). - С. 54-62 18. Українська приватизація у цифрах (1991 - 2006 роки). Ч. 2 / Під ред. О.М. Бондаря. - К.: Принт-Экспрес, 2007. - 515 с. 19. Чечетов М.В. Основи економіки та організація приватизації в Україні: Навч. посіб. - Х.: ІНЖЕК, 2004. - 804 с. 20. Чечетов М.В. Приватизація: теорія, методологія, практика: Моногр. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2005. - 645 с 21. Шутов Н.И. Приватизация: украинский Армагеддон. - О.: Юрид. лит., 2005. - 148 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (515)