Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Педагогіка»Загальна педагогіка»

Роль директора школи у формуванні педагогічного клімату

Карточка работы:9045
Цена:
Тема: Роль директора школи у формуванні педагогічного клімату
Предмет:Загальна педагогіка
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Мова і література
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Лінгвістичний Університет (КНЛУ)
Содержание:Вступ Розділ І Особливості професіограми директора школи 1.1 Професійні обов’язки директора школи 1.2 Психолого-педагогічна характеристика особистості керівника школи 1.3 Система управління педагогічним колективом школи Розділ ІІ Вплив директора школи на клімат у педагогічному колективі 2.1 Особливості формування педагогічного колективу 2.2 Вплив директора школи на клімат педагогічного колективу Висновки Список використаних джерел
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Сучасний стан системи освіти в Україні характеризується реформуванням, що відбувається на тлі високої динаміки змін у суспільстві, неоднорідності й обмеженості ресурсів освітніх організацій. У цих умовах кількість нових проблем і породжених ними нових завдань, працювати над вирішенням яких доводиться в першу чергу керівникам шкіл освітніх установ, неухильно зростає. Багато з цих завдань є нові й не можуть бути розв’язані на основі колишнього досвіду, що ускладнює управлінську діяльність. Найчастіше це змушує керівника кардинально переосмислювати зміст і мотиви своєї професійної діяльності. Вирішення теоретичних і практичних задач керування освітньою установою здобуває все більшої ваги в зв'язку з гуманізацією і демократизацією, зростанням ролі і значимості захисту прав і свобод людини, розвитком ринкових відносин, формування нових соціальних структур і форм керування. Тому сучасному керівникові для ефективного впливу на діяльність підлеглих необхідно глибоке розуміння психологічних основ керування. Хоча ці механізми ще мало вивчені, але вже наявні результати наукових досліджень можуть істотно розширити можливості керівника створювати умови, що сприяють формуванню зацікавленості членів колективу в продуктивній роботі організації. Впровадження досягнень психологічної науки в практику управлінської діяльності школи повинне розглядатися як найважливіший резерв підвищення ефективності рішення безлічі практичних проблем, що виникають перед навчальними, педагогічними колективами і суспільством у цілому. Особистість керівника в структурах керування розглядають українські психологи Бандурка А.М. 2, Бочарова С.П., Землянская Е.В. Велика увага ролі керівника в системі керування приділяється в роботах Шипунова В.Г., Кишкель Е.Н. Роль психологічного фактора в керуванні освітніми установами описує у своїх працях Розанова В.А. 26 Проблемам, що виникають у керуванні освітніми установами, присвячують свої праці Лазарєв В.С. 27, Поташник М.М. 21, Фриш Г.Л., Підкасистий П.І. 20, Сластьонін В.А. 19, Рогов Е.І. 23, Конаржевский Ю.А. 12, Шамова Т.І. Аналіз літератури, що стосується питань керування школою, вивчення досвіду управлінської діяльності показують, що в даний час недостатньо уваги приділено особистості директора освітньої установи, його якостям і впливу на психологічний клімат педагогічного колективу. Актуальність теми курсової роботи полягає в необхідності розкриття особливостей діяльності директора школи та його впливу на клімат педагогічного колективу. Об'єктом дослідження обрано діяльність директора школи та його особистісні характеристики. Предметом курсової роботи є особливості впливу директора школи на формування педагогічного клімату. Мета дослідження - розкрити сутність, значення та принципи роботи директора школи, вказати на його роль у формуванні клімату в педагогічному колективі. Мета, предмет та об’єкт зумовили виконання наступних завдань у курсовій роботі: - зробити повний аналіз теоретичної та методичної літератури з даної проблеми, розглянути стан дослідження даної проблеми у працях вітчизняних науковців; - розкрити особливості здійснення діяльності директора школи: принципи, напрями, вимоги, завдання тощо; - уточнити специфіку особистісних та професійних рис, притаманних директорові школи; - з'ясувати роль директора школи у формуванні клімату у педагогічному колективі. Методика дослідження має комплексний характер, тобто при написанні курсової роботи використовувалися методи теоретичного та емпіричного дослідження: історичний та бібліографічний методи, що полягають у детальному вивченні та аналізі літератури, а також такі методи, як спостереження, опис, аналіз і синтез, узагальнення і систематизація тощо.
Объём работы:
40
Выводы:В наш час, коли вимоги до зростаючого покоління зростають, коли постає проблема якісної підготовки педагогів для формування всебічно розвинених особистостей дітей, виникає проблема керування всім освітнім процесом на локальному рівні. Тобто проблема керівництва школою, яке здійснює директор. За своєю природою діяльність керівника школи поліфункціональна. Йому доводиться виступати в ролі адміністратора, дослідника, організатора, психолога, господарника, учителя, суспільного діяча й т.п. Крім того, професійна діяльність директора полімотивована, тобто для досягнення її ефективності необхідна цілісна система мотивів. Причому для кожного керівника, для кожної особистості співвідношення матеріальних, соціальних і духовних мотивів у цій системі буде індивідуальним. Внаслідок проведеного теоретичного дослідження ми вияснили, що директор школи: 1) організує і контролює навчально-виховний процес, забезпечує якість знань і високий рівень вихованості; 2) здійснює керівництво педагогічним колективом школи, забезпечує правильний підбор і розміщення кадрів, створює необхідні умови для підвищення кваліфікації працівників; 3) здійснює контроль за якістю знань і поведінкою учнів, змістом і організацією позакласної і позашкільної роботи; 4) організує роботу з професійної орієнтації учнів; 5) направляє роботу учнівського самоврядування, робить допомога і сприяння самодіяльним організаціям школи; 6) організує роботу школи з батьками учнів і громадськістю, направляє роботу батьківського комітету; 7) установлює відповідно до трудового законодавства, правил внутрішнього розпорядку і Статуту коло обов'язків працівників школи; 8) забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, санітарно-гігієнічного режиму, охорони праці і техніки безпеки в школі; 9) звітує про роботу школи перед відповідними органами, виступає в якості її представника в громадських організаціях і перед населенням, є розпорядником кредитів; 10) у встановленому порядку приймає на роботу і звільняє з роботи навчально-виховний і обслуговуючий персонал школи, заохочує працівників школи й учнів і накладає на них стягнення. До особистісні рис керівника школи відносяться: а) політична зрілість, б) любов до дітей і до роботи з дітьми, в) почуття обов’язку і відповідальності, г) дисциплінованість, працьовитість, працездатність і фізична витривалість, д) почуття нового й інтерес до нього, е) енергійність, наполегливість, рішучість, цілеспрямованість, ж) кмітливість, швидка орієнтація, передбачення можливих реакцій учнів, педагогів, прогнозування подальшого поводження членів педагогічного колективу, з) спокій і витримка, тактовність, уміння працювати з людьми, і) привітність, стійкість настрою, мажорний тон, оптимізм, к) різнобічність, загальна висока культура, приємні манери, культура мови, логічність думки, уміння розподіляти увага, д) власний стиль керівництва. Також важливим є вказати, що директор школи впливає на розвиток відносин всередині педагогічного колективу та сприяє формуванню доброзичливого клімату. Адже директор не тільки вирішує адміністративні питання, а й надає психологічну допомогу, підтримує членів колективу, допомагає їм вирішувати нагальні проблеми професійного та особистісного характеру.
Вариант:нет
Литература:1. Алексеев А.А., Громова Л.А. Психогеометрия для менеджеров. – Л., 1992. 2. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Психология управления. – Харьков, 1998. 3. Бодалев А.А. О качествах личности, нужных для успешного общения //Личность и общение: Избр. труды. – М., 1983. – С. 55-64. 4. Велков И.Г. Личность руководителя и стиль управления. – М., 1993. 5. Гребенкина Л.К., Анциперова Н.С. Технология управленческой деятельности заместителя директора школы. - М.: Центр «Пед. поиск», 2000 – 160 с. 6. Журавлев А.Л. Социально-психологические проблемы управления //Прикладные проблемы социальной психологии. – М., 1983. – С. 184. 7. Зигерт В., Ланг Л. Руководитель без конфликтов / Пер. с нем. – М., 1990. 8. Кабаченко Т.С. Психология управления. – М., 2000. 9. Карамушка Л.М. Психологія управління закладами середньої освіти: Монографія. – К.: Ніка-центр, 2000. – 332 с. 10. Князев Е. Об искусстве управлять школой // Директор школы. – 1995. - №6. – с. 77-85. 11. Ковалев А.Г. Коллектив и социально-психологические проблемы руководства. – М., 1988. 12. Конаржевский Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление. - М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. - 224 с. 13. Кузнецов В. Личность директора школы // Народное образование. – 1993. - №9/10. – С. 19-23. 14. Лебедев В.И. Психология и управление. – М., 1990. 15. Михеев В.И. Социально-психологические аспекты управления. – М., 1975. 16. Ольшанский В., Волжская Н. Престиж должности и авторитет личности // Директор школы. – 2000. -№4 – С. 3-10. 17. Омаров А.М. Руководитель. – М., 1975. 18. Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории. - М., 1981. 19. Педагогика / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – М.: Школа-пресс, 2000. 20. Педагогика /Под ред. П.И. Пидкасистого.- М., 1998. 21. Поташник М., Моисеев А. Управление современной школой // Директор школы. – 1997. - №6. – С. 34-40. 22. Психологический словарь. – М.: Педагогика-Пресс, 1996. 23. Рогов Е.И. Личность в педагогической деятельности. – Ростов-на-Дону, 1994. – 240 с. 24. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. – М., 1999. 25. Рогов Е.И. Учитель как объект психологического исследования. – М., 1998. 26. Розанова В.А. Психология управления. – М., 2000. 27. Руководство педагогическим коллективом: модели и методы / Под.ред. Лазарева В.С. – М., 1995. 28. Свеницкий А.Л. Социальная психология управления. – Л., 1986. 29. Тутушкина М.К. Практическая психология для менеджеров. – М., 1996. 30. Файоль А. Общее и промышленное управление / Пер.с франц. – М.: ЦИТ, 1923. 31. Фалмер Р. Энциклопедия современного управления. - Т.1. – М., 1992. 32. Фролов П.Т. Школа молодого директора. – М., 1988. 33. Юнг К. Психологические типы. – М., 1952.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (31)