Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Аудит»

Організація аудиторської перевірки

Карточка работы:11951
Цена:
Тема: Організація аудиторської перевірки
Предмет:Аудит
Дата выполнения:7.04.08
Специальность (факультет):Облік та аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:Завдання 1. 1. Скласти анкету довільної форми для визначення професійної відповідності аудиторів. 2. Скласти оптимальну структуру аудиторської фірми з загальною кількістю працівників 25 чоловік (70% - мають сертифікат аудитора та досвід роботи). 3. Скласти перелік професійних вимог основних співробітників аудиторської фірми. 4. Скласти перелік основних питань, що є необхідними для складання „Форми приймання проекту”. Завдання 2. 1. Оцінити вплив застосування різних форм обліку на організацію аудиторської перевірки. 2. Скласти таблицю документів системи фінансової звітності, що підлягають аудиторській перевірці. 3. Скласти та проаналізувати тест оцінки стану облікової політики підприємства. Завдання 3. 1. Визначити основні завдання аудиту власного капіталу. 2. Скласти та проаналізувати тест оцінки стану внутрішнього контролю власного капіталу підприємства. 3. Скласти тест оцінки бухгалтерського обліку. 4. Скласти та оформити за допомогою таблиці перелік документів для оформлення господарських операцій з капіталом. 5. Скласти та оформити за допомогою таблиці перелік можливих порушень з обліку операцій з власним капіталом. 6. Скласти план аудиту власного капіталу підприємства. 7. Скласти перелік аудиторських процедур, що виконуються аудитором при проведенні аудиту капіталу підприємства. Завдання 10. 1. Визначити порядок складання основних форм фінансової звітності підприємства. Копії звітних форм прикласти як додатки. 2. Назвами основні офіційні методики аналізу фінансового стану підприємства та визначити перелік коефіцієнтів та порядку їх розрахунку в розрізі затверджених методик. Завдання 11. 1. Відповідно до стандарту аудиту № 700 „Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення” скласти різні види умовних висновків незалежного аудитора.
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание: Завдання 1.    3 Завдання 2.    6 Завдання 3.    12 Завдання 10.  20 Завдання 11.  28 Список використаної літератури   30  
Курс:5
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:
Объём работы:
28
Выводы:
Вариант:нет
Литература: 1.            Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. від 16.07.99 р. № 996-XII 2.            Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87. 3.            Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати”, затверджене наказом Мінфіну України від 10.12.99 р. № 287 4.            Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. За ред. Р. Л. Хом’яка, В. І. Лемішовського. – 5-те вид., доп. і перероб. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка”, „Інтелект - Захід”, 2006. – 1088 с. 5.            Бутинець Ф.Ф., Бухгалтерський фінансовий облік – 5-те вид., доп. і переробл. – Житомир: ПП „Рута”, 2003 – 726 с. 6.            Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні- Дніпропетровськ: ТОВ „Баланс-Клуб”, 2005 – 976 с. 7.            Давидов Григорій Миколайович. Аудит: теорія і практика. — Кіровоград : ТОВ "Імекс-ЛТД", 2006. — 323с. 8.            Загородній А. Г. та ін. Аудит: теорія і практика: Навчальний посібник / Загородній А.Г., Корягін М.В., Єлисєєв А.В., Полякова Л.М., Блотнер В.Г., Бобрович О.Б., Будзан Н.В., Литвиненко Н.О., Озеран А.В. Озеран В.О., Савка Н.М., Соловій М.М., Тимофєєва Л.Я., Чернова Н.Й. – 2-ге вид., перероб. і  9.      Кужельний М, Давидов Г. Теорія аудиту // Бухгалтерський облік і аудит, № 5 2006 р., с. 44.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (192)