Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Оцінка системи планування діяльності підприємств в сучасних умовах

Карточка работы:4656ф
Цена:
Тема: Оцінка системи планування діяльності підприємств в сучасних умовах
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:20.08.08
Специальность (факультет):Экономика предприятия
Тип:Звіт з практики
Задание:
ВУЗ:Університет Економіки і Права «КРОК» (КРОК)
Содержание:ВСТУП......................... 3 РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ВАТ "ШАХТА ІМ. ЗАСЯДЬКО" ..................................... 5                   1.1   Оцінка планування операційної діяльності................................... 5                   1.2   Оцінка фінансового планування ..................................9 РОЗДІЛ 2.  ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПО ПЛАНУВАННЮ НА ПІДПРЄМСТВІ ВАТ "ШАХТА ІМ. ЗАСЯДЬКО" ................................25                    2.1  Організація вдосконалення планування.....................................25                    2.2   Обгрунтування плану розвитку підприємства.....................................25 ВИСНОВКИ .................................... 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .........................................41 ДОДАТКИ ..............................................45
Курс:4
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:ВСТУП Актуальність теми роботи. Планування – це одна з функцій управління, що являє собою процес вибору цілей організації та шляхів їх досягнення. Стратегічне планування забезпечує основу для всіх управлінських рішень, функцій організації, мотивацій і контролю, які орієнтовані на розроблення стратегічних планів. Динамічний процес планування є тією основою, під якою знаходяться всі управлінські функції. Організація в цілому і окремі люди, не використовуючи переваги стратегічного планування, будуть позбавлені чіткого способу оцінки мети і напряму діяльності корпоративного підприємства. Процес планування забезпечує основу для управління членами організації. Проектуючи все вище сказане на реалії економічного стану в нашій країні, можна дійти висновку, що стратегічне планування стає все більш актуальним для українських організацій, які конкурують як між собою, так і з іноземними компаніями. Різні аспекти планування діяльності підприємств знайшли своє відображення у працях таких вчених, як: Бовикін В., Бреддік У., Добровський В.Н., Крамаровський Л.М.,  Криницький Р.І., Лахтіонова Л. А., Лушкин В. А., Пономарьов В. Д., Ялдин І.В., Носова С.С., Савицька Г.П., Саламатіна Н.А., Шеремет А. Д. та інших. Поряд з цим, аналіз економічної літератури з проблеми дослідження вказує на те, що до цього часу недостатньо вивчені особливості планування на прикладі шахт. Таким чином, актуальність і недостатня розробленість проблеми в теорії та практиці обумовили вибір теми дослідження:  “Оцінка системи планування діяльності підприємств в сучасних умовах”. Обрана тема є актуальною, особливо в нашій країні через те, що гірська промисловість характеризується величезними масштабами виробництва, великими виробничими витратами на видобуток і переробку корисних копалин і має високу народногосподарську значимість. Тому підвищенню ефективності гірського виробництва на сучасному етапі у великому ступені посприяє застосування планування. Метою роботи є розгляд та аналіз системи планування діяльності підприємств в сучасних умовах, її оцінка та рекомендації щодо удосконалення. Об’єктом дослідження є шахта ім. Засядько, предметом дослідження є організаційно-економічні механізми системи планування на підприємстві. Основними завданнями, які випливають з мети роботи, є: -    здійснити оцінку планування операційної діяльності на об’єкті дослідження; -    здійснити оцінку фінансового планування на об’єкті дослідження; -    запропонувати шляхи вдосконалення організації планування; -    обґрунтувати план розвитку підприємства. Теоретичною основою даного дослідження стало вивчення й творче переосмислення основних досягнень вітчизняної і зарубіжної науки в галузі економіки підприємства. Методи дослідження: метод аналізу наукових джерел з проблеми дослідження; методи аналізу та синтезу; прогностичні методи. Структура роботи складається зі вступу, у якому обґрунтовується актуальність теми дослідження, вказуються мета й завдання, конкретизуються методи дослідження, двох розділів, у яких здійснено вирішення основних завдань бакалаврської дипломної роботи. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження, список використаних джерел та додатки.  
Объём работы:
37
Выводы:ВИСНОВКИ Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення: У ході написання роботи ми довели, що обрана тема є актуальною, особливо в нашій країні через те, що гірська промисловість характеризується величезними масштабами виробництва, великими виробничими витратами на видобуток і переробку корисних копалин і має високу народногосподарську значимість. Тому підвищенню ефективності гірського виробництва на сучасному етапі у великому ступені посприяє застосування планування. Об’єктом нашого дослідження виступала Шахта ім. Засядька. Шахта ім. Засядька виробничого об’єднання "Донецьквугілля" перебуває на території України в Донецьку-54 на вулиці Засядька. Запроектована інститутом "Південгіпрошахт" в 1948 році, здана в експлуатацію в 1958 році. Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, що не є інвестиційними або фінансовими. Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, пов’язана з виробництвом та реалізацією продукції (послуг, робіт), забезпечує основну частку доходу і є головною метою створення підприємства. Аналізуючи планування операційної діяльності шахти, ми побачили, що у маркшейдерському відділі ведуться розрахунки по лавах (питома вага шару, потужність шару і т.д.) і складається «Графік введення-вибуття лав». Ці дані становлять основу документа «План видобутку рядового вугілля». Даний документ, а також «Графік введення-вибуття лав» роздруковуються, затверджуються й передаються в планово-економічний відділ. У технічному відділі виробляються розрахунки витрати повітря, максимальної кількості видобутку вугілля й т.д., і заносяться в «Паспорт ділянки». Технічні розрахунки здійснюються для кожного періоду роботи лави. У планово-економічному відділі розраховується планована собівартість вугілля на даний місяць, з огляду на всі статті витрат. На підставі цих даних відділ заповнює «Аналіз собівартості» (планована кількість всіх витрат окремо). Далі цей документ передається в матеріальну бухгалтерію. Вона розраховує вартість витрат за планом, а також витрату матеріалів і їхню вартість за фактом. Даний документ підписується головним бухгалтером, підтверджується заступником директора з економічних питань. Копію повертають у планово-економічний відділ. На підставі даних маркшейдерського й технологічного відділів, а також планованої собівартості, у планово-економічному відділі розробляється план видобутку вугілля на місяць по шахті й розподіляється між окремими ділянками при обов’язковому дотриманні необхідних технологічних умов виробництва вимог. «План видобутку рядового вугілля» передається начальникам ділянок. Далі в плановому відділі виробляється розміщення чисельності працівників. Плановий відділ заповнює стовпці «Планова чисельність» і «Коефіцієнт облікового складу». Потім цей документ передається у відділ нормування праці й заробітної плати. У цьому відділі заповнюють «Чисельність по нормах» і погоджують із директором по виробництву. Далі передають начальнику ділянки, що заповнює стовпчики, що залишилися, і наприкінці місяця, після твердження директором шахти, повертає в плановий відділ. Щодоби з ОТК у планово-економічний відділ надходять відомості про видобуток рядового вугілля. У плановому відділі складають звітну документацію, на підставі плану й факту щомісяця, квартал, рік. Аналіз даних фактичних показників від операційної діяльності шахти і запланованих вказують на те, що за період, що аналізується (2005-2007 рр.) заплановані показники виявилися меншими від фактичних, і ми бачимо суттєву різницю між ними, тому варто покращувати систему планування операційної діяльності шахти. У ході написання роботи ми виявили, що основними етапами процесу фінансового планування на досліджуваній шахті є: 1. Аналіз фінансових результатів за попередній період і очікуване виконання фінансового плану поточного періоду. Для цього на фінансові менеджери ВАТ «Шахта ім. Засядька» використовують основні документи фінансової звітності підприємства. 2. Розгляд і вивчення виробничих, маркетингових показників, на основі яких будуть розраховуватися планові фінансові показники. 3. Розробка основних прогнозних документів, таких як прогноз бухгалтерського балансу, бюджет руху грошових коштів, які відносяться до перспективних фінансових планів. 4. Уточнення й конкретизація показників прогнозних документів за допомогою складання поточних фінансових планів (бюджетів) і здійснення поточного планування. 5. Завершується процес фінансового планування на ВАТ «Шахта ім. Засядька» практичним впровадженням планів і контролем за їхнім виконанням. У ході написання роботи ми виявили, що  вся система фінансових планів ВАТ «Шахта ім. Засядька» розробляється на основі програми розвитку шахти з деталізацією за показниками, що складається плановим відділом шахти. У цьому документі наведені основні фактичні й плановані техніко-економічні показники, такі як: показники видобутку вугілля, величини готової продукції, її собівартості, а також планований прибуток шахти. Проаналізувавши систему планування на ВАТ «Шахта ім. Засядька» в першому розділі роботи, ми побачили, що вона є недостатньо ефективною, тому що є велика різниця між запланованими й фактично отриманими показниками. Це в основному пов’язане з тим, що служби планування на аналізованій шахті складають фінансові плани вручну, без застосування автоматизованих систем планування, що є в наш час уже не актуальним. Тому серед рекомендацій з підвищення ефективності планування на ВАТ «Шахта ім. Засядька» ми пропонуємо впровадження автоматизованих систем планування зі специфікою видобувної промисловості, тому що видобуток вугілля - основна робота шахти. Багато підприємств успішно застосовують для цілей системи планування Excel, основними його достоїнствами є гнучкість, можливість адаптації під будь-яку компанію, недоліками - незахищеність, відсутність ряду корисних функцій, властивих спеціальним програмам. Ми вважаємо, що застосування Excel у діяльності шахти істотно полегшить і поліпшить планування, що й було показано у наступному пункті роботи. Для обґрунтування плану розвитку підприємства на наступні роки (2008-2010 рр.)  скористаємося одним із запропонованих програмних засобів для планування діяльності шахти – пакет Microsoft Excel. Лінії тренда дозволяють графічно відображати тенденції даних і прогнозувати їхні подальші зміни. Отже, ям ми можемо констатувати з вище здійсненого прогнозу, що видобуток вугілля буде продовжувати збільшуватися в позитивному напрямку і складе 290677,5  тис. грн. у 2010 році. Отже, у рамках написаної роботи ми проаналізувати систему планування діяльності на об’єкті дослідження, виявили її недоліки і обґрунтували пропозиції щодо її покращення. Таким чином, усі завдання виконані, мета роботи досягнута.  
Вариант:нет
Литература:СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1.    Азоев Г. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М.: Прогресс, 2005. – 300 с. 2.    Азоев Г., Челенков А. Конкурентные преимущества фирмы. –  М.: Новости, 2006. – 267 с. 3.    Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – СПб.: Питер, 2005. – 416 с. 4.    Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр.  пер.  с англ. – М.: Экономика, 2005. – 519 с. 5.    Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 804 с. 6.    Базити Э.Э. Управление ВЭД хозяйствующих субъектов в России. Учебное пособие М: ИНФРА-М, 1998 - 284 с. 7.    Балабанов И.Т. Внешнеэкономические связи: Учебное пособие М: Финансы и статистика, 2000 - 512 с. 8.    Бідняк Н.М. Організація управління: Навч. Посібн. – К.: А.С.К., 2003. – 176 с. 9.    Близнюк С.В. Стратегічний маркетинг торговельної фірми: Методичні і організаційні аспекти управління. – К.: Логос, 2004. – 150 с. 10.    Богдан О.І. Стратегічне планування на підприємствах інформаційно-технічного обслуговування: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Дніпропетровський ун-т економіки та права. – Д., 2003. – 18 с. 11.    Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління. – К.: ЦУЛ, 2003. – 395 с. 12.    Вигдорчик Е.А. и др. Трудный поиск конкурентных стратегий // ЭКО. – 2005. – № 3. – С. 14-15. 13.    Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии. – М.: Экономика, 2003.  – 314 с. 14.    Виханский О.С. Стратегическое управление. – М.: Гардарики, 2003. – 292 с. 15.    Володькина М.В. Стратегический менеджмент. – К.: Знання-Прес, 2002. – 149 с. 16.    Гавриш О.М. Стратегічне планування діяльності підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Українська держ. академія залізничного транспорту. – Х., 2005. – 20 с. 17.    Гапоненко А.Л., Панкрухин А.П. Стратегическое управление. – М.: Омега-Л, 2004. – 472 с. 18.    Герасимчук В.Г. Маркетинг. – К.: Вища школа, 2004. – 327 с. 19.    Гінгстон П. Найкраща книга про збут і маркетинг. Пер. з англ. – Л.: Світло, 2006. – 208 с. 20.    Гончаров В.В. В поисках совершенства управления: Руководство для высшего управленческого персонала. – М.: МП “Сувенир”, 2003. – 208 с. 21.    Гордеев Г.Д. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. М:ЮНИТИ, 1996 - 408 с. 22.    Гусев Ю.А., Шаповал С.Н., Соловьев Г.И. и др. Микроэкономика. - Донецк: ДонГТУ, 1997. - 99 с. 23.    Дикань В.Л. Обеспечение конкурентоустойчивости предприятия. Монография. – Х.: Основа, 2005. – 187 с. 24.    Диксон Питер Р. Управление маркетингом. Пер. с англ. – М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 2004. – 560 с. 25.    Единые нормативы численности повременно оплачиваемых рабочих для шахт Донецкого и Львовско-Волынского угольных бассейнов. - М: Минуглепром СССР,1982. - 136 с. 26.    Единые нормы выработки на очистные работы для шахт Донецкого и Львовско-Волынского угольных бассейнов. - Донеце,1993. - 448 с. 27.    Забродська Л.Д. Стратегічне управління: реалізація стратегії. – Х.: Консум, 2004. – 208 с. 28.    Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: Теория и практика: Учебное пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 415 с. 29.    Карлов Б.  Деловая стратегия: Пер.  с англ. / Науч.  ред.  и авт.  посл.  В.А.  Приписнов. – М.: Экономика, 2001.  – 354 с. 30.    Кинг У., Клиланд Д.  Стратегическое планирование и хозяйственная политика.  Пер.  с англ. – М.: Прогресс, 2002. – 399 с. 31.    Кіндрацька Г.І. Основи стратегічного менеджменту. – Л.: КІНПАТРІ ЛТД, 2003. – 264 с. 32.    Кісельов А.П. Основи бізнесу: Підручник. – К.: Вища школа, 2005. – 191с. 33.    Кныш М.И. Конкурентные стратегии. Учебное пособие. – СПб.: Любавич, 2006. – 284 с. 34.    Ковалев А.И., Войлеко В.В. Маркетинговый анализ. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2005. – 176 с. 35.    Коршунов В.І. Стратегічне планування маркетингової діяльності на підприємстві: Дис... д-ра екон. наук: 08.06.02 / Харківський держ. економічний ун-т. – Х., 2002. – 376 с. 36.    Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. – СПб: Питер Косм.,2004. – 896 с. 37.    Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с анг. – 2-е европ. изд. –К.: Издательский дом “Вильямс”, 2001. – 736 с. 38.    Кравченко А.А. Методические указания Д: ДонГТУ, 2000 – 12 с. 39.    Мазаракі та ін. Міжнародний маркетинг: підручник/За ред. А. А. Мазаракі. – К.: Київський державний торгівельно-економічний університет, 2000. – 306 с. 40.    Макаренко П.М, Миронова Р.М., Макаренко А.П., Васильєва Н.К., Галай І.Є. Стратегічне планування: процес та процедура реалізації в менеджменті. – Д.: ВКФ "Оксамит-Текст", 2003. – 142 с. 41.    Макаренко П.М., Миронова Р.М., Макаренко А.П., Васильєва Н.Г. Стратегічне планування: процес та процедура реалізації в менеджменті. – Д.: ВКФ "Оксамит-Текст", 2003. – 142 с. 42.    Маркова В., Кузнецова С. Разработка стратегий развития предприятия // ЭКО. – 2005. – №11. – С. 13-23. 43.    Менеджмент в системе управления предприятием. – К.: ТОВ “Українська економічна студія”, 2002. – 289 с. 44.    Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент. – К.: ДП “Експрес-поліграф”, 2002. – 560 с. 45.    Ноордін А.Д. Стратегічне планування діяльності підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Харківський національний економічний ун-т. – Х., 2004. – 20 с. 46.    Осовська Г.В., Фіщук О.Л., Жалінська І.В. Стратегічний менеджмент: теорія та практика. – К.: Кондор, 2003. – 196 с. 47.    Питерс Т., Уотермен Р.  В поисках эффективного управления (опыт лучших компаний): Пер. с англ. – М.: Прогресс, 2006. – 418 с. 48.    Покровская В.В. Организация и регулирование ВЭД. Учебник М: Юрист,1999 - 456 с. 49.    Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - Мн.: ИП "Энергия", 1997. - 498 с. 50.    Сергеев И.В. Экономика предприятия. - М.: Финансы и статистика. 1997. - 304 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (740)