Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Бухгалтерський облік»

Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства харчової промисловості.

Карточка работы:1618
Цена:
Тема: Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства харчової промисловості.
Предмет:Бухгалтерський облік
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Аналіз господарської діяльності.
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Транспортно-Економічний Технікум (КТЕТ)
Содержание: ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 5 1.1. Сутність фінансового стану та методи його оцінки 5 1.2. Інформаційне забезпечення комплексної оцінки фінансового стану підприємства 10 РОЗДІЛ 2. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ДП "ХЛІБЗАВОД" 16 2.1. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства ДП «Хлібзавод» 16 2.2. Аналіз фінансової стійкості підприємства 21 2.3. Аналіз прибутковості підприємства 30 РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМКІВ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ДП "ХЛІБЗАВОД" 44 ВИСНОВКИ 48 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 50 ДОДАТКИ 52
Курс:5
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:Актуальність дослідження. За умови переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки використання їхнього майна та капіталу, ліквідності, платоспроможності, фінансо¬вої стійкості та прибутковості, а також пошуку на цій основі способів підвищення і зміцнення фінансової стабільності підприємства. Виняткового значення набуває своєчасна та об’єктивна оцінка фінансового стану підприємств різноманітних форм власності, оскільки жодний власник не повинен нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку (доходу) фірми, які можна виявити, тільки своєчасно й об’єктивно проаналізувавши фінансовий стан підприємств. Систематичний аналіз фінансового стану підприємства, його платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості необхідний ще й тому, що дохідність будь-якого підприємства, величина прибутку багато в чому залежать від його платоспроможності. Аналіз фінансового стану підприємства є необхідним етапом для розроблення планів і прогнозів фінансового оздоровлення підприємств. Кредитори й інвестори аналізують фінансовий стан підприємств, щоб мінімізувати свої ризики за позичками та внесками, а також для обов’язкового диференціювання відсоткових ставок. У результаті фінансового аналізу здобувається певна кількість вирішальних, інформативних параметрів, які дають об’єктивну й точну картину фінансового стану підприємства. При цьому в ході аналізу менеджер може ставити перед собою різні цілі: аналіз поточного фінансового стану, оцінку фінансової перспективи підприємства. Зазначимо, що проблемам управління фінансів в умовах ринку та проведенню фінансового аналізу стійкості приділяють увагу такі відомі вчені, як Е.Стоянова, А.Подд?єрьогін, В.Ковальов, А.Ковальов, В.Родіонова, Н.Русак, А.Шеремет. та ін. Метою курсової роботи є комплексна оцінка та аналіз фінансового стану підприємства. Для досягнення даної мети були поставлені наступні завдання: визначення теоретичних основ комплексної оцінки та аналізу фінансового стану підприємства; інформаційного забезпечення комплексної оцінки фінансового стану підприємства; аналіз ліквідності ДП «Хлібзавод»; обґрунтування напрямків покращення фінансового стану даного підприємства.   Об’єктом курсової роботи є ДП «Хлібзавод». Предметом роботи є фінансовий стан підприємства ДП «Хлібзавод». В ході дослідження були використані наступні методи: економіко-математичні, економіко-статистичні, порівняння, коефіцієнтів, аналізу та синтезу, частково-пошуковий та інші. Інформаційною базою роботи послужили наступні джерела: наукові праці вітчизняних і зарубіжних авторів, періодичні видання, звітність підприємства, монографії, законодавчі акти. Методологічною базою роботи є аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняльний і факторний аналіз, метод аналогії, метод експертних оцінок та метод коефіцієнтів. Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.
Объём работы:
52
Выводы:Фінансовий стан підприємства — це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою моделей, методів і показників, які відбивають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комер¬ційного розрахунку як підґрунтя стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов’язань перед бюджетом, банком та іншими установами. Інформаційною базою для оцінювання фінансового ста¬ну підприємства є: баланс (форма № 1); звіт про фінансові результати (форма № 2); звіт про рух грошових коштів (форма № 3); звіт про власний капітал (форма № 4); примітки до звітів з показниками та поясненнями, що забезпечують деталізацію та обґрунтованість статей фінансових звітів; статистична звітність та оперативні дані. ДП «Хлібзавод» є виробником хлібобулочної продукції. Аналіз фінансової та ринкової стійкості показав, що наявність власного оборотного капіталу значно зменшилась у 2007 році, що вказує на зменшення чистого оборотного капіталу (тобто оборотні активи у 2007 році не повністю сформовані за рахунок власних коштів, а після погашення кредиторської та поточної заборгованості у розпорядженні підприємства ще залишається оборотних засобів на 887,40 тис. грн.). Також зменшився коефіцієнт маневрованості капіталу і становив у 2007 році 0,33. На кінець звітного року питома вага основних засобів у загальному капіталі підприємства склала 0,49%. Це означає, що підприємству не загрожує виробничо-технологічна криза, але потрібно поновлювати основні засоби. За звітний рік коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) зменшився на 0,01% та на 0,02% збільшився коефіцієнт фінансового ризику, тому ступінь зниження ринкової стійкості підприємства можна вважати незначною. Зараз джерела власних коштів домінують над позиковими (про що говорить значення коефіцієнту фінансового ризику - воно менше за 1). На підприємстві коефіцієнт самофінансування у 2007 році має значення 83,5% та знижується протягом року. Аналіз запасу фінансової стійкості показало, що поріг рентабельності підприємства складає 9875,71 тис. грн. у 2007 році, що означає – для покриття всіх витрат підприємству необхідно продавати продукції не менше ніж на 9875,71 тис грн. на рік (в такому разі рентабельність підприємства буде нульовою). Аналіз ліквідності показав, що коефіцієнт абсолютної ліквідності підприємства менше за одиницю, що означає – підприємство на дану мить не може повністю погасити всю свою поточну заборгованість. І даний коефіцієнт зменшився протягом періоду. Коефіцієнт проміжної ліквідності протягом року зменшився і дорівнює 1,27, що означає – у критичному стані підприємство зможе повністю погасити свої короткострокові зобов'язання. Коефіцієнт покриття зменшився на 0,56 та дорівнює 2,68, що означає – на кожну гривню поточних зобов'язань підприємства припадає 2,68 гривні поточних активів. Підприємство скоротило свою ліквідність та платоспроможність за рахунок зниження ліквідності активів. Необхідно перетворювати активи 3 групи у більш ліквідні форми. Оборотні активи складають 44% загальних активів, що на 6% менше ніж у попередньому році. На підприємстві частка оборотних активів не дуже висока, що може говорити про невисокі темпи їх оборотності. Оцінка фінансового стану показала, що ДП «Хлібзавод» підвищив ділову активність, є фінансово стійким і ліквідним.
Вариант:нет
Литература: Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 416 с. Беркар К. Управление финансовой деятельностью предприятия. — М.: Финансы, 2001. Бутинець Ф. Ф., Мних Є. В., Олійник О. В. Економічний аналіз. Практикум: Навч. посібник для студентів вузів. — Житомир: ЖІТІ, 2000. — 416 с. Ванькович Д. Удосконалення системи управління фінансовими ресурсами промислових підприємств // Фінанси України. - 2007 - № 7. Воробйов Ю. М. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. — Сімферополь: Таврія, 2002. — Кн. 1. Ефимова О. В. Финансовый анализ. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Бухгалтерский учет,2004. Житна І. П. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. — К.: Вища шк., 2001. Зятковський І.В. Фінанси підприємств. – К.:Кондор, 2003. – 364 с. Ковалев В. В. Введение в финансовый менеджмент. — М.: Финансы и статистика, 2000. Ковалев В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры. — М.: Финансы и статистика, 2001. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. — К.: Знання, 2005. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. — Київ: КНЕУ, 2003. — 132 с. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2 «Баланс», затверд¬жені наказом Міністерства фінансів України. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 3 «Звіт про фінансові результати», затверд¬жені наказом Міністерства фінансів України. Русак Н. А., Стражев В. И., Мигун О. Ф. и др. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности. 4-е изд. — Минск: Вишэйшая шк.,2001. — 398 с. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. — Минск: Новое знание,2004. — 688 с. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. — К.: КНЕУ, 2004. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. — 2-ге вид. — К.: Лібра, 2002. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. 3-тє вид., перероб. — Дніпропетровськ: Баланс-Клуб, 2000. — 368 с. Шеремет А. Д., Негашев Е. В. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 236с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (384)