Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Політологія»

Легітимність влади

Карточка работы:16201
Цена:
Тема: Легітимність влади
Предмет:Політологія
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Університет Харчових Технологій (НУХТ)
Содержание: Вступ 3 1. Легітимність влади: поняття, типологія. 4 2. Джерела та методи забезпечення легітимності влади. 10 3. Проблеми легітимності влади в Україні. 14 Висновки 17 Тести (Тема № 7) 18 Список використаної літератури 20
Курс:2
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:Важливою складовою сучасної системи знань про політику є проблеми владарювання, формування та діяльності владних інституцій. Їх дослідження є надзвичайно актуальним, оскільки ефективність та дієздатність владної компоненти визначає життєздатність політичної системи загалом. Дієздатність влади багато в чому залежать від її легітимності. Саме тому вивчення шляхів, методів та особливостей легітимації політичної влади має нагальне теоретичне та практичне значення. Серед дослідників легітимності політичної влади та інших проблем політичної науки з нею пов’язаних, слід назвати як визнаних класиків політичної думки: М.Вебера, Ж.-Л.Шабо, С.М. Ліпсета, Д.Істона, М.Догана, Ю.Габермаса, так і сучасних українських дослідників, які в своїх роботах присвятили даній проблемі значну увагу: С.Рябова, Є. Бистрицького, М.Тура, О. Висоцького та інших. Треба зазначити різновекторність та багатоаспектність дослідження проблеми легітимності політичної влади як в зарубіжній, так і у вітчизняній політичній думці. Дослідники легітимності влади розглядають різні аспекти даної проблеми, від визначення легітимності до практики застосування легітимаційних технологій в конкретних суспільно-політичних умовах. Спираючись на наукові розвідки та дослідження проблем владної легітимності, слід вказати, що певні її моменти поки ще залишаються малодослідженими. Серед таких можна зазначити проблематику взаємозв’язку легітимності з іншими політичними процесами, суспільно-політичних наслідків легітимації, джерел легітимності, умов легітимації, легітимаційних методів та технологій та ряд інших. Особливої уваги вимагає систематизація та структурування знань з цього питання. Метою даного дослідження є спроба систематизації уявлень та знань про легітимність політичної влади.
Объём работы:
20
Выводы:Підводячи підсумки розгляду проблеми легітимності політичної влади та шляхів і методів її забезпечення слід зазначити наступне. Існують різні підходи як до визначення самого терміну «легітимність», так і до виокремлення різних типів, видів, методів, джерел та технологій забезпечення легітимності політичної влади. Розмаїття типів, видів, методів, джерел та технологій забезпечення легітимності політичної влади викликано, як відсутністю єдиного підходу, так і значним впливом на процес легітимації влади конкретних суспільно-політичних умов та ситуацій. На сучасному етапі, найчастіше в практиці політичного життя використовується комбінація виборчої (демократичної) легітимації влади та харизматичної складової легітимаційного процесу; Практика політичного життя засвідчує деяку хибність припущення про найбільшу ефективність виборчої (демократичної) легітимації, що знаходить відображення в надмірній технологізації виборчого процесу, та частій підміні реальної харизми лідера – штучною. Реального та ефективного механізму протидії та запобігання псевдолегітимізації поки не існує, але виходом із даної ситуації може стати створення механізму легітимізації політичної влади, який буде спиратися на демократичні принципи формування владних інституцій за реальної участі та під контролем інститутів громадянського суспільства. Виходячи з вищезазначеного, можливим та необхідним стає процес подальших досліджень цієї проблеми, розробки та подання певною мірою суб’єктивного авторського погляду на питання легітимності політичної влади в контексті певних політичних подій та суспільно-політичних умов.
Вариант:нет
Литература:Підводячи підсумки розгляду проблеми легітимності політичної влади та шляхів і методів її забезпечення слід зазначити наступне. Існують різні підходи як до визначення самого терміну «легітимність», так і до виокремлення різних типів, видів, методів, джерел та технологій забезпечення легітимності політичної влади. Розмаїття типів, видів, методів, джерел та технологій забезпечення легітимності політичної влади викликано, як відсутністю єдиного підходу, так і значним впливом на процес легітимації влади конкретних суспільно-політичних умов та ситуацій. На сучасному етапі, найчастіше в практиці політичного життя використовується комбінація виборчої (демократичної) легітимації влади та харизматичної складової легітимаційного процесу; Практика політичного життя засвідчує деяку хибність припущення про найбільшу ефективність виборчої (демократичної) легітимації, що знаходить відображення в надмірній технологізації виборчого процесу, та частій підміні реальної харизми лідера – штучною. Реального та ефективного механізму протидії та запобігання псевдолегітимізації поки не існує, але виходом із даної ситуації може стати створення механізму легітимізації політичної влади, який буде спиратися на демократичні принципи формування владних інституцій за реальної участі та під контролем інститутів громадянського суспільства. Виходячи з вищезазначеного, можливим та необхідним стає процес подальших досліджень цієї проблеми, розробки та подання певною мірою суб’єктивного авторського погляду на питання легітимності політичної влади в контексті певних політичних подій та суспільно-політичних умов.
Дополнительная информация: Санистебан Л. Политические системы и легитимность // Диалог. - 1993. - №4. -С. 45 - 49. Чиркин В.Е. Легализация и легитимация государственной власти // Государство и право. – 1995. - №8. – С.65-73. Скакун О.Ф., Теория государства и права: Ученик. - Харьков, 2000. - 651 с. Політологія. Підручник / За заг. ред. проф. Кремень В.Г., проф. Горлача М.І. – Харків, 2001. – 640 с. Фетисов А.С. Политическая власть: проблемы легитимности // Социально-политический журнал. – 1995. - №3. – С.101-112. Легитимность // Полис. – 1993. - №5. – С.135-143. Основи демократії: Навч. посібник / За заг. ред. А. Колодій. - К., 2002. – С.489-494. Доган М. Легитимность режимов и кризис доверия // Социс. – 1994. - № 6. – С. 147-155. Ребкало В.А. Політична культура // Політологія: історія та метедологія / В.П.Андрущенко, В.Г.Антоненко, Л.О.Ануфрієв та ін. / За ред. Ф.М.Кирилюка – К.: Здоров’я, 2000. – 632 с. Дармограй Н. Елітизація культурно-владних відносин // Вісн. УАДУ. 2003. - №1. - С. 363-368. подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (329)