Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Бізнес-планування»

Контрольна з управляння бізнесом за 4 курс МАУП

Карточка работы:55813б
Цена:
Тема: Контрольна з управляння бізнесом за 4 курс МАУП
Предмет:Бізнес-планування
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 1. Вдосконалення управління цінової політики підприємства 5 2. Підвищення ефективності цінової політики на підприємстві 9 Висновки 16 Список літератури 18 Додатки 20
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:В умовах ринкової економіки ціна служить вагомим економічним параметром, який характеризує діяльність підприємства. Для любого суб'єкта господарювання, який працює на ринку, питання про ціни – це питання існування та благополуччя. Тому проблема ціноутворення, встановлення єдиної цінової політики для підприємства є досить актуальною для кожного підприємства. При встановленні ціни на свій товар на підприємстві слід створити свою систему ціноутворення, яка б охоплювала весь асортимент продукції, яка випускається, враховувала б різницю в витратах виробництва і збуту для різних категорій покупців, для різних географічних регіонів, специфіку в рівнях попиту, сезонність споживання товару та інші фактори. Загалом політика ціноутворення передбачає розробку та вибір загального напрямку в ціноутворенні, підходів до визначення ціни з метою отримання найбільшого прибутку з урахуванням попиту на товари, його властивостей і життєвого циклу, а також напрямку зміни ціни залежно від дії різних чинників. Цінова політика підприємства – досить актуальна проблема в теперішній час, адже від ії правильної організації залежить прибуток фірми, положення на ринку, ставлення покупців до фірми. Цінова політика – це мистецтво управління цінами і ціноутворенням, мистецтво встановлювати на товари такі ціни і так варіювати ними в залежності від положення товару і фірми на ринку, щоб поставлені цілі були досягнуті. Цього досить важко досягти. Необхідно мати відповідну підготовку в цій галузі, вміти аналізувати ринок, діяльність конкурентів. Цими якостями повинен володіти кожний керівник, щоб досягти процвітання своєї фірми. Разом із тим, часто буває, що цінова політика недостатньо обґрунтована. Це, звичайно, може призвести до помилок при прийнятті управлінських рішень. В даному випадку слід переглянути усі положення цінової політики, продумати , чи варто застосовувати саме цю цінову політику, чи слід користуватись саме цим методом розрахунку ціни, чи необхідно надавати саме по цьому виду товарів цінові знижки. Отже, із всього вище сказаного слід зробити висновок, що цінова політика відіграє досить важливу роль в діяльності фірми і до її розробки необхідно ставитись дуже серйозно, інакше це може призвести до зниження прибутку, втрати частки на ринку і взагалі до банкрутства фірми. До основних завдань процесу ціноутворення належать наступні: збільшення кількості вхідних грошових потоків та оптимізація їх структури, збереження положення підприємства на ринку, максимізація прибутку по всій номенклатурі товарів, максимальне збільшення збуту продукції, завоювання лідерства на ринку, забезпечення стабільного фінансового стану підприємства, підвищення ефективності його роботи. Метою роботи є вивчення теоретичних аспектів з проблеми ціноутворення на підприємстві, формування цінової політики підприємства. Написання роботи передбачає дослідження проблеми цінової політики на прикладі діючого підприємства. Предметом дослідження є цінова політика.
Объём работы:
15
Выводы:Підсумовуючи результати нашого дослідження, можна зробити певні висновки щодо теоретичних та практичних аспектів цінового управляння підприємства. Проведення ринкових реформ в Україні в значній мірі впливає на процеси виробництва, постачання та реалізації продукції, і як наслідок - на процеси ціноутворення підприємств. Новий характер економічних відносин диктує необхідність внесення суттєвих змін у цінову політику підприємства. Це передбачає приведення програми і методів обґрунтування рівня ціни у відповідність до цих змін. В сучасній системі управління фінансовими і виробничими ресурсами підприємства повинні відображатися політекономічний, фінансовий, маркетинговий та управлінський аспекти аналізу ціноутворення. Діюча методика визначення ціни на продукцію вітчизняних підприємств потребує змін та доповнень, оскільки в обліку ціни не враховуються окремі фази життєвого циклу товарів (впровадження, зростання, зрілість). Ще недавно більшість вітчизняних підприємств знаходилися на стадії впровадження своїх товарів на ринок. Основним поясненням цього було те, що на Україні тільки зароджувались ринкові умови. Тому вітчизняну економіку характеризував високий ступінь монополізації, а саме для монополій характерним є використання витратних методів ціноутворення, оскільки відсутність належної конкуренції на ринку надає можливість встановлювати достатньо високий рівень ціни. Останній дозволяв підприємствам не тільки покривати свої витрати, а й отримувати надприбуток, що не вимагало від підприємств здійснення глибокого аналізу при обґрунтуванні цін. Поясненням популярності серед вітчизняних підприємств витратних методів ціноутворення є те, що за радянських часів при встановленні ціни виходили лише з одного фактору - рівня понесених витрат на виробництво товару. За ринкових умов використання лише такого підходу до ціноутворення недостатньо для досягнення успіхів у довгостроковій перспективі. Ринкові умови вимагають від підприємств при встановленні цін враховувати якомога більшої кількості факторів, як зовнішніх так і внутрішніх. Якщо визначення зовнішніх факторів це прерогатива маркетингу, то врахування внутрішніх є задачею фінансистів. Лише поєднання маркетингового та фінансового аспектів дає можливість встановлення оптимального рівня ціни. На сьогоднішній день відбувається подальший розвиток на Україні ринкових умов, наслідком якого є загострення конкуренції на більшості товарних ринках. Таким чином виробництво товарів більшості вітчизняних підприємств переходить до наступної фази життєвого циклу - до фази зростання. На цій фазі в найбільшій мірі проявляється цінова конкуренція: цим пояснюється широке розповсюдження відносно низьких цін. При переході від стадії впровадження до стадії зростання переважна більшість підприємств і досі використовує витратні методи ціноутворення, що призводить до погіршення першими своїх позицій на ринку. Причиною цього є те, що орієнтація на витрати знижує гнучкість підприємств щодо пристосування до динамічних змін на ринку. Уникнути такої ситуації можливо, якщо використовувати маржинальний підхід до обґрунтування цін, а також різні методи стимулювання попиту. Порівняння витратного методу встановлення ціни з маржинальним методом показало, що останній дає можливість розширити діапазон маневрування ціною та стимулює підприємство до зниження витрат, у першу чергу накладних. Було встановлено, що на такому етапі життєвого циклу товарів як зростання, коли відбувається цінова конкуренція, саме ціни спричиняють зміни обсягу реалізації. За таких обставин визначення цін за допомогою витратних методів є недопустимим, оскільки в їх основу покладено припущення, що саме обсяги реалізації визначають ціну. Також використання даного методу встановлення ціни не стимулює підприємства до зниження витрат. Таким чином, підприємство за незмінності рівня витрат за умов зниження ринкових цін втрачає прибуток, бо частка останнього в структурі ціни зменшується.
Вариант:нет
Литература:1. Акулич И.А. Основы маркетинга.- Минск,1998. 2. Андреева О.Д. Технология бизнеса: маркетинг.-М.,1997. 3. Афонин П.А. Маркетинг.-К., 1996. 4. Ассель Генри. Маркетинг.-М.,1999. 5. Багиев Г.Л. Маркетинг.-М.,1999. 6. Басовский Л.Е. Маркетинг.-М., 1999. 7. Баширов И.Х. Практический маркетинг.- Донецк, 1996. 8. Войчак А.В. Маркетинговый менеджмент.-К., 1998. 9. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах,рисунках, таблицах.-М., 2000. 10. Котлер Ф. Основы маркетинга.- М.,1990. 11. Котлер Ф. Основы маркетинга.- М.,1997. 12. Пушкарь М. Основы маркетинга.- Тернополь, 1992. 13. Румянцева З.П.Менеджмент организаций.- М.: Инфра –М, 1996. 14. Финансовій менеджмент / Под ред.Поляка Г.Б. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. 15. Ценообразование /Под ред. И.К.Салимжанова.- М.: Финстатинформ, 1995. 16. Цены и ценообразование / Под ред.В.Е.Есипова.-СПб.: Питер, 1999. 17. Чубаков Г.Н. Стратегия ценообразования в маркетинговой стратегии предпритятия.- М.: Инфра-М, 1996. 18. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятия .- М.: Инфра-М, 1997. 19. Экономика предприятия : Учеб/Под ред.В.А.Швандара.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. 20. Экономика предприятия: Учеб./под ред.О.И.Волкова.- М.: Инфра-М, 1998. 21. Экономика предприятия/Под ред.Карлика А.Б.- СПб.: Изд-во СПб ГУЭФ, 1999. 22. Негл Томас Т. Стратегия и тактика ценообразования: Сокр.пер.с англ./Науч.ред.и авт. предисл.Н.А.Климов.- М.: Єкономика, 1990.-204 с. 23. Литвиненко І.В. Сучасна політика ціноутворення.- К., 2001.- 326 с. 24. Беседін О.Ф. Економіка України.- К., 2002.- 512 с. 25. Уткин И.А. Цены. Ценообразование.- М.: ЮНИТИ, 2002.- 256 с. 26. Салимофносов И.Н. Цены и ценообразование.- М.: Дело, 2001.- 216 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (89)