Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Політологія»

Соціальна та гуманітарна політика

Карточка работы:16922
Цена:
Тема: Соціальна та гуманітарна політика
Предмет:Політологія
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Вищі керівні кадри
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національна Академія Державного Управління (НАДУ)
Содержание: ВСТУП 3 1. Інформаційний колапс української держави 4 2. Політика держави у сфері інформаційного розвитку 6 3. Інформаційне-аналітичне забезпечення курсу України на євроатлантичну інтеграцію 8 ВИСНОВКИ 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 13
Курс:
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:Актуальність теми. У наш час Україна вступає у сферу знань та інтелекту. Оцінюючи можливості країни, в першу чергу береться до уваги її творчий потенціал. Інформаційна аналітична діяльність разом зі сферою науково-технічної інформації є основою творчості, особливо в умовах формування інформаційного суспільства та інноваційної економіки. Як система науково-технічної інформації, так і інформаційно-аналітична діяльність у світовому економічному просторі сьогодні відіграють значну роль. Інформаційно-аналітична діяльність має глибоке коріння існування і розвиваються за своїми правилами і методиками. Сьогодні ми спостерігаємо бурхливий розвиток інформаційної складової, яка є базою аналітичної діяльності. Об'єднання цих складових дає нові можливості, нову якість, значний поштовх до нових дій. У наш час найважливішим завданням теорії інформаційно-аналітичної діяльності є дослідження нової ролі і місця людини в інформаційному суспільстві, що обумовлюється підвищенням її значення як головної продуктивної сили і суб'єкта виробництва. Творчий потенціал людини завдяки аналізу, збиранню і використанню інформації в системі суспільного відтворення реалізується у формі людських інформаційних ресурсів. Розробка теоретичних і практичних основ побудови державної системи інформаційно-аналітичної діяльності України сприятиме побудові в нашій державі ринкової економіки. Теоретичні і практичні проблеми інформаційно-аналітичної діяльності розглядають відомі вітчизняні вчені: В.П.Александрова, В.М.Глушков, Г.М.Добров, М.З.Згуровський, Ю.М.Канигін, А.О.Морозов, Тирусь Б.Ю., Тодоров І.Я.; зарубіжні вчені: Ю.Арський, Л.Берталанфі, В.Спицнадель, Ю.Шрейдер та інші. Метою роботи є формулювання концепції побудови державної системи інформаційно-аналітичної діяльності.
Объём работы:
13
Выводы:Результати проведеного дослідження дають підставу зробити такі висновки: Інформаційно-аналітична діяльність має глибоке коріння існування і розвиваються за своїми правилами і методиками. Сьогодні ми спостерігаємо бурхливий розвиток інформаційної складової, яка є базою аналітичної діяльності. Об'єднання цих складових дає нові можливості, нову якість, значний поштовх до нових дій. У наш час найважливішим завданням теорії інформаційно-аналітичної діяльності є дослідження нової ролі і місця людини в інформаційному суспільстві, що обумовлюється підвищенням її значення як головної продуктивної сили і суб'єкта виробництва. Творчий потенціал людини завдяки аналізу, збиранню і використанню інформації в системі суспільного відтворення реалізується у формі людських інформаційних ресурсів. Перехід людства до четвертого рівня соціально-економічного розвитку - інформаційного суспільства - робить інформацію його найбільшим надбанням і найціннішим товаром, а також найбільш дієвою зброєю у політичних і економічних війнах. "Хто володіє інформацією, той править світом" - вислів, що став реальністю. Інформація стає особливо страшною зброєю в недемократичних авторитарних і тоталітарних країнах, є основним інструментом зомбування населення, нав'язування суспільству вигідних правителям ідеологій, стандартів поведінки і способу мислення. Надзвичайно важливим інструментом інформаційне забезпечення та інформаційне управління стають в молодих і нестабільних державах, яким потрібно обрати шлях свого розвитку, входити у регіональні та світові політичні, економічні та оборонні структури. Все залежить від того, в чиїх руках знаходяться засоби масової інформації, хто ними керує і кому вони служать.
Вариант:нет
Литература: Білоблоцький М.П., Бодрук О.С., Глєбова Л.М. Україна та Росія у системі міжнародних відносин: стратегічна перспектива / Рада національної безпеки України; Національний ін-т проблем міжнародної безпеки / С.І. Пирожков (заг.ред.). — К. : НІПМБ, 2001. — 623с. Боднар І.Р. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах: навч. посіб. до самост. вивч. курсу / Укоопспілка; Львівська комерційна академія — Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2007. — 279c. Будков Д.В., Вєдєнєєв Д.В. Слово правди про Україну: Міжнародна інформ. діяльність Української держави 1917-1923 рр.. — К. : Видавництво "К.І.С.", 2004. — 204с. Верстюк В.Ф., Горобець В.М., Толочко О.П. Україна і Росія в історичній ретроспективі: Нариси: В 3 т. / НАН України; Інститут історії України / Валерій Андрійович Смолій (відп.ред.) — К. : Наукова думка, 2004. — Бібліогр.: в кінці розд.. - Т. 1 : Українські проекти в Російській імперії. — 501с. Гриневич В.А., Даниленко В.М., Кульчицький С.В., Лисенко О.Є. Україна і Росія в історичній ретроспективі: Нариси: В 3 т. / НАН України; Інститут історії України / Валерій Андрійович Смолій (відп.ред.) — К. : Наукова думка, 2004. -Т. 2 : Радянський проект для України. — 528с. Діяк І.В. Україна-Росія. (Історія та сучасність): Наукове видання / В.Г. Дончик (ред.). — К., 2001. — 400с. Донцов Д.. Росія чи Європа та інші есеї: Зб. пр.. — К. : Діокор, 2005. — 70с. Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах: Матеріали наук.-практ. конф., 24-25 квітня 2003 р. / Національний ун-т ім. Т.Шевченка. Інститут міжнародних відносин; Технологічний ун-т Поділля (м. Хмельницький) / М.Є. Скиба (ред.кол.) — Хмельницький : ТУП, 2003. — 102с. Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах: Матеріали наук.-практ. конф., 24-25 квітня 2003 р. / Національний ун-т ім. Т.Шевченка. Інститут міжнародних відносин; Технологічний ун-т Поділля (м. Хмельницький) / М.Є. Скиба (ред.кол.) — Хмельницький : ТУП, 2003. — 150с. — Бібліогр.: в кінці ст.. - Ч. 2 — 150с. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах: метод. вказівки до семінар. занять і завдання самост. роботи для студ. напряму підгот. 0302 "Міжнародні відносини" / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / І.Р. Боднар (уклад.) — Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2008. — 24с. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах: навчальні тести / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / І.Р. Бондар (уклад.). — Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2007. — 112с. Інформаційно-аналітичне забезпечення процесу прийняття рішень в системі науково-технічної інформації: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / О.В. Пархоменко; НАН України. Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. — К., 2006. — 23 с. Інформаційне законодавство: Зб. законодавчих актів:У 6 т. / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Державний комітет телебачення і радіомовлення України / Юрій Сергійович Шемшученко (заг.ред.), Юрій Сергійович... Шемшученко (упоряд.), Іван Сергійович Чиж (заг.ред.) — К. : ТОВ "Видавництво "Юридична думка", 2005. -Т. 3 : Інформаційне законодавство країн СНД та Балтії: Латвія, Литва, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. — 440с. Кузьмін О.Є., Загородній А.Г., Гладунський В.Н. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч.-метод. посіб. для студ. напряму 0502 "Менеджмент" спец. 8.050203 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" і напряму 0501 "Економіка і підприємництво" спец. 8.050103 "Міжнародна економіка" / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л.: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003. — 123с. Кухарська Н.О., Харічков С.К. Міжнародна економічна діяльність України: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Одеський регіональний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України; Інститут проблем ринку та економіко- екологічних досліджень НАН України. — Х. : Одіссей, 2007. — 455с. Кучма Л.Д. Україна - не Росія / Ю. Буслинский (фото), В. Соловьев (фото). — М. : Издательский дом "Время", 2004. — 560с. Методичні рекомендації консолідації інформації для інформаційно-аналітичного забезпечення науково-технологічного та інноваційного розвитку України / Г.І. Калитич , Ю.М.Канигін , К.М. Коржавін , Г.П. Крайчинська , О.В. Пархоменко , В.Я. Рубан , О.О.Саверченко. - К.: УкрІНТЕІ, 2002. - 28 с. Міжнародна наукова конференція "Бібліотеки та інформаційні центри в системі наукового супроводу суспільних реформ". Секція 1 "Інформаційно- аналітична діяльність бібліотек: напрями, структури, продукти": Матеріали для учасників секції, (12-14 жовтня 2004 р.) / Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів держ. влади (СІАЗ) / Олексій Семенович Онищенко (гол.ред.). — К. : Видавництво НБУ ім. В.І.Вернадського "НВЦ", 2004. — 110с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (329)