Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Історія держави та права»

АНТИЧНІ МІСТА-ДЕРЖАВИ ТА ЇХ РОЛЬ В ІСТОРІЇ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ УКРАЇНИ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ (XVII-XVIII СТ.)

Карточка работы:17391
Цена:
Тема: АНТИЧНІ МІСТА-ДЕРЖАВИ ТА ЇХ РОЛЬ В ІСТОРІЇ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ УКРАЇНИ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ (XVII-XVIII СТ.)
Предмет:Історія держави та права
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Державне управління
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Національна Академія Державного Управління (НАДУ)
Содержание: ТЕМА 1: АНТИЧНІ МІСТА-ДЕРЖАВИ ТА ЇХ РОЛЬ В ІСТОРІЇ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ УКРАЇНИ 3 ТЕМА 2: ОРГАНІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ (XVII-XVIII СТ.) 19 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 49
Курс:1
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:Питаннями полісної організації античних суспільств займалося велике коло істориків і філологів, і один їхній перелік зайняв би багато місця. Назвемо вітчизняних учених, що висунули чіткі, але обговорювані концепції: Ю. А. Кулаковський, А.І. Доватур, Е.Д. Фролов, К.М. Колобова, І.Л. Маяк, Л. П. Маринович, Ю. В. Андрєєв. Тему “поліс у історіографії” докладно розробив С.Г. Карпюк, щоправда, лише на матеріалі давньогрецького суспільства. Повчальну працю залишив С.Л. Утченко, 1955 р. на Х Міжнародному конгресі історичних наук у Римі зробивши доповідь “Криза полісу й політичні погляди римських стоїків”: в ній висвітлені римські умови існування полісу. Рабовласницькі держави і право існували па Північному узбережжі Чорного моря з середини І тисячоліття до н. є. до III—IV ст. н. е. Виникли як колонії грецьких держав-метрополій. Більшість переселенців складали колоністи з Мілета та інших міст-держав Іонії. Найдавнішою грецькою колонією на території сучасної України було поселення на о. Березань — Борисфеніда, засноване в 2-й половині VII ст. до н. е. Заснування інших грецьких колоній у Північному Причорномор'ї припадає в основному на VI ст. до н. е.
Объём работы:
49
Выводы:Рабовласницькі держави існували па Північному узбережжі Чорного моря з середини І тисячоліття до н. є. до III—IV ст. н. є. Виникли як колонії грецьких держав-метрополій. Більшість переселенців складали колоністи з Мілета та інших міст-держав Іонії. Найдавнішою грецькою колонією на території сучасної України було поселення на о. Березань — Борисфеніда, засноване в 2-й половині VII ст. до н. є. Заснування інших грецьких колоній у Північному Причорномор'ї припадає в основному на VI ст. до н. є. На правому березі Дністровського лиману мілетяни заснували Тіру (на місці сучасного Білгорода-Дністровського), Бузького лиману — Ольвію, на берегах Боспору Кіммерійського (Керченської протоки) — Пантікапей (на місці сучасної Керчі), Тірітаку, Пімфей, далі, па Заході — Феодосію (там, де сучасне місто тієї самої назви). На західному узбережжі Криму в VI ст. п. є. виникла Керкінітіда (на місці сучасної Євпаторії), в кінці V ст. до н. є. — Херсонес Таврійський, єдина в Північному Причорномор'ї дорійська колонія. Усі ці колонії незабаром перетворилися на самостійні рабовласницькі поліси (міста-держави). Поява спадкової влади та експлуатація рабів і одноплемінників з метою збільшення багатства родової знаті, подальший розпад родових общин і заміна їх територіальними общинами стали початком розкладу первіснообщинного ладу і поступового переходу людства до класового суспільства. В Україні перші спроби утворення державності відносяться до І тисячоліття до н. є. і пов'язані одночасно з культурою кочовиків та античною цивілізацією. Слов'яни дійшли до державної організації значно пізніше — тільки в IV ст. н. е. Земля в Боспорському царстві була державною власністю, і розпоряджатися нею міг лише цар. Землі належали також храмам. Всі інші землевласники могли користуватися землею, яка надавалася у володіння царем за умови виконання певних повинностей стосовно царя.
Вариант:нет
Литература: Алексеев Ю.М., Вертегел А.Г., Даниленко В.М. Історія України: Тим, хто готується до екзамену або тестування. — К. : МНВП "ТЕАЛ", 1993. — 232с. Атоян О.М., Жданова В.Д., Татолі Т.В. Історія держави і права: Короткий словник термінів / Луганський ін-т внутрішніх справ. — Луганськ : РВВ ЛІВС МВС України, 2000. — 88с. Безуглий А.І., Громова Л.П., Мельников Д.О. Історія України: для студентів всіх бакалаврських напрямів:навч. посібник / Вінницький національний технічний ун-т. — Вінниця : ВНТУ, 2008. — 118c. Білецький Б.Ф., Коцур А.П., Коцур В.П., Макар Ю. І. Історія України від найдавніших часів до наших днів / Чернівецький держ. ун- т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці : Рута, 1994. — 245с. Білоцерківський В.Я. Історія України. Курс лекцій: Посібник для студентів вузів / Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди / І.Ф. Прокопенко (заг.ред.). — Х., 1999. — 551с. Боярська З.І. Історія держави і права України: Навч.-метод.посібник для самостійного вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2001. — 278с. Гаспаров М. Л. Записи и выписки. — М., 2000. — С. 394. Глускина Л. М. О специфике греческого классического полиса в связи с проблемой его кризиса // Вестник древней истории. — 1973. — № 2. — С. 27–42; Кошеленко Г. А. Полис и город: К постановке проблемы // Вестник древней истории. — 1980. — № 1. — С. 3–27. Гуржій О.І., Чухліб Т.В. Україна крізь віки: В 15 т. / НАН України; Інститут археології / В.А. Смолій (ред.) — К.: Альтернативи, 1998. Т. 8 : Гетьманська Україна. — 303с. Гусєва С.О. Історія держави і права України: Навч. посіб. для студ., які навч. за напрямком "Право". — О. : ЛАТСТАР, 2000. — 224с. Дарієнко В.М. Історія держави і права України: метод. бесіди зі студ.- заочниками / Херсонський економіко-правовий ін-т. Кафедра юридичних дисциплін. — Херсон, 2006. — 356с. Заруба В.М. Історія держави і права України: Навч. посіб. для підгот. до іспиту / МВС України; Юридична академія — Д., 2003. — 160с. Захарченко П.П. Історія держави і права України: Підручник. — К. : Атіка, 2005. — 368с. Іванов В'ячеслав Миколайович. Історія держави і права України: Навч. посібник / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2002. — 264с. Історія держави і права України: Конспект лекцій для студ. юрид. вузів і фак. / Міжнародний науково- технічний ун-т / П.А. Дігтяр (авт.-уклад.). — К., 1997. — 212с. Методика реконструкції античного міста (на прикладі Херсонеса Таврійського): Автореф. дис... канд. архіт.: 18.00.01 / І.А. Снітко; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2005. — 19 с. Снитко И.А. Градостроительная история античного Херсонеса (по материалам археологических исследований) // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: Зб. наук. праць вузів художньо-будівельного профілю України і Росії. - Харків: ХДАДМ, 1998.- Вип.6. - С. 122-126. Черкасова Е.Т., Снитко И.А. Опыт реконструкции античного театра эллинистического периода в Херсонесе // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: Зб. наук. праць вузів художньо-будівельного профілю України і Росії. - Харків: ХДАДМ, 1999.- Вип.2-3. - С. 164-170.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (125)