Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Англійська мова та література»

Специфічний характер запозичень 20-го століття в англ. мові

Карточка работы:55432б
Цена:
Тема: Специфічний характер запозичень 20-го століття в англ. мові
Предмет:Англійська мова та література
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Психологія і англ. мова і література
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Славістичний Університет (КСУ)
Содержание:Вступ 3 1. Запозичення у лексичному складі англійської мови 5 2. Специфічний характер запозичень 20-го століття 12 Висновки 21 Список використаної літератури 23 Додатки 25
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Будучи невід’ємною частиною системи англійської мови, лексика розвивається та збагачується разом з цією системою, знаходячись у досить складних та багатосторонніх відносинах з нею. Всебічний аналіз сучасного стану лексичної системи мови неможливий без знання історії його розвитку та послідовного вивчення його різних історичних зрізів. Єдність синхронічного та діахронічного підходів тут є виключно необхідною. Якщо розглядати словниковий склад англійської мови, то усі вхідні в нього слова слід вважати англійськими, за винятком таких слів, які своєю формою видають своє іноземне походження (padishah – падишах (з перської); khaliff – каліф (з арабської). Але таких слів в англійській мові порівняно мало. Більша ж частина слів сприймається у сучасній мові як слова англійські, яким би не було їхнє справжнє походження. Насправді ж споконвічно англійськими є слова, відомі з давньоанглійського періоду. Вони складають менше половини англійської лексики. Інша частина словарного запасу – слова іншомовного походження, які прийшли з латини, грецької, французької, скандинавських та інших мов. У процесі свого розвитку англійська мова стикалася з багатьма мовами, з яких запозичувала різноманітні слова. Вони неоднакові за кількістю та за питомою вагою у словниковому складі англійської мови. Слова іншомовного походження називаються запозиченнями. Запозичення лексичних елементів з одної мови в іншу – явище дуже давнє, відоме вже мовам давнього світу. Серед численних проблем, пов’язаних з процесом історичного розвитку англійської мови одне з важливих місць займає проблема запозичень. Сьогодні англійська мова є діловою мовою у міждержавному спілкуванні, тому особливо актуальним є її глибоке вивчення. Для того, щоб краще розуміти мовні процеси, те які словоформи необхідно вживати і чому, необхідно звернутися до вивчення лексики мови з боку її походження. У кожний період англійська мова мала певні особливості запозичень, які визначалися у першу чергу її мовними контактами. Сучасна англійська мова так само має певні особливості. У сучасній англійській мові кількість запозичень становить лише 5 відсотків від загального числа новотворів, що свідчить про її чистоту і про здатність цієї мови до самозбагачення. Метою курсової роботи є розгляд специфіки запозичень у сучасній англійській мові в ХХ столітті. Предметом курсової роботи є лексика англійської мови, а об’єктом – сучасні запозичення англійської мови. Для того, щоб краще досягнути визначеної мети, необхідно виконати наступні завдання: - охарактеризувати поняття запозичення; - розглянути основні види асиміляції запозичень; - проаналізувати особливості запозичень у англійську мову в різні історичні епохи; - розглянути головні особливості запозичень у сучасній англійській мові ХХ століття.
Объём работы:
22
Выводы:Англійська мова належить до західної підгрупи германських мов, а тому слова, які представляють собою старий фонд англійської мови, знаходять дуже часто етимологічні паралелі у інших германських мовах. Як правило, запозиченням називають певне слово, якщо можна вказати на фактичне джерело цього запозичення. Багато слів, однак, не включені таким чином у запозичення, можуть опинитися тим не менш запозиченнями з якогось невідомого джерела або дуже давніми запозиченнями. Мова, запозичаючи іншомовні слова, не залишає їх незмінними протягом тривалого часу. Ці слова поступово перетворюються відповідно до її фонетичних, морфологічних і лексичних закономірностей, піддаються процесу засвоєння, асиміляції. Визначальним моментом асиміляції запозичених слів є ступінь їхньої загальнонародної вживаності, що тісно пов'язано з важливістю понять, що виражають цими словами. У результаті цього процесу запозичення гублять свій іншомовний характер, перестають виділятися на тлі специфічної для мови запозиченої лексики, стають його невід'ємною частиною. Дуже велику роль відіграли запозичення в XIII і XIV ст., коли в Англії одночасно функціонували три мови: англійська - мова основної маси населення, французька - мова школи, державних і законодавчих органів і латинська - мова церкви і науки. Пізніше запозичення були, головним чином, наслідком розширення політичних, економічних і культурних зв’язків Англії, а також США з іншими країнами. Аналіз запозичень, які прийшли в англійську мову, показує, що традиційні джерела (французька, іспанська, італійська, російська, німецька, грецька, португальська та інші європейські мови) дали 52% запозичень, тобто трохи більше половини. Для деяких запозичень характерне вживання в одному, рідше двох варіантах англійської мови. Активний розвиток лексичного складу англійської мови у двадцятому столітті передовсім був пов’язаний із необхідністю номінації нових явищ, які виникли внаслідок розвитку промисловості, інформаційних технологій, систем комунікації, глобалізації у світовій економіці, уніфікації та взаємного збагачення культур. Найбільша кількість запозичень у ХХ столітті, як і раніше, надійшла з французької мови, проте питома вага їх різко знизилась. В наш час англійська мова частіше “ дає” свої слова іншим мовам ніж “приймає” їх. Основна маса англійських запозичень зосереджена в таких тематичних групах: суспільно-політична лексика; культура, фінанси, кулінарія, наука, спорт, релігія, медицина, мода, космонавтика, техніка тощо. Найчисленнішою є група “Суспільно-політична лексика”, питома вага якої у порівнянні з попереднім періодом майже подвоїлась, в той час як частка запозичень у групі “Культура” зменшилась майже вдвічі. Питома вага запозичень збільшилась також у тематичних групах “Наука”, “Спорт”, “Релігія”, “Медицина” і зменшилась у групі “Кулінарія” та ін. Переважна кількість запозичень – це назви нових предметів, явищ, понять. Більша частина запозичень, що є найменуваннями відомих носіям англійської мови предметів, прийшла на зміну власне англійським описовим зворотам. Отже, запозичення, як один із способів утворення в англійській мові нових слів і позначень не виявляє тенденції до активізації: у такий спосіб з’явилося близько 5% загальної кількості неологізмів. Шляхом запозичення потреби номінації найчастіше задовольнялися тоді, коли виникала необхідність відобразити реалії суспільно-політичного життя, спорту чи наукові досягнення тієї чи іншої країни.
Вариант:нет
Литература:1. Амирова Т.Г. Некоторые проблемы нормы лексических единиц // Функционально-структурный анализ единиц языка : (темат. сб. науч. тр.) / Азерб. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Баку, 1988. – С. 34-36. 2. Аракин В.Д. История английского языка. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2003. - 265 c. 3. Биховець Н.М. – Запозичення серед англійських неологізмів.//Мовознавство – 1988. - № 6. 4. Ефремов Л.П. Основы теории лексического калькирования : учеб. пособие / Л.П. Ефремов. – Алма-Ата : КазГУ, 1974. – 191 с. 5. Ефремов Л.П. Сущность лексического заимствования и основные признаки освоения заимствованных слов : автореф. дис. … канд. филол. наук / Казах. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Алма-Ата, 1959. – 22 с. 6. Коваленко Г.М. (Степанюк) Запозичення в англійській лексиці моди ХХ століття // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. – К.: ЛОГОС, 2002. – №7. – С.475-479. 7. Коваленко Г.М. (Степанюк) Особливості номінації в лексиці моди двадцятого століття (на матеріалі англійської мови) // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці: Рута, 2003. – Вип. 155: Германська філологія. – С. 133-142. 8. Котов Г.Г. Заимствование в английский литературный язык из французского языка / Г.Г. Котов ; Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1995. – 17 с. 9. Крейн И.М. Французские заимствования XIX века в английском литературном языке : (опыт стат. исслед.) : автореф. дис. … канд. филол. наук / Крейн И.М. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1963. – 17 с. 10. Полынская В.И. Французские лексические единицы в современном английском языке / В.И. Полынская, Т.С. Терещенко // Сергеевские чтения. – Курган, 2003. – Вып. 5. – С. 89-94. 11. Раскина Е.А. Историко-этимологический анализ заимствованных английских фразеологических единиц французского происхождения // Проблемы романо-германской филологии и методики преподавания иностранных языков : сб. науч. тр. / Перм. гос. пед. ин-т, Фак. иностр. яз. – Пермь, 2002. – C. 68-75. 12. Секирин В.П. Заимствования в английском языке / В.П. Секирин. – Киев : Изд-во Киев. ун-та, 1964. – 152 с. – 13. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка / А.И. Смирницкий ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Филол. фак. – М. : Омен, 1998. – 260 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (426)