Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»

Управління цінними паперами як фінансова послуга

Карточка работы:4741ф
Цена:
Тема: Управління цінними паперами як фінансова послуга
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:22.09.08
Специальность (факультет):Фінанси
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ             3 Розділ1. Управління цінними паперами (довірче управління): теоретичні основи            6     1.1 Загальні положення             5     1.2 Закордонний досвід управління цінними паперами (на прикладі США та Росії)             12     1.3 Плани вітчизняного регулятора (ДКЦПФР) та учасників ринку щодо впровадження управління цінними паперами в Україні           14 Розділ 2. Управління цінними паперами в Україні                 18     2.1 Існуючий механізм довірчого управління              18     2.2 Основні складнощі, законодавчі перепони на шляху становлення та розвитку цієї фінансової послуги            23 Розділ 3. Можливі шляхи розвитку управління цінними паперами в Україні             26     3.1 Аналіз та пропозиції, щодо подолання основних перешкод на шляху розвитку довірчого управління             26     3.2 Перспективи розвитку управління цінними паперами в Україні             27 Висновки                 35 Список використаної літератури                37
Курс:Останній (ІІ)
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:ВСТУП Актуальність теми курсової роботи. Особливості управління цінними паперами обумовлені їх подвійною правовою природою, що знайшло відображення в існуванні прав на цінні папери і прав з цінних паперів. Під управлінням цінними паперами слід розуміти здійснення управителем від свого імені повноважень володіння і розпорядження, або інвестиційного консультування щодо переданих установником цінних паперів та (або) грошових коштів для цілей їх інвестування в цінні папери в інтересах установника або третіх осіб на умовах договору або інших підставах, передбачених законом. Положення законодавства про управителів цінних паперів поширюються на діяльність інвестиційного консультанта. Інвестиційним консультантом визнається особа, яка не володіє цінними паперами, але здійснює ініціювання прийняття рішень про вкладення цінних паперів в об’єкти інвестування. У широкому розумінні довірче управління означає передачу майна в управління третім особам з метою одержання прибутку. Об’єктом довірчого управління можуть бути різні активи. На ринку довірчого управління, наприклад, можна виділити наступні послуги: -    Довірче управління акціями; -    Довірче управління нерухомістю; -    Довірче управління квартирами; -    Довірче управління інвестиціями й т.д. На відміну від колективних інвестицій, до числа яких відносяться пайові інвестиційні фонди, індивідуальне довірче управління припускає, що вкладенням грошей займається конкретний фахівець, з яким клієнт обговорює стратегії інвестування. Залежно від бажання клієнта йти на ризик і діставати більший прибуток, трейдер рекомендує ту або іншу стратегію управління інвестиціями й надалі дотримується її. Винагорода керуючого також визначається величиною доходу клієнта, а не відсотком від величини капіталу (як у пайових фондах, що одержують винагороду поза залежністю від успішності своїх інвестицій). Довірче управління дозволяє діставати більший прибуток, ніж у пайових інвестиційних фондах (ПІФ), і навіть отримувати дохід на падаючому ринку. У той час як пайові фонди дістають основний прибуток винятково при росту котирувань акцій. Це зв’язано зі стратегіями інвестування. ПІФи оперують великими сумами й не можуть швидко перекладати гроші з одних акцій в інші, «перечекати» падіння ринку в грошах. У випадку довірчого управління інвестиціями займається одна людина, при цьому обсяг капіталу дозволяє більш мобільно управляти їм, вчасно перекладаючи кошти з одних цінних паперів в інші. Отже, переваги довірчого управління очевидні. У зв’язку з вищевикладеним тема курсової роботи є актуальною у наш час. Метою курсової роботи є розгляд та аналіз довірчого управління цінними паперами та перспектив розвитку цієї фінансової послуги. Об’єктом дослідження є управління цінними паперами, предметом дослідження є довірче управління цінними паперами як нова фінансова послуга. Основними завданнями, які випливають з мети роботи, є: -    розглянути теоретичні основи управління цінними паперами (довірчого управління); -    здійснити аналіз управління цінними паперами в Україні; -    обґрунтувати можливі шляхи розвитку управління цінними паперами в Україні. Теоретичною основою даного дослідження стало вивчення й творче переосмислення основних досягнень вітчизняної науки в галузі управління цінними паперами. Методи дослідження. Курсова робота ґрунтується на використанні загальнонаукових та спеціальних методів дослідження. У ході написання роботи використовувалися метод порівняння, системного підходу й аналізу. Інформаційну базу дослідження склали наукові публікації з обраної тематики, публікації у пресі, матеріали науково-практичних конференцій, власні спостереження. Структура роботи. У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, вказуються мета й завдання, конкретизуються методи дослідження. Вирішення основних завдань дослідження, визначених їх метою, здійснено шляхом дослідження проблем, згрупованих у трьох розділах. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження, список використаних джерел та додатки.  
Объём работы:
34
Выводы:ВИСНОВКИ Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення. Розглянуто роль та значення інституту довірчого управління цінними паперами серед інших фінансово-правових механізмів залучення інвестицій, пов’язаних із управлінням грошовими коштами. Проведено порівняння досліджуваного інституту з інститутами управління активами інституційних інвесторів та управління грошовими коштами через фонди фінансування будівництва, фонди операцій із нерухомістю та фонди банківського управління. У широкому розумінні довірче управління означає передачу майна в управління третім особам з метою одержання прибутку. Об’єктом довірчого управління можуть бути різні активи. На ринку довірчого управління, наприклад, можна виділити наступні послуги: -    Довірче управління акціями; -    Довірче управління нерухомістю; -    Довірче управління квартирами; -    Довірче управління інвестиціями й т.д. Сумнівів в успіху довірчого управління цінними паперами на нашому ринку немає. Як приклад приведемо Росію: сьогодні там активи інститутів довірчого управління становлять $18,8 мільярдів, а активи інвестфондів – $28,3 мільярда. В Україні, за підсумками 2007 року, об’єм активів пайових інвестфондів склав $554,46 мільйона. Якщо припустити, що співвідношення активів ПІФів і коштів у довірчому управлінні в Україні співпадає з таким же відношенням у Росії, то український ринок можна оцінити у $400 мільйонів. Управління цінними паперами, точніше довірче управління, враховуючи фідуціарний характер відповідних правовідносин, – є одним з інститутів, завдяки якому створюється оптимальна середа для надходження інвестицій як із за кордону, так і власно зсередини країни. Такий вид діяльності, як довірче управління, дозволить значно розширити перелік послуг, що надається компаніями на фондовому ринку й ефективніше співпрацювати з клієнтами. Довірче управління як вид послуги на фондовому ринку України з’явився порівняно недавно, проте має гарні перспективи розвитку. Довірче управління більше підходить для тих, кого з якихось причин не влаштовують інвестиційні фонди як об’єкти інвестування. Прибутковість по довірчому управлінню може перевищувати прибутковість за інвестиціями у багатьох інвестиційних фондів. У сформованій поточній ситуації фондового ринку, довірче управління має чудові перспективи з погляду майбутньої прибутковості.  
Вариант:нет
Литература:СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1.    Бєлєнький П.Ю. та ін. Фінансовий ринок та його інфраструктура в умовах глобалізації (проблеми, перспективи, регіональні аспекти) / Бєлєнький П.Ю., Шевченко-Марсель В.І., Другов О.О.; Ін-т регіон. дослідж. НАН України. – Львів, 2006. 2.    Ефективний ринок цінних паперів - основа фінансової стабільності // ПОСТАНОВА від 14 березня 2007 р. № 452. 3.    Загорський В.С. Ринок цінних паперів. – Х.: Олді-Плюс, 2005. 4.    Загорський В.С.Ринок цінних паперів: принципи організації і механізм функціонування / Львів. комерц. акад.. – К.: ІСДО, 2006. 5.    Калина А.В., Корнеев В.В., Кощеев А.А. Рынок ценных бумаг. – К.: Основи, 2005. 6.    Кужелєв М.О. Ринок цінних паперів України: становлення і розвиток: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. 08.01.01 / Донец. держ. ун-т. – Донецьк, 2006. 7.    Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування / Шеф-ред. В.С.Ковальський. – К.: Юрінком Інтер, 2005. 8.    Мельник В.А. Ринок цінних паперів: Довідник керівника підприємства спец. вип.. – К.: А.Л.Д.: ВІРА-Р, 2005. 9.    Мозговий О.М. Фондовий ринок. – Х.: Олді-Плюс, 2006. 10.    Оскольський В.В. Ринок цінних паперів України: погляд через призму діяльності Української фондової біржі. – К.: УФБ, 2006. 11.    Оскольський В.В. Ринок цінних паперів України: проблеми функціонування і розвитку. – К.: КСУ, 2006. 12.    Пальчевич Г.Т., Подплєтній В.В.    Ринок цінних паперів: Навч. посібник / Пальчевич Г.Т., Подплєтній В.В.. – Кіровоград: ТОВ ПВЦ «Мавік», 2006. 13.    Романишин В.О. Ринок цінних паперів в перехідній економіці: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. 08.01.01 / Київ. держ. торг.-екон. ун-т. – К., 2006. 14.    Святненко А. Ринок оптимістів. Довіру іноземців до українських цінних паперів не змогла серйозно підірвати навіть світова паніка на біржах // Дзеркало тижня, № 11 (640) Субота, 24 - 30 Березня 2007 року. 15.    Фінансовий ринок: Навч. посіб. для студ. вузів / Маслова С.О., Опалов О.А.. – К.: Каравела; Львів: Новий Світ-2000, 2005. 16.    Фінансовий ринок: Навч. посіб. для студ. спец. 8.050104 та 7.050104 базового напряму 6.0501 усіх форм навчання / М.К.Колісник, О.О.Маслак, Є.М.Романів; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів, 2004. 17.    Фінансовий ринок: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни для студ. спец. 6.050104 / УКООПСПІЛКА. Львів. комерц. акад.; Уклад. Черкасова С.В.. – Львів, 2005. 18.    Фінансовий ринок: Навч. посіб. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Х., 2005. 19.    Фінансовий ринок: Навч.-метод. посіб для самост. вивчення дисципліни: Для студ. спец. 7.050107 «Економіка підприємства» / Укоопспілка; Львів. комерц. акад.; Уклад. С.В.Черкасова. – Львів, 2003. 20.    Фінансовий ринок: Теорія і практика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Маслова С.О., Опалов О.А.; Житомир. інж.-технол. ін-т. – Житомир, 2002. 21.    Хоружий С.Г. Міжнародні норми обслуговування обігу цінних паперів // Часопис "Фінансові ризики" №1, 2006. 22.    Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2005. 23.    Пирожков С. І., Сухоруков А. І., Григоренко О. Я. Фінансова політика в Україні та Російській Федерації: порівняння, досвід, проблеми: Монографія / За ред. А.І.Сухорукова. – К.:НІУРВ, 2000. 24.    Звіт державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2004 рік. – Київ: ДКЦПФР, 2005. 25.    Закон України «Про Державний бюджет України на 2004 рік» // Відомості Верховної Ради. – 2004. – № 17–18. 26.    Постанова КМУ України від 25 грудня 2003 р. № 2014 «Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість» // Урядовий кур’єр. – 2004. – № 16. 27.    Звіт першої фондової торговельної системи за 2004 рік.– http://www.pfts.com/files/ annual/uannual2004.pdf 28.    Гольцберг М. А. Акционерные товарищества. Фондовая биржа. Операции с ценными бумагами. – К.: Текст, 1992. 29.    Указ Президента України від 24 листопада 2005 р. № 1648/2005 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2005 р. «Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні» та від 28 жовтня 2005 р. «Про заходи щодо утвердження гарантій та підвищення ефективності захисту права власності в Україні» // Офіційний вісник України. – 2005. – № 48. 30.    Наумець І. Торги без правил // Фондовий ринок. – 2005. – № 48. 31.    Румянцев С. Вирішення проблеми подвійних реєстраторів // Цінні папери України. – 2005. – №46(386). 32.    Песоцкая Р. Биржа без труда // Бизнес. – 2006. – № 3 – 4 (678 – 679). 33.    Рубан А. Золотой дождь // Инвестгазета. – 2006. – №6 (534). 34.    Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок: Пер. с англ. – М.: ИНФРА, 1999. 35.    www.stat.gov.ua – Державний комітет Статистики України.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (260)