Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Банківська справа»Бухгалтерський облік у банку»

Порядок бухгалтерського обліку позабалансових операцій

Карточка работы:55351б
Цена:
Тема: Порядок бухгалтерського обліку позабалансових операцій
Предмет:Бухгалтерський облік у банку
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Банківська справа
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 3 1. План рахунків і принципи його побудови 5 2. Порядок бухгалтерського обліку позабалансових операцій 9 Висновки 13 Список використаних джерел 15
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» методологічне керівництво бухгалтерським обліком і звітністю в банках покладено на Національний банк України. Свою діяльність у цьому напрямку НБУ здійснює на підставі загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і стандартів бухгалтерського обліку, а також враховує національні стандарти бухгалтерського обліку і звітності, які розроблені Міністерством фінансів України. Нормативні документи з питань обліку і звітності, що використовуються в державній статистиці, погоджуються з Державним комітетом статистики України. Введення бухгалтерського обліку і звітності в комерційних банках здійснюється згідно з нормативними актами, затвердженими НБУ, а саме: • інструкцією про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків; • положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в банках України; • правилами організації фінансової та статистичної звітності банків України; • методичними вказівками про ведення параметрів аналітичного обліку; • планом рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України. В основу організації системи бухгалтерського обліку і звітності покладено загальноприйняті елементи бухгалтерського обліку: об'єкти обліку і бухгалтерські рахунки; метод подвійного запису; план рахунків і баланс; синтетичний і аналітичний облік; документація. Разом з цим організація цих елементів у банках має деякі особливості, що випливають зі специфіки діяльності банку як фінансового посередника (вид діяльності: торгівля грошима; у загальному плані об'єкт обліку — це грошовий обіг, що обліковується за банківськими рахунками); функцій комерційних банків.
Объём работы:
12
Выводы:У класі 9 обліковуються позабалансові операції. Бухгалтерський облік операцій за позабалансовими рахунками ведеться за системою подвійного запису. Позабалансові рахунки кореспондують тільки між собою. Для відображення операцій за системою подвійного запису використовуються рахунки розділу 99. Рахунки можуть кореспондувати між собою без використання контррахунків. Позабалансовий рахунок є активним, якщо під час переведення його на баланс дебетується балансовий рахунок. Наприклад, рахунок 9020 "Гарантії, що надані клієнтам" - активний, тому що в разі сплати коштів за наданою гарантією банк дебетуватиме рахунок балансу "Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями" або "Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками". Позабалансовий рахунок є пасивним, якщо під час переведення його на баланс кредитується балансовий рахунок. Наприклад, рахунок 9110 "Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків" - пасивний, тому що в разі отримання коштів за кредитною лінією банк кредитуватиме балансовий рахунок групи 162 "Кредити, що отримані від інших банків". Рахунки розділів 90 - 95 використовуються для обліку зобов'язань та вимог за укладеними, але ще не виконаними договорами, такими, як кредитні лінії, дозволений овердрафт, непокриті безвідкличні акредитиви, різні гарантійні зобов'язання, зобов'язання за цінними паперами, спотові, форвардні контракти та договори з купівлі-продажу іноземної валюти й інших фінансових інструментів. Рахунки розділів 90 - 95 можуть бути активними або пасивними. Рахунки розділів 96 - 98 використовуються для обліку списаних активів, документів, цінностей, розрахунків за операціями з приватизації і довірчого управління. Рахунки розділу 99 - це контррахунки, які використовуються для подвійного запису операцій за рахунками 90 - 98. Контррахунки відкриваються в аналітичному обліку в будь-якому розрізі на розсуд банку.
Вариант:нет
Литература:1. Аналіз діяльності комерційного банку: Навч. посібник. / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця та проф. А.М.Герасимовича. - Житомир: ПП Рута, 2001. - 384 с. 2. Банківські операції: Підручник / За ред. А. М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2002. — 476 с. 3. Герасимович А. М. Облік і аудит у банках. Підручник. – К.: КНЕУ, 2004, - 536 с. 4. Облік та аудиту комерційних банках/А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Герасимовича.—Львів: Видавництво «Фенікс», 1999. — 512с. 5. Сойко В., Завгородній В. — Організація бухгалтерского обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. — К.: КНЕУ, 2000.— 260с. 6. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А. М. Мороза, М. Ф. Пуховкіної. — К.: КНЕУ, 2005. 7. Шевченко Р. І. Банківські операції: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 180 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (29)