Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Дослідження використання основних фондів підприєаств

Карточка работы:47983ф
Цена:
Тема: Дослідження використання основних фондів підприєаств
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Инженер
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Транспортний Університет (НТУ)
Содержание:Вступ                                                                                                                                                    3 Розділ 1. Теоретичні засади ефективності використання основних фондів на підприємстві                      4     1.1 Поняття основних фондів підприємства                                                                                        4     1.2 Класифікація основних фондів підприємства                                                                                6 Розділ 2. Методичні основи оцінки основних фондів підприємства                                                        11     2.1 Методи оцінки основних фондів підприємства                                                                             11     2.2 Автоматизація основних фондів підприємства                                                                             14 Розділ 3. Методичні засади оцінки ефективності використання основних фондів підприємства               22 Висновки                                                                                                                                              28 Список використаної літератури                                                                                                             31
Курс:4
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:Проблема підвищення ефективності використання основних фондів та виробничих потужностей підприємств займає центральне місце в період переходу України до ринкового механізму господарювання. Від її вирішення залежить місце підприємства, його фінансовий стан, конкурентоспроможність у боротьбі за завоювання, збереження і розширення внутрішніх та зовнішніх ринків збуту. Персонал підприємства, маючи чітке уявлення про роль кожного елемента основних фондів у відтворювальному процесі, фізичному і моральному їх спрацюванні, чинниках, що впливають на використання основних фондів, може виявляти резерви, методи, напрями, за допомогою яких зростає ефективність використання основних фондів і виробничих потужностей підприємства, що забезпечує зниження витрат виробництва й підвищення продуктивності праці. В умовах формування ринкового механізму господарювання на перший план висуваються такі питання, як технічний рівень, якість, надійність, зовнішній вигляд продукції, а це залежить від якісного складу техніки та ефективного її використання. Підвищення технічної якості засобів праці і оснащеність ними працівників в основному й сприяють зростанню ефективності виробничого процесу, що відповідно і підсилює актуальність даної теми. Метою курсової роботи є дослідження ефективного використання основних фондів на підприємстві. Об’єктом дослідження є механізм та особливості ефективного використання основних фондів на підприємстві. Предметом дослідження є економічні методи та підходи до ефективного використання основних фондів коштів на підприємстві.
Объём работы:
28
Выводы:В процесі здійснення курсової роботи можна зробити наступні узагальнення. Основні виробничі фонди — це частина основних фондів, яка бере участь у процесі виробництва тривалий час, зберігаючи при цьому свою натуральну форму, і вартість якої переноситься на новостворений продукт поступово, частинами в міру зносу; інша частина, постійно зменшуючись, фіксується у засобах виробництва до завершення строку служби. Поряд з виробничими існують невиробничі основні фонди — житлові будинки, дитячі і спортивні комплекси, їдальні, кафе, медпункти, заклади побутового обслуговування та інші об'єкти культурно-побутового призначення, які перебувають на балансі підприємств. На відміну від виробничих фондів вони не беруть участі в процесі виробництва і не переносять свою вартість на продукцію, оскільки вона не виробляється. Відтворюються основні невиробничі фонди за рахунок прибутку підприємств, тимчасом як джерелом відтворення основних виробничих фондів є амортизаційний фонд. Серед основних виробничих фондів виділяють активну і пасивну частини. До активної частини належать основні фонди, які безпосередньо діють на предмети праці або забезпечують регулювання засобів праці (наприклад, устаткування, інструмент, пристрої та прилади для вимірювання тощо). Основні елементи активної частини визначають величину виробничої потужності підприємства, технічний рівень виробництва та продуктивності праці. До пасивної частини відносяться основні фонди, які створюють умови для здійснення процесу виробництва та забезпечують його нормальне функціонування (наприклад, будівлі та споруди). Структура основних засобів — це співвідношення між вартістю окремих груп основних засобів та їх загальною вартістю, виражене у відсотках. Категорія структури характеризує внутрішню будову і зв'язок складових частин певної сукупності величин (наприклад, основних засобів, доходів, витрат) і застосовується в економіці для вивчення і наочного зображення цієї сукупності. Особливості структури основних засобів зумовлені специфікою галузі економиш, до якої належить підприємство, метою підприємницької діяльності, характером процесу відтворення основних засобів, методикою їх оцінки тощо. Облік основних фондів повинен забезпечити нормальний процес відтворення та збереження основних фондів, контроль за їх використанням. Існує кілька видів оцінки основних фондів, що зумовлено тривалістю їх участі в процесі виробництва, спрацюванням, зміною за цей період умов відтворення: за первісною, відновною та залишковою вартістю. Амортизація – це процес поступового перенесення вартості основних засобів на вартість виробленої продукції. Чим повільніше відбувається цей процес, тим більша різниця між основними засобами, застосованими в процесі виробництва, і основними засобами, споживаними у ньому. Коли ця різниця зникає, це означає, що засіб праці віджив свій вік і разом із своєю споживною вартістю втратив свою вартість. В Україні діють різні правила нарахування амортизації для цілей бухгалтерського і податкового обліку. В умовах ринкових відносин особливо важливого значення набуває підвищення ефективного використання основних виробничих фондів. Для визначення ефективності їх використання застосовуються узагальнюючі, індивідуальні та допоміжні показники ефективності використання основних фондів на підприємстві. Також в курсовій роботі було проаналізовано ефективність використання основних засобів на прикладі ККЗ „Росинка”, Київський колективний завод безалкогольних напоїв „Росинка” із року в рік розвивається і росте, підвищує якість своєї продукції, пропонує нову. Здобуває нові горизонти не тільки вітчизняного ринку, а й світового. Завод „Росинка” досяг таких успіхів завдяки Європейської допомоги. Нове обладнання, допоміжні матеріали та основна сировина – все це поставляється від найкращих виробників Європи. „Росинка” підписав довгострокові угоди з відомими фірмами. Оцінюючи тенденцію ефективності використання основних виробничих фондів на ККЗ „Росинка” на основі даних таблиці 3.1, можна зробити висновок, що зусилля підприємства відносно інвестування додаткового капіталу в основні виробничі фонди (середньорічна вартість основних виробничих фондів зросла в 2006р. порівняно з 2005р. на 2,25%) і нарощування виробничої потужності (відносний приріст 11,3%) принесли власникам підприємства бажаних результатів в короткостроковому періоді. За результатами маркетингових досліджень все більше споживачів віддають перевагу напоям із натуральної сировини з додаванням соку, а також вітамінізованим напоям. Як показали дослідження така продукція користується більшим попитом, ніж напої із звичайних концентратів, і корисна для здоров’я. Враховуючи, що завод планує виходити на більшість ринків збуту в Криму та Росії, а також, передбачаючи популярність даного напою, планується удосконалити технологічні процеси і випустити 500 тис. дал. напою в рік у пляшках різної ємності. Дане впровадження дозволить значно підвищити всі показники ефективності використання основних фондів на ККЗ „Росинка”.
Вариант:нет
Литература:1.    Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 11 травня 1997 р. № 283,№ 283/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998.- №10, з наступними змінами та доповненнями. 2.    Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : Атіка, 2004. — 480с. 3.    Гончаров Є. І. Економіка підприємства: Учбовий посібник / Державний ін-т післядипломної освіти керівників і спеціалістів металургійного комплексу України. — 2.вид., доп. і перероб. — Д. : Пороги, 2003. — 174с. 4.    Грещак М. Г., Колот В.М., Наливайко А. П., Покропивний С. Ф., Сай В. М. Економіка підприємства: Підручник / Київський національний економічний ун- т / С.Ф. Покропивний (ред.). — 2.вид., перероб. та доп. — К. : КНЕУ, 2000. — 526с. 5.    Денисенко О. О., Євдокимов Ф. І., Кучер А. Т., Лисяков В. Ф., Ляхов О. В. Економіка промислового підприємства: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Донецький національний технічний ун-т / Ф.І. Євдокимов (ред.), Т.Б. Надтока (ред.). — Донецьк : Новый мир, 2003. — 357с. 6.    Економіка підприємств харчової промисловості/ А.О. Заїнчковський, Г.М. Решетюк, Г.А.Болдуй та ін.; За ред. А.О. Заїнчковського, - К.: Урожай, 1998. – 272с. ISBN 966-05-0128-5. 7.    Калина Алла Василівна, Котвицький Адам Адамович, Cтожок Ольга Зосимівна. Економіка підприємства: навч. посібник / Університет сучасних знань. — К. : Знання України, 2007. — 323с. — Бібліогр.: с. 323. — ISBN 978-966-316-191-4. 8.    Ковальчук І.В. Реальна економіка: навчальний посібник з економіки підприємства. – К.: ВІПОЛ, 2004. – 393 с.2002. ISBN 966-646-049-1. 9.    Кулішов Володимир Васильович. Економіка підприємства: теорія і практика: Навч. посібник. — К. : Ніка-Центр, 2002. — 211с. 10.    Макаровська Т. П., Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2003. — 304с. 11.    Мельник Леонід Григорович, Карінцева Олександра Іванівна. Економіка підприємства: Конспект лекцій на основі навч. посіб. для студ. вищих закл. освіти. — Суми : Університетська книга, 2003. — 412с. : рис., табл. — (Бібліотека "Економічна освіта"). — Бібліогр.: в кінці розд.. — ISBN 966-680-094-2. 12.    Осипов В. І. Економіка підприємства: Підручник для студ. вищих учбових закладів / Одеський держ. економічний ун-т. — О. : Маяк, 2005. — 724с. 13.    Солодовник Леонід Максимович, Пономаренко Павло Іванович. Економіка виробничого підприємства: Навч. посіб. / Національний гірничий ун- т. — Д. : НГУ, 2004. — 270с. : рис. — Бібліогр.: в кінці розд.. — ISBN 966-8271-90-4. 14.    Харів П. С., Андрушків Б. М., Кирич Н. Б., Гощинський А. В. Економіка підприємства: посіб. з самост. вивчення курсу — Т. : ТІСІТ, 2007. — 312с. 15.    Федулова Л. Інноваційний менеджмент в Україні : проблеми та шляхи формування // Еономіст.-2002.-№2.-С.52-54 16.    Фінанси підприємств: Підручник/ Кер.авт.кол. і наук. ред.. проф..А.М. Поддєрьогін. – 4-те видання, перероб. та доп. –К.:КНЕУ, 2002 – 571с. Чернелевский Л.М. Економічний аналіз на підприємствах харчової промисловості і торгівлі. Підручник. – К., 2003. – 312 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (784)