Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент організацій»

Удосконалення систем управління якістю продукції на підприємстві ООО«Край»

Карточка работы:160
Цена:
Тема: Удосконалення систем управління якістю продукції на підприємстві ООО«Край»
Предмет:Менеджмент організацій
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент організацій
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Академія Праці і Соціальних Відносин (АПСВ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РИНКУ 7 1.1. Теоретичні засади систем управління якістю продукції 7 1.2. Визначення загального управління якістю продукції 18 1.3. Дослідження ефективності системи управління якістю продукції на підприємстві 30 РОЗДІЛ 2. СТАН СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ТОВ „КРАЙ” 37 2.1. Загальна характеристика системи управління якістю продукції на ТОВ „Край” 37 2.2. Аналіз складових системи управління якістю продукції на ТОВ „Край” 75 2.3. Оцінка ефективності управління системою якістю продукції на ТОВ „Край” 89 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ТОВ „КРАЙ” 94 3.1. Удосконалення системи управління якістю продукції на ТОВ „Край” 94 3.2. Оцінювання результативності заходів підвищення ефективності управління якістю продукції на ТОВ „Край” 117 ВИСНОВКИ 134 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 139 ДОДАТКИ 147
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність дослідження. Якість - ємна, складна й універсальна категорія, що має безліч особливостей і різних аспектів. Якість продукції (послуги) - певна сукупність властивостей продукції (послуги), потенційно або реально здатних тією чи іншою мірою задовольняти необхідні потреби при їхньому використанні по призначенню, включаючи утилізацію або знищення. Проблема якості продукції й послуг була й залишається актуальною. Вона є стратегічною проблемою, від рішення якої залежить стабільність економіки нашої держави. Процес поліпшення якості, що поєднує діяльність багатьох виробництв, колективів конструкторів, сфери послуг, необхідний не тільки для одержання прибутку при збуті товарів або послуг, але головне - суспільству в цілому. Одним з найважливіших факторів росту ефективності виробництва є поліпшення якості випускаємої продукції або надаваної послуги. Підвищення якості випускаємої продукції розцінюється в наш час як вирішальна умова її конкурентоспроможності на внутрішньому й зовнішньому ринках. Конкурентоспроможність продукції багато в чому визначає престиж країни і є вирішальним чинником збільшення її національного багатства. Якість продукції відноситься до числа найважливіших критеріїв функціонування підприємства в умовах насиченого ринку й переважної нецінової конкуренції. Підвищення технічного рівня і якості продукції визначає темпи науково - технічного прогресу й ріст ефективності виробництва в цілому, впливає на інтенсифікацію економіки, конкурентоспроможність вітчизняних товарів і життєвий рівень населення країни. Ріст технічного рівня і якості випускаємої продукції є в умовах сьогодення найбільш характерною рисою роботи підприємств у промислово розвинених країнах. В умовах переважної нецінової конкуренції й насиченого ринку саме висока якість продукції служить головним фактором успіху. Якість випускаємої продукції по праву можна віднести до найважливіших критеріїв діяльності будь-якого підприємства. Саме підвищення якості продукції визначає ступінь виживаності фірми в умовах ринку, темпи науково - технічного прогресу, ріст ефективності виробництва, економію всіх видів ресурсів, що використовуються на підприємстві. Збільшення виробництва високоякісних виробів українськими підприємствами в остаточному підсумку повинне привести до інтенсифікації економіки, росту життєвого рівня населення, підвищенню конкурентоспроможності українських товарів на внутрішньому й світовому ринках. Сучасним підприємствам необхідно навчитися більш ефективно використовувати економічні, організаційні й правові важелі впливу на процес формування, забезпечення й підтримки необхідного рівня якості на всіх стадіях життєвого циклу товару. Метою дослідження є комплексне дослідження теоретико-прикладних основ управління якістю продукції вітчизняних суб’єктів господарювання та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на створення ефективної системи управління якістю продукції на обраному підприємстві ТОВ „Край”, що забезпечить його стійкий розвиток та економічне зростання. Об’єктом дослідження є ТОВ „Край” як успішне підтриємство харчової промисловості. Досягнення встановленої мети вимагає виконання наступних завдань дослідження: - Вивчити теоретичні засади систем управління якістю продукції; - Дати комплексне визначення загального управління якістю продукції; - Провести дослідження ефективності системи управління якістю продукції на підприємстві; - Здійснити загальну характеристику системи управління якістю продукції на ТОВ „Край”; - Проаналізувати складові системи управління якістю продукції на ТОВ „Край”; - Дати оцінку ефективності управління системою якістю продукції на ТОВ „Край”; - Обґрунтувати шляхи удосконалення системи управління якістю продукції на ТОВ „Край”; - Оцінити результативність заходів підвищення ефективності управління якістю продукції на ТОВ „Край”. Предметом дослідження виступають організаційно-економічні механізми, задіяні у процесі управління якістю продукції на підприємстві. Теоретичну базу дослідження становлять праці вітчизняних та зарубіжних фахівців з питань якості, систем якості, управління якістю продукції в сучасних умовах ринкової економіки, зокрема, найбільш повно ці проблеми висвітлені у роботах Ансоффа І., Бодді Д., Гличева А.В., Довбні А.А., Поедінщікова І.І., Єгорової Л.Г., Ільєнкової С.Д., Мішина В.М., Ноулера Л., Хауелла Дж., Голда Б., Коулмена Е., Моуна О., Ноулера В., Огвоздіна В.Ю., Окрепілова В.В., Павленка Л.Г. та ряду ін. Науково-методологічні аспекти аналізу систем управління якістю продукції в умовах сьогодення висвітлені в роботах Гіссіна В.І., Гличева А.В., Ляшецького Л.П., Швандера В.А., Смоленцева В.П., Схіртладзе А.Г. та ін. У дослідженні використано ряд загальнонаукових та спеціальних методів дослідження процесів і явищ у їх взаємозв’язку і розвитку. Серед загальнонаукових методів пізнання необхідно виділити абстрактно-теоретичний, історичний, діалектичний, індукції та дедукції, аналізу й синтезу, що були використанні при визначенні та узагальненні теоретико-методологічних та виопрацювання практичних рекомендацій щодо управління якістю продукції. Експертний метод вибору показників, методи факторного аналізу відхилень, економіко-статистичного аналізу, порівняння застосовані для аналізу результатів господарювання, прогнозування показників господарської діяльності підприємства ТОВ „Край”. Інформаційну базу дослідження склали теоретична та практична інформація, статистичні дані, опубліковані у наукових роботах вітчизняних та зарубіжних вчених, науково-практичних конференціях, періодичних виданнях, інформаційно-аналітичних бюлетенях галузевих інтеграційних утворень, фінансово-господарська документація підприємства ТОВ „Край”. Структура роботи складається зі вступу, в якому обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено його мету та завдання; трьох розділів, перший з яких присвячений дослідженню управління якістю продукції в умовах конкурентного середовища на ринку, у другому розділі дипломної роботи проведено діагностику стану системи управління якістю продукції на ТОВ „Край”, третій розділ включає обґрунтування шляхів підвищення ефективності управління якістю продукції на ТОВ „Край”. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження, список використаних джерел та додатки.
Объём работы:
138
Выводы:Таким чином, проведений аналіз розвитку форм і методів організації робіт поліпшення якості, виявлення можливості прикладання до робіт з якості принципів загальної теорії управління, розробка схем механізму управління якістю, визначення характеру потреб, стан кон'юнктури ринку як вихідного елемента управління якістю продукції або послуги, критичний розгляд визначень основних термінів свідчить про наступне: Управління якістю на підприємстві - це керівна діяльність по забезпеченню проектування, виготовлення й реалізації товарів, що володіє досить високим ступенем корисності й задовольняє запити споживачів. Оцінити рівень якості цієї продукції можна за якісними і кількісними ознаками. Якщо вони відповідають стандартам, то продукцію варто сертифікувати. Кінцева мета проведення сертифікації - це не тільки підвищення якості продукції й послуг, але й гарантії безпеки людей, які живуть сьогодні, й збереження здорового середовища для тих, хто буде жити завтра. Низьке (неконкурентноздатна) якість продукції – це не абстрактна категорія, а цілком конкретна причина нежиттєздатності підприємства. Тому проблема якості усвідомлюється вже як стратегічна проблема. Здатність підприємства досягати своїх цілей, забезпечуючи конкурентноздатність випускаємої продукції визначається діючою на ньому системою організації й управління - системою управління якістю. Сучасну організацію робіт з якості теоретично припустимо, а практично доцільно й ефективно, на нашу думку, будувати не на загальному глобальному контролі, а на принципах загальної теорії управління на основі схем механізмів управління якістю продукції. Сучасне управління якістю продукції повинне прямо орієнтуватися на характер потреб, їхню структуру й динаміку; ємність і кон'юнктуру ринку; стимули, обумовлені економічною й технічною конкуренцією, характерні для ринкових відносин. У даній дипломній роботі були розглянуті аспекти управління якістю на підприємстві ТОВ „Край”. Проблеми якості в сьогоднішніх економічних умовах здобувають все більшого значення. У наші дні питання якості для споживача є першочерговими, часто переважаючи над ціновими. Споживач у своїй масі хоче одержувати кращу якість навіть за небагато вищу ціну, бажаючи переплатити, але купити товар найкращої якості. У роботі були розкриті моменти впровадження й розробки системи якості ISO 9001 на підприємстві ТОВ «Край». Головною перевагою системи є загальне охоплення системою всієї структури підприємства. У системі задіяні всі учасники циклів виробництва й комерційної діяльності підприємства. Тим самим забезпечується загальна спрямованість керівництва й персоналу на підтримку й забезпечення встановленого рівня якості. Система ISO широко поширена в усьому світі, сертифікати видаються в усі країни, як у високорозвинені, так і в ті, що розвиваються. Наявність системи ISO є гарантом надійності підприємства, створює йому певний позитивний імідж в очах партнерів і споживачів. Про наявність системи ISO вказують у рекламних проспектах, на фірмових бланках підприємства ставлять логотип ISO, на упакуванні і ярликах - це є рекламою й гарантією якості продукції. При наявності такого логотипа споживач із маси іншої продукції, що не має сертифікації, завжди вибере сертифіковану, особливо це актуально для товарів харчового призначення. Можна зробити висновки, що сертифікація по системі ISO в Україні перебуває в стадії впровадження, ще не всі підприємства усвідомили важливість і необхідність сертифікації відповідності системі ISO. З роками число отриманих сертифікатів в Україні буде рости. Оскільки Україна все-таки поступово виходить на світовий ринок не тільки як сировинний постачальник, а для роботи із закордонними партнерами й просування своєї готової продукції за межами України, це буде важливою умовою укладання угод і успішною зовнішньоекономічною діяльністю підприємств країни. Сучасне управління якістю на підприємстві ТОВ «Край» повинне оптимально сполучити дії, методи й засоби, що забезпечують, з одного боку, виготовлення продукції, що задовольняє поточні запити й потреби ринку, а з іншого боку - розробку нової продукції, здатної задовольняти майбутні потреби й майбутні запити ринку. Принципова схема механізму управління якістю органічно повинна взаємодіяти з маркетинговими дослідженнями й включати у свій склад блок розробки політики в області якості. Створення на підприємстві ТОВ «Край» систем управління, як показує їхній аналіз, привело до істотного розширення завдань по підвищенню якості випускаємої продукції і перерозподілу функцій між їхніми підрозділами й службами. Необхідність цього обумовлена, зокрема, появою таких нових завдань, як планування й оцінка якості праці, аналіз якості продукції, контроль виконавської дисципліни, оперативне планування підвищення якості продукції й ін. Поряд із цим, істотно розширилося коло завдань, пов'язаних із забезпеченням якості виготовлення харчової продукції на стадії технічної підготовки виробництва, що викликано постійним удосконалюванням конструктивних рішень освоєння виробництва і необхідністю освоєння нових видів продукції. Комплексна система управління якістю продукції, розроблювальна й впроваджувана на підприємстві ТОВ «Край», забезпечує взаємозв'язок технічних, економічних, соціальних, організаційних і ідеологічних заходів. Управління якістю здійснюється на основі використання всіх важелів його стимулювання шляхом установлення чітких критеріїв ефективності діяльності підрозділів підприємства. Воно являє собою черговий, більш високий щабель організації робіт з якості. Цей щабель характеризується переходом від рішень, прийнятих на основі інтуїції й практичного досвіду окремих керівників, до наукових, формалізованих методів управління на основі урахування причинно-слідчих зв'язків формування якості випускаємої продукції. Комплексна система управління якістю продукції - складна ієрархічна людино-машинна система. Вона передбачає використання, поряд з евристичними методами й алгоритмічними правилами, необхідність застосування ЕОМ. Спрямованість удосконалювання діючої системи управління якістю продукції на підприємстві ТОВ «Край» повинна бути такою, щоб було забезпечено її функціонування на основі реального механізму управління якістю, зорієнтованої на виготовлення конкурентоспроможної продукції, що задовольняє вимогам наявних і потенційних замовників. Ефективним методом підвищення управління якістю на ТОВ «Край» будуть стандарти TQM. Їхня головна мета - забезпечення якості продукції, необхідної саме замовнику. У наш час, з розвитком науки й технологій, у тому числі в сферах виробництва продовольчої сировини й переробки сільгосппродукції, спостерігається поява додаткових факторів небезпеки харчової продукції. Ці фактори сполучені: - з постійним ускладненням екологічної обстановки; - з виробництвом нових видів сільськогосподарської сировини (як наприклад, генетично модифіковані види); - з використанням широкого спектра пестицидів і агрохімікатів для обробки ґрунтів; - з застосуванням гормональних препаратів для прискореного росту птахів і тварин; - з широким використанням при виробництві продуктів харчування: консервантів, стабілізаторів, ароматизаторів, барвників, модифікованих продуктів і т.п. Складна ситуація в цьому зв'язку лякає людство невизначеністю, тому що воно не одержало від науки відповіді на поставлені перед ним запитання: Як відіб'ється їжа, споживана людиною (змінена й відмінна від первозданної) на її здоров'ї зараз і в наступних поколіннях? З'являються й нові проблеми, пов'язані з переглядом діючого нормування й забезпеченням ефективного контролю. Сучасний споживач став пред'являти більш високі вимоги до безпеки продуктів харчування. Він хоче не тільки добре і якісно харчуватися, але й бути впевненим у цілковитій безпеці споживаної їжі. Ці обставини спонукали всі розвинені країни світу шукати нові форми управління безпекою харчової продукції. Найефективнішою виявилася система НАССР (в англійській транскрипції HACCP "Hazard Analysis and Critical Control Points", що в перекладі означає "Аналіз ризиків і критичні точки контролю") використовується в основному підприємствами виробниками харчової продукції. Ця система забезпечує контроль на всіх етапах харчового ланцюга, будь-якій точці процесу виробництва, зберігання й реалізації продукції, де можуть виникнути небезпечні ситуації. Для впровадження системи НАССР підприємство ТОВ «Край» зобов'язано не тільки досліджувати свій власний продукт і методи виробництва, а й застосовувати цю систему і її вимоги до постачальників сировини, допоміжним матеріалам, а також системі оптової й роздрібної торгівлі. Із проведеного нами дослідження можна зробити висновки, що впровадження даної системи буде сприяти збільшенню прибутку підприємства, що позначиться позитивно на всіх його результатах діяльності.
Вариант:нет
Литература:1. Амиров Ю.Д., Печенкин А.Н. Оценка качества продукции и рыночная экономика // Стандарты и качество. – 2002. – №10. 2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – СПб.: Питер, 1999. 3. Билоус Г.П. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности // Економіка України. – 2004. – №2. 4. Бичківський Р.В. та ін. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація: Підруч. для вищ. навч. закладів / Бичківський Р.В., Столярчук П.Г., Гамула П.Р.; За ред. Р.В.Бичківського; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів, 2002. 5. Бичківський Р.В. Управління якістю: Навч. посіб. / Держ. ун-т «Львів. політехніка». — Львів, 2000. 6. Бібік Ю.В. Економічні аспекти сертифікації продукції та систем управління якістю за міжнародними стандартами: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. 08.06.01 / Київ. держ. екон. ун-т. — Х., 2002. 7. Блинов А.П. Финансовый анализ: управление капиталом, выбор инвестиций, анализ отчетности: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2003. 8. Богатин Ю.В. Экономическая оценка качества и эффективности работы предприятия. – М.: Изд. Стандартов, 2001. 9. Богатырев А.А., Филиппов Ю.Д. Стандартизация статистических методов управления качеством. – М.: Изд. Стандартов. 1999. 10. Бодди Д. Основы управления качеством. – К.: Либідь, 2004. 11. Боженко Л.І., Гутта О.Й. Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації продукції: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Боженко Л.І., Гутта О.Й.; Наук.-метод. центр вищ. освіти, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів: Афіша, 2001. 12. Вакуленко А.В. Управління якістю: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. 13. Варналий З.С. Анализ финансовой деятельности предприятия // Економіка України. – 2004. – № 62. 14. Версан В.Г., Чайка И.И. Системы управления качеством продукции. – М.: Изд.стандартов, 2006. 15. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємництва: діагностика, стратегія, ефективність. – К.: Вища школа, 2005. 16. Гиссин В.И. Управление качеством продукции. – Р.-на-Дону: Феникс, 2005. 17. Гиссин В.И. Управление качеством продукции: Учебн. пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. 18. Гличев А. Основы управления качеством продукции. – К.: Основа, 2005. 19. Гличев А.В. Нововведения, маркетинг и управление качеством // Стандарты и качество, №10, 2005. 20. Гличев А.В. Основы управления качеством продукции. – М.: Издательство стандартов, 1999. 21. Довбня А.А., Поединщиков И.И. Оценка эффективности менеджмента в реализации цели политики в области качества // Стандарты и качество, 2004, №3. 22. Доманцевич Н.І. та ін. Основи стандартизації, метрології та управління якістю: Навч. посіб. для студентів кооп. вищ. навч. закладів / Доманцевич Н.І., Полікарпов І.С., Яцишин Б.П.; Навч.-метод. центр «Укоопосвіта». — К., 2006. 23. Доповіді НАН України „Фінансова стабілізація” // Економіка України. – 2004. – №12. 24. Дорофеєв В.М. Анализ хозяйственной деятельности предприятия // Гривна. – 2005. – № 45. 25. Егорова Л.Г. В помощь предприятиям, готовящимся к сертификации // Сертификация, 2005, №3. 26. Економіка підприємства: Підручник для Вузів / За заг. ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара – К. : ЗАТ “НІЧЛАВА”, 2004. 27. Жадан О.В. та ін. Основи управління якістю: Навч.-метод. посіб. / О.В.Жадан, А.В.Кретова, Г.М.Сичов; Донец. держ. ун-т упр.. — Донецьк, 2004. 28. Захожай В.Б., Чорний А.Ю. Статистичне забезпечення управління якістю: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.Б.Захожай, А.Ю.Чорний. — К.: Центр навч. л-ри, 2005. 29. Зіміна Г.К. Стандартизація систем управління якістю: Згідно стандартів серії ISO 9000: 2001 (у схемах): Навч.-практ. посіб.. — К.: Шк. адмін. упр. Зіміної, 2003. 30. Ильенкова С.Д. и др. Управление качеством: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ. – 1999. 31. Исикава К. Японские методы управления качеством. – М.: Экономика, 1998. 32. ИСО 9000 – 1: 1994. Общее руководство качеством и стандарты по обеспечения качества. Ч.1. руководящее указание по выбору и применению. 33. Калиновська Л.Є. Управління якістю діяльності торговельного підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2005. 34. Калініна А.О. Система управління якістю на підприємстві в умовах трансформації економіки: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. 08.06.02 / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2001. 35. Кириченко Л.С. Основи стандартизації, метрології та управління якістю: Опор. конспект лекцій / Ред. С.Г.Голосова; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2002. 36. Кириченко Л.С., Мережко Н.В. Основи стандартизації, метрології та управління якістю: Навч. посіб. / Кириченко Л.С., Мережко Н.В.; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2006. 37. Коваленко С.М. та ін. Концептуальні основи систем управління якістю: Основоположні принципи міжнародного стандарту ISO 9001: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.М.Коваленко, В.О.Лебединець, С.М.Коваленко; Нац. фармац. ун-т. — Х.: Золоті сторінки, 2003. 38. Кондратьев О.В. Оцінка фінансової роботи підприємств та її показники. - Фінанси України. – 2003. – №5. 39. Кравченко В.П. Управління якістю праці робочих на промислових підприємствах: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2005. 40. Крылова Г.Д. Зарубежный опыт управления качеством. – М.: Изд. Стандартов, 2002. 41. Леонов И.Г., Аристов О.В. Управление качеством продукции. –М.: Изд. Стандартов, 2004. 42. Лисьонкова Н.М. Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспроможності підприємств на основі вдосконалення систем управління якістю: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Укр. держ. акад. залізн. трансп.. — Х., 2006. 43. Ляшецкий Л.П. Управление качеством продукции. – К.: Ґенеза, 2006. 44. Мишин В.М. Управление качеством: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 45. Мозолюк В.О. Системне управління якістю: Вимоги до СУЯ: Навч. посіб. / Нац. ун-т кораблебудування ім. Макарова. — Миколаїв, 2005. 46. Молодцова О.П. Управління якістю програмної продукції: Навч. посіб. / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2001. 47. Мороз О.В., Ткачук Л.М. Організаційно-економічні фактори управління якістю на підприємствах / О.В.Мороз, Л.М.Ткачук; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. 48. Мюллер К. Некоторые аспекты внедрения системы качества в промышленности // Стандарты и качество. – 2005. – №3. 49. Настанови з розробляння документації системи управління якістю (ISO / TR 10013: 2001, IDT): Пер. з англ.. — Чин. від 01.07.2004. — К.: Держспоживстандарт України, 2004. 50. Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і (або) екологічного управління (ISO 19011: 2002, IDT): Пер. з англ.. — Чин. від 01.07.2004. — К.: Держспоживстандарт України, 2004. 51. Николаева Э.К. Семь инструментов качества в японской экономике. – М.: Изд. Стандартов, 2006. 52. Ноулер Л., Хауэлл Дж., Голд Б., Коулмэн Э., Моун О., Ноулер В. Статистические методы контроля качества продукции. – М: Издательство стандартов, 2005. 53. Огвоздин В.Ю. Управление качеством основы теории и практики. – СПБ: ГЭУ, 1999. 54. Окрепилов В.В. Управление качеством. – М.: Экономика, 1999. 55. Окрепилов В.В. Управління якістю: Підручник для вузів. – К.: Знання, 1998. 56. Осієвська В.В. Основи стандартизації, метрології та управління якістю: Навч. посіб. / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2002. 57. Основи стандартизації, метрології і управління якістю: Навч.-метод. посіб. для самост. роботи студ. всіх спец. ЛКА / УКООПСПІЛКА, Львів. комерц. акад.; Доманцевич Н.І., Закусілов А.П.. — Львів, 2002. 58. Павленко Л.Г. Политику качества - до каждого исполнителя. //Сертификация, 2003, №1. 59. Прокопов Ф.Ю. Причини гальмування розвитку підприємництва в Україні // Економіка, фінанси, право. – 2003. – №1. 60. Процесний підхід при розробленні та впровадженні системи управління якістю згідно ДСТУ ISO 9001: 2000 ”: Метод. посіб. / Ін-т з питань упр. якістю та навколишнім середовищем, ДП УкрНДНЦ; Упоряд.: Топольницький О.Г. та ін.. — К.: Хімджест, 2003. 61. Радіонов В.В. Управління якістю. – К.: Основа, 2006. 62. Рахлин К.М. Организация учёта и оценки затрат предприятия на качество. // Стандарты и качество, 2005, №3. 63. Ровенчак Т.Г., Христич О.В. Стандартизація, управління якістю і сертифікація продукції: Навч. посіб. для студ. спец. «Менеджмент організацій» / Т.Г.Ровенчак, О.В.Христич; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2005. 64. Росоха Т.Ю. Основи стандартизації, метрології та управління якістю / Київ. держ. торг.-екон. ун-т. — К., 2005. 65. Рубанюк Ю.Т. Четырнадцать пунктов Деминга - программа действий для выживания производителей? // Стандарты и качество,2005, №7. 66. Руденко Г.Г. Анализ хозяйственной деятельности предприятия // Персонал. – 2004. – №1. 67. Сакато С. Практическое руководство по управлению качеством. – К.: Академия, 2005. 68. Саранча Г.А. Метрологія, стандартизація та управління якістю: Підручник для студентів техн. вузів. — К.: Либідь, 2003. 69. Свиткин М.З. От семейства стандартов ИСО 9000 к всеобщему менеджменту качества // Стандарты и качество. – 2006. – №9. 70. Системы качества. Сборник нормативно-технических документов. – К.,1999. 71. Смоленцев В.П., Схиртладзе А.Г. Управление качеством. – К.: Генеза, 2005. 72. Стасюк Л.Л. Управління якістю внутрішньофірмового плануваня у торгівлі: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. 08.07.05 / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2003. 73. Тельнов А.С. Управління якістю праці на промислових підприємствах. — Хмельницький: ХНУ, 2005. 74. Толпежніков Р.О. Маркетингове управління якістю продукції промислових підприємств: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. 08.06.01 / Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь, 2004. 75. Управление качеством продукции ИСО 9000 – ИСО 9004, ИСО 8402. – М.: Издательство стандартов, 2004. 76. Управління якістю продукції: Навч. посібник для студентів вузів України / Запунний О.Й., Запунний О.О., Полуда І.В., Савченко С.М.; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т» та ін.; За ред. В.Д.Нємцова. — К., 1998. 77. Управління якістю. Сертифікація: Навч. посіб. / Р.В.Бичківський, П.Г.Столярчук, Л.І.Сопільник, О.О.Калинський; За ред. Р.В.Бичківського; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — К.: Школа, 2005. 78. Фатхутдинов Р.А. Система обеспечения конкурентоспособности. // Стандарты и качество, 2006, №1. 79. Фейгенбаум А. Контроль качества продукции: сокр. пер .с англ. –М.: Экономика, 2006. 80. Харрінгтон Дж. Управління якістю. Скор. пер. з англ. – Х.: Олді-Плюс, 2005. 81. Чайка И.И. Как добиться признания за рубежом отечественных сертификатов на системы качества // Сертификация, 2006, №6. 82. Чайка И.И. Конкурентная борьба предприятий – это соревнование систем управления качеством // Стандарты и качество.– 2006. – №12. 83. Чайка И.И. Конкурентоспособное качество отечественной продукции. //Стандарты и качество, 2003, №8. 84. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації / Підруч. з проф. спрямувння техн. і екон. профілю. — К., 2006. 85. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації: Підручник. — 2-е вид.. — К.: Укр.-фін. ін-т менеджменту і бізнесу, 1999. 86. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації: Підручник / Европ. ун-т. — 3-є вид., перероб. і допов.. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2001. 87. Швандер В.А. Стандартизация и управление качеством продукции.– М.:ЮНИТИ – ДАНА, 1999. 88. Швец В.Е. “Менеджмент качества” в системе современного менеджмента // Стандарты и качество. – 2007. – №1. 89. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа предприятия // Персонал. – 2003. – №6. Шишкин И.Ф. Метрология, стандартизация и управление качеством. – М.: Изд. Стандартов, 2005.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (257)