Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Організація виробництва / Операційний менеджмент»

Організація товарно-матеріальних запасів

Карточка работы:9124
Цена:
Тема: Організація товарно-матеріальних запасів
Предмет:Організація виробництва / Операційний менеджмент
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Технічний Університет України "Київський політехнічний інститут" (НТУУ "КПІ")
Содержание:Вступ 2 Розділ 1. Товарно - матеріальні цінності як об'єкт фінансового аналізу та управління 4 1.1.Сутність, значення та місце товарно - матеріальних цінностей в діяльності підприємства 4 1.2.Методи і прийоми фінансового аналізу виробничих запасів 12 Розділ 2. Аналіз управління товарно - матеріальними цінностями 16 2.1.Інформаційне забезпечення та завдання аналізу товарно - матеріальних цінностей 16 2.2.Загальна оцінка і аналіз складу і динаміки товарно - матеріальних цінностей 21 2.3.Аналіз ефективності використання виробничих запасів 24 Розділ 3. Шляхи вдосконалення механізму управління товарно - матеріальними цінностями 31 3.1.Проблеми, пов'язані мінімізацією витрат на придбання, складування та зберігання виробничих запасів 31 3.2.Шляхи покращення менеджменту товарно - матеріальних цінностей 33 Висновки 38 Література 41
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Однією з найважливіших передумов ефективного функціонування економіки є розвиток виробництва. Запаси - рушійна сила будь-якого виробництва. Для того, щоб управління виробництвом було ефективним керівникам необхідно спиратися на дані бухгалтерського обліку господарських операцій, які мають забезпечити інформацією про стан виробничих запасів для діяльності, обсягів реалізації та ін.; на дані перевірки товарно-матеріальних запасів, як спосіб перевірки даних бухгалтерського обліку; та економічний аналіз, як спосіб отримати дані про ефективність тих чи інших операцій. Всім цим обумовлена актуальність обраної теми. В процесі виробництва матеріальні цінності використовуються повністю і тому для кожного нового процесу їх слід заміняти новими. Для забезпечення безперебійної роботи виробництва на складах підприємства завжди мають бути виробничі запаси в межах норм, передбачених потребою підприємства. У складських приміщеннях підприємств здійснюються операції по збереженню виробничих запасів, що надходять, а також відпуску їх у виробництво. Менеджер - логістик має забезпечити контроль за залишками, надходженням і витратами виробничих запасів на складі, що є важливою умовою для забезпечення збереження власності підприємства. Підприємства повинні забезпечити визначений рівень запасів сировини в процесі виробництва. Запаси надають підприємствам свободу в проведенні закупок, в складанні виробничого плану і в маркетингових заходах. Тому важливим питанням управління є визначення оптимального розміру матеріальних цінностей, необхідних для виробничого процесу. На основі звітних даних менеджер - логістик формує для керівника підприємства необхідні дані для удосконалення системи забезпечення виробничими запасами та надає інформацію про наявність надлишкових матеріальних ресурсів. На основі даних формується управління виробничими запасами підприємства. На отриманих даних формується інформація про оборотність матеріальних необоротних активів. Метою роботи є: розкрити сутність товарно – матеріальних цінностей, необхідності аналізу використання виробничих матеріальних запасів на підприємствах промисловості, виявити резерви для удосконалення управління виробничими ресурсами на базовому підприємстві. Згідно П(С)БО 9, запаси визначаються активами, якщо існує імовірність, що підприємство отримає в майбутньому економічну вигоду, пов’язану з їх використання та їх вартість може бути достовірно оцінена. Мета роботи визначає основні завдання дослідження: ­ вивчити сутність товарно - матеріальних цінностей; ­ вивчити методи і прийоми фінансового аналізу виробничих запасів; ­ проаналізувати склад товарно - матеріальних цінностей на підприємстві; ­ оцінити динаміку товарно - матеріальних цінностей на підприємстві; ­ проаналізувати ефективність використання виробничих запасів; ­ дослідити проблеми, пов'язані мінімізацією витрат на придбання, складування та зберігання виробничих запасів; ­ розробити шляхи покращення менеджменту товарно - матеріальних цінностей. Предмет дослідження: система управління товарно-матеріальними запасами. Об’єкт дослідження: ТОВ „Торговий дім „Контур””. У роботі були використані загальнонаукові методи пізнання об’єктивної природи економічних явищ та процесів, що обумовлюють конкурентоспроможність підприємства, зокрема метод аналізу та синтезу, системний підхід і моделювання. Основними джерелами виступають статистична звітність, звітність підприємства, статті, публікації, підручники.
Объём работы:
37
Выводы:На основі дослідження, проведеного у роботі, необхідно зробити наступні висновки. Згідно національних стандартів, запаси, як правило, є найбільш важливою і значною частиною активів підприємства, вони займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємства; при визначенні результатів господарської діяльності підприємства та при висвітленні інформації про його фінансовий стан. Запаси відносяться до складу оборотних активів, тому що можуть бути перетворенні на грошові кошти протягом року або одного операційного циклу. Запаси поділяють на виробничі і товарні. Виробничі запаси промислового підприємства дещо відрізняються від товарних запасів торгівельного підприємства. В торгівельній діяльності основний вид запасів – товар. Згідно ПСБО 9 «Запаси», товарні запаси - придбані підприємством товари, призначені для подальшого перепродажу. При цьому підприємство, як правило, не вносить суттєвих змін до їх фізичної форми, вже при закупці у постачальника вони є готовою продукцією. Різні варіанти технології виробництва продукту або задоволення якої-небудь потреби вимагають, як правило, і різних витрат, витрат, пов'язаних з їх упровадженням. Кожний новий, прогресивний варіант технології виробництва продукту частіше за все пов'язаний з новими, підвищеними витратами по його упровадженню і використовуванню. Тому проблема вибору оптимального варіанту розвитку виробництва пов'язана з оцінкою, зіставленням можливих варіантів, а також вигоди від використовування нової технології з витратами різних видів ресурсів, які будуть потрібно для його упровадження. На етапі оцінки варіантів за об'ємом і складу ресурсів дуже важливо визначити оптимальне поєднання екстенсивних і інтенсивних чинників розвитку виробництва. Як відомо, використовування перших припускає залучення в процес виробництва додаткових ресурсів для зростання об'ємів виробництва, а використовування других – збільшення виходу готової продукції завдяки більш ефективному використовуванню ресурсів. Найважливішою особливістю використовування цих груп чинників є їх взаємозамінність. Кінцевий етап системного аналізу – формування такої моделі розвитку підприємства, яка дозволяє визначити властивості і згодом результативно управляти його розвитком. Щоб визначити дієвість і ефективність функціонування системи по створеній моделі в практичному житті, необхідно визначити її результативність, а значить оцінити кінцевий результат виробничої діяльності. Кінцеві результати виробничої діяльності характеризують ступінь реалізації на певний момент часу основної мети організації і її локальної мети. Виходячи з цього, як кінцеві результати діяльності використовують категорії прибутку, доходу, виконання господарських договорів на поставку продукції належної якості, асортименту і у встановлені терміни. Для формування обґрунтованої, кількісної оцінки діяльності виділяють критерій – умова або ознака, по якій визначається найпереважніший варіант досягнення конкретної мети. ТОВ „Торговий дім „Контур”” створене 20 червня 1991 року. Основним видом діяльності цього підприємства є виробництво та реалізація різного устаткування, технологічного оснащення, різального, вимірювального, слюсарного інструменту, а також проектування та виготовлення спеціального фрезерувального та технологічного оснащення. Узагальнюючи результати аналізу якості виконання плану матеріально-технічного забезпечення, треба мати на увазі, що втрати при недопоставці сировини і через відсутність матеріалів якоюсь мірою дублюють один одного. Якщо підприємство випускає один вид продукції, то ці величини співпадають. Якщо підприємство випускає декілька видів продукції, то при відсутності одного виду сировини і наявності іншого, воно може використовувати виробничі потужності для виробництва іншого виду продукції. В роботі розглянути логістичні ланцюжки, показані переваги та недоліки кожного ланцюжка. Логістичний менеджмент може забезпечити ефективну підтримку корпоративної стратегії, згладжуючи внутріфірмові протиріччя між закупівлями, виробництвом, маркетингом, фінансами і продажами й оптимізуючи міжорганізаційні взаємини з логістичними посередниками Обрана логістична стратегія повинна, з одного боку, відповідати корпоративній стратегії, з іншого боку ґрунтуватися на визначеній концепції логістики. Наприклад, якщо компанія застосовує корпоративну стратегію концентрованого росту за рахунок розширення географії ринків збуту, то в якості логістичної стратегії може бути обрана, наприклад, стратегія мінімізації інвестицій у логістичну інфраструктуру з децентралізацією розподілу товарних потоків і логістичного менеджменту. Запропоновані основні напрямки вдосконалення логістичного менеджменту на підприємстві. 1. Організація автоматизованого робочого місця всіх підрозділів підприємства за допомогою програми „Парус”. 2. Вродження системи „Гуртки якості”. 3. Одним із найважливіших методологічних питань в аналізі господарської діяльності є визначення величини впливу окремих факторів на приріст результативних показників.
Вариант:нет
Литература:1. Аникин Б. А. Логистика. — М.: ИНФРА, 1997. 2. Анализ хозяйственной деятельности в промышлености /Под общ. ред.В.И. Стражева. - Минск:"Вышейша школа", 1998. 3. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М.: центр экономики и маркетинга. 1999. 4. Акаев Ш. М. Методика анализа зависимости качества и конкуpентоспособности пpодукции от уpовня ее обновления/ HАH Укpаины. Ин-т экономики пpом-сти. — Донецк, 2001. — 23 с. 5. Антонов Г. А. Основы стандаpтизации и упpавление качеством пpодукции: Учеб. для студентов экон. вузов: В 3 ч. / Санкт-Петеpбуpг. ун-т экономики и финансов и дp. — Cанкт-Петеpбуpг, 1995-. Ч.1. — 2001. — 144, 1с. 6. Бадалов Л.М. Економічні проблеми підвищення якості продукції. . /на рос. мові/. - М.: Економіка, 2002. - 192 с. 7. Беленький П.Е. Планово-економічне регулювання якості. /на рос. мові/.- К.: Наукова думка, 2001. - 99с. 8. Бичківський Р. В. Упpавління якістю: Hавч. посіб. / Деpж. ун-т ”Львів. політехніка”. — Львів, 2000. — 327, 1 с.: іл. 9. Богуслаев В. А. и др. Система качества пpомышленного пpедпpиятия (базовые основы сеpтификации – теоpия и пpактика)/ Богуслаев В. А., Жеманюк П. Д., Захаpов Г. А.; Редкол.: Андpеев О. Ю. и дp.. — Запоpожье: АО ”Мотоp Січ”, 1999. — 182 с.: ил., табл. 10. Балашов В. Система маркетинга на предприятии / Практический маркетинг. - №3.- 2005 11. Белошапка В.А., Загородний Г.В. Стратегическое управление: принципи международной практики: Учебник.-К.:Абсолют-В,1998.-352 с. 12. Ван-Желен В. Бизнес, товаp, качество: Совpемен. куpс. лекций для менеджеpов, бизнесменов, товаpопpоизводителей и инженеpов. — Симфеpополь: Сонат, 2003. — 197с.: ил., табл. 13. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры.—М.: Дело, 2002. 14. Гаджинский А. М. Основы логистики. — М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1996. 15. Дегтяренко В. Н. Основы логистики и маркетинга. — Ростов-н-Д: Государственная академия строительства, 1992. 16. Дайновський Ю.А. Маркетингові прийоми.—К.: А.С.К., 1988. 17. Доманцевич H. І. и др. Основи стандаpтизації, метpології та упpавління якістю: Hавч. посіб. для студентів кооп. вищ. навч. закладів / Доманцевич H. І., Полікаpпов І. С., Яцишин Б. П.; Hавч.-метод. центp ”Укоопосвіта”. — К., 1999. — 219 с. 18. Економіка підприємства / за ред. С.Ф. Покропивного/, -К: КНЕУ,2000р. 19. Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления.-М.:ИВЦ "маркетинг", 1997. 20. Залманова М. Е. Сбытовая логистика: Учеб. пособие по курсу «Логистика». — Саратов: Саратовский государственный технический университет, 1993. 21. Івахненко В.М., Горбаток Н.І., Льовочкін В.С. Економічний аналіз - К: КНЕУ,1999р. 22. Измеpение качества пpодукции: Вопpосы квалиметpии / Под pед. А. В. Гличева. — М.: Изд-во стандаpтов, 2001. — 256, 1 с.: ил., табл. 23. Кpемнев Г. Р. Упpавление пpоизводительностью и качеством/ Гос. ун-т упp., Hац. фонд подгот. кадpов; Hауч. pед. Зобов А. М.. — М.: ИHФРА-М, 1999. — ХХІІІ, 287с.: табл. — (Упpавление pазвитием оpганизации. 17-модульная пpогpамма для менеджеpов; Модуль 5). — (Развитие упpавления. Пpогpамма). 24. Качество пpодукции и системы технологий: Учеб. пособие для студентов вузов техн. и экон. пpофилей, спец. ”Техн. пеp. ”: В 4 кн. / Сум. гос. ун-т; Под общ. pед. П. H. Учаева. — Сумы, 1999-. Кн.1: Качество пpомышленной пpодукции / Учаев П. H., Eщенко А. И., Учаева С. П. и дp.. — 1999. — 130 c.: ил., табл. 25. Качество пpодукции и эффективность пpоизводства: измеpение, анализ, pезеpвы/ Ф. E. Поклонский, Б. Т. Клияненко, В. К. Мухопадов и дp.; Отв. pед. Ф. E. Поклонский; АH Укpаины. Ин-т экономики пpом-сти. — К.: Hаук. думка, 1999. — 152с.: ил., табл. 26. Кеннеди, Лаppи У. Качественный менеджмент в беспpибыльной сфеpе/ Пеp. Ю. А. Константиновой. — Спб.: Отд-ние изд-ва ”Пpосвещение”, 1999. — 175с. 27. Киpяш В. Г. и др. Спpавочник по контpолю качества стpоительства зданий и сооpужений: Пpоизводство, контpоль и пpиемка стpоит.-монтаж. pабот / Киpяш В. Г., Чечеткин С. H., Александpов А. H.; Под общ. pед. В. М. Голопеpова и дp. . — Днепpопетpовск: Б. и., . . . .-. Ч.2, т.1. — 1999. — 377, 1 с.: ил., табл. 28. Крикавський Є. М. Логістика підприємства. — Львів: Львівська політехніка, 1996. 29. Костюченко В. Учет запасов согласно национальным Положениям (стандартам) бухгалтерского учета - Бухгалтерский учет и аудит №5 2000 30. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1999. 31. Кононенко І. Метод експрес – аналізу рівня конкурентоспроможності подукції // Економіка України. – 1998. - №3 . 32. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1995 33. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией: Учебник для вузов.-М.: Русская деловая литература,1998.-768 с. 34. Либерман Л.В. Учет материальных ценностей.-М.: Финансы и статистика, 1994 35. 35. Мельничук Т.М. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности.- К.: Вища школа, 1990 36. Мельниченко Л.Н. Эволюция маркетингового управления: основные этапы и современные тенденции / Маркетинг в России и за рубежом. - №5. 2005 г. 37. Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції. – К: Основи, 2001. 38. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,1999. 39. Прауде В. Р., Білий О. Б. Маркетинг. — К.: Вища шк., 2001. 40. Рынок и логистика / Под редакцией М. П. Гордона — М.: Экономика, 1990. 41. Савельєв Є. В. Маркетинг нового продукту. — К.: ВІПОЛ, 2003. 42. Старостіна А. О. Маркетингові дослідження. — К.; М.; СПб: Вільямс, 1998. 43. Смехов А. А. Введение в логистику. — М.: Транспорт, 1993. 44. Савченко В.Я. Аудит операцій з матеріальними цінностями -бухгалтерський облік та аудит №5,6 1995 45. Сук Л.К. Облік товарно-матеріальних цінностей.- Закон і бізнес№15, 16, 18,1995 46. Статистичний щорічник України за 2005 р. Київ, 2005. С. 371. 47. Царетели Л. Облік запасів - Вісник податкової служби України №8 22.02.2000, №9 06.03.2000. 48. Экономический анализ деятельности предприятий / Под ред. ДембинскогоН.В.- Минск: Вышейша школа, 1981. 49. Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий и обьединений / Под ред. Барнгольц С.Б., Тация Г.М.- М.: Финансы и статистика, 1986. 50. Фатхудинов Р.А. Система менеджмента. – М., 1999. 51. www.ukrstat.gov.ua – офіційний сайт Міністерства статистики України.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (207)