Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Аудит»

Організація і методика аудиту підприємства

Карточка работы:9125
Цена:
Тема: Організація і методика аудиту підприємства
Предмет:Аудит
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Університет Харчових Технологій (НУХТ)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Організація аудиту розрахунків підприємства 4 1.1. Організація безготівкових розрахунків підприємства 4 1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку і аудиту безготівкових розрахунків 7 1.3. Організація аудиту безготівкових розрахунків 9 Розділ 2. Методика проведення аудиту 13 2.1. Мета, завдання і джерела аудиту розрахунків підприємства 13 2.2. Методика проведення аудиту безготівкових розрахунків 16 Висновок 30 Список використаної літератури 32
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Безготівкові розрахунки між підприємствами, організаціями та установами всіх форм власності, підприємствами без створення юридичної особи і фізичними особами здійснюються у національній валюті України через банки шляхом перерахування коштів з рахунка платника на рахунок одержувача коштів. Кошти з рахунка клієнта списуються за розпорядженням його власника, крім випадків, у яких чинним законодавством передбачене безспірне стягування та безакцептне списання коштів. Розрахункові документи приймаються банком до виконання тільки в межах наявних на рахунку клієнта коштів. Платежі одного клієнта за рахунок коштів іншого не допускається. Господарські суб’єкти самостійно обирають форми розрахунків та вказують їх при укладенні договорів. Установи банків здійснюють контроль за додержанням правил розрахунків, а також за станом розрахунків підприємств. Підприємства (платники та одержувачі коштів) зі свого боку також мають контролювати проведення безготівкових розрахунків. Метою аудиту операцій з коштами, іншими активами та стану розрахунків є встановлення достовірності даних відносно наявності та руху грошових коштів, повноти і своєчасності відображення інформації в зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку грошових коштів і розрахунків у відповідності до прийнятої облікової політики, достовірності відображення залишків у звітності господарюючого суб'єкта. Аудит системи внутрішнього контролю безготівкових розрахунків повинен підтвердити або спростувати такі вимоги щодо здійснення безготівкових розрахунків: - несумісні обов'язки розподілені; - безготівкові операції здійснюються у відповідності з чинним законодавством; - всі операції з витрачання грошових коштів із рахунків у банках санкціоновані відповідною особою; - всі безготівкові операції за надходженням відображаються в обліку; - всі бартерні операції відповідають чинному законодавству і санкціоновані відповідною особою. У разі встановлення розбіжностей у залишках на певну дату проводиться глибинний тест, при якому аудитор проводить такі процедури: 1) відслідковує, з якого часу спостерігаються розбіжності залишків по рахунку; 2) у періоді, в якому встановлені розбіжності, проводить суцільну перевірку господарських операцій щодо руху грошових коштів; 3) при встановленні господарських операцій, які не знайшли відображення в бухгалтерському обліку або відображені неправильно, аудитор бере пояснення у відповідальних осіб із метою встановлення абсолютної істини; 4) готує інформацію клієнту про встановлені розбіжності та рекомендації про їх усунення (виправлення). На подальшому етапі аудитор перевіряє відповідність залишків і оборотів грошових коштів у національній валюті в синтетичних і аналітичних реєстрах обліку і фіксує інформацію в робочому документі. При перевірці банківських операцій, здійснених за поточним рахунком у національній валюті та рахунком у іноземній валюті, аудитори визначають, чи відповідають суми по банківських виписках сумам, вказаним у доданих до них первинних документах, а також чи правильно відображаються в бухгалтерському і податковому обліку здійснені операції. Залежно від оцінки системи внутрішнього контролю аудитор встановлює вибірку банківських виписок, за якими вивчає відповідність записів у банківських виписках і інших документах.
Объём работы:
28
Выводы:У процесі виробничо-господарської діяльності підприємств постійно здійснюється кругообіг коштів, тобто вкладення коштів у виробництво з метою виготовлення продукції і отримання виручки від її продажу. Таким чином, на підприємствах мають місце поточні витрати фінансових (грошових) коштів, які у процесі господарювання здійснюють певний кругообіг (проходять грошову, виробничу і товарну стадії). На першій стадії кругообігу вони витрачаються на придбання сировини, матеріалів та інших ресурсів, тобто переходять з грошової форми в матеріально-товарну, формують певні виробничі запаси, потім вступають у другу стадію – виробничу. На цій же стадії у процес виробництва включаються робітники, що одержують за виконану роботу заробітну плату. Потім матеріально-товарні цінності матеріалізуються у формі готової продукції. На останній стадії кругообігу виготовлена продукція продається і підприємство має відповідну виручку (суму грошей), яка не лише повністю відшкодовує раніше авансовані витрати, а й дає певний прибуток. Забезпечення своєчасності та повноти грошових надходжень, які потрібні для відшкодування витрат виробництва й обороту, своєчасного виконання фінансових зобов'язань перед державою, банками та іншими суб'єктами господарювання, формування доходів і прибутку є найважливішою стороною діяльності підприємств. Саме тому тема контролю правильності безготівкових розрахунків є актуальною завжди. Метою даної роботи є теоретичне і практичне дослідження методики аудиту безготівкових розрахунків підприємства.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.93 р. № 3125 – XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993 р. - № 32 2. “Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” затверджена постановою Правління НБУ від 29 березня 2001р. № 135 3. Постанова Правління НБУ від 1 серпня 2001 р. № 318 “Про затвердження змін в Інструкцію про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” 4. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець, та ін.; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця – Житомир: ПП ”Рута”, 2002. – 416 с. 5. Аудит: учебник для вузов / Под ред. В.И. Подольского. – 2-е изд., перепаб. и доп. – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2000. – 655 с. 6. Аппак М.А. Автоматизированные рабочие места на базе микроЭВМ.- М.:Финансы и статистика,1987.-109с. 7. Бардаш С.В. Інвентаризація: теорія, практика, комп’ютеризація. – Житомир: ЖІТІ, 1999. – 372 с. 8. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов. – М., 1997. 9. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: Підручник. – К.: ПП “Влад і Влада”, 1996. – 320 с. 10. Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 512 с. 11. Бутинець Ф.Ф., Бухгалтерський фінансовий облік. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – 672 с. 12. Савченко В. Я. Аудит: Навч. посібник. – К.: КНЕУ. – 2002. – 512 с. 13. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Підручник. – К.: КНЕУ. – 2000. – 578 с. 14. Свідерський Євгеній Іванович Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т. — К.: КНЕУ, 2004. — 234 с. 15. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины. 7-е изд. – К.: А.С.К., 2001. – 850 с. 16. Чижевська Л.В., Пархоменко В.М. Кривошей М.М. Звітність підприємств. Навчальний посібник/ за ред. Проф. Бутинця Ф.Ф. – Житомир: ЖІТІ, 2003. – 436 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (192)