Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Економічний аналіз»

Аналіз грошових потоків підприємства торгівлі в умовах застосування сучасних інформаційних технологій

Карточка работы:99662
Цена:
Тема: Аналіз грошових потоків підприємства торгівлі в умовах застосування сучасних інформаційних технологій
Предмет:Економічний аналіз
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание: Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти аналізу грошових коштів 6 1.1.Сутність грошових коштів, види грошових потоків і їх класифікація 6 1.2.Основні показники аналізу грошових коштів 16 1.3.Характеристика нормативно-правової бази аналізу грошових потоків 24 Розділ 2.Аналіз грошових потоків в умовах застосування сучасних інформаційних технологій на прикладі ТОВ «Валмі Автомотів» 29 2.1.Характеристика підприємства, аналіз економічного потенціалу 29 2.2.Аналіз руху грошових коштів підприємства 36 2.3.Автоматизація аналізу грошових потоків на підприємстві 39 Розділ 3. Напрями вдосконалення аналізу руху грошових потоків 45 Висновки 50 Список літератури 54
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:В умовах становлення державної незалежності України та підвищення ролі підприємницьких структур як важливої складової фінансової системи держави особливо гостро постала проблема ефективного управління грошовими коштами підприємства. Специфіка утворення та використання обігових коштів зумовлена організаційними та методологічними основами функціонування господарюючих суб’єктів. Важливість обігових коштів у діяльності підприємства підсилюється і тим, що вони беруть участь у фінансовому забезпеченні господарської діяльності підприємства. Рух грошових коштів фірми являє собою неперервний процес. Для кожного напрямку використання грошових фондів повинне бути відповідне джерело. За допомогою грошових коштів підприємство може розвиватися і функціонувати як єдиний цілісний організм, адже обігові кошти забезпечують цей організм усіма життєво необхідним речовинами. Надходження та використання грошових коштів здійснюється на підприємстві безперервно. Разом із тим вони повинні бути не хаотичними, а мати чітко врегульований характер і бути узгодженими в часі. Ось чому необхідне ефективне управління рухом грошових коштів. Від того наскільки ефективно буде відбуватися управління обіговими коштами залежить фінансовий стан підприємства та завдання, що постають перед ним як у поточному періоді, так і на найближчу та довгострокову перспективу. В сучасних умовах невизначеності особливого значення набуває застосування ефективного аналізу руху грошових коштів. До основних завдань процесу управління грошовими потоками належать наступні: збільшення кількості вхідних грошових потоків та оптимізація їх структури, збільшення абсолютної суми грошових потоків, прискорення в часі надходження коштів від інших господарюючих суб’єктів, зниження витрат підприємства, пов’язаних з надходженням грошових коштів, забезпечення стабільного фінансового стану підприємства, підвищення ефективності його роботи. Процес управління грошовими потоками є основним із завдань фінансового менеджменту і загального управлінського процесу. При досягненні високих результатів в аналізі грошових потоків досягаються високі результати в управлінській діяльності підприємств а в цілому. Основна мета управління рухом грошових коштів полягає в забезпеченні оптимального співвідношення між надходженнями та використанням грошових коштів та узгодженості їх у часі. Дослідження даної проблеми знайшло своє відображення у працях вітчизняних і зарубіжних вчених. Відомі праці таких вітчизняних вчених як І.А.Бланк, В.В.Ковальов, Н.Ф.Самсонов, а також зарубіжних вчених – Ст.Росса, Брігхема, Ван Хорна. Такі вчені, як Баумоль, Міллер і Орр займалися дослідженням грошового обороту підприємства і розродили моделі визначення нормативного залишку грошових коштів, які зазнали широкого розповсюдження у світовій практиці. Недостатнє вивчення і висвітлення визначеної проблеми в умовах невизначеності значною мірою обумовили вибір теми роботи та зумовили її актуальність. Метою роботи є вивчення теоретичних аспектів з проблеми аналізу грошових потоків в умовах автоматизації. Основними завданнями роботи є: вивчити сутність та види грошових потоків; проаналізувати зміст, мету та завдання управління грошовими потоками; охарактеризувати нормативно-правову базу аналізу грошових потоків; проаналізувати результати діяльності підприємства; дослідити особливості управління рухом грошових коштів і фондів на підприємстві; розглянути особливості автоматизованого аналізу грошових потоків підприємства ТОВ «Валмі Автомотів»; розробити напрямки вдосконалення аналізу руху грошових потоків.Предметом дослідження даної роботи виступає грошовий оборот підприємства. Об’єктом дослідження є ТОВ «Валмі Автомотів».
Объём работы:
53
Выводы:В результаті проведених досліджень можна зробити висновки: Ефективне управління рухом грошових коштів є одним із найголовніших напрямків управління фінансами підприємств, особливо в сучасних умовах невизначеності, коли в економіці України відбуваються складні та важливі трансформаційні процеси переходу до ринкових відносин. Повна оцінка фінансового стану підприємства неможлива без аналізу його грошових коштів. В сучасних умовах невизначеності більшість підприємств відчувають гостру нестачу оборотних коштів . Одне із завдань управління рухом грошових коштів полягає у виявленні взаємозв’язку між потоками грошових коштів і прибутком , тобто чи є отриманий прибуток результатом ефективних грошових потоків, або це результат інших факторів. Дана проблема є досить актуальна в діяльності підприємства, оскільки неоптимальне і неекономне використання грошових коштів на підприємстві може призвести до банкрутства, це призведе до значного збільшення величини витрат в діяльності підприємства і зниження обсягу прибутків від різних видів діяльності. Для проведення аналізу формування і використання грошових коштів необхідні спеціальні знання в області фінансового менеджменту і на кожному підприємстві, на мою думку, повинний працювати спеціаліст із знаннями з даної спеціальності. Робота виконана на прикладі діяльності компанії ТОВ «Валмі Автомотів» Компанія «Валмі Автомотів», одна з найбільших оптових постачальників автомобільних запасних частин в Україні з 1994 року. ТОВ «Валмі Автомотів» сьогодні: 35 торгових марок і більше 55 товарних ліній провідних світових виробників; асортимент на складах більше 20000 товарних позицій; оптимальна наявність товару; сучасний український бренд сучасні технології складування і відпустки товарів. Ринкова політика ТОВ «Валмі Автомотів» ґрунтується на наданні оптимальної пропозиції товару і вигідних умов роботи своїм партнерам. Ведеться постійна робота над розширенням асортименту, пропонується гнучка система знижок для оптових покупців і сервісів, проводяться постійні акції по просуванню товару, вивчає попит і потреби покупців. За період 2005-2007 рр. фінансово-господарська діяльність підприємства є прибутковою, ступінь платоспроможності збільшується. ТОВ «Валмі Автомотів» активно використовує фінансовий лівередж та активно запозичує довгострокові кошти, збільшує оборотні засоби, що є характерно для оптової торгівлі. У 2008 році прогнозується обсяг виручки 209632 тис.грн. і майже в три рази перевищить обсяг виучки 2007 року. При цьому плановий валовий прибуток у 2006 році складе 40231 тис.грн., що також практично в три рази перевищить аналогічний показник 2007 року. Водночас аналіз досягнутого результату за 1 півріччя 2008 року при відповідній екстраполяції у його річний показник свідчить, що ймовірний обсяг виручки може досягти майже 90 млн.грн., що на 43% більше, ніж у 2007 році і буде рекордним за весь час існування компанії. У прогнозі показників фінансово - господарської діяльності ТОВ „Валмі Автомотів” зберігається достатньо стійка тенденція щодо темпів рентабельності виручки на рівні в середньому 19-21%, що відповідає тенденціям останніх років. Сучасний етап розвитку економіки та бізнесу характеризується широким застосуванням для обробки інформації та комп’ютерної підтримки рішень новітніх засобів інформаційної технології, основним вираженням яких є інформаційні системи різного призначення і різної проблемної орієнтації. У загальному вигляді інформаційну систему можна визначити як автоматизовану людино-машинну систему, визначальною особливістю якої є те, що вона забезпечує інформацією користувачів з різних організацій. Для проблематики економіки та бізнесу використовуються переважно інформаційні системи організаційного типу (ІСОТ). Такі інформаційні системи мають низку особливостей, котрі обумовлюють значні труднощі їх розробки і побудови: а) організаційне середовище, в якому функціонують ІСОТ, досить складне, не повністю визначене і важко піддається формалізованому описанню; б) системи організаційного типу мають складне сполучення з оточуючим середовищем, що включає безліч різноманітних вхідних і вихідних ланцюгів інформаційних послідовностей; в) функціональні взаємозв’язки вхідних і вихідних повідомлень складні як в структурному, так і в алгоритмічному відношеннях, їх ідентифікація потребує створення великих розподілених баз даних і баз знань; г) організації-замовники, як правило, конче потребують постійної і довготривалої безвідмовної роботи таких систем, при цьому терміни початкового вводу в експлуатацію і наступних модифікацій встановлюються надзвичайно стислими; ґ) надзвичайно широкий діапазон застосування як по ієрархічних рівнях організаційного управління, так і по функціях управління; д) важливість врахування вимог кінцевих користувачів інформаційних систем з точки зору створення комфортних умов їх роботи і забезпечення «дружньої» підтримки. СППР - інтерактивна комп’ютерна система, яка призначена для підтримки різноманітних видів діяльності при прийнятті рішень зі слабоструктурованих та неструктурованих проблем. Процес розвитку СППР можна розбити на декілька етапів. Сучасні СППР акумулюють останні досягнення в галузі обчислювальної техніки та інформаційної технології. Мета і призначення сучасних СППР в обліку — надати допомогу при з’ясуванні проблеми, яка потребує вирішення, при її розв’язуванні та під час аналізу розв’язків. У загальному випадку сюди належать структуризація проблеми, генерування постановки задачі, виявлення переваг, формування критеріїв, генерування і вибір моделей та методів, збір і підготовка даних, оформлення і видача результатів, проведення аналізу типу «що..., якщо..?», пояснення розв’язку задачі, пошук і видача аналогічних розв’язків у минулому та їх наслідків. На підприємстві для аналізу грошових потоків використовується СППР „Корпоративні фінанси”.
Вариант:нет
Литература: Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”: Затв.Наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99 Артеменко В.Г.Беллендер М.В. Финансовый анализ: Учебное пособие – 2-е издание.-М.: Издательство «Дело и Сервис», Новосибирск: Издательство «Сибирское соглашение», 1999.-160с. Балабанов И.Т. Основі финансовогоменеджмента.- М.: Издательство “Финансы и статистика”, 1997. Бандурка О.М., Коробов М.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник.- К.:Либідь, 1998.- 312 с. Бланк И.А.Финансовый менеджмент.- К.:1999.-528 с. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер.с англ.- М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 1997. Брігхем Євхен. Основи фінансового менеджменту: Пер.з англ.-К.: Молодь, 1997 – 1000 с. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. Полный курс в 2-х томах.: Пер.с англ.*Под ред.В.В.Ковалева- СПб: Экономическая школа, 1997. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами: Пер.с англ./Гл.ред.серии Я.В.Соколов- М.: Финансы и статистика, 1996. Герчикова И.Н.Финансовый менеджмент.-М.: Консалтбанкир, 1996. Гридчина М.В. Финансовый менеджмент: Курс лекций- К.: МАУП, 1999 – 136 с. Ефимова О.В.Финансовый анализ. 3-е издание.- М.: «Бухгалтерский учет»,1999.-352 с. Економічний аналіз господарської діяльності./ Іващенко В.І., Болюх М.А.,– К.: ЗАТ “НІЧЛАВА”, 1999. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент.- М.:»Финансы и статистика», 2000.-768 с. Кізима А.Я., Кушнірник І.П. “Аналіз руху коштів на підприємстві”//Фінанси України – 1999 -№7- с.23. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. Посіб. – К.:Т-во “Знання”, КОО, 2000. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент.- М.: Финансы и статистика, 2000.-450 с. Крайник О.П.Клепикова З.В. Финансовый менеджмент.-К.: «Дакор»,2000.-260 с. Крейнина М.М. Финансовый менеджмент: Учеб.пособие.-М.: Дело и сервис, 1998.- 316 с. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія.-К.: КНЕУ,2001.-387 с. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб. Пособие для вузов / Под ред. Проф. Н.П.Любушина.–М.:ЮНИТИ-ДАНА, 1999. Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П. Финансовы анализ.- М.: Приор, 1997.-247 с. Мертенс А. Инвестиции.- К.: Киев, инвест. агенство, 1997.-159 с. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 1999. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси.- К.: Вік, Глобус, 1992.- 126 с. Павлова Л.Н. Финансы предприятий : Учебник для ВУЗов – М., 1998 –639 с. Пан Л.В. “Управління обіговими коштами підприємства”// Фінанси України – 2000 - №6 – с.96-98. Поліщук Н.В. Інформаційне забезпечення регулювання результатів діяльності підприємства.-Финансы Украины, №1, 2002.- с.61. Русак Н.А., Русак В.А. Финансовый анализ субъектов хозяйствования: Справ.пособие.- Мин.: Высш.Шк., 1997 –309 с. Самсонов Н.Ф. Финансовый менеджмент.- М.: Финансы, ЮНИТИ, 2001 – 495 с. Ст.Росс и др. Основы корпоративных финансов/Пер.с англ.- М.: Лаборатория Базовых знаний, 2000- 720с. Суторміна В.М. та ін. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч.посібник/В.М.Суторміна, В.М.Федосов, Н.С.Рязанова, за ред.В.М.Федосова.- К.: Либідь, 1993 –247 с. Уткин Э.А. Финансовый менеджмент: Учеб.для вузов.- М.: Зерцало, 1998.-458 с. Фінанси підприємств : Підручник/Керівник авт.кол.і наук.ред.проф.А.М.Поддєрьогін.3- тє вид., перероб.та доп.-К.: КНЕУ, 2000 – 460с. Фінансовий менеджмент:Навч.-метод. Посібник для самостійного вивчення дисципліни / А.М.Поддєрьогін, Л.Д.Буряк, Н.Ю. Калач та ін.-К.:КНЕУ,2001.-294 с. Финансы предприятий: Учебник/ Под ред.Романовского М.В.-СПб.: «Бизнес-пресса», 2000. Финансы предприятий: Учебник/ Под ред.Колчиной Н.В.-М.: «ЮНИТИ», 1998. Финансы предприятий: Учебник/Под ред.Смирновой З.М.-М.:»ЮНИТИ», 2002. Фольмут Х.Й. Инструменты контроллинга от А до Я: Пер.с нем./Под ред.М.Л.Лукашевича.- М.: Финансы и статистика, 1998.- 56 с. Хан Д. Планирование и контроль: Концепция контроллинга: Пер.с нем.-М.: Финансы и статистика, 1997.- 216 с. Холт Роберт Н. Основы финансового менеджмента.- М.: Дело, 1993.- 246 с. Шеремет А.Д.,Сайфулин Р.С.Финансы предприятий.-М.: ИНФРА-М, 1997- 343 с. Шим Д., Сигел Д. Финансовый менеджмент.Пер.с англ.-М.: Филинъ, 1996. П.Н.Шуляк. Финансы предприятий.- Москва, 2000. Чедвик Л. Основы финансового учета.- М.: ЮНИТИ, 1997.- 214 с. Терещенко О.О.”Теоретичні засади бюджетування на підприємстві”//Фінанси України .- 2001 - №11.- с.17-23
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (219)